فارسی ساز 6600که تقویم گوشی را هم فاسی کنه سراغ دارید ؟