به گفته محققان، استفاده از فناوری های نوين نظير پيام های متنی کوتاه (SMS) برای زورگويی به کودکان در حال افزايش است.

نتيجه يک نظرسنجی چهارساله از بيش از ۱۱ هزار کودک حاکی است، حدود ۱۵ درصد از آنها پيام های الکترونيک نامطلوب يا پرخاشجويانه دريافت کرده اند.

بر اساس اين گزارش، دختران بيش از پسران بوسيله ای-ميل و پيام های متنی کوتاه هدف اين نوع قلدری ها قرار دارند.

نتايج تحقيقات نشان می دهد کودکان بيش از پيش از اين شکل از قلدری مجازی آزار می بينند.

'شيوع فراگير'

ناتالی نورت از کالج دانشگاهی يورک سن جان که در گروه تحقيقاتی فوق حضور داشته، يافته های اين تحقيق را در گردهم آيی انجمن روانشناسی بريتانيا مطرح کرده و گفته است: "اين پديده نظير شايعات، شکل غير مستقيمی از قلدری و زورگويی است که بسرعت در محيط های خارج از مدرسه گسترش می يابد".

به گفته وی "پذيرش شيوع فراگير اين نوع از زورگويی بسيار مهم است چرا که در حال حاضر بيشتر مداخلات مسئولين مدارس متوجه انواع فيزيکی زورگويی يا اتفاقات رو در رو است".

"معلمان و والدين بايد متوجه باشند که تلفن همراه کودکان يا رايانه ها فقط ابزارهای ارتباطی نيستند. آنها همچنين راهی برای دسترسی قلدرها به کودکان، در خانه خودشان است."