اميدواريم علاوه بر ارتقاي کيفيت قبض هاي تلفن همراه شاهد ارتقاي کيفيت شبکه تلفن همراه دولتي هم باشيم

شرکت ارتباطات سيار با عمل به وعده اش تغييرات اساسي در قبض هاي تلفن همراه ايجاد کرده و قول داده که از اين به بعد آنها را در پاکت براي مشترکان محترم ارسال کند.
اميدواريم علاوه بر ارتقاي کيفيت قبض هاي تلفن همراه شاهد ارتقاي کيفيت شبکه تلفن همراه دولتي هم باشيم.

خبرگزاري سلام