اتحاديه بين‌المللي ارتباطات ضريب نفوذ تلفن همراه در ايران را 39/10خط براي هر 100 نفر اعلام و رتبه ايران از اين نظر را درميان 47 كشور آسيايي 32 تعيين كرد.

به گزارش اتحاديه بين‌المللي ارتباطات تعداد خطوط تلفن همراه ايران در پايان سال 2005 به 222/7 ميليون خط رسيد. اين در حالي است كه درسال 2000 تنها 962 هزار خط تلفن همراه در ايران وجودداشت.
بدين ترتيب تعداد خطوط تلفن همراه ايران در طي سال‌هاي 2000 تا 2005 سالانه 6/49 درصد رشد داشته است.
بر اساس اين گزارش ضريب نفوذ تلفن همراه در ايران در پايان سال 2005 نيز به 39/10 خط براي هر صد نفر رسيد.
از اين نظر ايران در ميان 47 كشور آسيا در رتبه32 قرار گرفته است .
هنگ‌كنگ با ضريب نفوذ 122 خط براي هر 100 نفر در رتبه‌ اول و ماكائوي چين با 116 خط و سنگاپور با 101 خط در رتبه‌هاي دوم وسوم جاي گرفته‌اند.
تايوان نيز با 4/4 خط براي هر 100 نفر كمترين ميزان نفوذ تلفن همراه را در ميان كشورهاي آسيايي دارنده خطوط تلفن همراه داراست.

mojnews.com