به گزارش موج، اين رقم افزايش 33 درصدي 7/2 ميليون مشترك را در پايان ماه ژوئن به خود اختصاص داد. در طول اين دوره درآمد بخش خدمات تلفن اينترنتي در اين كشور با 38 درصد افزايش به 304 ميليون دلار رسيد.
اگر چه اين رقم در مقايسه با 2/93 ميليون خطوط تلفن مسكوني بسيار ناچيز مي باشد، اما نشان دهنده رشد چشم گير تماس هاي تلفني اينترنتي در سال گذشته است.
برآوردها نشان مي دهد، كاربران آوايي و گفتاري از طريق پروتكل اينترنتي نسبت به 714 هزار نفر در فصل سوم سال 2004 حدود 400 درصد افزايش داشته است و درآمدهاي بودجه اي نيز با 473 درصد افزايش به 53 ميليون دلار رسيده است. با ادامه اين روند، شركت هاي تلفني سنتي با تهديد مواجه خواهند شد. پيش بيني مي شود تا سال 2010 ، درآمد بودجه اي تماس هاي محلي با 8/4 ميليارد دلار كاهش و درآمد تماس هاي مسافت هاي دور با 8/1 ميليارد دلار كاهش مواجه شود.