در گذشته تلفن همراه تنها به منظور برقراري تماس تلفني مورد استفاده قرار مي گرفت اما با گذشت زمان و پيشرفت علم و تكنولوژي ، موارد استفاده از گوشي تلفن همراه هم بيشتر شده است.در حال حاضر كاربران تلفن همراه مي توانند با استفاده از اين فناوري به ارسال ايميل و تماشاي مسابقه فوتبال بپردازند.
گفتني است ،اخيرا مسئولين شركت هاي خدمات رساني تلفن همراه فناوري نويني را به گوشي هاي تلفن همراه افزوده اند به طوري كه كاربران مي توانند از اين توليدات به عنوان كنترل كننده و رد ياب فرزندان خود استفاده كنند و بدون برقراري تماس تلفني از موقعيت مكاني آنها با خبر شوند.اين گوشي ها شكل ظاهري شبيه به ساير گوشيها دارند منتها با قطعه اي كه درون آن قرار گرفته است والدين مي توانند از اينكه فرزندان آنها درچه خيابان و كوچه اي هستند ،آگاهي پيدا كنند.تنها با يك كليك موس اين كار عملي خواهد شد.درون اين گوشيهاي سيستم ردياب جهاني قرار گرفته است كه والدين مي توانند درهر زماني ،فرزندان خود را كنترل كنند.