برنامه Al-Quran Viewer

برنامه قرآن كريم همراه با جستجو همراه با كرك
براي كَوشيهاي Sony Ericsson Symbian UIQ

اول فايل Fontlaod.sis را نصب كنيد