روابط عمومي شركت مخابرات ايران اعلام كرد: مشتركان تلفن همراه درصورت عدم تمايل به داشتن سرويس پيام كوتاه (‪ ،(SMS‬آن را به مخابرات اطلاع دهند.
به گزارش روابط عمومي شركت مخابرات، مشتركان تلفن همراه مي‌تواننداز طريق تماس با شماره ‪ ۰۹۹۹۰‬واحد ارتباطات مردمي شركت مخابرات نام و نام خانوادگي، شماره تلفن همراه و شماره پرونده مندرج در شناسنامه تلفن همراه را ارايه تا سرويس پيام كوتاه آنان قطع و مبلغ دو هزار ريال پرداختي به حساب بستانكاري آنان منظور شود.
براساس اين گزارش، مشتركان تلفن همراه مي‌توانند درخواست خود را در تهران به ادارات مشتركان در مناطق هشت گانه و در استانها به ادارات مشتركان و متقاضيان اعلام كنند.