اين هم عكس از بعضي از برنامه ها كه با اين برنامه ساخته شده است ::28: