نام نرم افزار :ریاض الصالحین دو جلدی

توضیحات : مجموعه احادیث صحیح بخاری ( در دو جلد) که بصورت یک برنامه نگاشته شده است.
زبان : عربی

لینک مستقیم /