PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : [کرنل] KillX v3.4.7™LEO
01-05-2013, 11:42
سلام
دوستان یک کرنل اختصاصی برای پروانه
در این کرنل سرعت شارژ و مصرف باطری بهینه شده و ......

KillX Kernel

ویژگی ها:


* /system rw
* support init.d
* adb root
* swap on
* USB Force Fast Charging
* NTFS, CIFS
* sound hack: Beats
* reduce battery usage: RCU_FAST_NO_HZ = ON
* XZ compressed kernel
* latest wwe boot.img-ramdisk
* Volt control (undervolt or overvolt)
* bus speed max 625 Mhz
* zram
* thermalD
* msm_mpdecision
* allow flash LEDs camera to be used at 1% battery (v3.2.4 and below)
* allow WiFi networks with low signal to be seen
* frandom support
* sweep2wake
* gpu cmdline
* gpu freq
(3D: 550000000, 500000000, 450000000, 400000000, 300000000, 266667000)
(2D:200000000, 266667000, 300000000)

* I/O Scheduler : noop, deadline, cfq, sio, row, fiops, bfq
* CPU Governor : msm-dcvs, userspace, powersave, ondemand, performance, Lionheart, DanceDance
* OC : 192000~1910000

تغییرات:

Wed May 22 22:43:58 MYT 2013
gcc version 4.7.2 (Ubuntu/Linaro 4.7.2-1ubuntu1)

Add:
* cifs : Add handling of blank password option
* cifs : Allow passwords which begin with a delimitor

Set:
* version 3.4.7[CODE]
Wed Mar 13 01:50:36 MYT 2013 : Initial release
gcc version 4.7.2 (Ubuntu/Linaro 4.7.2-1ubuntu1)

FIX:
(compile error)
* msm: kgsl: Reduce cmd buffer size for adreno_iommu_setstate
* ignore -Wmaybe-uninitialized
* DIV usage mismatch
* #warning "TODO: return_address should use unwind tables"

Set:
* disable /system protect
* version 1.0.1

I/O Scheduler:
* SIO

Add:
* support init.d
* adb root
* swap On
(usb)
* Allow skipping device resume during system resume
* Prevent system suspend when HSIC device is active
* Unknown chargers = AC
* USB Force Fast Charging - Use base from Chad Froebel

INFO:

1. Fast charge can be toggled by issuing:

echo 1 > /sys/kernel/fast_charge/force_fast_charge
and off:
echo 0 > /sys/kernel/fast_charge/force_fast_charge
KillX v1.2.3


Mon Mar 18 01:30:34 MYT 2013
gcc version 4.7.2 (Ubuntu/Linaro 4.7.2-1ubuntu1)

FIX:
* sched : rq->lock recursion
* mmc : possible memory leak
* Make : FIOPS Scheduler
* GPU : speed

Set:
* no git local version change (new version!)
* JIT compiler : packet filters default
* Compiler flags
* linaro -O3 compliance
* Not set, CONFIG_THERMAL_PM8XXX
* version 1.2.3

Add:
* support for Google Snappy compression.
* support for FUDGESWAP
* ThermalD (/sys)
* NTFS, CIFS

I/O Scheduler:
* FIOPS
* ROW

Lib:
* memcopy : use glibc [memcpy memmove efficiency issue]
* string : use glibc version [patch memcpy memmove]

Scheduler:
* autogroup patch group by current user android UID instead of task ID
* compute time-average nr_running / run-queue

CPU:
* allow CPU-based alignment handling
* update cpu_power <--according--> cpu load
* optimized RWSEM algorithm
* crypto : Add optimized AES and SHA1 routines
* sched : Improve scalability via 'CPU buddies'
* msm : acpuclock-krait: NULL terminate L2 table for find_cur_l2_level()
* slab : allocator that focuses on per-CPU scaling, SLQB

BUS:
* speed max -> 600

GPU:
* calc busy interval considering GPU freq as float

Sync:
* do_fsync() -> fget_light()
* dynamic sync control
KillX v1.2.9


*base on Killx Kernel v1.2.3*

Mon Mar 25 05:11:37 MYT 2013
gcc version 4.7.2 (Ubuntu/Linaro 4.7.2-1ubuntu1)

Add:
* voltage control

BUS:
* speed max -> 625 MHz

GPU:
* gpu_freq,(bus freq 4) = 500000000
* idle_timeout 10 to HZ/5
* remove strtstp_sleepwake = true

Set:
* FIOPS = Default IO
* PERFLOCK = Off
* local version auto off
* version 1.2.9

+ Increase battery life? Try underclocking and reducing the voltage. nandroid backup 1st before playing with it !
KillX v1.4.3


Wed Mar 27 01:30:34 MYT 2013
gcc version 4.7.2 (Ubuntu/Linaro 4.7.2-1ubuntu1)

FIX:
* memory leak in cpufreq stats
* vfs,pipe counter breakage
* keys,race with concurrent install_user_keyrings()
* compat_rw_copy_check_uvector() misuse in aio, readv, writev,
* iommu/msm: the include guard in iommu.h
* ARM: VFP: emulation of second VFP instruction
* ARM: scheduling while atomic warning in alignment handling code
* ARMv7: perf: EVTYPE_MASK to include NSH bit
* crypto: user - info leaks in report API
* compile error, crypto ("")

Add:
* sound hack: Beats

GPU:
* msm: kgsl: Make the GPU device aware of the next pending event
* msm: kgsl: Remove lowest power level

Set:
* reduce battery usage: RCU_FAST_NO_HZ = ON
* version 1.4.3

* sched : remove HTC attempt to patch exit/rename race condition
* hw_random : make buffer usable in scatterlist
* cifs : ensure that cifs_get_root() only traverses directories
* NFS : Don't allow NFS silly-renamed files to be deleted, no signal
KillX v1.5.3


Fri Mar 29 11:20:30 MYT 2013 (linux kernel 3.4.11)
gcc version 4.7.2 (Ubuntu/Linaro 4.7.2-1ubuntu1)

FIX:
* ipv4 : bug in ping_err()
* sysctl: null checking in bin_dn_node_address()
* rtnl : info leak on RTM_GETLINK request for VF devices

Add:
* PM/Sleep: wakeup_source_activate and deactivate, no wakeup events
* BFQ I/O schedulers

Remove:
* power: legacy wakelock code

Set:
* version 1.5.3

* PM/Sleep: Look for wakeup events in later stages of device suspend
* PM/Sleep: Change wakeup source statistics to follow Android
* XZ compressed kernel

KillX v1.6.5


Wed APR 10 10:22:30 MYT 2013
gcc version 4.7.2 (Ubuntu/Linaro 4.7.2-1ubuntu1)

FIX:
* posix-cpu-timers: nanosleep task_struct leak
* clock-8960 : gfx3d, VDD_DIG_HIGH
* fs : proc,stat: not showing all cpus
* fs : cifs, warning: 'midQ' may be used uninitialized in this function

Add:
* tun : add a missing nf_reset() in tun_net_xmit()
* Makefile: Snapdragon optimizations
* GPU : 2d_freq, 3d = 5 level (550000000)
* cgroup : generic cgroup subsystem permission checks

Remove:
* sysctl.conf

Set:
* Disable CONFIG_MSM_SHOW_RESUME_IRQ
* Don't force RUN_QUEUE_STATS to be on
* version 1.6.5

Update:
* new wwe boot.img-ramdisk
* rwsem: steal writing sem for better performance

KillX v2.1.0


Wed APR 17 12:34:45 MYT 2013
gcc version 4.7.2 (Ubuntu/Linaro 4.7.2-1ubuntu1)

FIX:
* LOAD_FREQ : avoids loadavg Moire http://ripke.com/loadavg/moire
* resume drivers/video/backlight/adp88?0_bl.c
* tmpfs : use-after-free of mempolicy object
* drivercore: ordering between deferred_probe and exiting initcalls
* clock-8960: gfx3d

Add:
* cmdline function for GPU control (default: 3dgpu=500000000 2dgpu=300000000)
! need s-off to change this value with aroma installer.

Remove:
* duplicate: drivers/staging/media/Kconfig
* cpu_is_msm8625
* logcat (disable logcat - performance boost & save memory)

Set:
* msm_hsic: decrease timeout, 500 to 120
* CONFIG_DEBUG_SECTION_MISMATCH=y
* version 2.1.0

OC:
* 192000~1674000

msm/mdp/fb/thermal:
* Send fake vsync only when enabled from userspace
* Disable vsync in video off.
* force vsync in board file
* display : Fix flickering when BLT is enabled/disabled
* display : blt always enabled for 720p,1080p, secure buf
* reduce verbose messages, Limiting cpu
* drivers.thermal: updating msm8960tsens
* Patching thermalD upstream

tty:
* Prevent deadlock in n_gsm driver
* set_termios/set_termiox should not return -EINTR

cpufreq:
* cpufreq: Convert the cpufreq_driver_lock to a rwlock
* cpufreq: Convert the cpufreq_driver_lock to use RCU

mmu_notifier:
* have mmu_notifiers use a global SRCU
* make the mmu_notifier srcu static
* unregister NULL Pointer deref and multiple

drm/udl/usb:
* make usage as a console safer
* disable fb_defio by default
* don't add inferred modes for monitors that don't support them
* Fill depth/bits_per_pixel for C8 format
* Use C8 instead of RGB332 when determining the format from depth/bpp
* bind driver to correct device

* vgacon/vt : clear buffer attributes when we load a 512 character font (v2)
* Driver core : treat unregistered bus_types as having no devices
* futex : Mark get_robust_list as deprecated
* inotify : remove broken mask checks causing unmount to be EINVAL
* fs/block_dev.c: page cache wrongly left invalidated after revalidate_disk()
* ocfs2 : unlock super lock if lockres refresh failed
* mm/fadvise.c : drain all pagevecs if POSIX_FADV_DONTNEED fails to discard all pages
* umount oops when remove blocklayoutdriver first
* NLM : Ensure that we resend all pending blocking locks after a reclaim
* ALSA : hda - Release assigned pin/cvt at error path of hdmi_pcm_open()
KillX v2.1.2


Thu Apr 18 11:06:32 MYT 2013
gcc version 4.7.2 (Ubuntu/Linaro 4.7.2-1ubuntu1)

Add:
* init files

Set:
* safe default min and max speeds
KillX v2.3.1


Mon Apr 22 10:02:03 MYT 2013
gcc version 4.7.2 (Ubuntu/Linaro 4.7.2-1ubuntu1)

Fix:
* drivers/video: fsl-diu-fb: pixel formats for 24 and 16 bpp
* fbcon : don't lose the console font across generic->chip driver switch
* fb : rework locking to fix lock ordering on takeover
* fb : Yet another band-aid for fixing lockdep mess
* mmc : sdhci-esdhc-imx: host version read
* hid : wiimote: nunchuck button parser
* net : infinite loop in __skb_recv_datagram()
* net : compile error when SOCK_REFCNT_DEBUG is enabled
* sock_diag : out-of-bounds access to sock_diag_handlers
* usb : ehci-omap: autoloading of module

Add:
* msm: mpdecision: in-kernel CPU hotplug management

Set:
* safe default min and max speeds
* bridge: priority of STP packets
* use memcpy for copy to/from user-space

Arm:
* PXA3xx: program the CSMSADRCFG register
* 7643/1: sched: correct update_sched_clock()

Gpu:
* gpu: 3dgpu remove 27000000,level=4, change valid_freq for 2dgpu&3dgpu
* init_level 3 (3D&2D)

Net:
* xen-netback: correctly return errors from netbk_count_requests()
* xen-netback: cancel the credit timer when taking the vif down
* ipv6 : use a stronger hash for tcp
* vlan : adjust vlan_set_encap_proto() for its callers

* dca: check against empty dca_domains list before unregister provider
* usb: usb-storage: unusual_devs update for Super TOP SATA bridge

KillX v2.5.8Mon Apr 29 01:14:58 MYT 2013
gcc version 4.7.2 (Ubuntu/Linaro 4.7.2-1ubuntu1)

Fix:
* cpuinit: #2
find -name "*.c" | xargs sed -i "s/ __cpuinit / /g"
* cpuexit: #1
find -name "*.c" | xargs sed -i "s/ __cpuexit / /g"
* cpuinitdata: #1
find -name "*.c" | xargs sed -i "s/ __cpuinitdata//g"
* cpuinit: #3
find -name "*.c" | xargs sed -i "s/ __cpuinit$//g"
* cpuinit: #4
find arch/ -name "*.h" | xargs sed -i "s/ __cpuinit//g"
* cpuinit: #5
find -name "*.c" | xargs sed -i "s/^__cpuinit //g"
* cpuinit, manual fixups
* init/Kconfig : typo SLQB
* ARM: 7011/1 : Add ARM cpu topology definition #2
* scheduler : compute time-average nr_running per run-queue #2
* scheduler : Re-compute time-average nr_running on read
* proc : enhance time-average nr_running stats #2
* posix-cpu-timers: nanosleep task_struct leak
* USB : serial: null-pointer dereferences on disconnect

Add:
* Lionheart Governor
* Dance Dance Governor
* Zram
* allow flash LEDs to be used at 1% battery
* allow WiFi networks with low signal to be seen
* frandom support

Set:
* Lionheart Governor as default
* changed max readahead buffer size to 2048
* wifi: enabled PM_FAST by default
* row default IO
* GPU : 3dgpu=450000000 2dgpu=266667000 cmdline
* safe default min and max speeds #2
* version 2.5.8

Remove:
* adaptive in init.target.rc (because all htc decisions moved to kernel code)

Makefile:
* kernel: Makefile, CONFIG_CC_OPTIMIZE_ALOT
* adding config variable for Os/O2/O3 compilation

* acpu : export krait variant to debugfs
* rwsem : Writer lock-stealing
* PM : Introduce suspend state PM_SUSPEND_FREEZE
(saves less power because the system is still in a running state)
* wakelock: suspend_freeze
* b43 : Increase number of RX DMA slots

+ mod with aroma installer !


KillX v2.5.9Tue Apr 30 18:18:45 MYT 2013
gcc version 4.7.2 (Ubuntu/Linaro 4.7.2-1ubuntu1)

Fix:
* kernel init.d, setting script

Aroma installer:
* msm_mpdecision idle_freq - done
* gpu o/c freq

Set:
* version 2.5.9


KillX v3.0.0Thu May 9 10:51:22 MYT 2013
gcc version 4.7.2 (Ubuntu/Linaro 4.7.2-1ubuntu1)

Fix:
* acpu_freq_tbl_8064_slow
* block : ext_devt_idr handling
* block : synchronization and limit check in blk_alloc_devt()
* cgroup : exit() vs rmdir() race
* cpufreq : default value
* cpuset : cpuset_print_task_mems_allowed() vs rename() race
* fs : possible use-after-free with AIO
* idr : a subtle bug in idr_get_next()
* multiple definition of `cmdline_3dgpu' & `cmdline_2dgpu'
* net/sunrpc: 'subbuf.[...]' may be used uninitialized
* nfsd : memleak
* ocfs2 : ocfs2_init_security_and_acl() to initialize acl correctly
* ocfs2 : possible use-after-free with AIO
* perf tools: build with bison 2.3 and older
* s2w leds
* target : divide by zero bug in fabric_max_sectors
* target : lookup of dynamic NodeACLs during cached demo-mode operation
* vhost : length for cross region descriptor

Add:
* cpu min/max, screen off, gov, io cmdline
* cpu oc to 1910000 (no option in aroma installer)
* sweep2wake
* target : missing mapped_lun bounds checking during make_mappedlun

Remove:
* cpufreq remove msm-dcvs (aroma)
* if overclock
* sched: HTC attempt to patch exit/rename race condition

Aroma installer:
* CPU min/max/screen off cmdline
* IO cmdline
* fix replace boot cmdline

Set:
* MSM_MPDEC_PAUSE 3000
* Makefile: kernel: workqueue O3 compilation
* config : CONFIG_MUTEX_SPIN_ON_OWNER=y
* config : CONFIG_UACCESS_WITH_MEMCPY = No
* config : FREQ_STAT & Detail
* version 3.0.0
* vreg core krait* 1450000

Cleanup:
* board-deluxe_ub1-gpu code

* ASoC : wm2200: correct IN2L and IN3L digital mute
* Kconfig : Enable cmdline khz/gov/maxscroff command parsing
* comedi_fops: update
* ftrace : Call ftrace cleanup module notifier after all other notifiers
* fuse : don't WARN when nlink is zero
* media : rc: unlock on error in show_protocols()
* ocfs2 : ac->ac_allow_chain_relink=0 won't disable group relink
* posix-timer: Don't call idr_find() with out-of-range ID
* pstore : Avoid deadlock in panic and emergency-restart path
* quota : autoload the quota_v2 module for QFMT_VFS_V1 quota format
* staging : comedi: comedi_fops: update
* staging : comedi: disallow COMEDI_DEVCONFIG on non-board minors
* staging : comedi: ni_labpc: correct differential channel sequence for AI cmd
* staging : comedi: ni_labpc: set up command4 register *after* command3
* svcrpc : make svc_age_temp_xprts enqueue under sv_lock
* unbreak automounter support on 64-bit kernel with 32-bit userspace (v2)


KillX v3.2.1Wed May 15 00:01:59 MYT 2013
gcc version 4.7.2 (Ubuntu/Linaro 4.7.2-1ubuntu1)

Ramdisk
* init.rc s-on 1
* init.target.rc

Aroma
+ S-Off / S-On user
+ msm_mpdecision boost cpu min, on/off
+ set default Max Screen Off clock @ 540mhz

Fix:
* Bluetooth: not closing SCO sockets in the BT_CONNECT2 state
* Btrfs : don't drop path when printing out tree errors in scrub
* Btrfs : race between mmap writes and compression
* Btrfs : space leak when we fail to reserve metadata space
* sysfs : handle failure path correctly for readdir()
* sysfs : race between readdir and lseek
* usb : gadget: udc-core: regression during gadget driver unbinding
* usb : xhci: TRB transfer length macro used for Event TRB

Revert:
* vreg[VREG_CORE]

Remove:
* video: msm:mdp pr_warn _mdp_histogram_crtl start false

Use:
* __ARCH_HAS_SA_RESTORER

Update:
* dynamic filesync: add some cache optimizations v1.1
* efivars
* mach-msm: Kconfig
* msm_mpdecision
* msm_thermal
* row io

Set:
* Btrfs: limit the global reserve to 512mb
* version 3.2.1

* efivars : explicitly calculate length of VariableName
* loop : prevent bdev freeing while device in use
* net/irda : add missing error path release_sock call
* nfsd4 : reject "negative" acl lengths
* pnfs-block : removing DM device maybe cause oops when call dev_remove
* vt : synchronize_rcu() under spinlock is not nice


KillX v3.4.5Sun May 19 10:40:39 MYT 2013
gcc version 4.7.2 (Ubuntu/Linaro 4.7.2-1ubuntu1)

Aroma
+ wipe dalvik-cache
+ fix writeprop

Add:
* drivers: base: sw_sync

Fix:
* bonding : disabling of arp_interval and miimon and arp_interval
* ks8851 : interpretation of rxlen field
* net : *_DIAG_MAX constants
* unix : race condition in unix_release()
* fs : sync.c vfs_emergency_remount

Remove:
* bonding : already created master sysfs link on failure
* drivers : cpufreq, CONFIG_CPUFREQ_LIMIT_MAX_FREQ
* net : WARN_ON() in net_enable_timestamp()

Revert:
* dynamic filesync : add some cache optimizations v1.1
* video : msm:mdp pr_warn _mdp_histogram_crtl start false
* revert : allow flash LEDs to be used at 1% battery

Update:
* ipv6 : addrconf
* ipv6 : ip6_input
* sysfs : dir.c
* base.img

Set:
* version 3.4.5

* aoe : reserve enough headroom on skbs
* bonding : get netdev_rx_handler_unregister out of locks
* sky2 : Receive Overflows not counted
* sky2 : Threshold for Pause Packet is set wrong
* tcp : preserve ACK clocking in TSO
* tcp : undo spurious timeout after SACK reneging
* thermal : shorten too long mcast group name
* tracing : Prevent buffer overwrite disabled for latency tracers
این کرنل برای اندروید 4.1 می باشد


روش نصب:
ابتدا گوشی خود را طبق این (http://forum.mobilestan.net/showthread.php?t=268234) تاپیک روت و کاستوم ریکاوری نصب نمایید
1.فایل را دانلود کنید
2.از داخل ریکاوری کاستوم آن را فلش نمایید

کرنل در XDA (http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2187825)
دانلود (http://dl4.htc.com/RomCode/Source_and_Binaries/dlxub1-jb-crc-3.4.10-8bc6f3ed.zip)