رييس كميته‌ي مخابرات كميسيون صنايع مجلس از توصيه‌ي اين كميته به وزارت ارتباطات، جهت فراهم كردن مقدمات اجرايي شدن اپراتور سوم و پذيرش اين توصيه از سوي وزارت ارتباطات خبر داد.

رمضانعلي صادق‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در اين خصوص توضيح داد: طبق قراردادي كه بين اپراتور دوم و وزارت ارتباطات بود، اپراتور سوم مي‌تواند دو سال پس از اجرايي شدن اپراتور دوم وارد صحنه شود، ما نيز در اين راستا و به دليل نياز بازار به وزارت ارتباطات توصيه كرديم كه مقدمات مناقصه و مزايده اپراتور سوم را فراهم كند تا از آذر 1386 يعني دو سال پس از آذر 1384 كه تاريخ اجرايي شدن اپراتور دوم، اجرايي شود.

وي افزود: وزارت ارتباطات نيز در حال فراهم كردن مقدمات براي برگزاري مناقصه و ديگر كارهاي اجرايي،‌ جهت اجرايي كردن اپراتور سوم از آذرماه 1386 است.

صادق‌زاده تصريح كرد: اپراتور سوم، بازار رقابت را داغ‌تر مي‌كند.