تبلت من وقتی که صفحه آن به صورت فیزیکی و یا نرماصفزاری قفل صفحه نمایشی آن را می‌زنم. وقتی بخواهم دوباره صفحه را روشن کنم. دیگر نوری نمایش . نمی‌دهد. درحالیکه صدای بازشدن صفحه ونیز تا چ آن به خوبی جواب مید.هد. انگار نور صحنه را شما کامل تاریک و سیاه کرده‌اید مجبور حتما ریستارت کنم تا دوباره بتونم صفحه رو ببینم. راه حلی به ذهن دوستان میرسد.؟ کامل ریست فکتوری و حتی رام مجدد نصب کردم.