تعرفه‌ي رومينگ تلفن همراه براي مسافران كشورهاي هلند و فنلاند و آخرين تغييرات تعرفه‌ي رومينگ براي كشور روسيه اعلام شد.

به گزارش خبرنگار سرويس ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، تعرفه‌ي هر دقيقه مكالمه‌ي رومينگ از كشور هلند به مقصد ايران با اپراتور orange در تمام ساعات شبانه روز، هشت هزار و ‌٨٦٨ ريال است و معادل ‌٢٥/٥٥٤ ريال نيز به هر مكالمه صرفنظر از زمان مكالمه اضافه مي‌شود.

تعرفه‌ي هر دقيقه مكالمه‌ي رومينگ در تمام ساعات در داخل كشور هلند با اپراتور يادشده نيز پنج هزار و ‌٥/٥٤٢ ريال است.

همچنين تعرفه‌ي هر دقيقه مكالمه‌ي رومينگ براي مكالمه‌كننده در داخل ايران به مقصد تلفن همراه در هلند در تمام ساعات برابر نرخ داخل ايران و براي شخصي كه تلفن همراه خود را به هلند منتقل و از ايران با آن ارتباط برقرار مي‌شود نيز يك‌هزار و ‌٥/٦٦٩ ريال است، همچنين مبلغ هر پيام كوتاه دو هزار و ‌٢١٧ ريال است.

تعرفه‌ي هر دقيقه مكالمه‌ي رومينگ از كشور فنلاند به مقصد ايران با اپراتور Elisa نيز ‌١٧هزار و ‌١٨٢ ريال و در داخل كشور فنلاند، با اپراتور يادشده، سه‌هزار و ‌٦٥٨ ريال است.

اين مبلغ براي مكالمه‌كننده در داخل ايران به مقصد تلفن همراه در فنلاند برابر نرخ داخل ايران و براي شخصي كه تلفن همراه خود را به فنلاند منتقل و از ايران با آن ارتباط برقرار مي‌شود، يك هزار و ‌٥/٦٦٩ ريال است.

آخرين تغييرات تعرفه‌ي رومينگ بين‌الملل تلفن همراه براي كشور روسيه با اپراتور Vimpelcom نيز به شرح زير است:

تعرفه‌ي هر دقيقه مكالمه‌ي رومينگ از روسيه به مقصد ايران با اپراتور يادشده از ساعت هشت تا ‌٢٤، ‌٣٥ هزار و ‌٦٥٠ ريال و از ساعت ‌٢٤ تا هشت ‌٣٤ هزار و ‌٥٥٣ ريال است.

تعرفه‌ي هر دقيقه مكالمه‌ي رومينگ در داخل كشور روسيه با اپراتور يادشده - مكالمه‌ي شهري به مقصد شبكه‌ي ثابت و تلفن همراه - از ساعت هشت تا ‌٢٤، چهار هزار و ‌١١٣ ريال و از ساعت ‌٢٤ تا هشت، مبلغ سه هزار و ‌١٧ ريال است.

اين تعرفه براي مكالمه‌ي راه دور نيز ‌١١ هزار و ‌١٥٢ ريال از هشت تا ‌٢٤ و از ساعت ‌٢٤ تا هشت، هفت هزار و ‌٣٩ ريال است.

نرخ هر دقيقه مكالمه‌ي دريافتي از هر نقطه‌ي دنيا براي مسافر ايراني در روسيه در ساعات پرترافيك برابر چهار هزار و ‌١١٣ ريال و در ساعات كم‌ترافيك برابر سه هزار و ‌١٧ريال است.

همچنين تعرفه‌ي هر دقيقه مكالمه‌ي رومينگ براي شخصي كه تلفن همراه خود به روسيه منتقل و از ايران با آن ارتباط برقرار مي‌شود نيز در ساعات پرترافيك پنج‌هزار و ‌٧٨٣ ريال و در ساعات كم ترافيك چهارهزار و ‌٦٨٧ ريال است، اين نرخ براي مكالمه‌كننده در داخل ايران به مقصد تلفن همراه در روسيه برابر نرخ داخل ايران است