دستورالعمل واگذاري خدمات تلفن اينترنتي به بخش خصوصي اعلام شد.

دستورالعمل واگذاري خدمات تلفن اينترنتي به بخش خصوصي اعلام شد.
طبق اين دستور‌العمل تعريف تلفن اينترنتي بدين شرح است: برقراري ارتباط تلفني به صورت تلفن با تلفن( Phone-to-Phone)و يا با كامپيوتر با تلفن ( Phone-to-PC) از طريق شبكه عمومي اينترنت با ستفاده از روشهاي سوئيچينگ بسته اي (Packet Switching) و بدون كاربرد خطوط تخصيص يافته و مجزا براي ارتباطات داده اي را تلفن اينترنتي مي ناميم .
همچنين منظور از خدمات تلفن اينترنتي نيز ارائه خدمات برقراري تماس تلفن اينترنتي از مبدابه نقاط دور دست بصورت تماس داخل به داخل و يا داخل به خارج كشور است. موسسه نيز به هر شركت يا سازمان كه داراي ماهيت حقوقي بوده و داراي مجوز ارائه خدمات اينترنتي مي باشد اطلاق مي‌شود.
براساس اين گزارش ضوابط مربوط به واگذاري خدمات اينترنتي به بخش خصوصي بدين شرح است:

1- ارائه اين خدمات منوط به اخذ مجوز از شركت مخابرات ايران خواهد بود .
2- كيفيت اين خدمات بايستي مطابق حداقل استانداردها و ضوابط اعلام شده توسط وزارت پست و تلگراف و تلفن باشد .
3- موسسه ملزم به رعايت سقف تعرفه هاي مصوب شركت مخابرات ايران مي باشد .
4- موسسه به اقداماتي از قبيل تهيه چاپ و عرضه كارتهاي پيش فروش (Prdpaid card) از طريق اينترنت و صفحاتWeb و روشهاي ديگر پيش فروش خدمات مطابق قوانين و مقررات كشور بوده و پاسخگوي اقدامات خود مي باشد .
5- مجوز صرفا' به موسساتي كه داراي مجوز ارائه خدمات اطلاع رساني و اينترنت ( رسا ) مي باشند داده مي شود .
6- در صورت عدم رعايت هر يك از بندهاي اين ضوابط مجوز صادره لغو خواهد شد .
7- رسيدگي به اختلافات موسسات با شركت مخابرات ايران بر عهده وزارت پست و تلگراف و تلفن مي باشد . مرجع حل اختلاف مشتركين و موسسه شركت مخابرات ايران بوده و در صورت عدم حل اختلاف به مراجع قضائي ارجاع خواهد شد .
8- حداكثر تعداد خطوط تلفن ( آنالوگ و يا ديجيتال) مورد تقاضاي هر موسسه بايد متناسب با پهناي باند خط ارتباطي ديتاي آن موسسه بوده و سقف آن توسط شركت مخابرات ايران مشخص مي گردد .
9- هزينه هاي دريافتي شركت مخابرات ايران در قبال خدمات و مجوزهاي ارائه شده به موسسه در زمينه تلفن اينترنتي مطابق تعرفه هاي مصوبه شركت خواهد بود .
10- امور ارتباطات ديتا بعنوان نماينده شركت مخابرات ايران مجري مفاد اين ضوابط خواهد بود .
11- كليه خطوط تلفني آنالوگ و يا ديجيتال مانند (1E) بصورت يكطرفه به سمت موسسه خواهد بود .
12- ارائه خدمات عمومي ارتباط از خارج به داخل و همچنين ارتباط تلفني راه دور و بين الملل از مسيرهاي مستقل از اينترنت بصورت تخصيص يافته( Dedicated) از طريق سوئيچينگ مداري (Circuit Switch) و يا بصورت سوئيچينگ بسته اي ( Packet Switching ) مشمول قانون شبكه هاي مخابراتي بوده و تنها با كسب مجوز از شركت مخابرات ايران انجام پذير خواهد بود .
13- شركتهاي مخابرات استانها موظفند همكاريهاي لازم را در واگذاري خطوط مورد تقاضاي موسسه در قبال اخذ هزينه معمول كنند

hamvatansalam.com