من شنیده ام قیمت پالس سیمکارت های جدید فرق می کند درسته؟