دمت گرم بابا مخلصيم نميدونم چي بگم از اين همه زحمت...
ولي راستي اگه...؟:27: