من یه n70 دارم ازش رازی نیستم می خواهم L7 بخرم منو راهنمائی کنید که خوبه؟