من شنیده ام قیمت پالس سیمکارتهای جدید فرق می کند درسته ؟......