ساعت گوشی من تنظیم هستش ولی نمیدونم چرا ساعت sms هایی که واسم میاد درست نیست و هیچ ارتباط معنا داری بین ساعت sms ها وجود نداره؟
باید چکار کنم؟