گزارش سایت ایتالیایی Kata Webاین گوشی كه توسط شركت ال‌جی مراحل پایانی خود را جهت عرضه به بازار می‌گذراند ‪ Vx1000نام گرفته، و از امكانات قابل استفاده‌ای برای كودكان برخوردار است.
تعداد دكمه‌های این نوع تلفن همراه بسیار اندك است و تنها 4 دكمه بر روی گوشی قرار دارد.
یكی از دكمه‌های این نوع گوشی مخصوص اطلاع دادن به والدین كودك است كه در مواقع اضطراری به صدا در خواهد آمد.
براساس این گزارش، علاوه بر دكمه یاد شده 2 دكمه در كنار گوشی قرار دارد كه مخصوص كم یا زیاد كردن صدای گوشی است.
صفحه نمایش این گوشی، بسیار كوچك است و تمام امكانات موجود در این گوشی را می‌توان از طریق این صفحه نمایشگر دریافت كرد.
از امكانات موجود در این گوشی وجود بهترین و جالب‌ترین نوع بازی ها برای كودكان است.
در حال حاضر این شركت در حال ساختن این مدل گوشی برای بازارهای اروپایی است.
در آینده نزدیك نیز قرار است این مدل گوشی وارد بازارهای آسیایی نیز شود.