3250 یا w800 چرا با دلیل ومدرک بدون تعصب مخصوصا از لحاظ پخش mp3