تحقيقاتي كه به تازگي در انگلستان روي افرادي كه به طور مرتب با موبايل سر و كار دارندصورت گرفته ، نشان مي دهدكه هيچ نشانه اي از ابتلا به سرطان در آنها وجود ندارد
محققان در بررسي هايي كه گفته مي شود وسيع ترين تحقيق در نوع خود است بر روي افرادي كه از كشور هاي انگلستان دانمارك فنلاند نروژ و سوئد (كه زودتر از بقيه كشور ها به موبايل روي آورده اند) تحقيقاتي انجام داده اند و نتيجه نشان داد كه هيچ اثر ممكني وجود ندارد كه نشان دهد موبايل بر سلامتي استفاده كنندگان خود اثرات منفي گذاشته است و اثر آن روي افراد زير شانزده سال نيز بسيار كم است
ولي هنوز نمي توانيم بگوييم بعد از ده سال استفاده مستمر از موبايل چه اثراتي بر انسان خواهد داشت زيرا هنوز موبايل يك تكنولوژي نو پاست
بهمين دليل محققان توصيه مي كنند افراد زير شانزده سال كمتر از موبايل استفاده كنند و بيشتر از سيستم sms استفاده كنندبه نقل از مجله خانه سبز نيمه اول مهر ماه 1384