لطفا در مورد نرم افزارهای مخابراتی و نصب و راه اندازی شبکه موبایل و تجهیزات مخابراتی هم مانند سایتهای برتر مثل www.gsm-forum.com انجمنی باز کنید.