شركت مخابرات ايران، وضعيت مخابراتي كشور در هفته چهاردهم سال ۱۳۸۵ را اعلام كرد.
در اين گزارش آمده است كه اپراتور دوم شبكه تلفن همراه تا پايان سال جاري تنها مي تواند ۵۰۰ هزار سيم كارت را به مشتركان واگذار كند.
اين در حالي است كه براساس مجوزي كه سازمان تنظيم مقررات به ايران سل داده بود، اين شركت مي بايست تا پايان سال جاري ۲ ميليون سيم كارت واگذار مي كرد

Oranos