تاليانيوز- شش جدولي که در تصوير مشاهده مي کنيد وتوسط کارشناسان روابط عمومي تاليا تهيه شده نمودار منحني قيمت فروش سيم کارت هاي دولتي با کدهاي مختلف و نيز سيم کارت تاليا از فروردين سال 84 تا فروردين سال جاري است.

منبع : روابط عمومی تالیا