PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : ❤❤❤❤ 【 sms های عاشقانه و عارفانه 】 ❤❤❤❤صفحه ها : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 [85] 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182

S.A.B.E.R
25-01-2012, 23:17
ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎ ﭼﻘﺪﺭ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ،ﻗﻼﺏ
ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮ ﻋﻼﻣﺖ ﮐﺪﺍﻡ ﺳﻮﺍﻝ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪﺍﻥ
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ؟
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﻧﻘﺎﺵ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺨﻮﺍﻫﻢ ﺷﺪ!ﺍﻣﺸﺐ
ﺩﻟﯽ ﮐﺸﯿﺪﻡ ﺷﺒﯿﻪ ﻧﯿﻤﻪ ﺳﯿﺒﯽ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﻟﺮﺯﺵ ﺩﺳﺘﺎﻧﻢ ﺩﺭ ﺯﯾﺮ ﺁﻭﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﺭﻧﮕﻬﺎ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ
ﺷﺪ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﺩﻟﻢ ﺗﻨﮓ ﺍﺳﺖ،ﺩﻟﻢ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﯼ ﺣﺠﻢ ﻗﻔﺲ
ﺗﻨﮓ ﺍﺳﺖ،ﺳﮑﻮﺕ ﺍﺯ ﮐﻮﭼﻪ ﻟﺒﺮﯾﺰ ﺍﺳﺖ،
ﺻﺪﺍﯾﻢ ﺧﯿﺲ ﻭ ﺑﺎﺭﺍﻧﯽ ﺳﺖ،ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﻢ ﭼﺮﺍ ﺩﺭ
ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﭘﺎﯾﯿﺰ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺍﺳﺖ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﺍﮔﻪ ﯾﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮﯼ ﺑﺰﺭﮒ ﺗﻮ ﺁﺳﻤﻮﻥ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ
ﺩﻧﯿﺎ ﻣﯿﺪﯾﺪﻧﺶ ﺭﻭﺵ ﭼﯽ ﻣﯿﻨﻮﺷﺘﯽ؟
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﺑﺎﺯﯼ ﻫﺎﯾﺶ ﺑﯽ
ﺟﺎﻥ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺁﺩﻣﻨﺪ ﻣﯿﺸﮑﻨﻨﺪ،ﺁﺭﺍﻣﺘﺮ!
* *

S.A.B.E.R
25-01-2012, 23:20
* *
ﮔﻔﺘﻤﺖ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻤﺎﻥ ﮔﻔﺘﯽ ﻛﻪ ﯾﺎﺭﺕ ﻧﯿﺴﺘﻢ
ﺭﻭﺷﻨﯽ ﺑﺨﺶ ﻭ ﭼﺮﺍﻍ ﺷﺎﻡ ﺗﺎﺭﺕ ﻧﯿﺴﺘﻢ
ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺗﺎﺭ ﻭ ﭘﻮﺩ ﻣﻦ ﺗﻨﯿﺪﻩ ﯾﺎﺩ ﺗﻮ
ﺍﯼ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻣﻦ ﻏﺎﻓﻠﯽ،ﻏﺎﻓﻞ ﺯ ﯾﺎﺩﺕ ﻧﯿﺴﺘﻢ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﯾﺎﺩﺕ ﺩﻟﺘﻨﮕﻢ ﻣﯿﻜﻨﻪ،ﺍﺳﻤﺖ ﺩﯾﻮﻭﻧﻢ ﻣﯿﻜﻨﻪ،
ﺻﺪﺍﺕ ﻋﺎﺷﻘﻢ ﻣﯿﻜﻨﻪ،ﻧﮕﺎﺕ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺗﺮﻡ
ﻣﯿﻜﻨﻪ...
ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ﭼﯽ ﺍﺭﻭﻣﻢ ﻣﯿﻜﻨﻪ؟؟؟؟
ﺏ ﻭ ﺱ ﯼ ﺩ ﻥ ﺕ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺪﺭﻛﯽ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﯽ ﺭﺍ
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﯿﻜﻨﺪ ﭘﺲ ﺑﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﺧﺎﻃﺮﻡ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﻓﺮﯾﺎﺩﻫﺎ ﻣﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ،ﺳﻜﻮﺕ ﺟﺎﺭﯾﺴﺖ،
ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺣﺎﻛﻢ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﺑﯽ ﻛﺴﯽ ﺍﺳﺖ،
ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﺧﺪﺍ ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ،ﻣﺎ ﻛﻪ ﺧﺪﺍ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ
ﭘﺲ ﭼﺮﺍ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺗﻨﻬﺎﺗﺮﯾﻢ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺎ ﺍﺑﺪ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺑﺎﯾﺪ ﺭﻓﺖ...
ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﻛﺴﯽ...
ﮔﺎﻫﯽ ﺍﺯ ﻗﻠﺐ ﻛﺴﯽ...
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

S.A.B.E.R
25-01-2012, 23:20
* *
ﺑﯽ ﺗﻮ ﺩﻟﮕﯿﺮﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎﯾﯿﺰﻡ،،،ﺑﯽ ﺗﻮ ﺍﺯ ﻏﺼﻪ
ﻭ ﻏﻢ ﻟﺒﺮﯾﺰﻡ،،،ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﻫﯿﭽﯽ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﺗﻮ ﻫﺪﯾﻪ ﻛﻨﻢ،،،ﺑﭙﺬﯾﺮ ﺍﯾﻦ ﻏﺰﻝ ﻧﺎﭼﯿﺰﻡ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﮔﺮ ﺍﺯ ﻣﻦ ﯾﺎﺩ ﻛﻨﯽ ﯾﺎ ﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﺯ ﯾﺎﺩﺕ
ﻧﻤﯿﻜﺎﻫﻢ...
ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﻦ ﭼﺸﻢ ﺩﺭ ﺭﺍﻫﻢ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﺍﮔﻪ ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﺣﺲ ﻛﺮﺩﯼ ﻛﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺩﻭ ﻧﻔﺮﯼ،
ﺩﻭﻣﯽ ﺭﻭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﻦ ﭼﻮﻥ ﺍﮔﻪ ﻭﺍﻗﻌﺎ
ﻋﺎﺷﻖ ﺍﻭﻟﯽ ﺑﻮﺩﯼ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﺩﻭﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ
ﻧﻤﯿﺸﺪﯼ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﺗﻮ ﻧﺒﻮﺩﯼ ﺩﻝ ﺑﻪ ﺩﻝ ﺭﺍﻫﯽ ﻧﺪﺍﺷﺖ/ﺍﺯ ﺧﯿﺎﻝ
ﻋﺸﻖ ﺍﮔﺎﻫﯽ ﻧﺪﺍﺷﺖ/ﺗﻮ ﻧﺒﺎﺷﯽ ﺗﺎ ﻗﯿﺎﻣﺖ
ﺑﯽ ﻛﺴﻢ/ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺩﻟﻮﺍﭘﺴﻢ...
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﻏﺮﯾﺒﻪ ﺑﻮﺩﯼ ﻭﺍﺳﻪ ﻣﻦ/ﺍﻣﺎ ﺷﺪﯼ ﻋﺰﯾﺰ ﻣﻦ/
ﺗﻮ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﯼ ﺑﯽ ﻛﺴﯽ/ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﯾﯽ ﺭﻓﯿﻖ
ﻣﻦ
* * * * * * * * * * * * * * *

S.A.B.E.R
25-01-2012, 23:22
ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺑﺨﺶ ﺍﺳﺖ
ﺷﻨﺎ
ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ
ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺳﻴﺪﻥ
ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﻟﺒﺨﻨﺪﺕ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*
ﻋﺸﻖ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺍﺳﻢ ﺗﻮ...
ﺳﺎﺩﻩ ﺍﻣﺎ ﺗﺎ ﺍﺑﺪ ﺷﻨﻴﺪﻧﻲ...
ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻮ ﮐﻪ ﺑﻲ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻭ ﺩﻟﻴﻞ...
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪﻧﻲ!!...
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*
ﮔﺮ ﻣﺤﺒﺖ ﺛﻤﺮﺵ ﺳﻮﺧﺘﻦ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺍﺳﺖ
ﻳﺎ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻣﺤﺒﺖ ﺳﺮ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺧﺘﻦ ﺍﺳﺖ
ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺭﻓﺎﻗﺖ ﮔﺬﺭﻡ ﺍﺯ ﺳﺮ ﺧﻮﻳﺶ
ﺗﺎ ﺑﺪﺍﻧﻲ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﺳﺖ.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*
ﭼﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻋﺸﻖ!؟
ﭘﺮﺳﻴﺪﻳﻢ ﻭ ﺧﻨﺪﻳﺪﻱ
ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺨﺖ
ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﺗﺮ ﮐﺮﺩﻱ ﻣﻌﻤﺎ ﺭﺍ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*
ﺩﺭ ﻳﮏ ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ؛
ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻳﻢ!
ﺗﻮ ﻓﻘﻂ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻱ...
ﻭ ﻣﻦ...
ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻡ.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

GORJI
26-01-2012, 13:35
نیمکت با هم بودنمان تنهاست ، من دل نشستن ندارم ، تو دلیل نشستن باش !زلال که باشی سنگهای کف رودخانه ات را می بینند ، بر می دارند و نشانه می روند درست به سوی خودت .من صبورم اما ... ، بی دلیل از قفس کهنه ی شب میترسم ، بی دلیل از همه ی تیرگی تلخ غروب و چراغی که تو را از شب متروک دلم دور کند ، میترسم .میخواهمت چنانکه شب خواب را / می جویمت چنانکه لب تشنه آب را / حتی اگر نباشی می آفرینمت / چنانکه التهاب بیابان سراب را .دلتنگم ، مثل مادری بی سوادی که دلش هوای بچه اش را کرده ولی بلد نیست شماره اش رو بگیره .

GORJI
26-01-2012, 13:36
عشق یعنی جسم و جانم مال تو / عشق یعنی پرسش از احوال تو / عشق یعنی از خودم من خسته ام / عشق من ، به تو دل بسته ام .گاه نمیدانم چه پیامی را بهانه کنم تا از حال آنکه روحم با اوست آگاه شوم ، این بار که دلتنگی را بهانه کردم ،فردا را چه کنم ؟دل ، این واژه ی بی نقطه گاهی به وسعت یک دریا برایت دلتنگی میکند !عزیزتر از جانم ، آسمان باش تا عمری برای دیدنت سر به هوا باشم .بی تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختن است ، همچو شهری که به روی گسل زلزله هاست .

S.A.B.E.R
26-01-2012, 15:12
ﺮﻭﺍﻧﻪ ﭘﺮ،ﮔﻨﺠﺸﮏ ﭘﺮ،ﮐﻼﻍ ﭘﺮ/ﺩﻝ ﻣﻦ
ﻭﺍﺳﻪ ﺗﻮ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﭘﺮﭘﺮ. . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﮔﺮﭼﻪ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻏﺮﯾﺒﻢ ﺍﻣﺎ/ﺳﯿﻨﻪ ﺍﯼ ﭘﺎﮎ
ﺑﻪ ﭘﻬﻨﺎﯼ ﺻﺪﺍﻗﺖ ﺩﺍﺭﻡ
ﺩﺳﺘﺎﻧﻢ ﺍﮔﺮ ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺭﺍ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﻨﺪ/ﺑﺎ ﮐﺴﯽ
ﺳﺒﺰﺗﺮ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﺭﻓﺎﻗﺖ ﺩﺍﺭﻡ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﯾﮏ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﺎﺭ ﺭﻭﯾﺎﻫﺎﯾﻢ ﺍﺯ ﺁﻥ
ﺗﻮﺳﺖ،ﺑﻨﺸﯿﻨﯽ ﯾﺎ ﺑﺮﻭﯼ،ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ!
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﮐﺮﻩ ﺯﻣﯿﻦ ﺭﻭ ﺑﺮ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻧﻮﮎ
ﺳﻮﺯﻥﺗﻘﺴﯿﻢﮐﻦ!!!ﺑﻪ ﺟﻮﺍﺑﺶ ﮐﺎﺭﯼ
ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ!ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﺑﮕﻢ ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ
ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ. . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﻋﺸﻖ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮﻥ ﺩﻝ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻔﺎ
ﻋﺸﻖ ﯾﻌﻨﯽ ﺩﺭﺩ ﻭ ﺩﻝ ﯾﻌﻨﯽ ﺻﻔﺎ
ﻋﺸﻖ ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﺷﻬﺎﺏ ﻭ ﯾﮏ ﺳﺮﺍﺏ
ﻋﺸﻖ ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﺳﻼﻡ ﻭ ﯾﮏ ﺟﻮﺍﺏ
ﻋﺸﻖ ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﻧﮕﺎﻩ ﻭ ﯾﮏ ﻧﯿﺎﺯ
ﻋﺸﻖ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺎﻟﻤﯽ ﺭﺍﺯ ﻭ ﻧﯿﺎﺯ

S.A.B.E.R
26-01-2012, 15:13
* *
ﻫﻮﺍ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺑﮕﯿﺮ،ﺍﺱ ﺍﻡ ﺍﺱ ﺍﺕ ﺭﺍ ﻧﻪ!
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﻗﻠﺒﻢ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺘﻦ،ﻏﺮﻭﺭﻡ
ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺘﻦ،ﺍﺣﺴﺎﺳﻢ ﻣﺤﮑﻮﻡ
ﺷﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﯼ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻭ ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﻣﺤﮑﻮﻡ
ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﺭﯾﺪﻥ. . .
ﺍﻣﺎ ﻋﺸﻘﺖ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺩﺭ ﺗﮑﻪ ﺗﮑﻪ
ﻗﻠﺒﻢ ﻭ ﻗﻄﺮﻩ ﻗﻄﺮﻩ ﯼ ﺟﺎﻧﻢ. . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﺗﻮ ﯾﻌﻨﯽ ﮔﻤﺸﺪﻩ ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻭﺳﻌﺖ ﻧﮕﺎﻫﻢ/
ﺑﯿﻘﺮﺍﺭ ﺩﯾﺪﻥ ﺗﻮ،ﻋﺎﺷﻘﻮﻧﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ
ﺭﺍﻫﻢ. . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﺍﻧﺠﻤﺎﺩ ﻗﻠﺐ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﺸﮏ ﺳﺎﻟﯽ ﭼﺸﻢ ﻫﺎ
ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﻓﻬﻤﯿﺪ!ﭼﺸﻤﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﺴﺘﻦ ﻧﻤﯽ
ﺩﺍﻧﺪ،ﺯﯾﺴﺘﻦ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ. . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﮔﻔﺘﯽ ﺁﺧﺮ ﻣﯽ ﮐﺸﻤﺖ،ﺍﻣﺎ ﭼﻪ ﺟﻮﺭﯼ/ ؟
ﺗﻮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎﯼ ﻣﺜﻞ ﺗﻨﮓ ﺑﻠﻮﺭﯼ
ﺧﯿﻠﯽ ﻭﻗﺘﻪ ﻣﺎ ﺭﻭ ﮐﺸﺘﯽ،ﺧﺒﺮ ﻧﺪﺍﺭﯼ/
ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎﻥ ﻏﺮﻭﺭﯼ
* * * * * * * * * * * * * *

S.A.B.E.R
26-01-2012, 15:16
ﻣﻦ ﻫﯿﭻ ﻧﺪﺍﻧﻢ ﮐﻪ ﻣﺮﺍ ﺁﻧﮑﻪ ﺳﺮﺷﺖ/ﺍﺯ ﺍﻫﻞ
ﺑﻬﺸﺖ ﮐﺮﺩ،ﯾﺎ ﺩﻭﺯﺥ ﺯﺷﺖ
ﺟﺎﻣﯽ ﻭ ﺑﺘﯽ ﻭ ﺑﺮﺑﻄﯽ ﺑﺮ ﻟﺐ ﮐﺸﺖ/ﺍﯾﻦ
ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺮﺍ ﻧﻘﺪ ﻭ ﺗﺮﺍ ﻧﺴﯿﻪ ﺑﻬﺸﺖ. . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*
ﺁﻫﻢ ﮐﻪ ﻫﺰﺍﺭ ﺷﻌﻠﻪ ﺩﺭ ﺑﺮ ﺩﺍﺭﺩ/ﺻﺪ ﺳﻠﺴﻠﻪ
ﮐﻮﻩ ﺭﺍ ﺯ ﺟﺎ ﺑﺮ ﺩﺍﺭﺩ
ﻣﻦ ﺭﻋﺪﻡ ﻭ ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ﺍﮔﺮ ﺁﻩ ﮐﺸﻢ/
ﺳﺮﺗﺎﺳﺮِ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺗﺮﮎ ﺑﺮ ﺩﺍﺭﺩ. . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*
ﺑﯿﺎ ﺟﺎﯾﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻋﻮﺽ ﮐﻨﯿﻢ
ﺩﻟﻢ ﻟﮏ ﺯﺩﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﮐﺴﯽ ﻋﺎﺷﻘﻢ
ﺑﺎﺷﺪ. . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*
ﺷﺐ ﻣﻦ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺍﯼ ﺑﯽ ﻓﺮﺩﺍ/ﺭﻭﺯ ﻣﻦ ﻗﺼﻪ
ﯼ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﺎ
ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﺮ ﺧﺎﮎ ﻭ ﺍﺳﯿﺮ ﺳﺎﺣﻞ/ﻣﺎﻫﯽ ﺍﻡ
ﻣﺎﻫﯽ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﺩﺭﯾﺎ. . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*
ﺑﻪ ﺗﻮ ﺳﻮﮔﻨﺪ،ﺑﻪ ﺭﺍﺯ ﮔﻞ ﺳﺮﺥ ﻭ ﺑﻪ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ
ﮐﻪ ﺩﺭ ﻋﺸﻖ ﻓﻨﺎ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺯﯾﺒﺎ ﻧﯿﺴﺖ،ﺁﻧﭽﻪ ﺯﯾﺒﺎﺳﺖ ﺗﻮﯾﯽ ﺗﻮ
ﮐﻪ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﻨﻮ ﻟﺤﻈﻪ ﯼ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻣﻨﯽ.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

S.A.B.E.R
26-01-2012, 15:25
* *
*
ﺩﻝ ﺑﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺷﺎﯾﺪ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺍﺯ ﺳﺮ ﻣﻬﺮ
ﺑﯿﺎﯾﯽ!
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*
ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺗﻮ ﺍﺯ ﯾﺎﺩﻡ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺭﻓﺖ ﺗﻮ
ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﻠﺒﻢ ﺩﺍﺭﻡ ﻧﻪ۹ ﺩﺭ ﺩﻧﯿﺎ...
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*
ﺗﻮ ﺳﺮﺩ ﺗﺮﯾﻦ ﺭﻭﺯ ﻭﻗﺘﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﺩﻡ ﺑﻮﺩ
ﻧﺘﻮﻧﺴﺘﻢ ﺟﺎﯼ ﮔﺮﻣﺘﺮ ﺍﺯ ﻗﻠﺐ ﺗﻮ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨﻢ.
ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﻢ ﻧﮑﻦ ﮐﻪ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺘﻪ!
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*
ﺧﺪﺍﻭﻧﺪﺍ ﺗﻮ ﺳﺘﺎﺭﯼ/ﻣﻦ ﺧﻮﺍﺑﻤﻮ ﺗﻮ ﺑﯿﺪﺍﺭﯼ/
ﺑﻪ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﺏ ﻭ ﺑﯿﺪﺍﺭﯼ/ﻋﺰﯾﺰﻡ ﺭﺍ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭ!!!
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*
ﺗﻮﻟﺪﺕ ﻣﺒﺎﺭﮎ!...ﻧﻪ ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﭘﯿﻮﻧﺪﺗﺎﻥ
ﻣﺒﺎﺭﮎ!...ﻧﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯿﺰﻩ...ﺳﺎﻝ ﻧﻮ...ﻧﻪ ﺍﺻﻼ
ﺑﺰﺍﺭ ﺭﺍﺳﺘﺸﻮ ﺑﮕﻢ ﺩﻟﻢ ﻭﺍﺳﺖ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ!!!
* * * * * * * * * * * * * * * * *

S.A.B.E.R
26-01-2012, 15:31
4 3 2 1ﻫﺰﺍﺭ ﻫﺰﺍﺭ،ﻗﻄﺎﺭ ﻗﻄﺎﺭ،ﭘﺎﯾﺌﺰ ﻭ
ﺑﻬﺎﺭ،ﺗﻮ ﻻﻟﻪ ﺯﺍﺭ ﺗﻮ ﺑﯿﺸﻪ ﺯﺍﺭ،ﻣﺜﻞ ﺑﻬﺎﺭ ﺑﺎﻻ
ﺑﺮﯼ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺎﯼ،ﺑﺨﻮﺍﯼ ﻧﺨﻮﺍﯼ،ﺩﻭﺳﺘﺖ
ﺩﺍﺭﻡ ﺩﯾﻮﻭﻧﻪ ﻭﺍﺭ...
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﻣﺜﻞ ﺳﺎﺣﻞ ﺁﺭﺍﻡ ﺑﺎﺵ ﺗﺎ ﻣﺜﻞ ﺩﺭﯾﺎ ﺑﯽ ﻗﺮﺍﺭﺕ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * *
ﺳﻼﻡ ﻣﻦ ﺩﻭ ﺭﻭﺯ ﭘﯿﺶ ﯾﻪ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻭﺭﻭﺩﯼ
ﺩﺍﺩﻡ ﻣﯿﺸﻪ ﺑﺮﯼ ﺗﻮ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺒﯿﻨﯽ ﻗﺒﻮﻝ ﺷﺪﻡ
ﯾﺎﻧﻪ؟
ﺁﺩﺭﺱ ﺳﺎﯾﺖ:
ww.ghalbe mehraboone to.com
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﺍﮔﻪ ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﺁﺩﻣﺎ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺭﻧﮓ ﺑﺸﻨﺎﺳﻦ ﺩﻭﺳﺖ
ﺩﺍﺭﻡ ﺭﻧﮕﺖ ﺍﺑﯽ ﺑﺎﺷﻪ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﻻﯼ ﺳﺮﻡ
ﺑﺎﺷﯽ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﺍﯼ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﻟﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ،
ﺁﺗﺸﮑﺪﻩ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ،ﺁﻥ ﺭﻭﺯ
ﮐﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﯼ ﻭﺩﺍﻉ ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮﺳﺖ ﺁﻥ ﺷﻮﻡ
ﺗﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﯼ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

S.A.B.E.R
26-01-2012, 15:36
* * * *
ﺻﺪ ﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻡ،ﺻﺪ ﺭﺍﻩ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻡ
ﯾﺎ ﺭﺍﻩ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﯽ،ﯾﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﻧﯽ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﻣﺎ ﺑﺎ ﺩﻟﻤﺎﻥ ﻫﻨﻮﺯ ﻣﺸﻜﻞ ﺩﺍﺭﯾﻢ
ﺻﺪ ﺳﻨﮓ ﺑﺰﺭﮒ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺩﺍﺭﯾﻢ
ﻣﻌﺸﻮﻕ ﺧﻮﺩﺵ ﻣﯽ ﺑُﺮﺩ ﻭ ﻣﯽ ﺩﻭﺯﺩ
ﺍﻧﮕﺎﺭ ﻧﻪ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺩﻝ ﺩﺍﺭﯾﻢ!
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﯾﺎﺩﺕ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ؟
...
ﺍﯾﻦ ﻧﺬﺭ ﻣـﻦ ﺑﻮﺩ،
ﻛﻪ ﻛﻮﻩ ﺷﻮﻡ ﻭ ﭘﺎﯼ ﻧﺒﻮﺩﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻤﺎﻧﻢ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﺁﻧﮑﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺯﺑﺎﻥ ﻋﺸﻖ ﺭﺍ
ﺑﯽ ﮔﺰﺍﺭﻩ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﺩ ﻣﺎ ﻧﻬﺎﺩ
ﺧﻮﺏ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺴﺖ ﺗﯿﻎ ﺗﯿﺰ ﺭﺍ
ﺩﺭ ﮐﻒ ﻣﺴﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺩﺍﺩ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﺩﻟـﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﻧﯿﺴﺖ ﺑـﺮﻭ،
ﻋﺸـﻖ ﻛﻪ ﮔـﺪﺍﯾﯽ ﻧـﺪﺍﺭﺩ...
* * * * * * * * * * * * * * * * * *

S.A.B.E.R
26-01-2012, 15:42
ﻣﯽﺭﻭﻡ،ﺍﻣﺎ ﻧﻤﯽﭘﺮﺳﻢ ﺯ ﺧﻮﯾﺶ
ﺭﻩ ﮐﺠﺎ؟ﻣﻨﺰﻝ ﮐﺠﺎ؟ﻣﻘﺼﻮﺩ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﻮﺳﻪ ﻣﯽﺑﺨﺸﻢﻭﻟﯽ ﺧﻮﺩ ﻏﺎﻓﻠﻢ
ﮐﺎﯾﻦ ﺩﻝ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﺭﺍ ﻣﻌﺒﻮﺩ ﮐﯿﺴﺖ؟ . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*
ﺁﺭﺯﻭ ﺩﺍﺭﻡ ﻭﻗﺘﯽ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮﺍﯼ
ﻧﺸﺴﺘﻦ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ
ﺗﻮ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻧﺰﺩﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷﯽ. . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*
ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﺭﯾﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻟﺒﺶ ﺧﺎﻃﺮﻩ
ﺩﺍﺭﻥ. . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*
ﻋﺎﺷﻖِ ﺗﻤﺎﻡِ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻢ
ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺳﺎﺯﯼ
ﺗﺎ ﺑﻪ ﺩﻭﺭﻍ ﺑﮕﻮﯾﯽ ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺩﺍﺭﯼ. . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*
ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﻠﺘﺶ ﺭﺍ
ﺑﺪﺍﻧﻢ
ﻣﺤﺒﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﺳﺖ،
ﯾﺎ ﺭﯾﺎ. . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Soheil.DVBHS
26-01-2012, 16:09
چه در عالم که دلها غرق سور است / بسی دلها که از آدم چه دور است
تو بهر سینه ات یاد خدا کن / خدای مهربان، یک هاله نور است

>>>>>>>>>

همیشه گل به باغ خاطرم باش/ من امواج پریشان ساحلم باش
در آن تاریکی شبهای بی نور/ تو ان نوری چراغ خانه ام باش

>>>>>>>>>

در جهان هر جا که هست آرایشی/ پرتو از روی جهان آرای توست
آسمان سر بر زمین هر جای تو / در طواف عشق یک یک جای توست

>>>>>>>>>

آفتاب بی سرو بن ذره وار / این چنین سرگشته در سودای توست
این جهان و آن جهان و هر چه هست / شبنمی لب تشنه از دریای توست

>>>>>>>>>

قلب من در شهر چشمان شما گم گشته است. قد یک شب هم شده از او پرستاری کنید.

Soheil.DVBHS
26-01-2012, 16:16
هرکجا ذکر خدا بود ترا یادم هست
هر کجا یاد خدا بود مرا یاد آور

>>>>>>>>

چشمانم را مثل کودکی که با آبنبات گول میزنند
با عکست گول میزنم
فریاد دلم را چه کنم؟؟

>>>>>>>>>

میان قلب من عشق تو پیداست / لبانت مثل گل خوشرنگ و زیباست
مشو غمگین اگر از هم جداییم / که بی رحمی همیشه کار دنیاست .

>>>>>>>>>

خواستم برای از دست دادنت اشک بریزم تمام اشکهایم رابرای به دست آوردنت ریخته بودم....

>>>>>>>>>

یکی در آرزوی دیدن توست
یکی در حسرت بوییدن توست
ولی من ساده و بی ادعایم
تمام هستی ام خندیدن توست

Soheil.DVBHS
26-01-2012, 16:21
نه اين که فکر کنی خسته ام
نه اينکه تاب راه رفتن نداشته باشم
تا آخرش همين است
نگاهت
به لرزه ام می اندازد!

>>>>>>>>>>

فقط چند قدم ، مانده بود برسم به تو . . .
اگر این خواب ادامه داشت . . .!

>>>>>>>>>>

مصنوعی لبخند زدنت را می گذارم به حساب هر چیزی ..
الا اینکه دلت را زده باشم!

>>>>>>>>>>

با تو به آخر می رسه سراب قصه های من
با توئه که شیرین می شه کابوس غصه های من
با توئه که جون می گیرم واسه دوباره زندگی
اما وقتی نیستی پیشم جون می کنم به سادگی...

>>>>>>>>>>

عمیق ترین درد در زندگی مردن نیست ،
بلکه نداشتن کسی است که الفبای دوست داشتن را برایت تکرار کند و تو از او رسم محبت بیاموزی

Soheil.DVBHS
26-01-2012, 16:25
ماه من ...
نماز آیات می خوانم !..
وقتی گرفته ای ..!

>>>>>>>>

نظری نیست به حال منت ای ماه چرا؟ / سایه برداشت زمن مهر تو ناگاه چرا؟
گر منم دور زروی تو دل من با توست / نیستی هیچ زحال دلم آگاه چرا؟

>>>>>>>>

نیکخواه توأم و روی تو دلخواه من است / میرود عمر عزیزم نه به دلخواه چرا؟
پادشاه منی و من زگدایان توام / از گدایان خبری نیستت ای ماه چرا؟

>>>>>>>>

لبانم را دوخته ام
مبادا بگویم "دوستت دارم"
که هر بار گفتم ،
تنهایی ام بزرگتر شد ....

>>>>>>>>

ای کاش باد بودم و همه عصر را در عبور می گذراندم تا شاید جاده ای دور هنوز بوی خوب پیراهنت را وقتی از آن می گذشتی در خود داشته باشد که مرهمی شود برای دلتنگی هایم

Soheil.DVBHS
26-01-2012, 16:30
هیچ کس از راز دلم آگاه نیست.هیچ کس ازآه دلم به جزقلب تو خبرندارد.من درمسیرقلب توام.چون مسافری و مقصدم افق دورچشمان توست

>>>>>>>

پرورده ی عشق شد سرشتم
جز عشق مباد سرنوشتم

>>>>>>>

گفتن از عشق سخت است اما دل دادن به کسی آسان است

>>>>>>>

نه پیشانی من به لب های تو رسید
نه لیاقت تو به احساس من
چیزی به هم بدهکار نیستیم
هر دو کم آوردیم...

>>>>>>>

نمی خواهم نبودنت از شمارش انگشتانم بیشتر شود..
اما این روزها کاری از دستانم بر نمی آیـد…

Soheil.DVBHS
26-01-2012, 16:33
عشق کلید شهر قلب است به شرط آن که قفل دلت هرز نباشد که با هر کلیدی باز شود ...

>>>>>>

داغ تو را از همه داراترم / درد تو را از همه درویشتر
هیچ نریزد به جز از نام تو / بر رگ من گر بزنی نیشتر
فوت و فن عشق به شعرم ببخش / تا نشود قافیه اندیشتر

>>>>>>>>

اگر چه شمعی و از سوختن نپرهیزی / نبینم ات که غریبانه اشک میریزی !
هنوز غصه خود را به خنده پنهان کن ! / بخند ! گرچه تو با خنده هم غم انگیزی

>>>>>>>

اگر می دانستی دل ترک خورده ی من با یاد چشمان بارانی ات شکسته تر می شود هیچ گاه به من پشت نمی کردی...

>>>>>>>

اگر معنای عشق را می فهمم، همه به خاطر توست

Soheil.DVBHS
26-01-2012, 16:38
خودم را به هزار راه میزنم
به هزار کوچه
به هزار در
نکند یاد آغوشت بیفتم ...

>>>>>>>

یک به یک با مژه هایت دل من درگیراست....
میله های قفسم رانشمارم چه کنم؟

>>>>>>>>

دلتنگت میشوم همیشه هر لحظه...
به یادم باش و دعایم کن که آرام شوم

>>>>>>>>

واسه اشک ریختنم سکوت توکافیه ... نیازی به قهر نیست برای مردنم حرف رفتنت کافیه ... نیازی به انجامش نیست

>>>>>>>>

هر چند که یوسفی ، زلیخا نشوم...
مجنون هم اگر شوی تو ،لیلا نشوم...
یک بار تو یک بار فقط آدم باش ، نامردم... اگر دوباره حوا نشوم ..!

Soheil.DVBHS
26-01-2012, 16:42
از نگاهـــ❤ــــت تا دلـــ❤ــــم
رنـــ❤ــــگین کـــ❤ــــمان گـــ✿ـــل می کـــند .
با تـــ❤ــــو بایـــ❤ــــد
مـــ❤ــــثل بـــ❤ــــاران حـــ❤ــــرف زد !

>>>>>>>>

مرهم زخم های کهنه ام
کنج لبان توست
بوسه نمی خواهم
سخنی بگو …

>>>>>>>

دیگه خسته شدم از بس به کسایی که میخوان جاتو تو قلبم بگیرن گفنم :
ببخشید اینجا جای دوستمه ، بر میگرده . . .

>>>>>>>

از روزی که نامت
ملکه ی ذهنم شد،
احساس می کنم جمجمه ام
با شکوه ترین امپراتوری دنیاست...

>>>>>>>

جايي برايت بهتر از دلم ندارم،
تنگي اش را به لطف خودت ببخش!

Soheil.DVBHS
26-01-2012, 16:47
آن کس که دوستش داریم هر گونه حقی بر ما دارد حتی اینکه دیگر دوستمان نداشته باشد!

>>>>>>>

از من دلگیر نشو
اما راستش ؛
نگاهت را . .
بی اجازه . .
خواندم...

>>>>>>>>

از تب تند من نترس که عاشق چشات منم / هزار سالم بیاد بره کم نمیشه از خواستنم
از تب تند من نترس که یه روزی عوض بشم / از تو به قیمت جونم محال که دست بکشم

>>>>>>>>

بوسه‌ات یعنی لمس حروف دوستت دارم ...

>>>>>>>

منکه شاعری نمیکنم
شعرهایی که من میگویم نه ردیف دارند نه قافیه
نگاه تو اما
خلاصه ی تمام شعرهای عاشقانه است...

Soheil.DVBHS
26-01-2012, 16:50
دوستت دارم نه به خاطر اينکه چه کسي هستي، به اين خاطر که وقتي با توام چه کسي ميشوم

>>>>>>

عشق يعني وقتي دور هستيد دلتنگ شويد اما از درون احساس گرما کنيد چون در قلبتان به هم نزديکيد.

>>>>>>

اين عشق نيست که دنيا را مي چرخاند، عشق چيزي است که چرخش آنرا ارزشمند مي کند.

>>>>>>

به یادتم حتی اگر قرار باشد شبی بی چراغ در حسرت یافتنت تمام کوچه ها را قدم بزنم

>>>>>>

کاش خداوند سه چیز را نیافریده بود:
عشق وغرور و دروغ
زیرا اگر عشق نبود انسان به خاطر غرورش دروغ نمیگفت...

Soheil.DVBHS
26-01-2012, 16:53
لبخند كه زد
توی چال گونه اش افتادم
پای منطقم شكست ..!
و من
عاشق شدم ...

>>>>>>

شب در کارنامه ی سیاه زندگی اش چه کرده است که افتخار گرفتن این همه ستاره را دارد...

>>>>>>

گفتی دوستت دارم
و من به خیابان رفتم !
فضای اتاق برای پرواز کافی نبود ….

>>>>>>

چشمان تو هر شب آسمان تيره ی احساس من را نور می پاشد
و من با خاطراتت زنده خواهم بود
چه غمگينم از اين رفتن و
از اين روزهای سرد تنهايی چه بيزارم
مرا از ياد خواهی برد می دانم

>>>>>>>

چقدر پدال دوچرخه دونفره دوستیمون سفت شده ! حالا یا من خسته شدم یا شیب زیاد شده
یا شایدم تو دیگه رکاب نمیزنی!

Soheil.DVBHS
26-01-2012, 16:57
دیشب در جاده های سکوت در ایستگاه عشق هر چه منتظر ماندم
کسی برای لمس تنهاییم توقف نکرد و من تنهاتر از همیشه به خانه بر گشتم . . .

>>>>>>>

خواستم بگم تو گلمی دیدم تو خیلی بهتری
خواستم بگم تو ماهمی دیدم خیلی قشنگ تری
خواستم بگم تو جونمی دیدم از جونم عزیز تری

>>>>>

هنوز هم
از تمام کارهای دنیا
دلبستن به دلت
بیشتر به دلم می چسبد . . .

>>>>>>

دل خوشم با غزلی تازه، همینم کافی ست / تو مرا باز رساندی به یقینم. کافی ست!
قانعم، بیشتر از این چه بخواهم از تو / گاه گاهی که کنارت بنشینم کافی ست!

>>>>>>

گله ای نیست، من و فاصله ها همزادیم / گاهی از دور تو را خوب ببینم کافی ست
آسمانی! تو در آن گستره خورشیدی کن! / من همین قدر که گرماست زمینم کافی ست

Soheil.DVBHS
26-01-2012, 17:00
من همین قدر که با حال و هوایت گهگاه / برگی از باغچه ی شعر بچینم کافی ست
فکر کردن به تو یعنی غزلی شورانگیز / که همین شوق مرا، خوب ترینم کافی ست

>>>>>>>

میدونی سخت ترین لحظه زندگی آدم چه موقع هست؟
وقتی که بفهمی واسه کسی که تمام زندگیت بوده فقط یک تجربه بودی!

>>>>>>>

آهسته
فتح کرده یی
با چشمهایت
هرچه داشته ام را
حالا
تمام جهان من
مستعمره ی توست ...

>>>>>>>>

تو را که از دلم
کم می کنم
باقیمانده ...
صفر می شود !

>>>>>

من مست غم عشقم با خنده خمارم کن
صیاد اگر هستی با بوسه شکارم کن

Soheil.DVBHS
26-01-2012, 17:07
به لبخندی مرا از غم رها کن
مرا از بی کسی هایم جدا کن
اگر مردن سزای عاشقان است
برای مردنم هر شب دعا کن.

>>>>>>>>

در مشاعـره با چشمانت
هميشه دلم
قافيه را می بازد

>>>>>>>>>

آنقدر فاصله افتاده میان من و تو
که اگر می شد این فاصله ها را کم کرد
قدُ یک عمر گذر می بایست!

>>>>>>>

مثه آبی که در بنده / نداره راه و می گنده
نه ابری هست و بارونی / به تقدیر داره می خنده
منم به عشق تو گیرم / نگفته بودی که میرم

>>>>>>>

من از عشق تو لبریزم / لبالب گشته می ریزم
کجا پیدا کنم جامی / که با عشقش در انگیزم

Soheil.DVBHS
26-01-2012, 17:10
من بعلاوه تو ، می شیم ما
من منهای تو ، می شم هیچ
به همین سادگی

>>>>>>

سوختن با تو به پروانه شدن می ارزد
عشق این بار به دیوانه شدن می ارزد
گر چه خاکسترم و هم سفر باد ولی
جستجوی تو به بی خانه شدن می ارزد

>>>>>>

بی عشق سر مکن که دلت پیر میشود
گاهی نفس به تیزی شمشیر می شود
از هرچه زندگیست دلت سیر می شود

>>>>>>>

گویی به خواب بود جوانیمان گذشت / گاهی چه زود فرصتمان دیر می شود
کاری ندارم آنکه کجایی چه می کنی / بی عشق سر مکن که دلت پیر می شود

>>>>>>>>

ای دریغ از این همه عشقی که در راهت هدر شد
گر برای سنگ خارا صرف می گردید
از حرارت آب می شد !

GORJI
26-01-2012, 17:19
من هیچ ندانم که مرا آنکه سرشت / از اهل بهشت کرد، یا دوزخ زشت
جامی و بتی و بربطی بر لب کشت / این هر سه مرا نقد و ترا نسیه بهشت . . .
.
.
.
آهم که هزار شعله در بر دارد / صد سلسله کوه را ز جا بر دارد
من رعدم و می‌ترسم اگر آه کشم / سرتاسرِ آسمان ترک بر دارد . . .
.
.
.
بیا جایمان را با هم عوض کنیم
دلم لک زده برای اینکه کسی عاشقم باشد . . .
.
.
.
شب من پنجره ای بی فردا / روز من قصه ی تنهایی ما
مانده بر خاک و اسیر ساحل / ماهی ام ماهی دور از دریا . . .
.
.
.
به تو سوگند ، به راز گل سرخ و به پروانه که در عشق فنا می گردد
زندگی زیبا نیست ، آنچه زیباست تویی تو که آغاز منو لحظه ی پایان منی .

GORJI
26-01-2012, 17:19
من از شوق تو لبریزم گل من / کجایی بی تو پاییزم گل من
ز پا افتاده ام بازآ که شاید / به دیدار تو برخیزم گل من . . .
.
.
.
امروز که آینه جوابش سنگ است / در ذهن زمانه عشق هم بی رنگ است
هر کس که نداند تو خودت می دانی / آری به خدا دلم برایت تنگ است . . .
.
.
.
مقیاس اندازه گیری فاصله متر نیست ، اشتیاق است
مشتاق که باشی حتی یک قدم نیز فاصله ای دور است . . .
.
.
.
همانند پلی بودم برای عبورت ، به فکر تخریب من نباش
رسیدی دست تکان بده ، من خود فرو میریزم . . .
.
.
.
بی هیچ دلیلی "دوستت دارم"
تا نقض کنم قانونی را که هنوز دلیل می طلبد . . .

GORJI
26-01-2012, 17:20
جان رفته ولی زخم جفایت نرود / تاثیر دو چشم بی وفایت نرود
فرشی ز دل شکسته انداخته ام / آهسته بیا شیشه به پایت نرود . . .
.
.
.
دیگر فرصتی برای پیامک دادن نیست
دست واژه ها را می گیرم
و به دیدنت می آیـــم
دلتنگیت در هیچ پیامی نمی گنجد
.
.
.
نویسنده ها "سیگار "می کشند
شاعر ها" هجران"
نقاش ها "تابلو"
زندانی ها "تنهایی"
دزدها "سرک"
... مریضها" درد"
بچه ها" قد"
و من برای کشیدن
"نفسهای تو "را انتخاب می کنم
من برای نفس کشیدن
* هوای تو * را انتخاب می کنم
.
.
.
دیدی غافلگیرت کردم ! درست در لحظه ای که به یادم نبودی ، بیادت بودم !
.
.
.
خیابانهای تنهایی دلی ولگرد میخواهد / و آوازم بدون تو سکوتی سرد میخواهد
برایت مرده بودم تا برایم تب کند قلبت / ولی حتی نپرسیدی دلت همدرد میخواهد ؟

GORJI
26-01-2012, 17:20
ای نشسته درخیال من، فراموشم مکن
با فراموشی و تنهایی، هم آغوشم مکن
زندگانی می کنم چون شعله با خود سوختن
زنده ام با سوز و ساز خویش، خاموشم مکن
.
.
.
هر لحظه بهانه ی تو را میگیرم / هر ثانیه با نبودنت درگیرم
حتی تو اگر به خاطرم تب نکنی / من یک طرفه برای تو میمیرم . . .
.
.
.
در پی دانه مرو همچو کبوتر، که تو را / عاقبت بهر یکی دانه، به دام اندازند
صید کن شیر صفت، نیم بخور، نیم ببخش / تا به هرجا که روی، بر تو سلام اندازند . . .
.
.
.
لبریز غزل بیا همی آهسته
چون آیه بخوان مرا کمی آهسته
آهسته مرا رها بکن از سر عشق
تا در تو رها شوم دمی آهسته
.
.
.
به کسی اعتماد کن که بتواند سه چیز را در تو تشخیص دهد :
اندوه پنهان شده در لبخندت
عشق پنهان شده در عصبانیتت
و معنای حقیقی سکوتت را . . .

GORJI
26-01-2012, 17:20
یادمان باشد شاید شبی آنچنان آرام گرفتیم که دیدار صبح فردا ممکن نشد ،
پس به امید فرداها "محبتهایمان" را ذخیره نکنیم . . .
.
.
.
دوستی نه در ازدحام روز گم می شود نه در خلوت شب ، خفته یا بیدار یاد می دارمت . . .
.
.
.
ای کاش قانون همه ی دوستی ها این بود :
یا رفاقت تعطیل یا جدایی هرگز . . .
.
.
.
نه از فلسفه کلامی می دانم و نه منطق می گنجد در کلامم ، بی استدلال دوستت دارم . . .
.
.
.
با تو از ناب ترین لحظه سخن خواهم گفت
دوستت خواهم داشت ، هیچ میدانی چیست ؟
لحظه ای نیست که در خاطر من یاد تو نیست . . .

S.A.B.E.R
26-01-2012, 22:22
ﺩﻟﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺗﺮ ﺍﺯﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎﯼ ﺷﻬﺮ
ﺷﻤﺎﺳﺖ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺩ ﺍﻧﮑﻪ ﺩﻟﺶ ﺍﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺖ!!!
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻗﺎﻓﯿﻪ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﻣﻦ ﺍﮔﺮ ﭘﺎﯾﯿﺰﻡ ﻭ
ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﺍﻣﯿﺪﻡ ﻫﻤﻪ ﺑﯿﺮﻧﮓ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﻮ ﺑﻬﺎﺭﯼ ﻭ
ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺧﺪﺍ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*
ﻫﻤﻪ ﺷﺐ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺤﺮ ﯾﺎﺩ ﺗﻮ ﺩﺭ ﺩﻝ ﺩﺍﺭﻡ/ﭼﻪ
ﮐﻨﻢ ﺩﺳﺖ ﺧﻮﺩﻡ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*
ﺷﺎﻝ ﻭ ﮐﻼﻩ ﻣﯿﺒﺎﻓﻢ ﺑﺎ ﺧﯿﺎﻟﺖ....ﺗﺎ ﺩﺭ ﺳﺮﻣﺎﯼ
ﻧﺒﻮﺩﻧﺖ ﯾﺦ ﻧﺒﻨﺪﻡ.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*
ﻧﯿﺎ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺯﻣﯿﻦ ﺟﺎﯼ ﻗﺸﻨﮕﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﻦ ﺍﺯ
ﺍﻫﻞ ﺯﻣﯿﻨﻢ ﺧﻮﺏ ﻣﯿﺪﺍﻧﻢ ﮐﻪ ﮔﻞ ﺩﺭ ﻋﻘﺪ
ﺯﻧﺒﻮﺭ ﺍﺳﺖ ﻭﻟﯽ ﺳﻮﺩﺍﯼ ﺑﻠﺒﻞ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ
ﺩﻭﺳﺖ ﻣﯿﺪﺍﺭﺩ!..
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

S.A.B.E.R
26-01-2012, 22:22
* *
*
ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻣﺜﻞ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﺎ ﺍﻻﮐﻠﻨﮕﻪ.
ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺗﺮﻩ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮﺩﺷﻮ ﻣﯿﺎﺭﻩ
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺎ ﻋﺸﻘﺶ ﺍﺯ ﺑﺎﻻ ﺑﻮﺩﻥ ﻟﺬﺕ ﺑﺒﺮﻩ.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﺩﻟﻢ ﺭﺍ ﺷﮑﺴﺘﯽ؟؟؟ ﻭﻟﯽ ﺑﺪﺍﻥ
ﺍﯼ ﻧﺎﺯﻧﯿﻦ ﺍﻧﭽﻪ ﺷﮑﺴﺘﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺯﯾﺒﺎﯼ
ﺧﻮﺩﺕ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﻟﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮﺩﯼ...
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*
ﺩﺭﺩ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺣﺼﺎﺭ ﺑﺮﮐﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺩﺭﺩ ﻣﻦ
ﺯﯾﺴﺘﻦ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﺩﺭﯾﺎ ﺑﻪ
ﺫﻫﻨﺸﺎﻥ ﻫﻢ ﺧﻄﻮﺭ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ...
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*
ﻫﺰﺍﺭ ﺷﺎﺧﻪ ﮔﻞ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺍﯾﻨﻪ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ
ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻫﺰﺍﺭ ﺑﺎﺭ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻣﯿﮑﻨﻪ....
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*
ﻣﻦ ﺍﮔﺮ ﺍﻧﻘﺪﺭ ﮐﻪ ﯾﺎﺩ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ ﯾﺎﺩ ﺧﺪﺍ ﺑﻮﺩﻡ
ﺍﻥ ﺟﻬﺎﻥ ﻧﯿﻤﯽ ﺍﺯ ﺑﻬﺸﺖ ﻣﺎﻝ ﻣﻦ ﺑﻮﺩ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*

LIDA
27-01-2012, 13:53
من ، دلم می گیرد وقتی می نویسم فقط برای تو
ولی همه می خوانند الا توتنهایی یعنی: عاشقشی ولی حق نداری بهش زنگ بزنی چون اون دیگه تنها نیست..
وای از لحظه ای که
یادم میفته یک چیزی رو باید بهت بگم ....
اما تو دیگه نیستی..

آدم وقتی
یه حس تکرار نشدنی رو
که با یکی تجربه میکنه
دیگه اون حس رو با کس دیگه ای
نمیتونه تجربه کنه
بعضی حس ها خاص و ناب هستن
مثل بعضی آدما ...
گاه یک لبخند اونقدر عمیق میشه که گریه میکنم، گاه یک نغمه اونقدر دست نیافتنی هست که با اون زندگی میکنم، گاه یک نگاه همچین سنگین هست که چشمام رهاش نمیکنند، گاه یک عشق اونقدر ماندگار هست که فراموشش نمیکنم...

LIDA
27-01-2012, 14:00
کاش نامت را با خط بریل می نوشتند!

صدا کردنت کافی نیست

شکوه اسم تو را باید لمس کرد . . .

با تو بر مرغان دریایی امیرم / بی تو در زندان تنهایی اسیرم

با تو در کاخ وفا ارباب عشقم / بی تو در کوه جفا سنگی حقیرم . . .

دستانت ، حلقه میزنند به دور کمرم

این تنها <پــرانتـز> دوست داشتنیه زندگیه من است . . .

وقتی برای موندنـت “فاصله ها” حَریص می شن

واسه یه لحظه بودنت ” ثانیه ها ” عــزیز می شن . . .

بهترین دوست خواهی بود حتی اگر سختی راه ، چشمانت را از من دور کند

و بهترینی حتی اگر طنین صدایت به گوش من نرسد . . .

Soheil.DVBHS
27-01-2012, 16:14
زندگی به تعداد لحظاتی که توش نفس می کشی نیست!
به تعداد لحظاتیه که توش نفست بند میاد

>>>>>

نرسیده به بعضی خاطره ها
باید نوشت:
آهسته به یاد بیاورید
خطر ِ ریزش ِ اشک...!

>>>>>>

من تشنه چون کویر
در جستجوی آب
رسیدم به دریای چشمان تو
افسوس
آن آبی بی کرانه سراب بود
یک سراب.......

>>>>>

من اگر تنها ترین تنهای دنیا هم شوم باز هم خدا هست

>>>>>

هر چند امیدی به وصال تو ندارم
یک لحظه رهایی ز خیال تو ندارم
ای چشمه ی روشن منم آن سایه که نقشی
در آینه ی چشم زلال تو ندارم

Soheil.DVBHS
27-01-2012, 16:34
می دانی و می پرسیم ای چشم سخنگوی / جز عشق جوابی به سوال تو ندارم
ای قمری هم نغمه درین باغ پناهی / جز سایه ی مهر پر و بال تو ندارم
از خویش گریزانم و سوی تو شتابان / با این همه راهی به وصال تو ندارم

>>>>>

هزار بوسه به سوی خدا فرستادم
از آنکه دیدن تو قسمت خدایی بود
شب از کرانه دنیای من جدا شده بود
که هر چه بود تو بودی و روشنایی بود

>>>>>

امروز را به باد سپردم
امشب کنار پنجره بیدار مانده ام
دانم که بامداد
امروز دیگری را با خود می آورد
تا من دوباره آن را
بسپارمش به باد

>>>>>

عشق پیروزت کند بر خویشتن
عشق آتش می زند در ما و من
عشق را دریاب و خود را واگذار
تا بیابی جانِ نو، خورشید وار

>>>>>

تو را دارم ای گل جهان با من است
تو تا با منی جان جان با من است
چو می تابد از دور پیشانی ات
کران تا کران آسمان با من است

Soheil.DVBHS
27-01-2012, 16:39
تنهايي را دوست دارم زيرا بي وفا نيست ...
تنهايي را دوست دارم زيرا عشق دروغي در آن نيست ...
تنهايي را دوست دارم زيرا تجربه کردم ...
تنهايي را دوست دارم زيرا خداوند هم تنهاست ...
تنهايي را دوست دارم زيرا....

>>>>>

از قدیم ندیما گفتن :
واسه کسی بمیر که برات تب کنه !
قدیمیا چه پر توقع بودن ! ! !
من واسـت می میـرم خدا نکنه تو تب کنی . . .

>>>>>

عیبم مکن به رندی و بدنامی ای فقیه / کاین بود سرنوشت، ز دیوان فطرتم
من کز وطن سفر نگزیدم به عمر خویش / در عشق دیدن تو هوا خواه غربتم

>>>>>

تمام چیزی که باید از زندگی آموخت ، تنها یک کلمه است
"میگذرد"
ولی دق می دهد تا بگذرد

>>>>>

می خواهم بدهم
دنیا را برایم تنگ کنند
به اندازه ی آغوش تو
تا وقتی به آغوشت می رسم
بدانم همه ی دنیا از آن من است.....!

Soheil.DVBHS
27-01-2012, 16:42
من به زیبایی چشمان تو غمگین ماندم وبه اندازه هر برق نگاهی به نگاهت نگران.تو به اندازه تمام تنهایی من شاد بمان

>>>>>

هنوز نمی دانم
کعبه دلت کجا پنهان است . . .
دلم طواف می خواهد . .

>>>>>

کــوه نیستی ، اما
صدایت که می زنم
شعـر و شور و عشـق
به من باز می گردد . . .

>>>>>

از وقتي رفتي هيچ کسي هم درد و هم رازم نشد هيچ کسي حتي يک دفعه هم غصهء سازم نشد رفتي ولي بدون هنوز عاشقتم تا پاي جون دل بهاريم عاشقه چه تو بهار چه تو خزون

>>>>>

هیچکس جز آنکه دل به خدا سپرده است . . .
رسم دوست داشتن نمیداند . . .

Soheil.DVBHS
27-01-2012, 16:45
دنبال بهانه نباش عزيزكم
چشم كه گذاشتم...
برو و هروقت كه دلت خواست برگرد
من تا بي نهايت شمردن را بلدم...

>>>>>

چشمهای تو به من می بخشد
شور عشق و مستی
و تو چون مصرع شعری زیبا
سطر برجسته ای از زندگی من هستی

>>>>>

این روزها، آب وهوای دلم آن قدر بارانی ست،آنقدر که رخت دلتنگیم را، فرصتی برای خشک شدن نیست

>>>>>

ما بخار شيشه ايم نازمون كني اشكمون درمياد چه برسه فراموشمون كني

>>>>>

دلتنگي هايم را با كدام قايق خالي روانه دل درياييت كنم تا بداني دلتنگتم

Soheil.DVBHS
27-01-2012, 16:49
هنوز هم وقتی باران می آید تنم را به قطرات باران می سپارم می گویند باران رساناست شاید دستهای من را هم به دستهای تو برساند

>>>>>

سرنوشتم چیز دیگر را روایت میکند بی تعارف این دلم خیلی هوایت میکند قلب من با هر صدا ، با هر تپش ، با هر سکوت غرق در خون ، یک نفس دارد دعایت میکند

>>>>>

احساس تو چون طراوت باران است
بر زخم شکوفه های گل درمان است
هر وقت که در هوای تو می چرخم
انگار نفس کشیدنم آسان است

>>>>>

گویند خدا همیشه با ماست.ای غم نکند تو خدایی

>>>>>

این بار که آمدی
دستانت را روی قلبم بگذار
تا بفهمی این دل با دیدن تو
نمی تپد ...میلرزد

Soheil.DVBHS
27-01-2012, 16:53
عبور تو از حوالی چشم های من
تنها اتفاق غیر منتظره ی زندگیم بود
چراکه من
همیشه منتظر نیامدنت بودم ... !

>>>>>

خط و نشان هایی که کشیده ای را غلاف کن
درختی که ریشه اش خشکیده است...
از تبر نمی ترسد

>>>>>


به گمانم همان وقتی که سرم به عشق گرم بود
زندگی را دستکاری کردند
وگرنه...
نه وقتِ رفتنِ تو بود
نه پایانِ من...

>>>>>

برای تو می نویسم...
برای تويی كه تنهايی هايم پر از ياد توست...
برای تويی كه قلبم منزلگه عـشق توست ...
برای تويی كه احسا سم از آن وجود نازنين توست ...
برای تويی كه تمام هستی ام در عشق تو غرق شد...

>>>>>

زندگی یک بازی درد آور است . زندگی یک اول بی آخر است
زندگی کردیم اما باختیم . کاخ خود را روی دریا ساختیم
لمس باید کرد این اندوه را . بر کمر باید کشید این کوه را
زندگی را باهمین غمها خوش است . باهمین بیش و همین کمها خوش است

Soheil.DVBHS
27-01-2012, 16:56
چگونه مهیایِ نبودن ات باشم؟!!
هر بار که با یاد چشمانت طرف می شوم
همه ام شکست می خورد...

>>>>>

گر نیایی تا قیامت انتظارت می کشم.
منت عشق از نگاه پر شرابت می کشم.
ناز چندین ساله ی چشم خمارت می کشم.
تا نفس باقیست اینجا انتظارت می کشم.

>>>>>

اینطوری قبول نیست
چشمهــایت را زمیـن بگذار
بیا دست خالی بجنگیم

>>>>>

برای از تو گفتن
دیگر کفایت نمی کنند کلمات
باید
رقص یاد بگیرم!

>>>>>

آخر خط...
باور کن:
تا آخر خط می رفتم
اگر سر راهم نقطه نمی گذاشتی!

Soheil.DVBHS
27-01-2012, 16:59
آنقدر مرا سرد کرد از خودش...
از عشق...
حالا بجای دلبستن،‌ یخ بسته ام !
آهای! روی احساسم پا نگذارید لیز می‌‌خورید .

>>>>>>

با چنگ و دندان من که نه
با نگاه تو باز مي شود
گره اي که دلم را به چشمانت بست

>>>>>

خانه ام را ....
در چشمان تو پیدا کرده ام !
چشمانت را ...
به هم نزن ..!
خانه خراب میشوم !!!

>>>>>

من...!
از رفتار
دستت...!
با گل
سرخ...!
دانستم...!
عشق را
میشناسی...!

>>>>>

می خواهم با کسی رهسپار شوم که دوستش می دارم
نمی خواهم بهای این همراهی را با حساب و کتاب بسنجَم
یا در اندیشه خوب و بَدَش باشم.
نمی خواهم بدانم دوستم می دارد یا نه.
می خواهم بروم با آنکه دوستش می دارم

Soheil.DVBHS
27-01-2012, 17:04
نترس از هجوم حضورم ..
چیزی جز تنهایی با من نیست ..

>>>>>

نمی خواهم حرفی از جدایی و نرسیدن در کلاممان هویدا شود...
من دوری را نمی پذیرم...
دردش کشنده هست برای یک عاشق..
تو مرا می فهمی
زیرا خود عاشقی واقعی هستی.
تسکینم بخش
و بگو امید همچنان باقی است
ای آروزی فردای من

>>>>>

در نگاه‌ ات همه‌ی مهربانی‌هاست:
قاصدی که زندگی را خبر می‌دهد.
و در سکوت‌ات همه‌ی صداها:
فریادی که بودن را تجربه می‌کند.

>>>>>

چشم هایم را می بندم
ظاهر می شوی
پشت پلک هام مگر
اتاق ظهور عکس های توست؟!

>>>>>

انگار چیزی دنیا را بینمان قسمت کرد...
تا مبادا گذرمان به هم بیفتد
عجیب نیست که نامش را قسمت می گذارند
تا وقتی...
قسمت این است

Soheil.DVBHS
27-01-2012, 17:08
دل خوشم با غزلی تازه، همینم کافی ست / تو مرا باز رساندی به یقینم. کافی ست!
قانعم، بیشتر از این چه بخواهم از تو / گاه گاهی که کنارت بنشینم کافی ست!

>>>>>

گله ای نیست، من و فاصله ها همزادیم / گاهی از دور تو را خوب ببینم کافی ست
آسمانی! تو در آن گستره خورشیدی کن! / من همین قدر که گرماست زمینم کافیست

>>>>>

من همین قدر که با حال و هوایت گهگاه / برگی از باغچه ی شعر بچینم کافی ست
فکر کردن به تو یعنی غزلی شورانگیز / که همین شوق مرا، خوب ترینم کافی ست

>>>>>

تو + خاطراتت
+ چشمانت
+ دستانت
+ لبخندت
+ اشکت
چند نفر به یک نفر؟!

>>>>>>

می خواهم مُچاله و خیس !در آغوشت بمانم !.
از پهن شدن بر بند خاطرات ، بیزارم...

Soheil.DVBHS
27-01-2012, 17:14
بیا بازی كنیم....تو چشم بگذار..مـن دل میگذارم.!

>>>>>

مرا با خودت ببر ،تمام تو در من جا مانده است ...

>>>>>

دوستت دارم...
یک کلمه است بـا دنیایی‌ از مسئولیت
گفتنش هنر نیست
مسئولیت پذیریش هنر است...

>>>>>

به تعظیم مردم این زمانه اعتماد نکن
تعظیم آنها همانند خم شدن کمان است که هرچه بهم نزدیک تر شوند
تیرش کشنده تر است!!

>>>>>>

اگر به رنج ، سود تعلق می گرفت
من ثروتمندترین آدم جهان بودم

Soheil.DVBHS
27-01-2012, 17:17
حتی مُسَکّنِ شعرهای قیصر و سهراب
مرا آرام نمی کند .....
در گاو صندوق ذهنم
در تمام این سطرها
رنگ خدا
گم شده ...
راستی خدای تو چه رنگی است ؟!

>>>>>

بهار هم که نیاید
با لبخندِ تو
از شکوفه ها لبریز می شوم . . .

>>>>>>

ایما و اشاره نمی دانم
باید تمام قد روبرویم بایستی
و بگویی دوستت دارم...!

>>>>>>

بهترین ها را نباید دید و حتی لمس کرد
بلکه باید آنه را در میان قلب خود احساس کرد.

>>>>>>

عشق غالباً یک نوع عذاب است ، اما محروم بودن از آن مرگ است

Soheil.DVBHS
27-01-2012, 17:21
در بيشه دلم
عشق
زيبای خفته ای ست
که جز تو به هيچ شاهزاده ای
مجال بوسه بيداری اش را نميدهم...

>>>>>>

سال ها دلم
در ازدحام چراغ های قرمز
زرد شده بود
تو
آمدی
و فرمان حرکت داده شد
...
باید سبز شد!

>>>>>>

امیدم باش
امید آخرینم باش
و نوشدارو برایم باش
برای این دل ریشم تو مرحم باش
تو با مهرت عزیزم باش
تو عشقم باش

>>>>>>

بعد از باران نگاهم،
آفتابی شو ..!
رنگین کمان "بودنت" را ،
دوست دارم...!

>>>>>>>

شدم ، من، عاشق چشم سیاهت
الهی من فدای روی ماهت
ندونستی که من عاشق ترینم
تو رفتی و شدم مجنون راهت

Soheil.DVBHS
27-01-2012, 17:24
به خودم حسودی میکنم گاهی .!!
که هیچ کس اندازۀ من ..
تو را دوست ندارد !

>>>>>

در عجبم
چرا جنازه ی کسانی که ادعا می کنند بدون ما می میرند
هر روز در اغوش این و ان پیدا می شود....!!

>>>>>

در میان همه فریادها
چرا تو نباشی
که مرا صدا بزنی
دلم برای شنیدن نامم تنگ شده ...

>>>>>>

پستوی روح من
چنان از تو انبا شته است
که قلب من ...
به آذوقه خاطرات تو
سال های قحطیت را
نفس می کشد هنوز !

>>>>>>>>

يکي را دوست دارم ولي افسوس که او هرگز نمي داند
نگاهش مي کنم شايد بخواند از نگاه من که او را دوست مي دارم
ولي افسوس که او هرگز نگاهم را نمي خواند

S.A.B.E.R
27-01-2012, 18:31
ﮔﻔﺘﻢ ﻧﺮﻭ ﺑﯽ ﺗﻮ ﺩﻟﻢ ﻭﺍ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ/ﯾﮏ
ﭘﻠﮏ ﺯﺩﻥ ﺷﺒﯽ ﺭﺍ ﺗﺎ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ ﺭﻓﺘﯽ،
ﺩﺭ ﻏﺮﺑﺖ ﻭ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺩﻟﻢ ﺷﮑﺴﺖ/ﺑﺮﮔﺮﺩ
ﮐﺴﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﭘﯿﺪﺍ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﺗﻮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﻨﺪﻩ ﺍﺵ ﻃﻌﻢ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ
ﻣﯿﺪﻫﺪ/ﻣﻦ،ﻫﻤﺎﻥ ﮐﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍﯾﺶ ﺑﻮﯼ ﭘﺎﯾﺎﻥ
ﻣﯿﺪﻫﺪ
ﺧﻮﺏ ﻣﯿﺪﺍﻧﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﺐ،ﯾﮏ ﺷﺐ ﺑﯽ
ﺍﻧﺘﻬﺎ/ﻋﺸﻖ ﺭﻭﯼ ﺩﺳﺘﻬﺎﯼ ﺑﯽ ﮐﺴﻢ ﺟﺎﻥ
ﻣﯿﺪﻫﺪ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﭼﻘﺪﺭ ﺳﺎﺩﻩ ﺭﻓﺘﻢ ﺑﺮ ﺑﺎﺩ/ﺗﻮ ﻧﺎﻡ
ﻣﺮﺍ ﭼﻪ ﺯﻭﺩ ﺑﺮﺩﯼ ﺍﺯ ﯾﺎﺩ
ﻣﻦ ﺣﺒﮥ ﻗﻨﺪ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﻮﺩﻡ ﮐﻪ/ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺗﻮ
ﺩﺭ ﭘﯿﺎﻟﮥ ﭼﺎﯼ ﺍﻓﺘﺎﺩ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﺑﺎﺯ ﺑﺎﺭﺍﻥ،ﺑﯽ ﺗﺮﺍﻧﻪ/ﮔﺮﯾﻪ ﻫﺎﯼ ﺑﯽ ﺑﻬﺎﻧﻪ
ﻣﯿﺨﻮﺭﺩﺑﺮﺳﻘﻒ ﻗﻠﺒﻢ/ﺑﺎﻭﺭﺕ ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﺧﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺍﯾﻦ ﻗﻠﺐ ﺳﻨﮕﻢ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﻧﻤﯽ ﺑﺨﺸﻢ ﺗﻮﺭﻭ ﻫﺮﮔﺰ ﺍﺯ ﺁﺯﺍﺭ ﺩﻟﻢ
ﻣﻤﻨﻮﻥ/ﭘﺮﻡ ﺍﺯ ﻧﻔﺮﺕ ﻭ ﮐﯿﻨﻪ ﺍﺯﺕ ﻣﻤﻨﻮﻥ
ﻧﻤﯽ ﺑﺨﺸﻢ ﺗﻮﺭﻭ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮﻭ ﺍﺯ ﺧﺎﻃﺮﻡ
ﺑﯿﺮﻭﻥ/ﻧﻤﯽ ﺑﺨﺸﻢ ﺗﻮﺭﻭ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮﻭ ﺍﺯ
ﺧﺎﻃﺮﻡ ﺑﯿﺮﻭﻥ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

S.A.B.E.R
27-01-2012, 18:32
* *
ﺑﯽ ﺗﻮ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻣﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﺯﺭﺩ ﺭﺍ/
ﺍﺷﮏ
ﻭ ﺁﻩ ﻭ ﻧﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺩﺭﺩ ﺭﺍ
ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢ ﺑﯽ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﻥ ﻫﺎﯼ ﻣﻦ ﭘﺎﯾﺎﻧﻢ
ﺍﺳﺖ/ﺑﯽ ﺗﻮ ﺣﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻡ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﻭ ﺍﺷﮏ
ﺳﺮﺩ ﺭﺍ.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﯾﺎﺩﺵ ﺭﻓﺖ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﻈﺮﺵ ﻣﻮﻧﺪﻡ/ﯾﺎﺩﺵ
ﺭﻓﺖ ﺁﺭﻭﻡ ﺁﺭﻭﻡ ﻣﯿﻤﺮﺩﻡ
ﯾﺎﺩﺵ ﺭﻓﺖ ﺩﻟﻤﻮ ﺻﺪﭘﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩﻩ/ﯾﺎﺩﺵ ﺭﻓﺖ
ﺁﺭﻩ ﺍﻭﻧﻢ ﯾﺎﺩﺵ ﺭﻓﺖ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*
ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻤﺖﺗﻮﺭﻭ ﺗﻨﻬﺎﻡ ﮔﺬﺍﺷﺘﯽ ﺑﺮﺍﯼ
ﺍﺷﮑﺎﻡ ﻭﻗﺘﯽ ﻧﺬﺍﺷﺘﯽ ﺩﻟﺘﻮﻓﺮﻭﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﯾﻪ
ﮐﺴﻪ ﺩﯾﮕﻪ
ﻭﻟﯽ ﻧﮕﺎﻫﺖ ﺍﯾﻨﻮﻧﻤﯿﮕﻪ،ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘ ﻤﺖ ﻭﻟﯽ
ﺗﻮﻧﻤﻮﻧﺪﯼ،ﻋﺸﻘﻢ ﺑﻮﺩﯼ ﻭﻟﯽ
ﺗﻮﻧﻤﻮﻧﺪﯼ،ﺩﻟﻤﻮ ﺳﻮﺯﻭﻧﺪﯼ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﺗﻮ ﺁﻧﺠﺎ…ﻣﻦ ﺍﯾﻨﺠﺎ…ﻧﯿﻤﮑﺘﻬﺎﯼ ﺩﻧﯿﺎ ﺭﺍ ﺑﺪ
ﭼﯿﺪﻩ ﺍﻧﺪ…
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻣﻦ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺩﯾﺮﻭﺯ ﻭ ﻓﺮﺩﺍﺳﺖ ﺍﻓﺴﻮﺱ
ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯﯼ ﻧﺪﺍﺭﻡ

S.A.B.E.R
27-01-2012, 18:34
* *
ﺍﻣﺸﺐ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺗﮏ ﺗﮏ ﺷﺒﻬﺎ ﺩﻟﻢ ﮔﺮﻓﺖ/ !ﺩﺭ
ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﮐﻬﻨﻪ ﯼ ﻏﻤﻬﺎ ﺩﻟﻢ ﮔﺮﻓﺖ!
ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺑﻐﺾ ﺗﺎﺯﻩ ﺍﯼ ﺍﺯ ﻧﻮ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪ/ !ﺩﺭ
ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺧﯿﺲ ﻭﺭﻕ ﻫﺎ ﺩﻟﻢ ﮔﺮﻓﺖ!
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﺧﻮﺩﻡ ﻭ ﺑﺮﺍﺵ ﮐﻮﭼﯿﮏ ﮐﺮﺩﻡ ﮐﻪ
ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﻪ ﺍﺯﺵ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻡ!
ﺍﻓﺴﻮﺱ ﮐﻪ ﻣﻨﻮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻮﭼﯿﮑﯿﻢ ﺗﻨﻬﺎ
ﮔﺬﺍﺷﺖ!
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﻋﺸﻘﺖ ﺭﺍ ﺩﺯﺩﯾﺪﻡ
ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺟﺎﯼ ﻣﻄﻤﺌﻨﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﻠﺒﻢ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﮐﺮﺩﻡ.
ﻏﺎﻓﻞ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺁﻥ
ﻗﻠﺒﻢ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺷﮑﺴﺖ.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﻋﺸﻖ ﺁﺧﺮ ﺗﯿﺸﻪ ﺯﺩ ﺑﺮ ﺭﯾﺸﻪ ﺍﻡ/ﺗﯿﺸﻪ ﺯﺩ
ﺑﺮ ﺭﯾﺸﻪ ﯼ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ ﺍﻡ
ﻋﺸﻖ ﺍﮔﺮ ﺍﯾﻨﺴﺖ ﻣﺮﺗﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻡ/ﺧﻮﺏ
ﺍﮔﺮ ﺍﯾﻨﺴﺖ ﻣﻦ ﺑﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻡ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺩﻟﺶ ﯾﺎﺩ ﺑﺪﻩ ﮐﻪ
ﻧﺸﮑﻨﻪ،ﻭﻟﯽ ﻣﻦ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﯿﺘﻮﻧﻢ ﺑﻬﺶ ﯾﺎﺩ
ﺑﺪﻡ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺎ ﻟﺒﻪ ﻫﺎﯼ ﺗﯿﺰﺵ
ﺩﺳﺖ ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺭﻭ ﻧﺒﺮﻩ…
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

K I N G
27-01-2012, 19:37
عشق یعنی جسم و جانم مال تو / عشق یعنی پرسش از احوال تو
عشق یعنی از خودم من خسته ام / عشق من ، به تو دل بسته ام . . .
.
.
.
فیزیک بعدترها ثابت می کند
در روزهای بارانی
جای خالی آدم ها بزرگتر می شود . . .
.
.
.
کوچه پس کوچه این شهر تو را می بوید
عطر خوش بوی تنت ناب تر از مُشک و گلاب
بوسه ای از لب شیرین تو شد سهم دلم
این غزل جای من امشب شده بد مست و خراب . . .
.
.
.
کاش یه روزی «ویکی لیکس» افشا کنه که چقدر دوستت داشتم و بهت نگفتم !
.
.
.
می توانی بروی قصه و رویا بشوی
راهی دورترین گوشه دنیا بشوی
من و تو مثل دوتا رود موازی بودیم
من که مرداب شدم کاش تو دریا بشوی . . .

K I N G
27-01-2012, 19:39
ای نگاهت نخی از مخمل و از ابریشم
چند وقت است که هر شب به تو می اندیشم
به نفس های تو در سایه سنگین سکوت
به سخنهای تو با لهجه شیرین سکوت . . .
.
.
.
اینجا آسمان صاف تا قسمتی رومانتیک، همراه با غبار دوستی است
توده ای سلام به سمت شما در حرکت است
و احتمال ریزش بوسه دور از انتظار نیست !
.
.
.
برمستی من حد سزاوار زدند
با شک و یقین تهمت بسیار زدند
حلاج شدم ولی به کفرم سوگند
دلتنگ تو بودم که مرا دار زدند . . .
.
.
.
گاه نمیدانم چه پیامی را بهانه کنم تا از حال آنکه روحم با اوست آگاه شوم
این بار که دلتنگی را بهانه کردم ،فردا را چه کنم ؟
.
.
.
من آن مجنون تنهای غریبم
که از سهم دودستت بی نصیبم
به دل گفتم که روزی خواهی امد
ولی دل میداند اورا می فریبم . . .

K I N G
27-01-2012, 19:40
پای من خسته از این رفتن بود
قصه ام قصه دل کندن بود
دل که دادم به یارم دیدم
راهش افسوس جدا از من بود . . .
.
.
.
عاشقتم :
یک کلمه است با دنیایی‌ از مسئولیت،
گفتنش هنر نیست،
مسئولیت پذیریش هنراست . . .
.
.
.
گاهی اوقات فکر کردن به بعضی ها، ناخودآگاه لبخندی روی لبانت می نشاند
دوست دارم این لبخند های بیگاه… و آن بعضی ها را…
.
.
.
دلم در حلقه غمها نشسته / زبانم بسته و سازم شکسته
وجودم پر ز شعر عاشقانست / تورا می خواهم و این ها بهانست . . .
.
.
.
دلبرا هر طرفی در طلبت رو کردم/هر چه گل بود به عشق رخ تو بو کردم
آفتابا به سر عاشق دلخسته بتاب/تا نگویند که بیهوده هیاهو کردم . . .

K I N G
27-01-2012, 19:40
دخترک رفت ولی زیر لب این را میگفت :
” او یقینا پی معشوق خودش می اید “
پسرک ماند ولی روی لبش زمزمه بود :
” مطمئنا که پشیمان شده برمیگردد “
عشق قربانی مظلوم ” غرور ” است هنوز . . .
.
.
.
بچه‌ها هرگز مادرشان را زشت نمی‌دانند
سگ‌ها اصلا به صاحبان فقیرشان پارس نمی‌کنند.
اسکیموها هم از سرمای آلاسکا بدشان نمی‌آید.
اگر کسی یا جایی را دوست داشته باشید، آنها را زیبا هم خواهید یافت.
زیرا “حس زیبا دیدن” همان عشق است
.
.
.
میخواهمت چنانکه شب خواب را / می جویمت چنانکه لب تشنه آب را
حتی اگر نباشی می آفرینمت / چنانکه التهاب بیابان سراب را . . .
.
.
.
دستم بـه سمـت ِ تلفُـن مـیرود و
بـاز می‌گـردد
چـون کودکـی که به او گفته‌اند
شیرینـی روی میـز
“مــال ِ مهمان‌هـاست”
.
.
.
دل نزد تو است اگرچه دوری ز برم / جویای توام اگر نپرسی خبرم
خالی نشود خیالت از چشم ترم / در قلب منی اگرچه جای دگرم . . .

K I N G
27-01-2012, 19:41
غم ساخت کار دل، ز نوا می توان شناخت / ظرف شکسته را، ز صدا می توان شناخت
.
.
.
رفتی و ندیدی که چه محشر کردم
بااشک تمام کوچه را تر کردم
دیشب که سکوت خانه دق مرگم کرد
وابستگی ام را به تو باور کردم . . .
.
.
.
خیره است چشم خانه به چشمان مات من
خالی است بیصدا و سکوتت حیات من
حق السکوت میطلبد از لبان تو
چشمان لا ابالی و لبهای لات من !
.
.
.
یارم از من بی سببب رنجیدورفت/گریه را دید و برمن خندید و رفت
وقت رفتن دیگر از ماندن نگفت/قصه ناگفته هارا نشنید و رفت
تشنه بودم همچو دشتی پر عطش/مثل باران بر تنم بارید و رفت
گل فراوان بود از باغ من/غنچه ای نشکفته را برچید و رفت . . .
.
.
.
آن عشق که دیده گریه و آموخت ازو
دل در غم او نشست و جان سوخت ازو
امروز نگاه کن که جان و دل من
جز یادی و حسرتی چه اندوخت ازو . . .

K I N G
27-01-2012, 19:41
سلامتیه حرفایی که نه میشه اس ام اس کرد
نه تو چت تایپ کرد
نه میشه پای تلفن گفت
حرفایی که فقط مال وقتیه
که تو رو در آغوش دارم . . .
.
.
.
وسعت دوست داشتن همیشه گفتنی نیست
پس به وسعت تمام ناگفته ها دوستت دارم . . .
.
.
.
پیوسته دلم دم به هوای تو زند / جان در تن من نفس برای تو زند
گر بر سر خاک من گیاهی روید / هر برگی از آن بوی وفای تو زند . . .
.
.
.
عشق ،یعنی که تکان خورده و سرپا بشویم
زورکی هم که شده در دل هم جا بشویم
آنقَدَر صبر که شاید علفی سبز شود
پای هم پیر شویم و متوفّی بشویم !
.
.
.
برای تو، من یک اشتباه بزرگ در زندگیت بودم!
برای من، تو همیشه بزرگترین افتخار زندگیمی !
.
.
.
کار سختی ستْ دوست نداشتنِ تو
باید برای خودم
کار دیگری دست و پا کنم . . .

LIDA
27-01-2012, 19:59
یادت ای دوست بخیر. بهترینم خوبی؟ خبری نیست ز تو. روزگارت شیرین. دل من میخواهد. که بدانی بی تو. دلم اندازه دنیا تنگ استتو آسمون دنیا ،هر کسی ستاره داره، چرا وقتی نوبت ماست،آسمون جایی نداره ،22nya 12ne

نتونستی بخونيش

نوشتم : تو دنيا يه دونه ای
از نخل برهنه سایبانی نطلب. از مردم این زمانه یاری نطلب. عزت به قناعت است و خاری به
طمع. با عزت خود بساز و خاری نطلببه کوتاهی لحظات با تو بودن منگر، به وسعت لحظه هایی نگاه کن که به یادت هستم

LIDA
27-01-2012, 20:01
یادت باشه تو وجودم یه جای همیشگی داری یه جای کوچیک به وسعت یه قلب
نفس باد صبا ، عشق از جنس طلا ، دوری و دفع بلا ، یاری از سوی خدا ، همه تقدیم تو
باد
زيبايي زندگي به اينه كه بي خبردعات كند،نبيني و نگات كنن،ندوني و يادت كنن


در بیکـــــــــــــــــران دور بر سنگ سخت گو با گوهر سرشت دستی چنین نوشت " دنیا فدای دوســــــــــــــت


كوك كن ساعتِ خویش ! اعتباری به خروسِ سحری، نیست دگر دیر خوابیده و برخاسـتنـش دشـوار است
كوك كن ساعتِ خویش ! كه مـؤذّن، شبِ پیـش دسته گل داده به آب و در آغوش سحر رفته به خواب
و در این شهر سحرخیزی نیست و سحر نزدیک است

LIDA
27-01-2012, 20:03
ببين ديگه به اين شماره نه زنگ بزن نه اس ام اس بده شوخي هم ندارم ميخوام اين خط رو
بفروشم تا نازنگاتو رو بخرمتو در قلبم گل یاسی ترنم
های احساسی. اگر سردم اگر مجموعه ی دردم. اگر پاییز در چشمم غزل خوانده،تمام ذهن پاکت در دلم مانده
آرزو دارم خورشید رهایت نکند غم صدایت نکند ظلمت شام، سیاهت نکند و تو را از
دل آنکس که تبش در تن توست حضرت دوست، جدایت نکند
برای تا ابد ماندن باید رفت... گاهی به قلب کسی.... گاهی از قلب کسی .....!بی تو هر شب عاشقی بارانی ام. لاله ای پژمرده و زندانی ام. بی تو در کنج همه
دلواپسی. بی تو من آغاز یک ویرانی ام

LIDA
27-01-2012, 20:10
اگر میخواهی خوشبخت باشی ، جز آنکه برایت مهیاست ، آرزو مکن

گریه ات از سر شوق. روزگارت همه شاد. سفره ات رنگارنگ. و تنی سالم و شاد. که بخندی مادام$$$$$()$$$$$

اين ساعت مچيمه عقربه هاشو برداشتم تا نفهم چند وقته نديدمت!
نگه داشتن دوست مثل نگه داشتن. مثل نگه داشتن آب توی کف دستته. فکر می کنی توی
دستته. اما وقتی دستتو باز می کنی. می بینی هچی ازش نمونده جز خیسی خاطرات

حسادت نکن! اینکه بعد از تو بغل گرفته ام زانوی غم استدر بیکران دور،بر سنگ سخت گور،با گوهر سرشت،دستی چنین نوشت:دنیایم فدای دوست

LIDA
27-01-2012, 20:12
اینجا رادیو "دل" است ، صدای مرا از عمق "قلبم" میشنوید .این یک sms نیست. یک احساس پاک است که میگوید : دوستت دارم


گويند دنيا خواهي يا دوست ؟ گويم اي بي خبران : دوست من همه دنياي من است
وقتی داری گناه میکنی چپ و راست رو نگاه میکنی یکبار بالا رو نگاه کن

وقتي لبخند دنبال جايي براي نشستن ميگردد اميدوارم لبانت آن نزديكي باشد

یک ساعت که افتاب بتابه خاطره آن همه شب ها ی بارانی از یاد میره این است حکایت آدم
ها ...فراموشی..........

LIDA
27-01-2012, 20:13
دم بــه دم ســـــاعت بـــه ســـــــــاعت خــــــواهمت. گـر خـوشم یـــا نـاخوشم
در هر دو حالت خواهمــتآون قدر دوستت دارم كه آبي آسمون هم نميتون در و صفت ابر بشه وبباره ، آخه خيلي عزيزي
در جهان قصه کوتاهی دیوار مخور حسرت کاخ رفیقو زر بسیار مخور گردش چرخ نگردد به مراددل کس غم بی مهری مردم بی عار مخور
گـاهی اگـر تـوانـستی ... اگر خواستـی ... اگر هنـوز نـامی از مـن در سر داشتـی نـه
در دل! در كـوچه ی تـنهایـی ِ مـن قـدمی بـگذار شلوغيه كوچه ظاهريست نترس بيا نگاهي پرت كن و برو !!

گرگ خون آشام را در گله مهمانى مبر،. تا نگردد بره ات قربان نام دوستى. مار سرما
خورده را در آستينت جا مده،. آن ستم گستر كجا داند مقام دوستى

LIDA
27-01-2012, 20:33
گفتی ما به درد هم نمیخوریم ... کاش میدانستی تو را برای دردهایم نمیخوامقصه از حنجره ایست که گره خورده به بغض یک طرف خاطره ها یک طرف فاصله ها درهمه آواز ها حرف آخر زیباست آخرین حرف تو چیست؟ تا به آن تکیه کنم حرف من دیدن پرواز تو در فرداهاستطلايي ترين روزها،ارزاني نگاه مهربانت و هزار گل رز پيشكش قلب با صفايتامروز را برای بیان عشق به عزیزانت غنیمت بشمار ، شاید فردا احساسی باشد، اما … عزیزی نباشد!تو یه روز سرد برفی با دلم مثل پرنده لب حوض کنار نرده هرچی گشتم جای گرمی بهتراز قلب تو ندیدم میشه دوستم داشته باشی؟ آخه بیرون خیلی سرده.

S.A.B.E.R
28-01-2012, 10:07
* *
*
ﻣﺘﺮﺳﮏ ﮔﻔﺖ:ﺍﯼ ﮔﻨﺪﻡ ﺗﻮ ﮔﻮﺍﻩ ﺑﺎﺵ ﻣﺮﺍ
ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺮﺳﺎﻧﺪﻥ ﺁﻓﺮﯾﺪﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻖ ﭘﺮﻧﺪﻩ
ﺍﯼ ﺑﻮﺩﻡ ﮐﻪ ﺍﺯ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻣﺮﺩ.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*
ﺍﯼ ﮐﺎﺵ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﻫﺎ ﺍﯾﻦ
ﺑﻮﺩ:ﯾﺎ ﺭﻓﺎﻗﺖ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﯾﺎ ﺟﺪﺍﯾﯽ ﻫﺮﮔﺰ!
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*
ﻧﻪ ﺍﺯ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﮐﻼﻣﯽ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﻭ ﻧﻪ ﻣﻨﻄﻖ ﻣﯽ
ﮔﻨﺠﺪ ﺩﺭ ﮐﻼﻣﻢ،ﺑﯽ ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*
ﺳﺘﺎﺭﻩ ﻫﺎ ﺭﻭ ﺑﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺩﻭﺭﻧﺪ،ﻫﺮ ﺷﺐ
ﻣﯿﺸﻪ ﺩﯾﺪ،ﮐﺎﺵ ﺗﻮ ﻫﻢ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺑﻮﺩﯼ.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*
ﭼﺸﻢ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺷﺴﺘﻢ،ﺟﻮﺭ ﺩﯾﮕﺮ ﺩﯾﺪﻡ،ﺑﺎﺯ
ﻫﻢ ﺳﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺖ،ﺗﻮ ﻫﻤﺎﻥ ﺑﻮﺩﯼ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺖ

S.A.B.E.R
28-01-2012, 10:09
ﻣﯿﺎﻥ ﺑﺎﺯﻫﺎ ﯾﮏ ﺑﺎﺯ ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ/ﺩﺭ ﺍﻭﺝ ﻗﻠﻪ ﺑﯽ
ﺁﻭﺍﺯ ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ/ﮐﺒﻮﺗﺮ ﺑﺎ ﮐﺒﻮﺗﺮ ﻫﻢ
ﻏﺮﯾﺒﺴﺖ/ﮐﺒﻮﺗﺮ ﺑﺎ ﮐﺒﻮﺗﺮ،ﺑﺎﺯ ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺯﺩﯼ ﻭ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺁﺑﯽ ﺷﺪ/ﺷﺐ ﻫﺎﯼ
ﻗﺸﻨﮓ ﺗﯿﺮﻩ ﻣﻬﺘﺎﺑﯽ ﺷﺪ/ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﺪ
ﺯﯾﺒﺎﯾﺖ/ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﻏﺮﻕ ﺑﯽ ﺗﺎﺑﯽ ﺷﺪ.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*
ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻧﻮﺍﺯﺵ ﺩﺳﺖ ﻫﺎﯼ ﻣﻨﯽ،ﺑﯽ ﺁﻧﮑﻪ
ﺑﺪﺍﻧﯽ ﺩﻟﻢ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﺪﻩ،ﺩﺳﺖ ﻫﺎﯾﻢ
ﺩﻭﺗﺎﯾﻨﺪ!
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*
ﺍﺯ ﮐﻮﯾﺮ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﻡ،ﭼﺸﻤﻢ ﺍﺯ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﯼ ﺭﯾﮓ
ﭘﺮ ﺍﺳﺖ،ﺍﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﺎﺵ ﻭ ﺩﻟﻢ ﺭﺍ ﺑﺘﮑﺎﻥ.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*
ﺧﺪﺍﯾﺎ ﺁﻧﭽﻨﺎﻥ ﻏﺮﻕ ﺩﺭﯾﺎﯼ ﻏﺮﺑﺘﻤﺎﻥ ﻧﮑﻦ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺧﺎﺷﺎﮎ ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺍﯼ ﺩﺳﺖ ﺩﺭﺍﺯ ﮐﻨﯿﻢ.
* * * * * * * * * * * *

S.A.B.E.R
28-01-2012, 10:11
* *
ﺍﯼ ﻣﻪ ﺗﺎﺑﺎﻥ ﺍﯼ ﺗﻮ ﺑﯽ ﻫﻤﺘﺎ/ﺍﯼ ﺗﻮ ﻋﺸﻖ
ﻣﻦ،ﺗﻨﻬﺎﯼ ﺗﻨﻬﺎ
ﺍﯼ ﺑﻬﺎﺭ ﻣﻦ،ﺑﺮﺗﻮ ﺩﻝ ﺑﺴﺘﻢ/ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﺑﺎﺯﺁ،
ﺑﯽ ﺗﻮ ﺑﺸﮑﺴﺘﻪ ﺍﻡ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﻣﺎﻫﯽ ﺗﻮ،ﮐﻪ ﺑﺮﺑﺎﻡ ﺷﮑﻮﻩ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ/
ﺁﯾﯿﻨﻪﺯ ﺩﺳﺘﺖﺑﻪ ﺳﺘﻮﻩﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﺍﮔﺮﮔﺮﻡ ﺗﻤﺎﺷﺎﯼ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ/
ﺩﻟﮕﯿﺮ ﻧﺸﻮﺯ ﭘﺸﺖ ﮐـﻮﻩﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﺷﺒﯿﻪ ﻣﻮﯼ ﺑﻠﻨﺪﺕ ﮐﻪ ﺷﺎﻧﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ/ﺩﻟﻢ
ﺑﺮﺍﯼ ﺗﭙﯿﺪﻥ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ
ﺗﻤﺎﻡ ﺣﺮﻑ ﻣﻦ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪﺕ/
ﮐﻪ ﺧﺎﮎ ﭘﺎﯼ ﺗﻮ ﻫﻢ ﺁﺷﯿﺎﻧﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﯾﮏ ﭘﻠﮏ ﺯﺩﻥ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺗﺎ ﻣﻦ/ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺰﻧﯿـــﻢﭘﻠﮏﯾﺎ ﺗﻮ ﯾﺎ ﻣﻦ
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮔﻨﺎﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ/ﺍﻣﺎ ﺗﻮ
ﯾﮑﯽ ﺑﺰﻥ ﮔﻨﺎﻫﺶ ﺑﺎ ﻣﻦ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﯾﺎﺩﺕ ﻫﺴﺘﻢ/ﻣﻦ
ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺭﻩ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺕ ﻫﺴﺘﻢ
ﻣﻦ ﺑﯽ ﺗﻮ ﻭﺟﻮﺩ ﺧﻮﯾﺶ ﺭﺍ ﻧﺸﻨﺎﺳﻢ/ﭼﻮﻥ
ﺁﯾﻨﻪ ﻣﺤﺘﺎﺝ ﻧﮕﺎﻫﺖ ﻫﺴﺘﻢ
* * * * * * * * * * * * * * * *

S.A.B.E.R
28-01-2012, 10:14
* *
ﺗﻮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﻨﺪﻩ ﺍﺵ ﻃﻌﻢ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ
ﻣﯿﺪﻫﺪ/ﻣﻦ،ﻫﻤﺎﻥ ﮐﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍﯾﺶ ﺑﻮﯼ ﭘﺎﯾﺎﻥ
ﻣﯿﺪﻫﺪ
ﺧﻮﺏ ﻣﯿﺪﺍﻧﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﺐ،ﯾﮏ ﺷﺐ ﺑﯽ
ﺍﻧﺘﻬﺎ/ﻋﺸﻖ ﺭﻭﯼ ﺩﺳﺘﻬﺎﯼ ﺑﯽ ﮐﺴﻢ ﺟﺎﻥ
ﻣﯿﺪﻫﺪ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﭼﻘﺪﺭ ﺳﺎﺩﻩ ﺭﻓﺘﻢ ﺑﺮ ﺑﺎﺩ/ﺗﻮ ﻧﺎﻡ
ﻣﺮﺍ ﭼﻪ ﺯﻭﺩ ﺑﺮﺩﯼ ﺍﺯ ﯾﺎﺩ
ﻣﻦ ﺣﺒﮥ ﻗﻨﺪ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﻮﺩﻡ ﮐﻪ/ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺗﻮ
ﺩﺭ ﭘﯿﺎﻟﮥ ﭼﺎﯼ ﺍﻓﺘﺎﺩ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﺑﺎﺯ ﺑﺎﺭﺍﻥ،ﺑﯽ ﺗﺮﺍﻧﻪ/ﮔﺮﯾﻪ ﻫﺎﯼ ﺑﯽ ﺑﻬﺎﻧﻪ
ﻣﯿﺨﻮﺭﺩﺑﺮﺳﻘﻒ ﻗﻠﺒﻢ/ﺑﺎﻭﺭﺕ ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﺧﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺍﯾﻦ ﻗﻠﺐ ﺳﻨﮕﻢ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﻧﻤﯽ ﺑﺨﺸﻢ ﺗﻮﺭﻭ ﻫﺮﮔﺰ ﺍﺯ ﺁﺯﺍﺭ ﺩﻟﻢ
ﻣﻤﻨﻮﻥ/ﭘﺮﻡ ﺍﺯ ﻧﻔﺮﺕ ﻭ ﮐﯿﻨﻪ ﺍﺯﺕ ﻣﻤﻨﻮﻥ
ﻧﻤﯽ ﺑﺨﺸﻢ ﺗﻮﺭﻭ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮﻭ ﺍﺯ ﺧﺎﻃﺮﻡ
ﺑﯿﺮﻭﻥ/ﻧﻤﯽ ﺑﺨﺸﻢ ﺗﻮﺭﻭ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮﻭ ﺍﺯ
ﺧﺎﻃﺮﻡ ﺑﯿﺮﻭﻥ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﺑﯽ ﺗﻮ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻣﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﺯﺭﺩ ﺭﺍ/
ﺍﺷﮏ
ﻭ ﺁﻩ ﻭ ﻧﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺩﺭﺩ ﺭﺍ
ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢ ﺑﯽ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﻥ ﻫﺎﯼ ﻣﻦ ﭘﺎﯾﺎﻧﻢ
ﺍﺳﺖ/ﺑﯽ ﺗﻮ ﺣﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻡ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﻭ ﺍﺷﮏ
ﺳﺮﺩ ﺭﺍ.
* * * * * * * * * * * * * * *

S.A.B.E.R
28-01-2012, 10:15
* * * * * * * * * * * *
ﯾﺎﺩﺵ ﺭﻓﺖ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﻈﺮﺵ ﻣﻮﻧﺪﻡ/ﯾﺎﺩﺵ
ﺭﻓﺖ ﺁﺭﻭﻡ ﺁﺭﻭﻡ ﻣﯿﻤﺮﺩﻡ
ﯾﺎﺩﺵ ﺭﻓﺖ ﺩﻟﻤﻮ ﺻﺪﭘﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩﻩ/ﯾﺎﺩﺵ ﺭﻓﺖ
ﺁﺭﻩ ﺍﻭﻧﻢ ﯾﺎﺩﺵ ﺭﻓﺖ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*
ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻤﺖﺗﻮﺭﻭ ﺗﻨﻬﺎﻡ ﮔﺬﺍﺷﺘﯽ ﺑﺮﺍﯼ
ﺍﺷﮑﺎﻡ ﻭﻗﺘﯽ ﻧﺬﺍﺷﺘﯽ ﺩﻟﺘﻮﻓﺮﻭﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﯾﻪ
ﮐﺴﻪ ﺩﯾﮕﻪ
ﻭﻟﯽ ﻧﮕﺎﻫﺖ ﺍﯾﻨﻮﻧﻤﯿﮕﻪ،ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘ ﻤﺖ ﻭﻟﯽ
ﺗﻮﻧﻤﻮﻧﺪﯼ،ﻋﺸﻘﻢ ﺑﻮﺩﯼ ﻭﻟﯽ
ﺗﻮﻧﻤﻮﻧﺪﯼ،ﺩﻟﻤﻮ ﺳﻮﺯﻭﻧﺪﯼ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﺗﻮ ﺁﻧﺠﺎ…ﻣﻦ ﺍﯾﻨﺠﺎ…ﻧﯿﻤﮑﺘﻬﺎﯼ ﺩﻧﯿﺎ ﺭﺍ ﺑﺪ
ﭼﯿﺪﻩ ﺍﻧﺪ…
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻣﻦ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺩﯾﺮﻭﺯ ﻭ ﻓﺮﺩﺍﺳﺖ ﺍﻓﺴﻮﺱ
ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯﯼ ﻧﺪﺍﺭﻡ!
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﺍﻣﺸﺐ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺗﮏ ﺗﮏ ﺷﺒﻬﺎ ﺩﻟﻢ ﮔﺮﻓﺖ/ !ﺩﺭ
ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﮐﻬﻨﻪ ﯼ ﻏﻤﻬﺎ ﺩﻟﻢ ﮔﺮﻓﺖ!
ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺑﻐﺾ ﺗﺎﺯﻩ ﺍﯼ ﺍﺯ ﻧﻮ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪ/ !ﺩﺭ
ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺧﯿﺲ ﻭﺭﻕ ﻫﺎ ﺩﻟﻢ ﮔﺮﻓﺖ!
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

S.A.B.E.R
28-01-2012, 10:16
* *
ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﺍﻣﺎ ﻭﻓﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻧﺪﺍﺷﺖ/ﻃﺎﻗﺖ
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﻣﺎ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺷﺖ
ﭘﯿﺶ ﭘﺎﯼ ﻋﺸﻖ ﻣﺎ ﺳﻨﮕﯽ ﮔﺬﺍﺷﺖ/ﺑﯽ
ﮔﻤﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﺮﮒ ﻣﺎ ﭘﺮﻭﺍ ﻧﺪﺍﺷﺖ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﺩﯾﮕﻪ ﺍﺯ ﺣﺎﻝ ﻭ ﻫﻮﺍﺕ ﺑﺪﻡ ﻣﯿﺎﺩ/ﺍﺯ ﺩﻝ ﺑﯽ
ﺳﺮﻭ ﭘﺎﺕ ﺑﺪﻡ ﻣﯿﺎﺩ
ﺗﻮ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﺳﻢ ﻣﻦ ﻭ ﺻﺪﺍ ﻧﺰﻥ/ﺩﯾﮕﻪ ﺍﺯ ﻃﻌﻢ
ﺻﺪﺍﺕ ﺑﺪﻡ ﻣﯿﺎﺩ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﺑﯽ ﺗﻮ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﯼ ﻣﻦ..ﺷﮑﺴﺖ ﺑﯽ ﺻﺪﺍ
ﺑﻮﺩ ﺍﯾﻦ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎ ﺩﺭﻭﻏﻪ..ﺑﯽ ﺗﻮ ﺷﺎﺩﯼ ﮐﺠﺎ
ﺑﻮﺩ!!!
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*
ﻋﺸﻖ ﺁﻭﺍﺯ ﻗﺸﻨﮕﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺪ/
ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺍ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻧﺪ
ﮔﺮﭼﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﯾﺶ ﮔﺮﯾﺰﻡ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺰﺩﯾﮏ
ﺷﻮﻡ/ﮔﻮﺵ ﮐﻦ ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺩﻭﺭ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯽ
ﺧﻮﺍﻧﺪ.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*
ﺍﺷﮑﺎﻣﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺒﺨﺶ ﭼﺎﺭﻩ ﮐﻦ ﺑﯽ ﺗﺎﺑﯿﻤﻮ/
ﻧﺎﺩﯾﺪﻩ ﻧﮕﯿﺮ ﻣﻨﻮ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﻗﻠﺒﯿﻤﻮ
ﺗﻮ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﺗﻮ ﺩﯾﺪﯾﻢ ﺭﻧﮓ ﺁﺭﺍﻣﺸﻤﻮ/
ﺧﻮﺍﻫﺶ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺑﻤﻮﻥ ﺑﭙﺬﯾﺮ ﺧﻮﺍﻫﺸﻤﻮ

S.A.B.E.R
28-01-2012, 10:17
* * * * *
*
ﺩﻟﺸﻮﺭﻩ ﺍﮔﺮ ﻫﺴﺖ ﺗﻮﯾﯽ ﺗﻮ/ﺻﺪ ﺧﺎﻃﺮﻩ
ﺩﺭ ﻣﺤﻔﻞ ﻣﻦ ﻫﺴﺖ ﺗﻮﯾﯽ ﺗﻮ
ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﺗﻮ ﮐﺴﯽ ﺩﺭ ﺩﻝ ﻣﻦ ﺟﺎﯼ ﻧﺪﺍﺭﻩ/ﯾﮏ
ﺩﻭﺳﺖ ﺍﮔﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻦ ﻫﺴﺖ ﺗﻮﯾﯽ ﺗﻮ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*
ﺍﮔﻪ ﺷﮑﻼﺕ ﺑﻮﺩﯼ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﻮﺩﯼ/ﺍﮔﻪ
ﻋﺮﻭﺳﮏ ﺑﻮﺩﯼ ﺑﻐﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﻮﺩﯼ
ﺍﮔﻪ ﺷﻤﻊ ﺑﻮﺩﯼ ﺭﻭﺷﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﻮﺩﯼ/ﻭ ﺗﺎ
ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﻣﻨﯽ ﻋﺰﯾﺰ ﺗﺮﯾﻨﯽ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*
ﺷﺐ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺳﮑﻮﺕ ﺷﺐ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺍﻡ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮﺕ
ﻭ ﺩﻟﺨﻮﺷﻢ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺩﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺍﻡ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮﺕ
ﺑﺒﯿﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﻃﻠﺴﻢ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯼ ﻣﺮﺍ
ﮐﻪ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﻗﺒﻠﻪ ﻫﺎ ﮔﺴﺴﺘﻪ ﺍﻡ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮﺕ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*
ﺧﺪﺍﯾﺎ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻍ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺩﻧﯿﺎ ﺭﺍ/
ﺍﮔﺮ ﺑﯽ ﻋﺸﻖ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﻢ ﻧﺒﯿﻨﻢ ﺻﺒﺢ ﻓﺮﺩﺍ ﺭﺍ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*
ﺍﮔﺮ ﻋﺸﻘﺖ ﻣﺮﺍ ﺑﺎﻭﺭ ﻧﻤﯽ ﮐﺮﺩ/ﺩﻟﻢ ﻋﻤﺮﯼ
ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺖ ﺳﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﺮﺩ
ﭼﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ/ﻏﺮﻭﺭ
ﺷﻤﻊ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﺮﺩ.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*

S.A.B.E.R
28-01-2012, 10:18
* * * * * * * * * * *
*
ﺑﺎ ﻣﻦ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻦ ﺍﯼ ﻋﺰﯾﺰ ﻫﻤﺴﻔﺮ/
ﺑﮕﺬﺭ ﺍﺯ ﺩﯾﺮﻭﺯ ﻭ ﻓﺮﺩﺍ ﺑﯽ ﺩﺭﯾﻎ ﻭ ﺑﯽ ﺍﮔﺮ
ﺷﺎﯾﺪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﺩﺍ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﻬﻠﺖ ﻧﺪﺍﺩ/
ﺍﯾﻦ ﻗﻄﺎﺭ ﺑﯽ ﺗﻮﻗﻒ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﯼ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﺪﺍﺩ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*
ﺳﺨﻦ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﺑﯽ ﺁﻧﮑﻪ ﺑﺮﺁﯾﺪ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻧﻢ/
ﺭﻧﮓ ﺭﺧﺴﺎﺭﻩ ﺧﺒﺮ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﺍﺯ ﺣﺎﻝ ﻧﻬﺎﻧﻢ
ﮔﺎﻩ ﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻨﺎﻟﻢ ﺯ ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ ﺣﺎﻟﻢ/ﺑﺎﺯ
ﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻋﯿﺎﻥ ﺍﺳﺖ،ﭼﻪ ﺣﺎﺟﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﻢ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*
ﻣﻦ ﮐﻠﺒﻪ ﯼ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺭﻭﺯﯼ ﺑﺎ ﮔﻠﻬﺎﯼ
ﺷﻮﻗﻢ ﻓﺮﺵ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﮐﺮﺩ
ﻭ ﻗﺸﻨﮕﺘﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺎﯼ ﺳﺎﺩﻩ
ﺗﺮﯾﻦ ﺩﻗﺎﯾﻘﺖ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺭﯾﺨﺖ
ﺗﺎ ﺑﺪﺍﻧﯽ ﻋﺎﺷﻖ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺍﺕ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﻣﺎﻧﺪ
* * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * *
ﺍﮔﺮ ﮔﻞ ﺑﻮﺩﻡ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻭﺟﻮﺩﺕ ﻣﯿﺸﺪﻡ
ﺍﮔﺮ ﺗﺎﺭ ﺑﻮﺩﻡ ﺁﻫﻨﮓ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺭﺍ
ﻣﯿﻨﻮﺍﺧﺘﻢ
ﺍﮔﺮ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺑﻮﺩﻡ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﻣﯽ ﺑﺎﺭﯾﺪﻡ ﺗﺎ ﻏﻤﻬﺎﯾﺖ
ﺭﺍ ﺑﺸﻮﯾﻢ
ﺩﺭﯾﻐﺎ ﮐﻪ ﻧﻪ ﮔﻠﻢ،ﻧﻪ ﺗﺎﺭﻡ ﻭ ﻧﻪ ﺑﺎﺭﺍﻧﻢ
ﻭﻟﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﻭ ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﺑﺎﺷﻢ ﺑﯿﺎﺩﺗﻢ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*
ﺑﺎﺯ ﺷﺐ ﺷﺪ ﻭ ﻣﻦ ﻧﺎﻟﻪ ﺳﺮﺍﯾﻢ/ﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ
ﺩﻟﺒﺮ ﺩﮔﺮ ﻧﺎ ﻧﺪﺍﺭﻡ
ﮐﯽ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺁﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﻮﯾﻢ ﻧﺎﺯﻧﯿﻨﻢ/ﺗﺎ ﺷﺐ
ﺭﻭﺩ ﻭ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺖ ﺁﯾﻢ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

S.A.B.E.R
28-01-2012, 10:21
ﻋﺸﻖ ﻣﻦ،ﺍﯼ ﺁﯾﻪ ﯼ ﻣﮑﺮﺭ ﺁﺭﺍﻣﺶ
ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻤﺖ ﻫﻨﻮﺯ،ﺁﺭﯼ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﺩﺭﯾﺎﯼ
ﺁﺭﺯﻭ
ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﻝ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﯼ ﻣﻦ ﻣﻮﺝ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ،
ﺭﺍﻫﯽ ﺑﻪ ﺩﻝ ﺑﺠﻮ!!!
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﻣﺎﻫﯿﺎﻥ ﺭﻭﯼ ﺧﺎﮎ،ﻣﺎﻫﯿﺎﻥ ﺭﻭﯼ ﺁﺏ/ﻭﻗﺖ
ﻣﺮﺩﻥ،ﺳﺎﺣﻞ ﻭ ﺩﺭﯾﺎ ﭼﻪ ﻓﺮﻗﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ؟
ﯾﺎﺩ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺗﻮ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﺍ ﺗﻠﺦ ﮐﺮﺩ/ﺗﻠﺦ
ﻭ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﻣﺎ ﭼﻪ ﻓﺮﻗﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ؟
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﻣﯿﮕﻦ ﺷﺒﺎ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺁﺩﻣﺎ،ﻗﺼﻪ
ﻣﯿﮕﻦ ﻭﺍﺳﻪ ﺧﺪﺍ
ﺧﺪﺍ ﮐﻨﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺒﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺸﻪ ﻗﺼﻪ ﯼ ﺗﻮ
ﻭﺍﺳﻪ ﺧﺪﺍ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﺗﺮﺳﻢ ﺁﺧﺮ ﺯ ﻏﻢ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﺷﻮﻡ/
ﺑﯿﺨﻮﺩ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺷﻮﻡ ﻭ ﺭﺍﻫﯽ ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ ﺷﻮﻡ
ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺑﺎﺩﻩ ﺑﻨﻮﺷﻢ ﮐﻪ ﺷﻮﻡ ﻣﺴﺖ ﻭ ﺧﺮﺍﺏ/
ﻧﻪ ﺩﮔﺮ ﺩﻭﺳﺖ ﺷﻨﺎﺳﻢ ﻧﻪ ﺩﮔﺮ ﺟﺎﻡ ﺷﺮﺍﺏ.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﯾﮏ ﺁﺳﻤﻮﻥ ﮔﻞ ﻗﺸﻨﮓ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﯾﮏ ﻧﮕﺎﻩ ﺗﻮ،
ﺍﯾﻦ ﺩﻝ ﺗﻨﻬﺎﯼ ﻏﺮﯾﺐ ﻓﺪﺍﯼ ﺭﻭﯼ ﻣﺎﻩ ﺗﻮ..
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

S.A.B.E.R
28-01-2012, 10:22
* *
ﺑﺮ ﻟﺐ ﺩﺭﯾﺎﯼ ﺣﺴﺮﺕ ﮐﻠﺒﻪ ﺍﯼ ﺩﺍﺭﻡ ﻗﺪﯾﻤﯽ/
ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﺍﺭ ﺩﻧﯿﺎ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﺩﺍﺭﻡ ﺻﻤﯿﻤﯽ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺘﺖ ﺩﻭﺭﻡ ﺯ ﺩﻝ ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﯽ ﺩﺍﺭﻡ
ﻭﻟﯿﮑﻦ ﺍﺯ ﺻﻤﯿﻢ ﻗﻠﺐ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﻦ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﭼﻪ ﻓﺮﻗﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻣﻬﺮﻩ ﯼ ﺳﯿﺎﻩ ﺑﺎﺷﻢ ﯾﺎ
ﺳﻔﯿﺪ
ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﺑﺎ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺎﺗﻢ ﻣﯿﮑﻨﺪ!
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﻫﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﻧﯿﺎﻣﺪ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ/ﭼﻮﻥ ﮐﻪ
ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﭘﺴﺖ
ﭘﯽ ﺁﺏ ﺑﻮﺩﻡ ﮐﻮﺯﻩ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ/ﭼﻮﻥ ﮐﻪ ﺁﺏ
ﯾﺎﻓﺘﻢ،ﮐﻮﺯﻩ ﺷﮑﺴﺖ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﻧﺎﻡ ﺯﯾﺒﺎﯼ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﺘﯿﺒﻪ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺟﻨﺲ ﻋﺎﻃﻔﻪ
ﺣﮏ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﮐﺮﺩ
ﻭ ﻋﮑﺲ ﻗﺸﻨﮕﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﺎﺑﯽ ﺍﺯ ﺟﻨﺲ ﻋﺸﻖ
ﻣﯿﮕﺬﺍﺭﻡ
ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ ﺗﻮ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺟﺎﻥ ﻣﻦ ﻭ ﻓﺎﺗﺢ
ﺩﻟﻢ ﻫﺴﺘﯽ

S.A.B.E.R
28-01-2012, 10:22
* * *
ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺖ ﺷﺮ ﻧﺨﻮﺍﻫﻢ
ﺩﯾﺪ/ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺧﯿﺮ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﻦ ﺩﮔﺮ ﻧﺨﻮﺍﻫﻢ
ﺩﯾﺪ
ﺩﮔﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﯽ ﺩﺭﺩ ﺩﻝ ﻧﺨﻮﺍﻫﻢ ﮐﺮﺩ/ﺩﮔﺮ
ﺯ ﺩﺳﺖ ﺧﻮﺩﻡ ﺩﺭﺩﺳﺮ ﻧﺨﻮﺍﻫﻢ ﭼﯿﺪ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﻋﺸﻖ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﺯ ﻣﻌﯿﺎﺭﻫﺎﺳﺖ/ﯾﺎ
ﮔﺬﺷﺘﻦ ﺍﺯ ﮐﻨﺎﺭ ﺳﺎﺭﻫﺎﺳﺖ
ﻋﺸﻖ ﺁﺗﺶ ﺑﺲ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺟﺎﻥ ﻣﻦ/ﺁﻧﮑﻪ ﺁﺗﺶ
ﻣﯿﺰﻧﺪ ﺑﺮ ﻗﻠﺒﻬﺎﺳﺖ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﭼﻮﻥ ﺯﻟﻒ ﺗﻮﺍﻡ ﺟﺎﻧﺎ،ﺩﺭ ﻋﯿﻦ ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ/
ﻣﻦ ﭼﺸﻢ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﺎﻧﻢ،ﺗﻮ ﺍﺷﮏ ﻣﺮﺍ ﻣﺎﻧﯽ/
ﻣﻦ ﺧﺎﮐﻢ ﻭ ﻣﻦ ﮔﺮﺩﻡ،ﻣﻦ ﺍﺷﮏ ﻭ ﻣﻦ
ﺩﺭﺩﻡ/ﺗﻮ ﻣﻬﺮﯼ ﻭ ﺗﻮ ﻧﻮﺭﯼ،ﺗﻮ ﻋﺸﻘﯽ ﻭ
ﺩﺭ ﺟﺎﻧﯽ.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﭼﻨﺎﻥ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻗﻔﺲ ﻫﻢ ﺩﻭ ﯾﺎﮐﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﻫﻢ/ﺍﺯ
ﺁﻥ ﺩﻭ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻣﺎ ﺧﯿﺮﻩ ﻣﯿﺸﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﻫﻢ
ﺑﻪ ﻫﻢ ﺷﺒﯿﻪ،ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺒﺘﻼ،ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺤﺘﺎﺝ/
ﭼﻮﻧﺎﻥ ﺩﻭ ﻧﯿﻤﻪ ﯼ ﺳﯿﺐ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺩﻭ ﻧﯿﻢ ﺑﻪ
ﻫﻢ.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﺍﻣﯿﺪ ﻧﮕﺎﻫﺖ،ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻥ ﺭﻭﯼ ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﺖ،
ﺳﺮ ﻧﻬﺎﺩﻥ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺯﯾﺒﺎﯾﺖ ﺭﺍ،
ﺑﻮﺳﻪ ﺩﺍﺩﻥ ﻣﺮﺍ،ﺧﻮﺵ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺁﺭﺯﻭﯾﯽ
ﺍﺳﺖ

S.A.B.E.R
28-01-2012, 10:23
* *
ﺭﻓﺘﯽ ﻭ ﻧﺪﯾﺪﯼ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﺤﺸﺮ ﮐﺮﺩﻡ/ﺑﺎ
ﺍﺷﮏ،ﺗﻤﺎﻡ ﮐﻮﭼﻪ ﺭﺍ ﺗﺮ ﮐﺮﺩﻡ
ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﻐﺾ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﻦ،
ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﯽ ﺍﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﺮﺩﻡ.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﺗﻤﺎﺷﺎﯾﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﯼ
ﮔﺎﻫﯽ/ﺩﻟﻢ ﻣﯽ ﭘﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺑﺲ ﮐﻪ ﺯﯾﺒﺎ
ﻣﯽ ﺷﻮﯼ
ﮔﺎﻫﯿﺤﻀﻮﺭ ﮔﺎﻩ ﮔﺎﻫﺖ ﺑﺎﺯﯼ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﺑﺎ ﺍﺑﺮ
ﺍﺳﺖ/ﮐﻪ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯽ ﺷﻮﯼ ﮔﺎﻫﯽ ﻭ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﻣﯽ
ﺷﻮﯼ ﮔﺎﻫﯽ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﮐﯽ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻣﻦ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻩ/ﺑﯽ ﺗﻮ ﯾﮏ
ﻟﺤﻈﻪ ﺍﯼ ﺁﺭﻭﻡ ﻧﺪﺍﺭﻩ
ﺑﯽ ﺗﻮ ﮐﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﺗﻮﯼ ﭼﺸﻤﺎﺵ ﻧﻤﯿﺎﺩ/
ﺍﺳﻤﯽ ﺟﺰ ﺍﺳﻢ ﺗﻮ ﯾﺎﺩﺵ ﻧﻤﯿﺎﺩ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺭﺳﺪ ﻏﻤﯽ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮐﻮﻩ/ﯾﮏ ﺭﻭﺯ
ﺭﺳﺪ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺩﺷﺖ
ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺍﺳﺖ ﮔﻠﻢ/ﺩﺭ ﺳﺎﯾﻪ
ﮐﻮﻩ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺩﺷﺖ ﮔﺬﺷﺖ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﻋﺸﻖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻮﺍ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﺳﺖ ﺗﻮ
ﻧﻔﺴﻬﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﻗﺪﺭﯼ ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ ﺑﮑﺶ
* * * * * * * * * * * * * * * * *

S.A.B.E.R
28-01-2012, 10:24
* *
ﯾﮏ ﻧﻔﺮ..…ﯾﮏ ﺟﺎﯾﯽ..…ﺗﻤﺎﻡ ﺭﻭﯾﺎﻫﺎﺵ
ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺗﻮﺳﺖ ﻭ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻪ
ﺍﺣﺴﺎﺱ
ﻣﯽﮐﻨﻪ ﮐﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺷﻪ ﭘﺲ
ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﮐﺮﺩﯼ ﺍﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﺭﻭ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ..…ﯾﮏ ﺟﺎﯾﯽ..…
ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﺖ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﺩﺍﻧﯽ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﭼﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻢ ﻣﻦ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻢ,
ﺗﻮ ﭘﺎﯼ ﺗﺎ ﺳﺮ ﺗﻮ
ﺯﻧﮕﯽ ﮔﺮ ﻫﺰﺍﺭ ﺑﺎﺭﻩ ﺑﻮﺩ ﺑﺎﺭ ﺩﯾﮕﺮ ﺗﻮ,ﺑﺎﺭ
ﺩﯾﮕﺮ ﺗﻮ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﺗﻮ ﺭﻭ ﺩﺍﺭﻡ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻮﻥ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯿﻪ ﺗﻮ ﺭﻭ
ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﻟﺘﯿﺎﻡ ﺳﺨﺘﯿﻪ
ﺗﻮ ﺭﻭ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﯽ ﻧﯿﺎﺯﻡ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﭼﻪ ﻗﺸﻨﮕﻪ
ﺩﺳﺖ ﺗﻮ ﺗﻮ ﺩﺳﺘﻤﻪ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﺗﺎ ﮐﺪﻭﻡ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻢﺗﺎ ﮐﺠﺎ ﺑﯽ
ﺧﺒﺮ ﺍﺯ ﺣﺎﻝ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻢ
ﻣﮕﻪ ﻣﯿﺸﻪ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺩﻝ ﺑﺮﯾﺪ ﻭ ﺩﻝ ﮐﻨﺪ ﺑﮕﻮ ﻣﯽ
ﺧﻮﺍﻡ ﺗﺎ ﺍﺑﺪ ﻣﺎﻝ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻢ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﻣﺤﮑﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺣﻤﻞ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﮔﺮﻡ ﺗﺮﯾﻦ
ﺳﻼﺡ ﮐﺸﻨﺪﻩ ﺟﻬﺎﻥ
.
.
.
ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ

S.A.B.E.R
28-01-2012, 10:25
* * * * * * * * * * * *
ﺩﺭ ﻭﺻﻒ ﺗﻮ ﺍﺯ ﺍﺯﻝ ﮐﻢ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺩﻟﻢ ﺍﻧﺪﺍﺯﮤ ﺻﺪ
ﻏﺰﻝ ﮐﻢ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺩﻟﻢ
ﺩﺭ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﻣﻦ ﻣﺎﻫﯽ ﺭﯾﺰﯼ ﻫﺴﺘﻢ ﺩﺭﯾﺎﯾﯽ
ﺗﻮ!ﺑﻐﻞ ﮐﻢ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺩﻟﻢ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﺁﺳﻤﺎﻧﻢ ﺩﻟﻢﺑﺮﺍﯼ ﺗـﻮ،ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺗﻨﮓ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ
ﮐﻪ ﺁﻏـﻮﺷﻢ ﺑﺮﺍﯾـــﺶ ﮐﻬﮑﺸﺎﻥ ﺍﺳﺖ!!
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﺗﻮ ﺭﻭ ﺩﺍﺭﻡ ﻭﺍﺳﻪ ﻣﻦ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺴﻪ ﺑﯽ ﺧﯿﺎﻟﻢ
ﺍﮔﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﻗﻔﺴﻪ
ﺗﻮ ﺭﻭ ﺩﺍﺭﻡ ﺩﻭﺭﻡ ﺍﺯ ﺩﻟﻮﺍﭘﺴﯽ ﺗﻮ ﺭﻭ ﺩﺍﺷﺘﻦ
ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮﮒ ﺑﯿﮑﺴﯽ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﺩﻟﻢ ﺗﻨﮕﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺟﺎﯼ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﯼ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺍﺯ ﺗﻮ
ﻫﺮﮔﺰ ﮔﻠﻪ ﺍﯼ
ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺗﻮ ﻓﮑﺮ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﯼ ﺁﺧﻪ ﺗﻮ ﺑﺮﺍﻡ ﯾﻪ
ﭼﯿﺰ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﯼ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺗﻤﻮﻡ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﻫﺎ ﯾﮑﻢ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﺍﺯ
ﺑﺎﻻ ﺗﺎ ﮐﻒ ﺩﺭﯾﺎﻫﺎ
ﺷﺒﺢ ﻋﺸﻖ ﺗﺎ ﺭﻭﺡ ﻣﺴﯿﺤﺎ ﺍﺯ ﭘﺎﮐﯽ ﯾﻮﺳﻒ ﺗﺎ
ﮐﺮﺥ ﺯﻟﯿﺨﺎ
ﺍﺯ ﺟﻨﻮﻥ ﻣﺠﻨﻮﻥ ﺗﺎ ﻗﻠﺐ ﻟﯿﻼ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﺩﺭﮔﺎ ﺗﺎ
ﮔﯿﺘﺎﺭ ﻟﻮﺭﮐﺎ
ﺧﯿﻠﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ
* * * * * * * * * * * * * * * * *

Soheil.DVBHS
28-01-2012, 16:45
من ..
با واژه ها بازی میكنم !..
تو ..
با زخم های من !!

☺☺☺☺☺

اینکه منو خط زدی از دلو ذهنت پایانه من نیست شروع بی لیاقتی خودته.....

☺☺☺☺☺

حکایت من و تو حکایت آسمان و زمین است
فقط چیزی شبیه رعدوبرق مارا به هم می رساند

☺☺☺☺☺

گرما یعنی...!
نفس های تو ، دست های تو ، آغوش تو...!
من به خورشید ایمان ندارم !!!

☺☺☺☺☺

عشق، چیز عجیبی نیست
عزیز دلم
همین است که تو
دلت بگیرد....
و من
نفسم....

Soheil.DVBHS
28-01-2012, 16:50
نه ،
چشمانم شور نبود ؛
اگر که آخر کارمان ندامت شد ....
دستهایم بی نمک بود .

########

فقط دریا دلش آبی تر از من بود
و من از دریا
دلم دریا
فقط این را ندانستم !
چرا گشتم چنین تنها تر از تنها !

#######

تو ماهی ..
که عکست افتاده درون حوضچه خانه مان
و با هر انگشت اشاره تمام وجودت میلرزد...

########

بعد از رفتنت جای خالیت در دلم
مثل کفشهای سیندرلا اندازه هیچ یک از مردم شهر نشد
حتی به زور....

#########

جدایی نادر از سیمین اسکار میگیرد.
جدایی من از تو عمرم را

Soheil.DVBHS
28-01-2012, 16:55
يك روزی بهت گفتم منو چقدر دوسم داری؟
گفتی از اينجا تا خدای مهربون
خيلی خوشحال شدم
اما الان يادم اومد ، كه بهم می گفتی خدا از همه چی بهت نزديك تره!

######

ثانیه ها با گذشتن خود تنها یک چیز را به من می فهمانند
آن هم طولانی شدن غم ندیدنت . . .

#######

حس و حالم خـوش نیست...
همـه چـی داغـونه...
یکی باید باشـه...
تو رو برگـردونه...

##########

ارزش بودنت را همیشه از اندیشه یک لحظه نبودنت می توان فهمید....!

###########

طعم لبهاي تو
شايد جزو چهار مزه اصلي نباشد
اما...
جزو اصلي ترين مزه هاي زندگي هست

Soheil.DVBHS
28-01-2012, 16:59
در سینمای چهار بُعدی چشمانت
برنده هفت سیمرغ بلورین
بهترین تماشاچی می شوم

########

هیچ وقت از خدا نخواستم همه ی دنیا مال من باشه فقط خواستم اونی که دنیای منه مال هیچکی نباشه. . .

#########

یک نفر همره باد ...
آن یکی همسفر شعر و شمیم...
یک نفر خسته از این دغدغه ها
آن یکی منتظر بوی نسیم...
همه هستیم در این شهر شلوغ
این کفایت که همه یاد همیم...!

#########

آن قاصدك كه برایت فوت كردم
جایی بین ماسرش به هوا شد و
انگار به تو نرسید
تمام زندگی ام را نذر میكنم
به نیت سر به راهی قاصدك
كه بیاید نام مرا توی گوش تو زمزمه كند

###########

در چشم هایم غرق شو....
و هزار و یک بار به حرمت دقایق عشق پاکی که برایت سپری کرده ام
لبخند بزن.......

Soheil.DVBHS
28-01-2012, 17:05
دود سیگارم را بیشتر از تو دوست دارم کمرنگ هست اما دو رنگ نیست

#########

امشب ای ناز چه دلتنگ نگاهت شده ام / باز ای مونس من چشم به راهت شده ام
برق چشمان تو امشب به سکوتم خندید / چون که دیوانه ی آن چهره ی ماهت شده ام

##########

وقتي كه دل دستهايم
تنگ ميشود براي انگشتانت
آنها را مي گذارم برابر خورشيد
تا با ترکیبی از كسوف و گرما
دوريات را معنا كنم....

###########

دست خودشان نیست
وقتی از فرط معصومیت
با تابشی از جنس عشق
روحهای ولگرد بعدازظهر را
بر نیمکتی سنگی
کشتار میکنند،
چشمهایت....

############

ای کاش در آن لحظه که تقدیم تو شد هستی من
می سپردم که مراقب باش
جنس این جام بلور است
پراز عشق و غرور است .
مبادا بازیچه شود .
می شکند

Soheil.DVBHS
28-01-2012, 17:07
مرهم زخم هایم کنج لبان توست
بوسه نمیخواهم
سخن بگو...

##########

تو این "من ها " را از خودت "مِنها" کن...
من میمیرم برای باقی مانده ات

##########

عطر خوش لحظه های با تو بودن
دیگر به مشامم نمی رسد
یا تو دور شده ای !
یا من گیج شده ام

#########

جای خالی ات را...
با فرض پُر کرده ام...
حرامش باد
آنکه پُر کرد جای مرا...

#########

من همون قاب تهی خسته وبی تصویرم که برای تو و تصویر دلت می میرم

Soheil.DVBHS
28-01-2012, 17:11
می آید.....
می رود....
می آید.....
می رود....
می بینی؟
خیالت هم خیال بازی دارد...با من!

#########

گاهی بیدار میشوم
از وسوسۀ دوباره دیدنت
و به خواب میروم
به خیال فراموش کردنت...!

##########

حرف ؛ بادِ هواس !
بيا ببوسمت ...

######

اي دل نگفتمت مرو از راه عاشقي
رفتي
بسوز كه اينهمه آتش
سزاي توست

#########

کابوس میدیدم از خواب پریدم که به اغوش تو پناه ببرم
افسوس...یادم رفته بود که از نبودت به خواب پناه بردم

Soheil.DVBHS
28-01-2012, 17:14
با هزار و يک ترفند شاخه گلي مصنوعي را در ميان گلهاي شاداب گلدانت پنهان کردم،
و در دفتر خاطراتت نوشتم:
تو را دوست دارم، خواهم داشت تا زماني که آخرين گل پژمرده شود..

########

من براي متنفر بودن از كساني كه از من متنفرند وقتي ندارم!! چون درگير دوست داشتن كساني هستم كه دوستم دارند.!

########

بزن باران ...
من سفر کرده ای دارم ...
که یادم رفت آب پشت پایش بریزم.....

#########

درد من این نیست که با دیگران خوش است....
درد من اینست که او..
نمداند
دوستش
دارم.......

#########

تکرار تصویر تو
در انعکاس آینه
رنگین کمانی است که مرا
به خورشید می رساند.

Soheil.DVBHS
28-01-2012, 17:22
من چه كنم خيال تو منو رها نمي كنه
اما دلت به وعده هاش يه كم وفا نمي كنه
من نديدم كسي رو كه مثل تو موندگار باشه
آدم خودش رو كه تو دل اينجوري جا نمي كنه

########

پيشاني ات بُقعه هميشه امن ياد من است ...
مي بوسمش شايد از پشت اين ضريـح حاجت روا شوم !

#########

دلت شماره چنده؟
1یکی دلش به صد دل بنده
2. یکی صد دل, به یه دل می بنده
3.یکی یه دل , به یه دل می بنده و تا اخر پایبنده
4.یکی نمی دونه دلش به کی بنده
5.یکی هر بار به یکی دل می بنده
6.یکی دل می بنده که بخنده..
7.یکی هم دلش اکبنده , مونده به کی دل ببنده
8. یکی هم دلش شکسته و منتظره یه بنده
حالا تو دلت شماره چنده؟

########

حاشیه نمی بافم
دل باخته بودم
و حالا خودم را باختم
در لحظه های خواب آلود ،
این زندگی به ظاهر نو

###########

از پشت کدام پنجره باید
به انتظار تو نشست
تا قصـه انتظار کوتاه شود ؟!
من تمام پنجره ها را به تماشای
عبور تو آزموده ام ...!

Soheil.DVBHS
28-01-2012, 17:24
پیراهن تنهایی که بر تن من است
اولین هدیه عشق توست
به رسم عادت
متشکرم!

#########

می آیی ,عاشق می کنی
محو می شوی!
تا فراموشت می کنم
دوباره می آیی
تازه می کنی خاطرات را...
براستی که سراب از تو با ثبات تر است..

##########

به دلت یاد بده
بد نیست
گاهی
برایم تنگ شود….

#########

حالا که رفته‌ای
خدا کند که بمیرم
پیش از آنکه از خیال چشمهای تو
پیر شود جوانیم

#########

من مسئله ای ساده هستم...
حل می شوم...
روزی در آغوشت...!

Soheil.DVBHS
28-01-2012, 17:28
میان ما
حصار فاصله ها
غربت ثانیه ها
میان ما
تلخی دلتنگی ها
باران اشکها
از دریچه چشمانم بخوان
این تب تلخ را...

###########

شادیهایم را به تو هدیه می دهم...
اندک بودنش را خرده مگیر...
این تمام سهم من از روزگار است...

##########

رویاهای با تو بودنم را
آب برد
شاید بخاطر
چشم تـو بـود
که از سر دلتنگی
برای دیگری
اشک میریخت

##########

دیر آمدی
تمام شده ام دیگر
بس که بلعـیده ام اندوه نبودنـت را
امـا ...
می بخشمت
با آنکه هزار شـب بی خوابی طلب دارم از تـو ...

#########

دست بردار
از این جنگ نا برابر
دل سنگ تو همیشه برنده است
دل تنگ من همیشه شکسته

Soheil.DVBHS
28-01-2012, 17:31
کاش می دانستی
بعضی از حرف ها را
مثل درد
باید کشید
نه نوشت

#########

من تو را دوست دارم و تو دیگری را
دیگری هم دیگری را و در این میان همه
تنهاییم...

##########

به پندار تو:جهانم زیباست!جامه ام دیباست!دیده ام بیناست!زیانم گویاست!قفسم طلاست!به این ارزد که دلم تنهاست؟

##########

ای عشق، شکسته ایم، مشکن ما را
اینگونه به خاک ره میفکن ما را
ما در تو به چشم دوستی می بینیم
ای دوست مبین به چشم دشمن ما را

########

امروز خاطراتت را سوزاندم...
بوی خوش هیزمش اما بیقرارم کرد!
اتفاق تازه ای نیست،
دوباره عاشقت شدم...

Soheil.DVBHS
28-01-2012, 17:35
غرور زخمى دل ، بى قرارش
شب و شرجىّ و دريا، يادگارش
ز دل پرسيدم آيا چيست حاجت
بگفتا لحظه اى تنها کنارش...

#########

پرستوى نگاهش پر زد و رفت
شبى ديگر به خوابم سر زد و رفت
نشستم خيره بر در اشك ريزان
کسى گويا دوباره در زد و رفت

##########

عقربه های حسود!
به چشمانم که خیره می شوی،
با بیشترین سرعتشان می چرخند.
به خیالشان،
که چیزی از معنی نگاهت می کاهند!

##########

میدونم با بودنم غم تو دلت جون می گیره / می میرم که تا ابد قلب تو آروم بگیره
اگه با موندن من باغ تو ویرونه می شه / میرم اما می دونم دل بی تو دیوونه می شه

##########

فکر نکن که بی کسم خدا به دادم می رسه / کوه به کوه نمی رسه آدم به آدم می رسه
مرهمی از شب چشمات واسه دردم نداری / خورشیدی اما خبر از تنه سردم نداری

Soheil.DVBHS
28-01-2012, 17:39
میشه تنهایی بازی کرد ، میشه تنهایی خندید ، میشه تنهایی سفر کرد ،
ولی خیلی سخته تنهایی ، تنهایی را تحمل کرد

##########

خواب مرا نمی برد ...
تو را می آورد ...
بی آنکه باشی...

#########

تو کور بودي و من کر و لال… من برايت دست تکان دادم و تو مرا صدا زدي … براي همين بود که ما هرگز بهم نرسيديم...

#########

من اگر انقدر که به یاد تو هستم یاد خدا بودم ان جهان نیمی از بهشت مال من بود ...

#########

درخت هم که باشی
من
دارکوبی می شوم
که هفتاد و سه بار
در دقیقه
تو را می بوسد...

Soheil.DVBHS
28-01-2012, 17:42
نت به نت می سرا یم تو را
آهنگ زیبای دلم می شوی
تکرار می کنم تو را...

#########

اعتیاد هم
دلیل زیبایی ست
برای مردن
وقتی
به تزریق هوای تو باشد

###########

می گویند:شیشه ها احساس ندارند
اما
وقتی روی شیشه بخار گرفته ای نوشتم
دوستت دارم
آرام آرام گریست

###########

گل آفتابگردان را گفتند : چرا شبها سرت را پایین می اندازی ؟ گفت : ستاره چشمک میزند ، نمیخواهم به خورشید خیانت کنم ...

###########

دیدگانت را نبند...!
نگاهت را ندزد...!
تو که میدانی آیه آیه ی زندگیم
از گوشه ی چشم هایت تلاوت میشود...

S.A.B.E.R
28-01-2012, 18:20
* *
ﺑﯿﺎ ﺍﯼ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻗﻠﺒﻢ،ﻣﺪﺍﻭﺍ ﮐﻦ ﻏﻢ
ﭘﻨﻬﺎﻥ ﻗﻠﺒﻢﻗﺴﻢ ﺑﺮ ﺧﺎﻟﻖ ﺩﻟﻬﺎﯼ ﻋﺎﺷﻖ،
ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯽ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﻗﻠﺒﻢ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﯾﺎﺩ ﺗﻮ ﭼﻨﺪﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﻢ ﺷﺪﻩ
/ﺧﺎﻃﺮﺍﺗﺖ ﺁﻓﺖ ﺟﺎﻧﻢ ﺷﺪﻩﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ
ﺳﺨﻦ ﺍﺯ ﯾﺎﺩ ﺗﻮﺳﺖ
/ﺩﺭ ﺳﮑﻮﺕ ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﺗﻮﺳﺖ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﺩﺭ ﻋﻤﻖ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻭﺟﻮﺩﺕ
ﺧﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﯾﮏ
“ﯾﺎﺩ”
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﺣﻼﻟﻢ ﮐﻦ ﺍﮔﻪ ﺩﻭﺭﯼ،ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽ
ﺧﻨﺪﻡ،ﺣﻼﻟﻢ ﮐﻦ ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮﺭﻡ
ﺑﮕﻮ ﻋﺎﺩﺕ ﮐﻨﻢ ﺑﯽ ﺗﻮ ﮐﻪ ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻢ،
ﮐﻪ ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ﻧﻔﺲ ﻫﺎﻣﻮ ﺑﻪ ﺩﯾﺪﺍﺭ ﺗﻮ ﻣﺪﯾﻮﻧﻢ.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﻗﻠﺒﻬﺎﯼ ﺩﻧﯿﺎ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﯼ ﺑﯿﺎﺩ
ﻗﻠﺒﯽ ﺑﺎﺵ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺍﺯ ﯾﺎﺩﺕ ﺧﺴﺘﻪ ﻧﻤﯿﺸﻪ.
* * * * * * * * * * * * * * * * *

S.A.B.E.R
28-01-2012, 18:21
* *
ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﻗﻠﺒﻬﺎﯼ ﺩﻧﯿﺎ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﯼ ﺑﯿﺎﺩ
ﻗﻠﺒﯽ ﺑﺎﺵ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺍﺯ ﯾﺎﺩﺕ ﺧﺴﺘﻪ ﻧﻤﯿﺸﻪ.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﺁﻧﮑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺐ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﻭﯾﺮﺍﻧﻢ ﮐﺮﺩ،ﮐﺎﺵ
ﺑﺎﺯﺁﯾﺪ ﻭ ﺑﺎ ﯾﺎﺭﯼ ﺍﻭ ﺑﺮﺧﯿﺰﻡ.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﮔﻔﺘﻤﺶ ﻧﻘﺎﺵ ﺭﺍ،ﻧﻘﺸﯽ ﺑﮑﺶ ﺍﺯ
ﻣﻌﺮﻓﺖ،ﺑﺎﻗﻠﻢ ﻧﻘﺶ ﺗﻮﺭﺍ ﺑﺎ ﻭﺳﻌﺖ ﺩﺭﯾﺎ
ﮐﺸﯿﺪ.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﺗﺎ ﺍﺑﺪ ﯾﺎﺩ ﻋﺰﯾﺰﺍﻥ ﺯﺩﻝ ﻭ ﺟﺎﻥ ﻧﺮﻭﺩ،ﺟﺎﻥ
ﺍﮔﺮ ﺭﻓﺖ ﻭﻟﯽ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮﺑﺎﻥ ﻧﺮﻭﺩ.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﮔﺮﭼﻪ ﺟﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻭﻟﯽ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ
ﺯﯾﺴﺘﻢ/ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮﯾﯽ ﻧﮑﻦ ﮐﻪ ﻣﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ
ﺟﺰ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺘﻢ.
* * * * * * * * * * * * * * * * * *

S.A.B.E.R
28-01-2012, 18:25
* *
ﺳﮑﻮﺗﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻫﺪﯾﻪ ﮐﺮﺩﻡ/ﺗﻤﺎﻡ ﺭﻭﺯ
ﺭﺍ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮﺩﻡ
ﻧﺒﻮﺩﯼ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻕ ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﺖ/ﺑﻪ ﻫﺮ ﺧﺎﮐﯽ
ﺭﺳﯿﺪﻡ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮﺩﻡ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﺗﻮ ﺭﻫﺎ ﺑﺎﺵ ﺍﺯ ﻣﻦ،ﺍﯼ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﻫﻤﻪ ﮐَﺲ/
ﺯﯾﺮ ﺁﻭﺍﺭ ﻗﻔﺲ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﻡ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ
ﺗﻮ ﻭ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﺑﻠﻨﺪ،ﻣﻦ ﻭ ﺷﺒﻬﺎﯼ ﻗﻔﺲ/
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺵ،ﯾﺎﺩ ﺗﻮ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﺲ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﺑﺮ ﻟﺐ ﺩﺭﯾﺎﯼ ﺣﺴﺮﺕ ﮐﻠﺒﻪ ﺍﯼ ﺩﺍﺭﻡ ﻗﺪﯾﻤﯽ/
ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﺍﺭ ﺩﻧﯿﺎ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﺩﺍﺭﻡ ﺻﻤﯿﻤﯽ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﺩﻟﻢ ﻧﺮﻡ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺟﻨﺲ ﺣﺮﯾﺮ،ﺩﻟﻢ ﺍﺯ ﺟﻨﺲ
ﺑﻠﻮﺭ،ﮔﺮ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻗﺼﺪ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺑﺎﺷﺪ
ﺳﻨﮓ ﺑﯽ ﺍﻧﺼﺎﻓﯽ ﺳﺖ ﯾﮏ ﺗﻠﻨﮕﺮ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ!
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺸﺘﻦ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ،ﺍﻭ ﺭﺍ ﻟﻪ ﻧﮑﻦ!ﺑﺎﻟﻬﺎﯾﺶ
ﺭﺍ ﺑﭽﯿﻦ،ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﮐﺸﺖ!!
* * * * * * * * * * * * * * *

S.A.B.E.R
28-01-2012, 18:28
* * *
ﻏﺼﻪ ﻧﺨﻮﺭ ﻋﺰﯾﺰﻡ،ﺩﻟﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﯿﺸﻪ/ﻫﺮ
ﺟﺎﯼ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ،ﺗﻮ ﻗﻠﺒﻤﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﮔﻔﺘﻢ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ،ﻧﮕﻮ ﻧﻈﺮ ﻟﻄﻔﺘﻪ،ﭼﻮﻥ
ﻧﻈﺮ ﻟﻄﻔﻢ ﻧﯿﺴﺖ،ﻧﻈﺮ ﺩﻟﻤﻪ!
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺍﺯ ﻧﺪﯾﺪﻥ ﻧﯿﺴﺖ،ﻟﺤﻈﻪ
ﻫﺎﯼ ﺩﯾﺪﺍﺭ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﻫﺎﯾﺶ ﮔﺎﻩ ﭘﺮ ﺍﺯ
ﺩﻟﺘﻨﮕﯿﺴﺖ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﻧﺨﻮﺍﺳﺘﻢ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﺎﻝ
ﻣﻦ ﺑﺎﺷﻪ…ﻓﻘﻂ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ
ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻣﻨﻪ ﻣﺎﻝ ﻫﯿﭽﮑﯽ ﻧﺒﺎﺷﻪ!!!..……
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺩﻓﺘﺮﯼ ﺍﺯ ﺧﺎﻃﺮﻫﺎﺳﺖ…ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺩﺭ
ﺩﻝ ﺷﺐ،ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﺩﻝ ﺧﺎﮎ…ﯾﮏ ﻧﻔﺮ
ﻫﻤﺪﻡ
* * * * * * * * * * * * * * * * *

S.A.B.E.R
28-01-2012, 18:30
* *
ﻟﺤﻈﻪ ﺍﯼ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﮐـــﺲ ﻭ ﻧﺎﮐـــﺲ
ﻧﺪﻫﯽﺩﻝﻋﺰﯾﺰ ﺍﺳﺖﻣﺒﺎﺩﺍﺑﻪﻫﺮ ﮐﺲ
ﺑﺪﻫﯽ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﺍﮔﺮ“ﺍﻭ”ﺑﺮﺍﯼ“ﺗﻮ”ﺳ ﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ“ !ﻣﻦ”
ﺑﺮﺍﯼ“ﺗﻮ”ﻭﯾﺮﺍﻥ ﺷﺪﻩﺍﻡ!!!
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﺩﺭ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻋﺸﻖ ﻫﻮﺍﯼﺩﮔﺮﻡﻧﯿﺴﺖ
ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﮔﻞ ﯾﺎﺩ ﺗﻮ ﮐﺴﯽ ﺩﻭﺭ ﻭ ﺑﺮﻡ ﻧﯿﺴﺖ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﺍﺷﮏ ﺩﺭ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﻣﻦ ﻃﻮﻓﺎﻥ ﻏﻢ ﺩﺍﺭﺩﺑﻪ ﺩﻝ
ﺧﻨﺪﻩ ﺑﺮ ﻟﺐ ﻣﯽ ﺯﻧﻢ ﺗﺎ ﮐﺲ ﻧﺪﺍﻧﺪ ﺭﺍﺯ ﺩﻝ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﭼﺮﺗﮑﻪﯼ ﺧﺪﺍ ﺷﮑﺴﺖ!!ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺳﻬﻢ ﻣﺎ ﺍﺯ
ﺯﻧﺪﮔﯽ،ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﺷﺪ!
* * * * * * * * * * * * * * * * * *

S.A.B.E.R
28-01-2012, 18:32
* *
ﺗﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﻭﺍﺳﻢ ﻣﻮﻧﺪﻩ ﺗﻮ ﺩﻧﯿﺎ/
ﻣﯿﮕﺮﻩ ﺩﻟﻢ ﻭﻗﺘﯽ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺗﻮ ﺧﻮﺍﺏ ﻭ ﺭﻭﯾﺎ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﭼﻪ ﺩﺳﺖ ﻫﺎﯼ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺟﺪﺍ
ﮐﺮﺩ ﻭﻟﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ
ﮐﻪ ﺟـﺮﺍﺕ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﺩﻝ ﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺷﻮﺩ!
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﻣﻦ ﺍﺯ ﺗﺒﺎﺭ ﺗﯿﺸﻪﺍﻡ،ﺑﺎ ﻣﻦ ﻏﻤﯽ ﻫﺴﺖ/ﺩﺭ
ﺭﯾﺸﻪﺍﻡ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺩﺭﺩ ﻣﺒﻬﻤﯽ ﻫﺴﺖ
ﺟﺰ ﺯﺧﻢ،ﺍﯾﻦ ﺩﻧﯿﺎ ﻧﺨﻮﺭﺩﻡ ﺗﻠﺦ ﻭ ﺷﯿﺮﯾﻦ/
ﺁﯾﺎ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺩﻧﯿﺎ ﺍﻣﯿﺪ ﻣﺮﻫﻤﯽ ﻫﺴﺖ؟
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﺍﮔﺮ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻋﺸﻖ ﺭﺍ ﯾﺎﻓﺘﯽ،ﺑﻪ ﺁﻥ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﺑﺪﻩ ﻭ
ﺭﻫﺎﯾﺶ ﮐﻦ.
ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺩﺵ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﺮﺩ،ﺑﻪ ﺍﯾﻦ
ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺗﻮ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﺳﺖ.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﺑﺎﺯ ﺩﺳﺖ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻋﺸﻘﺘﻮ ﺗﻮ ﺩﻟﻢ
ﮔﺬﺍﺷﺖ/ﻗﺼﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﻏﺼﻪ ﺍﯼ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺗﻮ
ﭼﺸﺎﻡ ﮔﺬﺍﺷﺖ
ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎﻣﻮﻥ ﻏﻢ ﭼﺸﺎﯼ ﺧﯿﺴﻢ
ﺑﻮﺩ/ﺣﺮﻣﺖ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺭﻭ ﺗﻨﻬﺎﯾﯿﻢ ﭘﺎ
ﮔﺬﺍﺷﺖ

S.A.B.E.R
28-01-2012, 18:33
* *
ﻋﺸﻖ ﯾﻌﻨﯽ ﺭﻓﺘﻦ ﺍﺯ ﺷﻬﺮ ﺑﻬﺎﺭ/ﺑﺎ ﺩﻭ ﭼﺸﻢ
ﺗﺮ،ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ
ﻋﺸﻖ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯽ ﺭﻓﺎﯾﯽ ﻫﺎﯼ ﯾﺎﺭ/ﻋﺸﻖ
ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻗﻠﺒﻢ،ﻫﻮﺍﯼ ﭼﺸﻤﻢ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﻧﺪﯾﺪﻥ ﻋﺰﯾﺰﻡ ﺗﺎ ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺎﺭﺍﻧﯽ
ﻣﯿﺸﻮﺩ!
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﺗﻮ ﺩﺍﺭﻡ ﺍﯼ
ﺩﻭﺳﺖ/ﮔﻮﺷﻪ ﭼﺸﻤﯽ ﺑﻨﻤﺎ ﺑﺮ ﺩﻝ ﺯﺍﺭﻡ ﺍﯼ
ﺩﻭﺳﺖ
ﻫﺮ ﺷﺒﻢ ﻧﻘﺶ ﺗﻮ ﻣﺎﻩ ﺷﺐ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﻣﻨﺴﺖ/
ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺩﺭ ﺷﺐ ﻫﺠﺮﺕ ﺑﺸﻤﺎﺭﻡ ﺍﯼ ﺩﻭﺳﺖ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﺗﺮﺍ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﺍﯼ ﺩﻭﺳﺖ/ﺯ ﺭﻭﯾﺖ
ﻋﺸﻖ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻧﻢ ﺍﯼ ﺩﻭﺳﺖ
ﻣﺮﺍ ﺩﺭ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﮐﺮﺩﯼ ﺗﻮ ﻣﺠﻨﻮﻥ/ﭼﻪ
ﻟﯿﻼﻭﺵ ﺷﺪﯼ ﺩﺭ ﺟﺎﻧﻢ ﺍﯼ ﺩﻭﺳﺖ!
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺗﯿﻦ ﻭ ﻋﻨﮑﺒﻮﺕ،ﺑﻪ ﻣﺮﻍ ﺑﺎﻍ
ﻣﻠﮑﻮﺕ،ﺍﺯ ﺗﻪ ﺩﻝ ﺑﺮﺍﺕ ﺑﮕﻢ ﺩﻧﯿﺎ ﻓﺪﺍﯼ ﺗﺎﺭ
ﻣﻮﺕ
* * * * * * * * * * * * * * * * *

S.A.B.E.R
28-01-2012, 18:34
* *
ﮔﺮ ﻓﺮﺳﺘﯽ ﯾﮏ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺩﻝ ﺷﻮﻡ/ﺁﺩﻣﯽ ﺭﺍ
ﻭﻝ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﮔﻞ ﺷﻮﻡ
ﮔﻨﺞ ﻗﺎﻭﺭﻥ ﻭﺍﺳﻪ ﻗﺎﺭﻭﻥ،ﻣﺎ ﺭﻭ ﭼﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻝ
ﺩﻧﯿﺎ/ﮔﻨﺞ ﻣﻦ ﯾﻪ ﺗﺎﺭ ﻣﻮﺗﻪ،ﻧﻤﯿﺪﻡ ﺑﻪ ﮐﻞ ﺩﻧﯿﺎ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﮔﻨﺞ ﻗﺎﻭﺭﻥ ﻭﺍﺳﻪ ﻗﺎﺭﻭﻥ،ﻣﺎ ﺭﻭ ﭼﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻝ
ﺩﻧﯿﺎ/ﮔﻨﺞ ﻣﻦ ﯾﻪ ﺗﺎﺭ ﻣﻮﺗﻪ،ﻧﻤﯿﺪﻡ ﺑﻪ ﮐﻞ ﺩﻧﯿﺎ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﻔﺲ ﺳﻼﻣﺖ ﺍﯼ ﺩﻭﺳﺖ،ﺧﻮﺷﯿﻢ/ﺍﺯ
ﮔﺮﻣﯽ ﻫﺮ ﮐﻼﻣﺖ ﺍﯼ ﺩﻭﺳﺖ،ﺧﻮﺷﯿﻢ
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﺩﯾﺪﺍﺭﺕ ﻧﯿﺴﺖ/ﺑﺎ ﺯﻧﮓ
ﺧﻮﺵ ﭘﯿﺎﻣﺖ ﺍﯼ ﺩﻭﺳﺖ،ﺧﻮﺷﯿﻢ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﻣﻦ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎﻡ ﻧﯿﺴﺘﻢ/ﻣﻦ ﺩﺭ
ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﭘﯿﺎﻣﯽ ﺍﺯ ﺑﻬﺘﺮﯾﻨﻢ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻨﻢ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﺧﯿﻠﯽ ﺣﺮﻓﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻢ ﻭﻟﯽ ﻫﻤﺰﺑﻮﻧﯽ
ﻧﯿﺴﺖ/ﺗﺸﻨﻪ ﯼ ﻣﺤﺒﺘﻢ ﺩﺳﺖ ﻣﻬﺮﺑﻮﻥ
ﻧﯿﺴﺖ
ﻏﯿﺮ ﻏﻢ ﺗﻮ ﺩﻟﻢ ﭼﯿﺰﯼ ﭘﯿﺪﺍ ﻧﻤﯿﺸﻪ/ﺑﯽ ﺗﻮ
ﺍﯾﻦ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﺮﺍﻡ ﺩﯾﮕﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﻧﻤﯿﺸﻪ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

S.A.B.E.R
28-01-2012, 19:18
* *
ﺑﯽ ﺗﻮ ﺁﺳﻤﻮﻧﻢ ﺳﯿﺎﻩ ﺳﯿﺎﻫﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ/ﺑﯽ
ﺗﻮ ﭼﺸﻤﺎﯼ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺭﺍﻫﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﭼﺸﻤﺎﯼ ﺗﻮ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺗﺎﺭﯾﮏ ﻣﻨﻪ/ﺍﮔﻪ
ﺍﺯ ﺩﺭﺩ ﺩﻟﻢ ﻫﺮﭼﯽ ﺑﮕﻢ ﺑﺎﺯﻡ ﮐﻤﻪ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﮐﺎﺷﮑﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺸﺪ ﺍﺯ ﺗﻮﯼ ﺳﯿﻨﻪ ﺩﻟﻤﻮ
ﺩﺭﺑﯿﺎﺭﻡ/ﺟﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﺩﻝ ﺗﻮﯼ ﺳﯿﻨﻪ ﯾﻪ ﺳﻨﮓ
ﺧﺎﺭﺍ ﺑﺰﺍﺭﻡ
ﺟﻨﮕﻞ ﺳﺒﺰ ﭼﺸﺎﺕ ﻫﻤﻪ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻣﻨﻪ/
ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﻡ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﻢ ﮔﺮﭼﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﻓﺘﻨﻪ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﺩﺭ ﺧﯿﺎﻟﻢ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺑﻢ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﺎ ﺍﻭﯾﻢ،
ﻣﺠﻨﻮﻧﻢ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺟﻮﯾﻢ
ﺧﯿﻠﯽ ﻭﻗﺖ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺭﻓﺘﻪ ﺯ ﭘﯿﺸﻢ،ﻧﻪ!ﺍﻭ
ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﺧﻮﺑﯿﻢ ﺑﺪﯾﻢ ﺣﺎﻻ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﭼﯽ ﺑﮕﺬﺭﯾﻢ،
ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯿﺸﻪ ﺑﮕﺬﺭﯾﻢ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﺍﮔﻪ ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﻧﺸﻪ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻢ
ﺑﺮﺍﺕ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢ ﺧﺪﺍ ﻧﺨﻮﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻢ
ﺑﺎﺷﯿﻢ
ﻭﻟﯽ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯ،ﺭﻭﺯﻩ ﻣﺮﮒ ﻋﺸﻖ ﻣﻨﻪ
* * * * * * * * * * * * * * * * * *

S.A.B.E.R
28-01-2012, 19:23
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﺗﻮﯼ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﻗﻠﺒﻢ،ﯾﺎﺩ ﺗﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰﯾﻪ ﮐﻪ
ﺭﻭﺵ ﻧﻮﺷﺘﻢ
”ﺳﻮﺍﻝ ﻧﮑﻨﯿﺪ”ﻓﺮﻭﺷﯽ ﻧﯿﺴﺖ! . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*
ﭼﺸﻢ ﺗﻮ ﭘﺮ ﺍﺯ ﻧﯿﺎﺯﻩ ﻣﻦ ﻧﯿﺎﺯﻡ ﯾﻪ ﻧﮕﺎﻫﻪ
ﺗﻮ ﻣﻨﻮ ﺑﺒﺨﺶ ﻋﺰﯾﺰﻡ ﺁﺧﻪ ﭼﺸﻤﺎﻡ ﺑﯽ
ﮔﻨﺎﻫﻪ
ﮐﺎﺵ ﻣﯿﺸﺪ ﺑﺮﯾﻢ ﯾﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﻮ
ﺑﺎﺷﯿﻮ ﻣﻦ
ﻣﻦ ﺑﻤﯿﺮﻡ ﺗﻮﯼ ﭼﺸﻤﺎﺕ ﺗﺎ ﭼﺸﺎﺕ ﻣﺤﺘﺎﺝ
ﻣﻦ ﺷﻦ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*
ﺑﯿﺎ ﺍﯼ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻗﻠﺒﻢ/ﻣﺪﺍﻭﺍ ﮐﻦ ﻏﻢ
ﭘﻨﻬﺎﻥ ﻗﻠﺒﻢ
ﻗﺴﻢ ﺑﺮ ﺧﺎﻟﻖ ﺩﻟﻬﺎﯼ ﻋﺎﺷﻖ/ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯽ
ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﻗﻠﺒﻢ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*
ﺑﺎﺯ ﺷﺐ ﺷﺪ ﻭ ﻣﻦ ﻧﺎﻟﻪ ﺳﺮﺍﯾﻢ/ﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ
ﺩﻟﺒﺮ ﺩﮔﺮ ﻧﺎ ﻧﺪﺍﺭﻡ
ﮐﯽ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺁﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﻮﯾﻢ ﻧﺎﺯﻧﯿﻨﻢ/ﺗﺎ ﺷﺐ
ﺭﻭﺩ ﻭ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺖ ﺁﯾﻢ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*
ﺑﻪ ﮔﻤﺎﻧﺖ ﻧﺮﺳﺪ ﻣﻬﺮ ﺗﻮ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﻝ ﻧﯿﺴﺖ/
ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺩﺭ ﻗﻠﺐ ﻣﻨﯽ ﺩﻭﺭﯼ ﺗﻮ ﻣﺸﮑﻞ ﻧﯿﺴﺖ
* * * * * * * * * * * * * * * *

S.A.B.E.R
28-01-2012, 19:24
* *
*
ﻫﺮ ﺻﺒﺢ ﮐﻪ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﺳﺮ ﺍﺯ ﺧﺎﮎ ﺩﺭ ﺁﺭﺩ/
ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﺩﻟﻢ،ﺣﺴﺮﺕ ﺩﯾﺪﺍﺭ ﺗﻮ ﺩﺍﺭﺩ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*
ﺩﺭﻭﯾﺶ ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎﯼ ﺗﻨﻬﺎﯾﯿﻢ ﮐﺎﺳﻪ ﮔﺪﺍﯾﯽ ﻣﺮﺍ
ﺳﮑﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﺗﻮ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ!!!
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*
ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﺪﻩ ﻗﻠﻢ
ﺧﻮﺩﺧﻮﺍﻫﯽ ﺩﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ
ﺩﻓﺘﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺭﺍ ﻭﺭﻕ ﺯﻧﻨﺪ،ﺧﺎﻃﺮﺍﺗﺖ ﺭﺍ
ﭘﺎﮎ ﮐﻨﻨﺪ
ﻭ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﺎﻧﺶ ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺒﻮﺩ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*
ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﻣﺮﺍﺩ،ﺭﻭﺯ ﻫﺎﯾﺖ ﺷﺎﺩ ﺷﺎﺩ
ﺁﺳﻤﺎﻧﺖ ﺑﯽ ﻏﺒﺎﺭ،ﺳﻬﻢ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﺑﻬﺎﺭ
ﻗﻠﺒﺖ ﺍﺯ ﻏﺼﻪ ﺩﻭﺭ،ﺑﺨﺖ ﻭ ﺗﻘﺪﯾﺮﺕ ﻗﺸﻨﮓ
ﻋﻤﺮ ﺷﯿﺮﯾﻨﺖ ﺑﻠﻨﺪ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*
ﺩﺍﺷﺘﻨﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ ﯾﻪ ﺁﺭﺯﻭ،ﺩﻟﻢ ﻣﯿﮕﻪ
ﺑﺎﺯﻡ ﺑﮕﻮ ﺑﺎﺯﻡ ﺍﺯ ﺍﻭ
ﻫﺮﭼﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﻬﺶ ﻣﯿﮕﻢ
ﺑﺎﺯﻡ ﻣﯿﮕﻪ:ﺑﺎﺯﻡ ﺑﮕﻮ ﺑﺎﺯﻡ ﺑﮕﻮ
* * * * * * * * * * * * * * *

S.A.B.E.R
28-01-2012, 19:25
* *
*
ﺩﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﯾﺎﺩ ﺩﺍﺩ ﺩﻭﺭﯼ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ
ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺭﻡ،ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻢ
ﺍﻣﺎ ﻭﻓﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﯾﺎﺩ ﺩﺍﺩ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺖ
ﺩﺍﺭﻡ ﻫﺮﮔﺰﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﮑﻨﻢ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*
ﺷﺎﺩﺑﺎﺵ ﮐﻪ ﺍﺯﺷﺎﺩﯾﺖ ﺩﻟﺸﺎﺩﻡ/ﺗﺎﺗﻮﺷﺎﺩﯼ
ﺯﻏﻢﻫﺮﺩﻭﺟﻬﺎﻥ ﺁﺯﺍﺩﻡ
ﻟﺬﺕ ﺯﻧﺪﮔﯿﻢ ﻫﻤﻪ ﺧﺮﺳﻨﺪﯼ ﺗﻮﺳﺖ/ﺑﯽ
ﻭﻓﺎﯾﻢ ﮐﻪ ﻭﻓﺎﯾﺖ ﺑﺮﻭﺩ ﺍﺯ ﯾﺎﺩﻡ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*
ﻏﻢ ﺗﻮ ﻣﺮﺍ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻏﺼﻪ ﺍﻡ ﺭﺍ ﺑﺲ
ﺯﯾﺎﺩﺕ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﺻﻮﺭﺗﻢ ﺑﺎﺭﺍﻧﯽ ﻭ ﻣﻮﯾﻢ ﭘﺮﯾﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ
ﺩﻭﺭﯾﺖ ﻭﯾﺮﺍﻥ ﻣﺮﺍ ﺍﺯ ﯾﺎﺩ ﻧﺎﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻥ ﺳﺮﺥ ﺗﻮ ﺧﻮﻥ ﺩﻟﯽ ﺧﻮﺭﺩﻡ ﻭﻟﯽ ﺩﻝ
ﺻﺪﺍﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ،ﺳﺮ ﺭﺍ ﻓﺪﺍﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*
ﺩﻝ ﻧﺰﺩﺗﻮﺳﺖ ﺍﮔﺮﭼﻪ ﺩﻭﺭﯼ ﺯ ﺑﺮﻡ*ﺟﻮﯾﺎﯼ
ﺗﻮﺍﻡ ﺍﮔﺮﻧﭙﺮﺳﯽ ﺧﺒﺮﻡ
ﺧﺎﻟﯽ ﻧﺸﻮﺩﺧﯿﺎﻟﺖ ﺍﺯﭼﺸﻢ ﺗﺮﻡ*ﺩﺭﻗﻠﺐ ﻣﻨﯽ
ﺍﮔﺮﭼﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺩﮔﺮﻡ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*
ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻐﻤﻪ ﯼ ﭘﺮ ﺳﻮﺯ ﺗﻮ ﻋﺎﺩﺕ ﺩﺍﺭﻡ/
ﺑﺎﺯ ﺍﺯ ﭼﺸﻢ ﺳﯿﺎﻩ ﺗﻮ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺩﺍﺭﻡ
ﮔﺮﭼﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺗﻮ ﺩﯾﺮﯾﺴﺖ ﺯﯾﺎﺩﻡ ﺭﻓﺘﻪ/ﻣﻦ ﺑﻪ
ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻧﮕﺎﻩ ﺗﻮ ﺍﺭﺍﺩﺕ ﺩﺍﺭﻡ
* * * * * * * * * * * * * * * * * *

S.A.B.E.R
28-01-2012, 22:58
*
ﺗﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﻭﺍﺳﻢ ﻣﻮﻧﺪﻩ ﺗﻮ ﺩﻧﯿﺎ/
ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ ﻭﻗﺘﯽ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺩﻟﻢ ﺗﻮ ﺧﻮﺍﺏ ﻭ
ﺭﻭﯾﺎﺁﺭﻩ ﻣﻬﺮ ﻭ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺩﺭﺩﯼ ﻋﻼﺟﻪ/
ﻋﺰﯾﺰﻡ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﺗﻮ ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺣﺘﯿﺎﺟﻪ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﺑﻪ ﺗﻮ ﺍﺣﺘﯿﺎﺝ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﺎﻭﺭﻡ ﺩﺍﺭﯼ ﺍﮔﻪ/ﺑﻪ ﺗﻮ
ﺍﺣﺘﯿﺎﺝ ﺩﺍﺭﻡ ﻣﺚ ﻫﺮ ﺭﻭﺯﻩ ﺩﯾﮕﻬﺒﻪ ﺗﻮ ﺍﺣﺘﯿﺎﺝ
ﺩﺍﺭﻡ ﺑﺎ ﻣﻨﻪ ﺩﻟﺖ ﺍﮔﻪ/ﺑﯽ ﺗﻮ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﯼ
ﻋﻤﺮﻡ ﺳﭙﺮﯼ ﻣﯿﺸﻪ ﻣﮕﻪ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺯ ﺗﻮﻧﻮﺷﺘﻦ ﻫﻮﺍ ﮐﻢ ﺍﺳﺖ/ﺩﻧﯿﺎ
ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺯﺗﻮﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﺮﺍ ﮐﻢ ﺍﺳﺖ
ﮔﺎﻫﺌﺘﻮﺭﺍ ﮐﻨﺎﺭﺧﻮﺩ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﯿﮑﻨﻢ/ﺍﻣﺎ
ﭼﻘﺪﺭ ﺩﻟﺨﻮﺷﯽ ﺧﻮﺍﺏ ﻫﺎ ﮐﻢ ﺍﺳﺖ* * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﺗﻮﻣﺤﮑﻤﻪ ﯼ ﻗﻠﺒﻢ ﺧﻮﺩﺗﻮﮐﺮﺩﯼ ﻗﺎﺿﯽ/
ﺩﯾﺪﯼ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﺩﺍﺩﺕ ﻧﮑﺮﺩﻡ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﯽ
ﺍﻣﺎﺳﻮﺍﻟﻢ ﺍﯾﻨﻪ ﺁﺧﻪ ﭼﻄﻮﺭﺗﻮﻧﺴﺘﯽ/ﺑﺎ ﺭﻓﺘﻨﺖ
ﻋﺰﯾﺰﻡ ﺑﻪ ﻣﺮﮔﻢ ﺑﺸﯽ ﺭﺍﺿﯽ* * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * *
ﺗﻮ ﺑﺎ ﻣﻨﯽ ﻫﺮﺟﺎ ﺑﺮﻡ ﻣﻬﺮ ﺗﻮ ﺑﻨﺪ ﺟﻮﻧﻤﻪ/
ﻋﺸﻘﺖ ﻧﻤﯿﺮﻩ ﺍﺯ ﺳﺮﻡ ﺗﻮ ﭘﻮﺳﺖ ﻭ
ﺍﺳﺘﺨﻮﻧﻤﻪ
ﯾﮑﺪﻡ ﺍﮔﻪ ﻧﺒﯿﻨﻤﺖ ﯾﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺩﻟﺘﻨﮕﺖ ﻣﯿﺸﻢ/
ﻧﮕﺎﻩ ﺩﺭﯾﺎﯾﯽ ﺗﻮ ﺁﺑﯿﻪ ﺭﻭﯼ ﺁﺗﯿﺸﻢ* * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * *

S.A.B.E.R
28-01-2012, 23:00
* *
ﻧﻢ ﻧﻢ ﺑﺎﺭﻭﻥ ﭼﺸﺎﻡ ﮔﻮﺍﻩ ﻋﺸﻖ ﭘﺎﮐﻤﻪ/
ﻫﻤﻨﻔﺲ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻦ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﯾﻪ ﻋﺎﻟﻤﻪ
ﻗﺸﻨﮓ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻫﺎﻡ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻭ ﺍﺯ ﺗﻮ
ﮔﻔﺘﻨﻪ/ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻦ ﺻﺪﺍﯼ ﺗﻮ
ﺷﻨﻔﺘﻨﻪ* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * *
ﻟﺤﻈﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺩﻡ ﺑﻪ ﺩﻡ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ
ﺧﻮﺍﻫﻤﺖ
ﮔﺮﺧﻮﺷﻢ ﯾﺎ ﻧﺎﺧﻮﺷﻢ ﺩﺭ ﻫﺮﺩﻭ ﺣﺎﻟﺖ
ﺧﻮﺍﻫﻤﺖ
ﮔﺮ ﺯﺑﺎﻧﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺮﻡ ﺧﻮﺍﺳﺘﻨﺖ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﮐﺸﻨﺪ
ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥﺍﯼ ﻧﺎﺯﻧﯿﻦ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺧﻮﺍﻫﻤﺖ*
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﮔﺮ ﻻﯾﻖ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﯾﺎﺩ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﯿﻢ/
ﺑﮕﺬﺍﺭ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﯾﻪ ﯼ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﯿﻢ* * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﺑﺮﺍﯼ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺩﺭﮔﺎﻩ ﺧﺪﺍ،ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ
ﮔﺬﺭﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﻭﯾﺰﺍﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ* * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * *
ﺩﺭﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻃﺮﺍﺗﻢ ﻧﻮﺷﺘﻢ ﻋﺸﻖ ﺯﯾﺒﺎﺳﺖ/
ﻣﻌﻠﻢ ﺩﻓﺘﺮﺭﺍﺩﯾﺪﮔﻔﺖ:ﺍﯾﻦ ﺭﻭﯾﺎﺳﺖ!
ﮔﻔﺘﻢ:ﻣﻌﻠﻢ ﺗﻮﺍﺯﻋﺸﻖ ﭼﯿﺰﯼ ﻣﯿﺪﺍﻧﯽ؟/
ﮔﻔﺖ:ﺩﺭﻋﺎﻟﻢ ﻋﺸﻖ ﻋﺎﺷﻖ ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ* * * * * * * * * * * * * * * * *

S.A.B.E.R
28-01-2012, 23:01
ﻭﺍﺳﺖ ﺩﻟﻢ ﻭﺍﺳﺖ ﺗﻨﻢ,ﻭﺍﺳﺖ ﺗﻤﺎﻡ
ﺯﻧﺪﮔﯿﻢ/ﺍﺯ ﺗﻮ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻣﻦ ﺷﺪﻡ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺗﻤﻮﻡ
ﺷﺪ ﺧﺴﺘﮕﯿﻢ* * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * *
ﺩﺭﺑﺮﻫﻮﺕ ﺑﯽ ﮐﺴﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﻫﻤﺰﺍﺩ ﻣﻨﯽ،ﺍﯼ
ﻧﺎﺯﺗﺮﺍﺯﺧﻮﺍﺏ ﺷﺒﻢ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺩﺭﯾﺎﺩ ﻣﻨﯽ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﺣﺘﯽ ﺍﮔﻪ ﻧﺒﺎﺷﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ/ﻫﺴﺘﻢ ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﺩﯾﮕﻪ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ
ﻋﺎﺷﻘﻢ/ﺗﻮ ﯾﻪ ﭼﯿﺰﻩ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﯼ ﻣﻮﺍﻓﻘﻢ!!
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﻣﯿﺘﻮﻧﻢ ﺍﺯ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﺎﯾﻠﻪ ﺗﻮ/ﺑﻔﻬﻤﻢ ﭼﯽ
ﻣﯿﮕﺬﺭﻩ ﺗﻮ ﺩﻟﻪ ﺗﻮﺑﯿﺎ ﮐﻪ ﺩﻟﻢ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺩﻝ ﺗﻮ
ﭘﺮ ﻣﯽ ﮐﺸﻪ/ﺩﻝ ﻣﻦ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﻪ
ﻧﻤﯽ ﮐﺸﻪ
!!
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﺑﺎ ﺗﻮ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ﻫﻢ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎ ﺷﮑﻮﻓﻪ ﻣﯽ
ﺯﻧﻨﺪ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺁﻏﺎﺯ ﺑﻬﺎﺭﯼ ﺍﺳﺖ
ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺗﻮ
* * * * * * * * * * * * * * * * *

S.A.B.E.R
28-01-2012, 23:01
* * *
ﺟﻮﻧﻤﻮ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﻢ ﻭﺍﺳﻪ ﯼ ﻣﻬﺮﺑﻮﻧﯽ ﻧﮕﺎﻩ
ﺗﻮ/ﻋﻤﺮﻣﻮ ﻣﯿﺬﺍﺭﻡ ﭘﺎﯼ ﻋﺸﻖ ﭼﺸﺎﯼ ﺑﯽ
ﮔﻨﺎﻩ ﺗﻮ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﺑﺎﺯﯼ ﻫﺴﺘﯿﻢ/ﺍﻣﺎ
ﺑﻪ ﺭﺿﺎﯼ ﻋﺸﻖ ﺭﺍﺿﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ
ﺑﺮ ﻓﺮﺽ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻫﻢ ﺣﻞ ﺑﺸﻮﺩ/
ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪﻩ ﻣﺎ ﺩﻭ ﺧﻂ ﻣﻮﺍﺯﯼ ﻫﺴﺘﯿﻢ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺁﻣﺪﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﺳﺖﺍﮔﺮ ﻫﺴﺘﻢ
ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﺳﺖ
ﺍﮔﺮ ﻣﯿﮕﺮﯾﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﺳﺖﺍﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻨﺪﻡ
ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﺳﺖ
ﺍﮔﺮ ﺷﺎﺩﻡ ﺍﮔﺮ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﺳﺖ،ﻭ ﺍﮔﺮ
ﺭﻭﺯﯼ ﺑﻤﯿﺮﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﺳﺖ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﺗﻮ ﻧﻔﺴﻤﯽ ﻫﻤﻪ ﮐﺴﻤﯽ/ﻫﻮﺍﺗﻮ ﺍﮔﻪ ﺑﺨﻮﺍﯼ
ﺍﺯﻡ ﺑﮕﯿﺮﯼ ﻣﯿﻤﯿﺮﻡ
ﺗﻮ ﻧﻮﺭﻩ ﭼﺸﻤﻤﯽ ﺁﺧﻪ ﻋﺸﻘﻤﯽ/ﺍﮔﻪ ﺗﻮ
ﺑﮕﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻭﺍﺳﻢ ﺑﻤﯿﺮﯼ ﻣﯿﻤﯿﺮﻡ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﮔﻮﺵ ﺗﺎ ﮔﻮﺷﻪ ﯼ ﺻﺤﺮﺍ ﺗﻮ ﺑﺨﻮﺍﺏ ﻭ
ﻧﻬﺮﺍﺱ/ﺷﯿﺮﻫﺎ ﺧﺎﻃﺮﺷﺎﻥ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ
ﺁﻫﻮﯼ ﻣﻨﯽ
* * * * * * * * * * * * * * * * *

S.A.B.E.R
29-01-2012, 12:46
ﻣﯽ ﻣﻮﻧﻢ ﯾﻪ ﻫﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ/ﻣﯽ ﺭﯾﺰﻡ
ﺯﻧﺪﮔﯿﻤﻮ ﺑﻪ ﭘﺎﯼ ﺗﻮﻣﯿﺨﻮﻧﻢ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﺑﯽ
ﻣﺜﺎﻝ ﺗﻮ/ﻧﻤﯿﺸﻪ ﻗﺎﻓﻞ ﺑﺎﺷﻢ ﺍﺯ ﺣﺎﻝ ﺗﻮ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﺗﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﻭﺍﺳﻢ ﻣﻮﻧﺪﻩ ﺗﻮ ﺩﻧﯿﺎ/
ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ ﻭﻗﺘﯽ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺩﻟﻢ ﺗﻮ ﺧﻮﺍﺏ ﻭ
ﺭﻭﯾﺎﺁﺭﻩ ﻣﻬﺮ ﻭ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺩﺭﺩﯼ ﻋﻼﺟﻪ/
ﻋﺰﯾﺰﻡ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﺗﻮ ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺣﺘﯿﺎﺟﻪ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﺑﻪ ﺗﻮ ﺍﺣﺘﯿﺎﺝ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﺎﻭﺭﻡ ﺩﺍﺭﯼ ﺍﮔﻪ/ﺑﻪ ﺗﻮ
ﺍﺣﺘﯿﺎﺝ ﺩﺍﺭﻡ ﻣﺚ ﻫﺮ ﺭﻭﺯﻩ ﺩﯾﮕﻬﺒﻪ ﺗﻮ ﺍﺣﺘﯿﺎﺝ
ﺩﺍﺭﻡ ﺑﺎ ﻣﻨﻪ ﺩﻟﺖ ﺍﮔﻪ/ﺑﯽ ﺗﻮ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﯼ
ﻋﻤﺮﻡ ﺳﭙﺮﯼ ﻣﯿﺸﻪ ﻣﮕﻪ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺯ ﺗﻮﻧﻮﺷﺘﻦ ﻫﻮﺍ ﮐﻢ ﺍﺳﺖ/ﺩﻧﯿﺎ
ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺯﺗﻮﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﺮﺍ ﮐﻢ ﺍﺳﺖ
ﮔﺎﻫﺌﺘﻮﺭﺍ ﮐﻨﺎﺭﺧﻮﺩ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﯿﮑﻨﻢ/ﺍﻣﺎ
ﭼﻘﺪﺭ ﺩﻟﺨﻮﺷﯽ ﺧﻮﺍﺏ ﻫﺎ ﮐﻢ ﺍﺳﺖ* * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﺗﻮﻣﺤﮑﻤﻪ ﯼ ﻗﻠﺒﻢ ﺧﻮﺩﺗﻮﮐﺮﺩﯼ ﻗﺎﺿﯽ/
ﺩﯾﺪﯼ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﺩﺍﺩﺕ ﻧﮑﺮﺩﻡ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﯽ
ﺍﻣﺎﺳﻮﺍﻟﻢ ﺍﯾﻨﻪ ﺁﺧﻪ ﭼﻄﻮﺭﺗﻮﻧﺴﺘﯽ/ﺑﺎ ﺭﻓﺘﻨﺖ
ﻋﺰﯾﺰﻡ ﺑﻪ ﻣﺮﮔﻢ ﺑﺸﯽ ﺭﺍﺿﯽ* * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * *

S.A.B.E.R
29-01-2012, 12:48
* *
ﺗﻮ ﺑﺎ ﻣﻨﯽ ﻫﺮﺟﺎ ﺑﺮﻡ ﻣﻬﺮ ﺗﻮ ﺑﻨﺪ ﺟﻮﻧﻤﻪ/
ﻋﺸﻘﺖ ﻧﻤﯿﺮﻩ ﺍﺯ ﺳﺮﻡ ﺗﻮ ﭘﻮﺳﺖ ﻭ
ﺍﺳﺘﺨﻮﻧﻤﻪ
ﯾﮑﺪﻡ ﺍﮔﻪ ﻧﺒﯿﻨﻤﺖ ﯾﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺩﻟﺘﻨﮕﺖ ﻣﯿﺸﻢ/
ﻧﮕﺎﻩ ﺩﺭﯾﺎﯾﯽ ﺗﻮ ﺁﺑﯿﻪ ﺭﻭﯼ ﺁﺗﯿﺸﻢ* * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * *
ﻭﺍﺳﺖ ﺩﻟﻢ ﻭﺍﺳﺖ ﺗﻨﻢ,ﻭﺍﺳﺖ ﺗﻤﺎﻡ
ﺯﻧﺪﮔﯿﻢ/ﺍﺯ ﺗﻮ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻣﻦ ﺷﺪﻡ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺗﻤﻮﻡ
ﺷﺪ ﺧﺴﺘﮕﯿﻢ* * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * *
ﻧﻢ ﻧﻢ ﺑﺎﺭﻭﻥ ﭼﺸﺎﻡ ﮔﻮﺍﻩ ﻋﺸﻖ ﭘﺎﮐﻤﻪ/
ﻫﻤﻨﻔﺲ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻦ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﯾﻪ ﻋﺎﻟﻤﻪ
ﻗﺸﻨﮓ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻫﺎﻡ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻭ ﺍﺯ ﺗﻮ
ﮔﻔﺘﻨﻪ/ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻦ ﺻﺪﺍﯼ ﺗﻮ
ﺷﻨﻔﺘﻨﻪ* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * *
ﻟﺤﻈﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺩﻡ ﺑﻪ ﺩﻡ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ
ﺧﻮﺍﻫﻤﺖ
ﮔﺮﺧﻮﺷﻢ ﯾﺎ ﻧﺎﺧﻮﺷﻢ ﺩﺭ ﻫﺮﺩﻭ ﺣﺎﻟﺖ
ﺧﻮﺍﻫﻤﺖ
ﮔﺮ ﺯﺑﺎﻧﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺮﻡ ﺧﻮﺍﺳﺘﻨﺖ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﮐﺸﻨﺪ
ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥﺍﯼ ﻧﺎﺯﻧﯿﻦ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺧﻮﺍﻫﻤﺖ*
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﮔﺮ ﻻﯾﻖ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﯾﺎﺩ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﯿﻢ/
ﺑﮕﺬﺍﺭ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﯾﻪ ﯼ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﯿﻢ* * * *
* * * * * * * * * * * *

S.A.B.E.R
29-01-2012, 12:48
*
ﺩﺭﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻃﺮﺍﺗﻢ ﻧﻮﺷﺘﻢ ﻋﺸﻖ ﺯﯾﺒﺎﺳﺖ/
ﻣﻌﻠﻢ ﺩﻓﺘﺮﺭﺍﺩﯾﺪﮔﻔﺖ:ﺍﯾﻦ ﺭﻭﯾﺎﺳﺖ!
ﮔﻔﺘﻢ:ﻣﻌﻠﻢ ﺗﻮﺍﺯﻋﺸﻖ ﭼﯿﺰﯼ ﻣﯿﺪﺍﻧﯽ؟/
ﮔﻔﺖ:ﺩﺭﻋﺎﻟﻢ ﻋﺸﻖ ﻋﺎﺷﻖ ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * *
ﻋﺸﻖ ﯾﻌﻨﯽ ﺭﻓﺘﻦ ﺍﺯ ﺷﻬﺮ ﺑﻬﺎﺭ/ﺑﺎ ﺩﻭ ﭼﺸﻢ
ﺗﺮ،ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ
ﻋﺸﻖ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯽ ﺭﻓﺎﯾﯽ ﻫﺎﯼ ﯾﺎﺭ/ﻋﺸﻖ
ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ* * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * *
ﻭﺍﺳﺖ ﺩﻟﻢ ﻭﺍﺳﺖ ﺗﻨﻢ,ﻭﺍﺳﺖ ﺗﻤﺎﻡ
ﺯﻧﺪﮔﯿﻢ/ﺍﺯ ﺗﻮ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻣﻦ ﺷﺪﻡ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺗﻤﻮﻡ
ﺷﺪ ﺧﺴﺘﮕﯿﻢ* * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * *
ﺩﺭﺑﺮﻫﻮﺕ ﺑﯽ ﮐﺴﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﻫﻤﺰﺍﺩ ﻣﻨﯽ،ﺍﯼ
ﻧﺎﺯﺗﺮﺍﺯﺧﻮﺍﺏ ﺷﺒﻢ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺩﺭﯾﺎﺩ ﻣﻨﯽ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﺣﺘﯽ ﺍﮔﻪ ﻧﺒﺎﺷﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ/ﻫﺴﺘﻢ ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﺩﯾﮕﻪ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ
ﻋﺎﺷﻘﻢ/ﺗﻮ ﯾﻪ ﭼﯿﺰﻩ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﯼ ﻣﻮﺍﻓﻘﻢ!!
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

S.A.B.E.R
29-01-2012, 12:49
* *
ﻣﯿﺘﻮﻧﻢ ﺍﺯ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﺎﯾﻠﻪ ﺗﻮ/ﺑﻔﻬﻤﻢ ﭼﯽ
ﻣﯿﮕﺬﺭﻩ ﺗﻮ ﺩﻟﻪ ﺗﻮﺑﯿﺎ ﮐﻪ ﺩﻟﻢ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺩﻝ ﺗﻮ
ﭘﺮ ﻣﯽ ﮐﺸﻪ/ﺩﻝ ﻣﻦ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﻪ
ﻧﻤﯽ ﮐﺸﻪ
!!
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﺑﺎ ﺗﻮ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ﻫﻢ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎ ﺷﮑﻮﻓﻪ ﻣﯽ
ﺯﻧﻨﺪ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺁﻏﺎﺯ ﺑﻬﺎﺭﯼ ﺍﺳﺖ
ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺗﻮ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﺯﯾﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺷﺎﺧﻪ ﭘﺮﯾﺪﻥ ﻣﻤﻨﻮﻉ/ﺩﺭ
ﺫﻫﻦ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺗﻮ ﺁﻓﺮﯾﺪﻥ ﻣﻤﻨﻮﻥ
ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻭﺭﻭﺩ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻗﻠﺒﻢ/ﻋﻤﺮﺍ،
ﺍﺑﺪﺍ،ﻫﯿﭻ،ﺍﮐﯿﺪﺍ ﻣﻤﻨﻮﻉ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﺟﻮﻧﻤﻮ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﻢ ﻭﺍﺳﻪ ﯼ ﻣﻬﺮﺑﻮﻧﯽ ﻧﮕﺎﻩ
ﺗﻮ/ﻋﻤﺮﻣﻮ ﻣﯿﺬﺍﺭﻡ ﭘﺎﯼ ﻋﺸﻖ ﭼﺸﺎﯼ ﺑﯽ
ﮔﻨﺎﻩ ﺗﻮ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﺑﺎﺯﯼ ﻫﺴﺘﯿﻢ/ﺍﻣﺎ
ﺑﻪ ﺭﺿﺎﯼ ﻋﺸﻖ ﺭﺍﺿﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ
ﺑﺮ ﻓﺮﺽ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻫﻢ ﺣﻞ ﺑﺸﻮﺩ/
ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪﻩ ﻣﺎ ﺩﻭ ﺧﻂ ﻣﻮﺍﺯﯼ ﻫﺴﺘﯿﻢ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

S.A.B.E.R
29-01-2012, 12:50
* *
ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺁﻣﺪﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﺳﺖﺍﮔﺮ ﻫﺴﺘﻢ
ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﺳﺖ
ﺍﮔﺮ ﻣﯿﮕﺮﯾﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﺳﺖﺍﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻨﺪﻡ
ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﺳﺖ
ﺍﮔﺮ ﺷﺎﺩﻡ ﺍﮔﺮ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﺳﺖ،ﻭ ﺍﮔﺮ
ﺭﻭﺯﯼ ﺑﻤﯿﺮﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﺳﺖ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﺗﻮ ﻧﻔﺴﻤﯽ ﻫﻤﻪ ﮐﺴﻤﯽ/ﻫﻮﺍﺗﻮ ﺍﮔﻪ ﺑﺨﻮﺍﯼ
ﺍﺯﻡ ﺑﮕﯿﺮﯼ ﻣﯿﻤﯿﺮﻡ
ﺗﻮ ﻧﻮﺭﻩ ﭼﺸﻤﻤﯽ ﺁﺧﻪ ﻋﺸﻘﻤﯽ/ﺍﮔﻪ ﺗﻮ
ﺑﮕﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻭﺍﺳﻢ ﺑﻤﯿﺮﯼ ﻣﯿﻤﯿﺮﻡ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﮔﻮﺵ ﺗﺎ ﮔﻮﺷﻪ ﯼ ﺻﺤﺮﺍ ﺗﻮ ﺑﺨﻮﺍﺏ ﻭ
ﻧﻬﺮﺍﺱ/ﺷﯿﺮﻫﺎ ﺧﺎﻃﺮﺷﺎﻥ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ
ﺁﻫﻮﯼ ﻣﻨﯽ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﭘﺎﮎ ﺗﺮﯾﻦ ﻫﻮﺍﯼ ﺩﻧﯿﺎ ﻫﻮﺍﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ
ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺎﺳﺖ!
ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺩﻟﻤﺎﻥ ﻫﻮﺍﯼ ﻫﻢ ﺭﺍ ﻣﯿﮑﻨﺪ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﻧﮕﻮ ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺑﻢ ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ﺑﺮﺍﺕ
ﻣﯿﻤﯿﺮﻡ/ﻣﯿﻤﯿﺮﻡ ﺍﮔﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﻧﺘﻮﻧﻢ ﺗﻮ ﺭﻭ
ﺁﻏﻮﺵ ﺑﮕﯿﺮﻡ
ﻧﮕﻮ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺑﻢ ﻣﯿﺘﻮﻧﯽ ﺑﺎ
ﻣﻬﺮﺑﻮﻧﯽ/ﮐﻨﺎﺭﻡ ﺑﻤﻮﻧﯽ ﻭ ﻣﻨﻮ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﻡ
ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺮﻭﻧﯽ
* * * * * * * * * * * * * * * * *

S.A.B.E.R
29-01-2012, 12:51
* *
ﭼﺠﻮﺭﯼ ﺑﮕﻢ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺯﺑﻮﻧﯽ ﺑﮕﻢ ﺩﺭﮐﻢ ﮐﻨﯽ
ﺗﻮ/ﻓﮑﺮﺷﻢ ﺣﺘﯽ ﺁﺯﺍﺭﻡ ﻣﯿﺪﻩ ﺑﺨﻮﺍﯼ ﺗﺮﮐﻢ
ﮐﻨﯽ ﺗﻮ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﻣﻦ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮﯼ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺩﺭﻧﮕﺎﻩ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ،
ﺧﻮﺏ ﺷﺪﻫﺮﮔﺰﻧﺒﻮﺩﻡ ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎﻩ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ
ﮐﺎﺵ ﻓﻨﺠﺎﻧﯽ ﻧﺴﺎﺯﺩﮐﻮﺯﻩ ﮔﺮﺍﺯﺧﺎﮎ ﻣﻦ،
ﺗﺎﻧﯿﻔﺘﺪﺩﺭﺩﻟﻢ ﻓﺎﻝ ﺳﯿﺎﻩ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﻘﺪﯾﺮﮔﻞ ﻫﺎﭼﯿﺪﻥ ﻭﭘﮋﻣﺮﺩﻥ
ﺍﺳﺖ،ﺳﻌﯽ ﮐﻦ ﻫﺮﮔﺰﻧﺒﺎﺷﯽ ﺩﻟﺒﺨﻮﺍﻩ ﻫﯿﭻ
ﮐﺲ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*
ﺗﺎ ﺩﻧﯿﺎ ﺩﻧﯿﺎﺳﺖ ﺑﻤﻮﻥ ﮐﻨﺎﺭﻡ/ﻣﻦ ﻫﯿﭻ ﮐﺴﻮ
ﻏﯿﺮ ﺗﻮ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺭﻡ
ﺗﺎ ﺩﻧﯿﺎ ﺩﻧﯿﺎﺳﺖ ﺩﻝ ﻣﻦ ﻓﺪﺍﺗﻪ/ﺍﻭﻝ ﺩﻟﯽ ﮐﻪ
ﻋﺎﺷﻘﻪ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﺗﻪ
ﻣﯽ ﻣﻮﻧﻢ ﯾﻪ ﻫﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ/ﻣﯽ ﺭﯾﺰﻡ
ﺯﻧﺪﮔﯿﻤﻮ ﺑﻪ ﭘﺎﯼ ﺗﻮ
ﻣﯿﺨﻮﻧﻢ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﺑﯽ ﻣﺜﺎﻝ ﺗﻮ/ﻧﻤﯿﺸﻪ ﻗﺎﻓﻞ
ﺑﺎﺷﻢ ﺍﺯ ﺣﺎﻝ ﺗﻮ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﺗﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﻭﺍﺳﻢ ﻣﻮﻧﺪﻩ ﺗﻮ ﺩﻧﯿﺎ/
ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ ﻭﻗﺘﯽ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺩﻟﻢ ﺗﻮ ﺧﻮﺍﺏ ﻭ ﺭﻭﯾﺎ
ﺁﺭﻩ ﻣﻬﺮ ﻭ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺩﺭﺩﯼ ﻋﻼﺟﻪ/
ﻋﺰﯾﺰﻡ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﺗﻮ ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺣﺘﯿﺎﺟﻪ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﺑﻪ ﺗﻮ ﺍﺣﺘﯿﺎﺝ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﺎﻭﺭﻡ ﺩﺍﺭﯼ ﺍﮔﻪ/ﺑﻪ ﺗﻮ
ﺍﺣﺘﯿﺎﺝ ﺩﺍﺭﻡ ﻣﺚ ﻫﺮ ﺭﻭﺯﻩ ﺩﯾﮕﻪ
ﺑﻪ ﺗﻮ ﺍﺣﺘﯿﺎﺝ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﺎ ﻣﻨﻪ ﺩﻟﺖ ﺍﮔﻪ/ﺑﯽ ﺗﻮ
ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﯼ ﻋﻤﺮﻡ ﺳﭙﺮﯼ ﻣﯿﺸﻪ ﻣﮕﻪ
* * * * * * * * * * * * * * * *

S.A.B.E.R
29-01-2012, 12:51
* *
ﻟﺤﻈﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺩﻡ ﺑﻪ ﺩﻡ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ
ﺧﻮﺍﻫﻤﺖ
ﮔﺮﺧﻮﺷﻢ ﯾﺎ ﻧﺎﺧﻮﺷﻢ ﺩﺭ ﻫﺮﺩﻭ ﺣﺎﻟﺖ
ﺧﻮﺍﻫﻤﺖ
ﮔﺮ ﺯﺑﺎﻧﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺮﻡ ﺧﻮﺍﺳﺘﻨﺖ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﮐﺸﻨﺪ
ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥﺍﯼ ﻧﺎﺯﻧﯿﻦ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺧﻮﺍﻫﻤﺖ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﮔﺮ ﻻﯾﻖ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﯾﺎﺩ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﯿﻢ/
ﺑﮕﺬﺍﺭ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﯾﻪ ﯼ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﯿﻢ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﺑﺮﺍﯼ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺩﺭﮔﺎﻩ ﺧﺪﺍ،ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ
ﮔﺬﺭﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﻭﯾﺰﺍﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﺩﺭﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻃﺮﺍﺗﻢ ﻧﻮﺷﺘﻢ ﻋﺸﻖ ﺯﯾﺒﺎﺳﺖ/
ﻣﻌﻠﻢ ﺩﻓﺘﺮﺭﺍﺩﯾﺪﮔﻔﺖ:ﺍﯾﻦ ﺭﻭﯾﺎﺳﺖ!
ﮔﻔﺘﻢ:ﻣﻌﻠﻢ ﺗﻮﺍﺯﻋﺸﻖ ﭼﯿﺰﯼ ﻣﯿﺪﺍﻧﯽ؟/
ﮔﻔﺖ:ﺩﺭﻋﺎﻟﻢ ﻋﺸﻖ ﻋﺎﺷﻖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﻋﺸﻖ ﯾﻌﻨﯽ ﺭﻓﺘﻦ ﺍﺯ ﺷﻬﺮ ﺑﻬﺎﺭ/ﺑﺎ ﺩﻭ ﭼﺸﻢ
ﺗﺮ،ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ
ﻋﺸﻖ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯽ ﺭﻓﺎﯾﯽ ﻫﺎﯼ ﯾﺎﺭ/ﻋﺸﻖ
ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ
* * * * * * * * * * * * * * * * *

S.A.B.E.R
29-01-2012, 13:07
* * *
ﺩﺭﺑﺮﻫﻮﺕ ﺑﯽ ﮐﺴﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﻫﻤﺰﺍﺩ ﻣﻨﯽ،ﺍﯼ
ﻧﺎﺯﺗﺮﺍﺯﺧﻮﺍﺏ ﺷﺒﻢ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺩﺭﯾﺎﺩ ﻣﻨﯽ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﺣﺘﯽ ﺍﮔﻪ ﻧﺒﺎﺷﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ/ﻫﺴﺘﻢ ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﺩﯾﮕﻪ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ
ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﻋﺎﺷﻘﻢ/ﺗﻮ ﯾﻪ ﭼﯿﺰﻩ
ﺩﯾﮕﻪ ﺍﯼ ﻣﻮﺍﻓﻘﻢ!!
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﻣﯿﺘﻮﻧﻢ ﺍﺯ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﺎﯾﻠﻪ ﺗﻮ/ﺑﻔﻬﻤﻢ ﭼﯽ
ﻣﯿﮕﺬﺭﻩ ﺗﻮ ﺩﻟﻪ ﺗﻮ
ﺑﯿﺎ ﮐﻪ ﺩﻟﻢ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺩﻝ ﺗﻮ ﭘﺮ ﻣﯽ ﮐﺸﻪ/ﺩﻝ
ﻣﻦ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﻪ ﻧﻤﯽ ﮐﺸﻪ!!
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﺑﺎ ﺗﻮ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ﻫﻢ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎ ﺷﮑﻮﻓﻪ ﻣﯽ
ﺯﻧﻨﺪ
ﺍﻧﮕﺎﺭ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺁﻏﺎﺯ ﺑﻬﺎﺭﯼ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﯼ
ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺗﻮ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﺯﯾﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺷﺎﺧﻪ ﭘﺮﯾﺪﻥ ﻣﻤﻨﻮﻉ/ﺩﺭ
ﺫﻫﻦ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺗﻮ ﺁﻓﺮﯾﺪﻥ ﻣﻤﻨﻮﻥ
ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻭﺭﻭﺩ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻗﻠﺒﻢ/ﻋﻤﺮﺍ،
ﺍﺑﺪﺍ،ﻫﯿﭻ،ﺍﮐﯿﺪﺍ ﻣﻤﻨﻮﻉ
* * * * * * * * * * * * * * * *

S.A.B.E.R
29-01-2012, 13:10
* *
ﺟﻮﻧﻤﻮ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﻢ ﻭﺍﺳﻪ ﯼ ﻣﻬﺮﺑﻮﻧﯽ ﻧﮕﺎﻩ
ﺗﻮ/ﻋﻤﺮﻣﻮ ﻣﯿﺬﺍﺭﻡ ﭘﺎﯼ ﻋﺸﻖ ﭼﺸﺎﯼ ﺑﯽ
ﮔﻨﺎﻩ ﺗﻮ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﺑﺎﺯﯼ ﻫﺴﺘﯿﻢ/ﺍﻣﺎ
ﺑﻪ ﺭﺿﺎﯼ ﻋﺸﻖ ﺭﺍﺿﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ
ﺑﺮ ﻓﺮﺽ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻫﻢ ﺣﻞ ﺑﺸﻮﺩ/
ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪﻩ ﻣﺎ ﺩﻭ ﺧﻂ ﻣﻮﺍﺯﯼ ﻫﺴﺘﯿﻢ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺁﻣﺪﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﺳﺖﺍﮔﺮ ﻫﺴﺘﻢ
ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﺳﺖ
ﺍﮔﺮ ﻣﯿﮕﺮﯾﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﺳﺖﺍﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻨﺪﻡ
ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﺳﺖ
ﺍﮔﺮ ﺷﺎﺩﻡ ﺍﮔﺮ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﺳﺖ،ﻭ ﺍﮔﺮ
ﺭﻭﺯﯼ ﺑﻤﯿﺮﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﺳﺖ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﺗﻮ ﻧﻔﺴﻤﯽ ﻫﻤﻪ ﮐﺴﻤﯽ/ﻫﻮﺍﺗﻮ ﺍﮔﻪ ﺑﺨﻮﺍﯼ
ﺍﺯﻡ ﺑﮕﯿﺮﯼ ﻣﯿﻤﯿﺮﻡ
ﺗﻮ ﻧﻮﺭﻩ ﭼﺸﻤﻤﯽ ﺁﺧﻪ ﻋﺸﻘﻤﯽ/ﺍﮔﻪ ﺗﻮ
ﺑﮕﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻭﺍﺳﻢ ﺑﻤﯿﺮﯼ ﻣﯿﻤﯿﺮﻡ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﮔﻮﺵ ﺗﺎ ﮔﻮﺷﻪ ﯼ ﺻﺤﺮﺍ ﺗﻮ ﺑﺨﻮﺍﺏ ﻭ
ﻧﻬﺮﺍﺱ/ﺷﯿﺮﻫﺎ ﺧﺎﻃﺮﺷﺎﻥ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ
ﺁﻫﻮﯼ ﻣﻨﯽ
* * * * * * * * * * * * * * * *

GORJI
29-01-2012, 15:09
.
اگه فاصله ها باعث بشن نتونم ببینمت مهم نیست
"حس بودنت"قشنگه! مثل دیدنت


.
زخم که میخوری مزه مزه اش کن....!!!حتما نمکش آشناست


.
سراغم را از کلاغ پشت بام خانه ات مگیر که حقیقتم را به تکه پنیری می فروشد


.
چه بی تابانه می خواهمت ، ای که دوریت آزمون سخت زنده به گوری است


.
آهسته گفت:"خدانگهدارت"
در را بست و رفت....
آدمهاچه راحت،مسئولیت خودشان رابه گردن"خدا"می اندازند....

GORJI
29-01-2012, 15:09
اشتباهم این بود
عمق رابطه مان آنقدر نبود که درون آن شیرجه زدم


.
کوچه علی چپ قشنگترین کوچه دنیاست وقتی در حساس ترین نقطه رابطه می پیچی به آن


.
آرزوهایم زیر انبوهی از خاکستر هنوز نفس میکشند .هنوز شعله ورند .نسیم مهربانی تو کی می وزد؟


.
لحظه های دوریتو با ساعت شنی شمردم یک صحرا گذشته است....


.
خدایا....دستانی را در دستانم قرارده که پاهایش با دیگری پیش نرود

GORJI
29-01-2012, 15:10
هوا خوب و بدش فرقی نداره به هوای تونفس میکشم هنوز


.
در کلبه ای که نگاه تو فانوسش باشد هزاران زمستان پشت درش می مانم


.
آرامم...مثل مزرعه ای که تمام محصولش ر ا ملخ ها خورده اند! دیگر نگران داسها نیستم


.
این روزها از میان تمام آلات موسیقى،دلم فقط شور میزند


.
دل
این کلمه ی بی نقطه گاهی به اندازه ی یه دنیا برات تنگ میشه....

GORJI
29-01-2012, 15:10
شده ام معادله چند مجهولی/ این روزها،هیچكس از هیچ راهی...مرا نمیفهمد


.
بزرگ که میشی‎,‎دردها و غصه هات زودتر از خودت قد میکشن، غافل از اینکه‎,‎ لبخندهاتو توی آلبوم کودکی جا میزاری! این بزرگ شدن اتفاق خوبی نبود


.
از درد دوست نداشتن هایت گفتم!
خیانت راتجویز کردند....
گویا این آسانترین راه عاشقی است!!


.
خوابیده بودم كابوس میدیدم از خواب بلند شدم تا به آغوشت پناه برم
افسوس...یادم رفته بود كه از نبودنت به خواب پناه برده بودم


.
دوستم بدار كه برای نفس كشیدن دوست داشتن تو را بهانه كرده ام

GORJI
29-01-2012, 15:10
و چقدر تازگی دارد برایم روزهایی که به امید آمدن کسی دلخوش نیستم و شب هایی که از نیامدنش دلگیر نمی شوم.... بی کسی هم عالمی دارد


.
مگر با باد نسبتی داری؟
چقدر شبیه تو یک لحظه آمد مرا پیچاند و رفت....


.
ما تماشاچیانی هستیم،
كه پشت درهای بسته مانده ایم!
دیر آمدیم!
خیلی دیر..
پس به ناچار
حدس میزنیم،
شرط میبندیم،
شك میكنیم..
و آن سوتر
در صحنه,
بازی به گونه یی دیگر در جریان است!


.
اینقدر دستهایت را باز نکن مترسک
کسی تو را در آغوش نخواهد گرفت، ایستادگی تنهایی میاورد


.
با مداد رنگی روز آمدنت را نقاشی میكنم و جاده های رفتنت را....خط خطی

GORJI
29-01-2012, 15:11
شیرین تر از عسل هم میتوان افرید،اما به شرطی كه من آن زنبور سرباز دلباخته باشم و تو تنها گلی كه نصیب من شده استخدایا دیگر میترسم از آدمهایی که عاشق نمیشوند اما خوب بلدند عاشق کردن را


.
وقتی که نیستی پرنده خیالم به سرش میزند که خود را حلق آویز کند از دار دلتنگی ات ؛ به دادش نمیرسی؟!؟؟


.
دلتنگ که شدی بیاپیش من
بیاپیش من کمی غصه هست باهم میخوریم


.
به آرزوت رسیدی حالا به ردپاهات خیرم....تموم شد...باورکردم...
باور کن,باور کردم...که دیگه نیستی....

GORJI
29-01-2012, 15:11
گذشته های دور را خواهم بخشید
زیرا آنان همچون كفشهای كودكیم نه تنها برایم كوچكند بلكه با آنها از برداشتن گامهای بلند عاجزم


.
.
درجامعه ای که ارزش ها عوض میشوند عوضی ها با ارزش میشوند


.
قدش به عشق نمی رسید غرورم را زیر پایش گذاشتم تا برسد اما باز هم نرسید


.
یادت را به دست قصه ها میسپارم و میروم شاید کسی تو را عاشقانه تر سرود


.
سالها بعد یاد تو از خاطرم خواهد گذشت و نخواهم دانست کجایی و نخواهی دانست کجایم اما آرزوی من برای خوشبختی تو،تو را در بر خواهد گرفت....
و تو درآن لحظه احساس خواهی کرد اندکی خوشحالتر و اندکی خوشبخت تری و نخواهی دانست چرا

GORJI
29-01-2012, 15:12
خدایامن دلم قرصه کسی غیرازتوبامن نیست
خیالت اززمین راحت که حتی روزروشن نیست
کسی اینجا نمیبینه که دنیازیرچشماته
یه عمره یادمون رفته زمین دارمکافاته
فراموشم شده گاهی که این پائین چه هاکردم
که روزی بایدازاینجابازم پیش توبرگردم
خدایاوقت برگشتن یه کم بامن مداراکن
شنیدم گرم آغوشت اگه میشه منم جاکن


.
همه‌ی آدم‌ها به توجه نیاز دارند
اگر به: "می‌بینی من چقدر خوب هستم، مرا می‌بینی؟"شان توجه نکردیم،
ناچار به: "می‌بینی من چقدر بد هستم، مرا می‌بینی؟" شان، توجه‌مان جلب می‌شود


.
از تنهایی گریزی نیست
بگذار برای همیشه یخ بزنم
نمیخواهم کسی شال گردن اضافه اش را دور گردن آدم برفی احساس من بیندازد


.
هراس یعنی من باشم توباشی وحرفی برای گفتن نباشد


.
من هنوز عاشقم آنقدر که میتوانم هر شب بدون آنکه خوابم بگیرد از اول تا آخر بی وفائیهایت را بشمارم و دست آخر همه را فراموش کنم

GORJI
29-01-2012, 15:12
اگر ایمان داریم روزی پروانه میشویم
بگذار روزگار هرچه میخواهد پیله کند...


.
.
حالا که میروی آهسته برو...هر قدمت دورتر،نفسم تنگتر،بگذار چشم آهسته آهسته ندیدنت را بیاموزد


.
عشقم را نثار تو کردم....نپذیرفتی
عشقم را به تو هدیه کردم،آن را دور انداختی
کاش روزی آن را به من برگردانی


.
نقاش خوبی نبودم....
اما این روزها به لطف تو انتظار را دیدنی می کشم


.
باران تكرارى نمیشود هر وقت بیاید دوست داشتنیست.... و تو براى من بارانى"

GORJI
29-01-2012, 15:12
ای مسافر غریب در دیار خویشتن
با تو آشنا شدم،با تو در همین مسیر
از کویر سوت و کور،تا مرا صدا زدی
دیدمت ولی چه دور،دیدمت ولی چه دیر


.
خدایت یار،تا آن دم،كه از هستی نشان باشد/دعایت میكنم سهمت همیشه آسمان باشد


.
اگه بگم خرابتم قول میدی تعمیرم نكنی تاهمین طوری خرابت بمونم


.
زندگی وقتی قشنگ میشه كه دلی واسه دلی تنگ میشه،الآن زندگی خیلی قشنگه


.
هیچوقت خیاط خوبی نمیشی.....ببین باز زیادی دلمو تنگ کردی

GORJI
29-01-2012, 15:13
خدا بی نهایت است؛به قدر نیازت فرود می آید؛به قدر آرزویت گسترده میشود؛و به قدر ایمانت کار گشاست


.
عشق طریقت است؛شکست حقیقت است؛باید پذیرفت که تیغ و خار جزئی از طبیعت است


.
رفاقت هم قدیمی شد!میشه بگی این روزا رفاقت را چند خرید و فروش میكنند؟


.
زندگی شراب تلخیست که همه محکوم به نوشیدن أن هستیم پس می نوشیم به یاد کسانی که دوستشان داریم و نمیدانند


.
بخاطر بسپار:در تقویم رفاقت، روزی به نام(فراموشی) وجود ندارد

GORJI
29-01-2012, 15:13
دوری ازچشمان تو جام بلاست
با تو بودن آخر عشق وصفاست
گل برای تو فرستادم ولی
گل برای گل فرستادن خطاست


.
.
عمرمن درعشق خوبان سر رسید،موی من از ناز خوبان شد سفید،ناز كردن بر من از دیوانگیست،صید من چون صید مرغ خانگیست،من چه دارم كز تو پنهانش كنم،جان تقاضا كن كه قربانت كنم


.
.
خوشبخت كسی است كه شكوه رفتارش آفریننده لبخند در چهره دیگران است


.
.
باغبانی پیرم،که به غیر از گلها ازهمه دلگیرم ؛کوله ام غرق غم است ,آدم خوب کم است-عده ای بیخبرند -عده ای کور وکرند -اندکی هم پکرند؛ ومیان رفقا؛عده ای همچو شما تاج سرند


.
.
عشق من شبیه باران نیست كه گاهى ببارد و گاهى نه ؛
عشق من شبیه هواست ؛
ساكت، اما همیشه در اطرافت

GORJI
29-01-2012, 15:13
همه ی پل های پشت سرم را خراب کردم....ازعمد....راه اشتباه را نباید برگشت


.
ب سلامتی اون پسری ک وقتی 1 دختر خوشگل و ناز تو خیابون میبینه سرشو میندازه پایین و میگه آخرشم ک باشی انگشت کوچیکه عشقمم نیستی


.
.
به شرجی ترین سایه میبارمت/ ببین با کدام آیه می آرمت/ غزل مهربان تر شده مهربان/ به جان خودت دوست میدارمت


.
روباهی موبایلی داشت....
زاغه از بالای درخت گفت پایین آنتن نمیده بده برات شماره بگیرم
روباه تا موبایلو داد زاغ گرفت و گفت این عوض قالب پنیر سوم ابتدایی که فریبم دادی پدر سوخته


.
.
گذشت اون وقتایی که آدما همدیگرو دور میزدن،الان دیگه از روی هم ردمیشن

GORJI
29-01-2012, 15:14
در آزادی که هزاران شکارچی در کمینند زنده باد قفس....


.
.
سلامتیه اونی که بی خیالمونه ولی توی خیالمونه


.
.
ارزش قطره های باران را گلهای تشنه میدانند،و ارزش دوستان خوب را دلهای تنگ


.
.
احكام عشق:دیدنت:واجب
بوسیدنت:مستحب
سكوتت:مكروه
ندیدنت:حرام


.
.
آدما خیلی نمی تونن دور بشن، بالاخره یه چیزی جا می مونه که مجبورن برگردن و برش دارن، سعی نکن از من دور بشی، دلت اینجاست

Soheil.DVBHS
29-01-2012, 17:06
يكي ميره و خاطره ميشه... يكي هم مي مونه تا خاطره ها رو مرور كنه...!
اگه اوني كه رفت من بودم ،
پس مرور خاطره ها با توئه...!
من رفتم!
خداحافظ...

########

اگر روزی شکستی این دلم را وبردی از دلت تو خاطرم را
به جان یاس قلب بی گناهم
نخواهم لحظه ای بی تو دلم را.....

########

در بدرقه چشمان او نميتوان غربت را فراموش كرد و كوچه سـراسر ميشود از وداعي عاشقانه...

########

چیزی شبیه به “معجزه” است.
وقتی هر شب بی تو به خیر می گذرد
بی آنکه تو بگویی
“شب به خیر”....

########

پروانه ها آزادند
و
پروانۀ دلم بی تو
بر دیوار سینه ام
سنجاق است !

Soheil.DVBHS
29-01-2012, 17:09
من نه عاشق هستم!نه محتاجه نگاهی که بلغزد بر من...
من خودم هستم و یک حس غریب
که به صد عشق و هوس می ارزد!

########

چه عدالت جالبي!
من از دل مي‌نويسم
تو با چشم مي‌خواني
تازه ، اگر بخواني ، “اگر”!

########

یادت هست که گفتی:دوست دارم..! سرم روپایین انداختم و گفتم:نظرلطفته...
سرم روبالا آوردی وتو چشام نگاه کردی...
وگفتی:نظرلطفم نیست...نظر دلمه...!

########

هوای مُردن
بیخ گوش من است
همانجایی که روزی
رد نفسهای تو بود

#########

تنهاییم واگیر دارد !
اینجا مترسک راهم...
با دست بسته می کشم...
آغوش بماند برای دست هایی که به بال ِ پرنده اعتقاد دارند....!

Soheil.DVBHS
29-01-2012, 17:12
بوی مهربانی می آید... تو کجا ایستاده ای؟
در مسیر باد؟

########

فکر میکردم تو همدردی!
ولی نه!
تو هم دردی !

#########

به سلامتی دو تا نابینا : یکی تو که هیچ وقت دوست داشتنم رو ندیدی... یکی من که هیچ وقت کسی رو جز تو ندیدم!

#########

تنهاییم را با تو قسمت نمی کنم
نمی خواهم تو هم تنها شوی...

#########

دیوانه خواندی مرا چون دیوانه وار دوستت داشتم ...

Soheil.DVBHS
29-01-2012, 17:16
ای برگها وقتی از معشو قه تان جدا می شوید باز به چه می اندیشید
هنوز بیاد اوست که صدای جیغتان را هم بعد از مدتها زیر پا می شنویم.........؟

#########

تمام عاشقانه هایم را روی همین دیوار مجازی می نویسم!
از لج تو ...
از لج خودم ...
که حاضر نبودیم یکبار ،در واقعیت به هم بگوییم شان ..!

#########

درويشى راگفتند ، زندگى برچند بخش است؟
گفت:كودكى و پيرى
گفتند: پس جوانى چه شد؟!
گفت: باعشق سوخت و با بى وفايى ساخت و با جدايى مرد!

##########

جهنمی بپا میکند
دلم
وقتی
شعری بیاید و
تو
میان آن نباشی...!

##########

امشب ای ماه! به درد دل من تسکینی / آخر ای ماه، تو همدرد من مسکینی
کاهش جان تو من دارم و من می‌دانم / که تو از دوری خورشید، چه‌ها می‌بینی
شهریارا! اگر آیین محبت باشد / چه حیاتی و چه دنیای بهشت‌ آیینی

Soheil.DVBHS
29-01-2012, 17:21
سخن عاشقانه گفتن دليل عشق نيست ...
عاشق كم است و سخن عاشقانه فراوان ... !

##########

من آدم
تو حوا
بیا
جهانی دیگر آغاز کنیم!
لبخند بزن
بگو سیب...!

#########

خوب میدانم برای من کسی مثل تو نیست / خوب میدانم که روزی باز ناچارم به تو
میروم شاید دلت روزی گرفتارم شود / میروم اما گرفتارم ، گرفتارم به تو .

#########

دل سبزم را گره زد ...
و رفت تا به آرزوهایش برسد ...

########

چه می شد
زمین
گرد نبود
تا من
یک گوشه
به انتظار تو بنشینم...

Soheil.DVBHS
29-01-2012, 17:28
عمیق ترین درد زندگی
دلبستن
به کسی است
که بدانی
به تو تعلق ندارد.....!

#######

من پذيرفتم که عشق افسانه است ... اين دل درد آشنا ديوانه است
مي روم شايد فراموشت کنم ... با فراموشي هم آغوشت کنم
مي روم از رفتن من شاد باش ... از عذاب ديدنم آزادباش

###########

بگذار دکتر بگوید
آلرژی فصلی ست
ولی من میدانم
که از دوری توست
که نفس هایم
به ش.م.ا.ر.ه افتاده ...

#########

چشمانت کارناوال آتش بازیست!
یک روز در هر سال
برای تماشایش می روم
و باقی روزهایم را،
وقف خاموش کردن آتشی می کنم
که زیر پوستم شعله می کشد . . .

#########

این قرآر آخر است !
دیـگر بی قرآرت نمی شوم ...!

Soheil.DVBHS
29-01-2012, 17:31
حکایت کنگر خوردن و لنگر انداختن است
حضور خاطراتت در وجود من ...

########

ميگن گل شقايق نشونه دار عشقه
من از نگاه داغت شدم باغ شقايق

########

همه مرا ... به خنده هاي باصدا مي شناسند ... اين بالش بيچاره ، به گريه هاي بي صدا ..

########

جایی باید باشد غیر از این کنج تنهایی!
تا آدم گاهی آنجا جان بدهد!...
مثلا آغوش تو!..

#########

و همواره
گونه هـایم را با آرزوی آمدنت آبیاری خواهم کرد ...
خدا را چه دیـدی
شاید
سبز شدی !

Soheil.DVBHS
29-01-2012, 17:36
قول و قرارهایمان جایـش امن اسـت
زیر پاهای تو

##########

به دل دل کردن
آخرین برگ خزانی سوگند
تو را
دوست خواهم داشت
تا آخرین بوسه
در ملأ عام باران ها....

#########

درد دارد …
وقتي چيزي را کسر ميکني
که با وجودت جمع زده اي ...!

########

همین لحظه ، آرامم ....
برای دقایقی نا معلوم !
بـی فاصله ...
بـی حرف ...
نت سکوت را اجرا می کنم ...
می دانم ، این تنها چیزیست
که تو نیز می شنوی ...
گوش کن ...

##########

نازنینم!
تو سنگی!
و من یک تکه شیشه!
سنگ بودن تو شاید که شوخی باشد
ولی شکستن من جدی است!

Soheil.DVBHS
29-01-2012, 17:38
دوستی من و تو
مانند میخ و طویله ای است كه
هیچ خری قادر به كندن آن نیست!!
مگه نه...

#########

مسیر چشم هایت را شبی ناگاه گم کردم
چراغی نیست راهی نیست
چگونه بی تو برگردم

########

بغض؛
یعنی نرو !
بفهم ...

########

تو مرا می فهمی
من تو را می خواهم
و همین ساده ترین قصه ی یک انسان است
تو مرا میخوانی
من تو را ناب ترین شعر زمان میدانم
و تو هم میدانی
تا ابد در دل من خواهی ماند

##########

عجب موجود سخت جانیست دل!
هزار بار تنـگ میشـود،
میشکند،
میسوزد،
میمیرد!
و باز هم می تپد...

Soheil.DVBHS
29-01-2012, 17:44
باور که نکرده ای افسـانه ها را؟!
حقیقت رآ می گویـم
به بهای آغوشت بود
که سیب را بهانه کردم
به دستت
تا هر دو رانده شویم
از بهشت

#########

شعر می‌بافم... یکی زیر ... یکی رو...
به قامت هیچ‌کس اندازه نیست... دلم ...!

#########

خورشید من
خدا برای آفریدن چشم های تو
تمام ستارگان را تمرین کرده . . .

#########

بگو
تمام تو
مال من است.
دلم می خواهد
حسادت کنم به خودم . . .

##########

غزل غزل به یادتو
قدم قدم به پای تو
ستاره های اسمون
یکی یکی فدای تو

Soheil.DVBHS
29-01-2012, 17:47
معني بخشيدن يك دل به يك لبخند چيست؟!
من پشيمانم بگو تاوان آن سوگند چيست..؟

########

باران باشد
تو باشی
یک خیابان بی انتها باشد ....
به دنیا می گویم .... خداحافظ !

##########

دنیا به شایستگی هایت پاسخ میدهد نه به آرزوهایت
پس شایسته آرزوهایت باش .

##########

همیشه خوب خداحافظی کنید!
گاهی همه چیزآنقدرسریع رخ می دهدکه..
فرصتی برای یک خداحافظی خوب پیدانمی کنید!
گاهی جای بوسه ای که هنگام خداحافظی نکرده اید
تاابددردمی کند...

#########

زندگی گریه ی مختصریست... مثل یک فنجان چای... و کنارش عشق است... مثل یک حبه قند... زندگی را با عشق نوش جان باید کرد...

Soheil.DVBHS
29-01-2012, 17:53
دوستی چیست؟
شاید شمعی است که هر دم میسوزد و شاید عشقی است که هردم می جوشد و شاید ترانه ایست که آوازه اش در دلها جاری است
هر چه هست زیباست...

########

عزیزم...
نمیدانم چه بنویسم چرا که میخواهم بهترین کلامها را نثارت کنم اما واضح میگویم احساس واقعی من در کلام نمیگنجد پس ساده می گویم :
ای بهترینم دوستت دارم...

#########

همیشه بمان ای فصل ناتمام
با من که ریشه در کودکیت دارم
با من که تنها با تو عاشقم رنگین بمان
بمان تا مرا نگویند بیهوده عاشق بودم..

#########

حرف میزنی اما تلخ...
محبت می کنی ولی سرد...
چه اجباری است
دوست داشتن من !

#########

آدمها ، نمی فهمنت
ترجمه ات میکنند ؛
آن هم به زبان خودشان ...

Soheil.DVBHS
29-01-2012, 17:58
به خداحافظی تلخ تو سوگند نشد / که تو رفتی و دلم ثانیه ای بند نشد
با چراغی همه جا گشـتم و گشـتم در شهر / هیچ کس ! هیچ کس اینجا به تو مانند نشد
خواستند از تو بگویند شبی شاعرها / عاقبت با قلم شرم نوشـتند : نشد

#########

باید ببینمت !
چرا که روی نوار قلبی ام
پیوسته نام تو بود
و پزشک نیز بر آخرین نسخه ام . . .
تو را تجویز کرده است ! !
بیا ، تا دیر نشده .

#########

آن قدر آلوده است عشق غمناكم با بيم زوال
كه همه زندگيم
مي لرزد...

#########

لیست بلند بالای آرزوهایم را برای خدا نوشتم
خدا تمام نامه را به دقت خواند
و در جواب تو را به من داد

##########

نامه اي در جيبم...
و گلي در مشتم...
غصه اي دارم با ني لبكي...
سر كوهي گر نيست...
ته چاهي بدهيد...
تا براي دل خود بنوازم...
عشق جايش تنگ است!

Soheil.DVBHS
29-01-2012, 18:04
چه زیباست
که تو تنها نیاز من باشی
و چه عاشقانه است
که تو تنها آرزویم باشی
و چه رؤیایی است
این لحظه های ناب عاشقی
و من همه زیبایی عاشقانه و رؤیایی را با فقط تو حس می کنم

#########

مهم نیست کف پاتو شسته باشی یانه!
مهم نیست کف پات زبر باشه یا نرم!
مهم اینه که وقتی پاتو تو زندگی کسی میزاری و از زندگیش عبور میکنی وقتی مهلتت تموم شد و فقط رده پات موند اونقدر اون ردپا خواستنی باشه که به کسی اجازه نده پاشو رو ردپات بذاره...


##########

من به اندازه‌ی تقدیر توام .. که به دست روشنت دل بسته
آسمون دل گرفته با منه .. گریه انگار که به من پیوسته
حس خوب داشتنت همرامه .. این به من گرمی بودن میده
من به این دلهره عادت دارم .. این تویی داره امونم میده

#########

پا بر روی شانه هایم بگذار !
دنیا از اینجا
دیدنی تر است ...

##########

چرا همیشه کوه کندن؟
بیا یکبار هم مرا خسرو ببین...
تا لب بر لب...
در آغوش هم جان دهیم...

Soheil.DVBHS
29-01-2012, 18:09
وقتی ارزش ها عوض میشن عوضی ها باارزش میشن
کسایی که تا دیروز میگفتن بدون تو نمیتونم نفس بکشم
امروز تو آغوش دیگری نفس نفس میزنن !

#########

ته خيالهايم پر از ترس است
و ترسم پر از تو
تو که در انتهاي دو خط موازي خيالهايم
به دنبال بي نهايت ميگردي
ته خيالهايم هميشه تو هستي
و من مي ترسم

###########

به رفتگر، پنهانی پولی دادم
که کوچه ی تورا جارو نزند!
آخه من هنوز از گوشه و کنار آن
خاطراتم را جمع نکرده ام

#########

دور باش اما نزدیک،من از نزدیک بودن های دور میترسم

#########

انگار که روزه گرفته باشد روزگارم ...
لحظه ای هم که شده لب به آرامش نمیزند ...پس کی دوباره نگاهت در بام زندگیم اذان خواهد گفت ؟

GORJI
29-01-2012, 20:56
نگران نباش
نمى شود دوستت نداشت!
لجم هم كه بگیرداز دستت
دفترچه خاطراتم
پر از فحش هاى عاشقانه مى شود


.
اگر مهربان باشی تورا به داشتن انگیزه های پنهانی متهم میكنند...... ولی مهربان باش


.
فقط وقتی مجازیم از بالا به کسی نگاه کنیم ک بخواهیم از زمین بلندش کنیم


.
شما را به ابهت زمستان سوگند،در برف آهسته گام بردارید،شاید.......چشمی پشیمان رد پایم را دنبال کند


.
درستایش مهربانیت همچون نمازمسافر،شکسته ام

GORJI
29-01-2012, 20:56
تو میروی،تمام حجم کوچه میرود و من چه بی بهانه ام برای ماندنی دگر


.
من همیشه تشنه ما بودم و تو همیشه از من سیر بودی


.
بنده ی من،تو به هنگامی که به نماز می ایستی من آنچنان گوش فرا میدهم که انگارهمین یک بنده را دارم و تو چنان غافلی که گویا صدها خدا داری


.
قشنگترین عشق،نگاه خدابه بنده هاشه....سپردمت دست همون نگاه


.
"دوستت دارم "تکیه کلام تو بود،من بی جهت به آن تکیه داده بودم

GORJI
29-01-2012, 20:56
چه سخت است دلتنگ قاصدک بودن درجاده ای ک درآن هیچ بادی نمی وزد


.
اشک من جاری شد..جای تو خالی بود،عکس تو در طاقچه ی کوچک قلبم خندید،شعر دلتنگی من سخت گریست


.
زندگی یعنی یک سارپرید، ازچه دلتنگ شدی؟دلخوشی هاکم نیست مثلا این خورشید


.
اندرطلب دوست همی بشتابم،عمرم بگران رسیدو من درخوابم،گیرم که وصال دوست درخواهم یافت،این عمرگذشته را کجا دریابم


.
.
عشق حقیقی مانند روح است افراد زیادی درباره آن صحبت میکنند ولی تعداد کمی آنرا دیده اند

GORJI
29-01-2012, 20:57
جاودان باد سایه دوستانى كه شادى را علتند نه شریك و غم را شریكند نه دلیل


.
درزمستانی سرد،با دلی رفته زدست،زیر لب میخوانم کاش میشد به تو گفت که تو تنها سخن شعر منی، تو نرو دور نشو از بر من،تو بمان تا که نمیرد دل من


.
جانم زفراق،رنج بسیار کشید، با رفتن تو همیشه ازار کشید، ما همسفر راه درازی بودیم، بین من وتو زمانه دیوار کشید


.
زچشمانت نگاهی ده به چشمانم/ که چشم من به هر چشمی نمی نازد


.
روی ماهت گر ز چشم بی قرارم غایب است،یاد زیبایت همیشه در دل من حاضر است

GORJI
29-01-2012, 20:57
در خیال دیگری میرفت و من چه عاشقانه پشت سرش آب میریختم


.
این روزها تلخ شده ای تلخ تر از سم مار....
ب یاد روزهای خوبت مدارا میکنم،ب رویت نمی آورم


.
فرقی نمیکند کنارم باشی یا نه وقتی خیالت همبستر دیگریست...از این بودنهایت بیزارم


.

سرمایه ام دو سكه محبت است،یكى مال تو و دیكرى صدقه به نیت شادى دلت


.
سوهان میكشم قصه دلتنگی هایم را تا هموار سازم جاده های آمدنت را

GORJI
29-01-2012, 20:57
وقتى دلت با من نیست،بودنت مشكلى را حل نمیكند


.
.
زن: عزیزم دیشب خواب دیدم واسه تولدم یه انگشتر برلیان کادو دادی, یعنی تعبیرش چیه؟ مرد: عسلم تا دوشنبه صبر کن معلوم میشه روز دوشنبه مرد پاکتی به زن میده زن با شوق و ذوق پاکتو باز میکنه داخل پاکت , کتاب تعبیر خواب !!

.
پسره از مربی بدنسازیش میپرسه: از کدوم دستگاه بیشتر استفاده کنم که هیکلم دختر کش بشه؟ مربی: دستگاه خود پرداز بیرون از باشگاه!!


.
وقتی یه مشترک، «مورد نظر» هست ولی در دسترس نیست! ناچار میشی رو کنی به مشترکی که «در دسترس» هست ولی «مورد نظر» نیستکاش میدانستم چه کسی این سرنوشت را برایم بافت آنوقت به او میگفتم یقه را آنقدر تنگ بافته ای که بغض هایم را نمیتوانم ....فرو بدهم

MAMAD*50 CENT
29-01-2012, 21:56
عیـد که می آید

این دلم قد تُنگ های ماهی ، تَنگ می شود برایت !
*
*
*
مینویسم نامه و روزی از اینجا میروم

با خیال او ولی تنهای تنها میروم

در جوابم شاید او حتی نگوید کیستی

شاید او حتی بگوید لایق من نیستی

مینویسم من که عمری با خیالت زیستم

گاهی از من یاد کن ، حالا که دیگر نیستم . . .
*
*
*
هیچ خاری در سایه ی گل ، احساس خاری نمی کند

تقدیم به گل روزگار . . .
*
*
*
دل بی تو درون سینه ام می گندد

غم از همه سو ، راه مرا می بندد

امسال بهار بی تو یعنی پائیز

تقویم به گور پدرش می خندد . . .
*
*
*
ابرچشمم به هوای رخ تو بارانیست

مثل دریای دلت دیده من طوفانیست

یک نظر کردی ودل گشت اسیرت اینک

پشت مژگان دو چشمت دل من زندانیست.

MAMAD*50 CENT
29-01-2012, 22:00
گستاخی خیالم را ببخش که حتی لحظه ای یادت را رها نمی کند . . .
*
*
*
نداشتن تو یعنی اینکه دیگری تو را دارد

نمی دانم نداشتن ات سخت تر است یا تحمل اینکه دیگری تو را داشته باشد . . .
*
*
*
این روزها

یا به تو می اندیشم

یا به این می اندیشم

که چرا؟ به تو می اندیشم . . .
*
*
*
برای بدست آوردنت نمی جنگم

به تکّدی قلبت هم نمی آیم

دوستت دارم

فارغ از داشتنت . . .
*
*
*
قبول که ما t دو خط موازی

هیچگاه به همدیگر نمی رسیم

فقط

کمی فاصله را کمتر کن

می خواهم بهتر ببینمت . . .

MAMAD*50 CENT
29-01-2012, 22:04
تو بیایی

همه ساعت ها و ثانیه ها

از همین روز

همین لحظه

همین دم عیدند . . .
*
*
*
بادبادک ها هرچقدر هم که اوج بگیرند

هنوز با آن نخ کذایی ، اسیر زمین اند !

فریب نخواهم خورد ، به من پرواز بیاموز . . .
*
*
*
خورشید مردد است، کمرنگ شده

هر چیز که دست می زنم سنگ شده

انگار که حال و روز دنیا خوش نیست

شاید که دلت برای من تنگ شده؟!
*
*
*
پرندگان ، به هم که می‌رسند

آشیانه می‌سازند

من و تو

خاطره . . .
*
*
*
بدترین قسمت زندگی انتظار کشیدن است

و بهترین قسمت زندگی داشتن کسی است که ارزش انتظار کشیدن را داشته باشد.

S.A.B.E.R
30-01-2012, 13:06
ﺯﻣﺴﺘﻮﻧﻪ ﻭﻟﯽ ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺳﺮﺩﻡ ﺗﻮ
ﮔﺮﻣﯽ ﻣﺜﻞ ﺁﺗﯿﺶ ﻋﺰﯾﺰ ﺩﻭﺭﺕ ﺑﮕﺮﺩﻡ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﺗﻦ ﺗﻮ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﯼ ﺟﺎﺩﻩ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪﻩ/ﭼﺸﻢ ﺗﻮ
ﻧﻮﺭ ﺭﻭ ﺗﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﭘﺎﺷﯿﺪﻩ
ﺗﺎ ﺗﻮ ﺑﺎ ﻣﻨﯽ ﻧﮕﺎﻫﻢ ﺧﯿﺲ ﯾﮏ ﺭﻭﯾﺎﺳﺖ/ﺑﺎ
ﺗﻮ ﻣﻮﻧﺪﻧﯽ ﺷﺪﻥ ﭼﻘﺪﻩ ﺯﯾﺒﺎﺳﺖ!
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﺗﻮ ﻋﺸﻘﯽ ﻧﻪ ﯾﻪ ﻋﺎﺩﺕ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﻝ ﻣﯿﺮﻩ ﺭﺍﺣﺖ
ﺗﻮ ﻣﺤﮑﻢ ﮐﺮﺩﯼ ﺟﺎﺗﻮ ﺗﻮ ﻗﻠﺒﻢ ﺗﺎ ﻗﯿﺎﻣﺖ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﻋﺰﯾﺰ ﻣﻬﺮﺑﻮﻧﻢ ﻋﺎﺷﻖ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺩﯾﻮﻭﻧﻪ ﺍﻡ ﺗﻮ
ﺍﺯ ﺑﺲ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮﯼ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﻣﺠﻨﻮﻥ ﺑﻤﻮﻧﻢ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﯾﻪ ﺍﻣﺸﺐ ﻏﺮﻭﺭﻭ ﺑﺬﺭﺵ ﮐﻨﺎﺭ ﺍﮔﻪ ﺍﺑﺮﯼ
ﻫﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﻟﺬﺕ ﺑﺒﺎﺭ
ﻫﻨﻮﺯﻡ ﺍﮔﻪ ﻋﺎﺷﻘﺶ ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺮﯾﺰ ﻏﺼﻪ
ﻫﺎﺗﻮ ﺗﻮ ﻗﻠﺒﺖ ﺩﯾﮕﻪ

S.A.B.E.R
30-01-2012, 13:08
* *
ﻧﻘﺶ ﺗﻮ ﺯﯾﺒﺎﯾﯿﻪﯾﮏ ﺷﺐ ﺁﻓﺘﺎﺑﯿﻪ ﺗﻮﺭﻭ ﻧﻔﺲ
ﮐﺸﯿﺪﻥﺍﻧﮑﺎﺭ ﺑﯽ ﺗﺎﺑﯿﻪ
ﻣﺜﻞ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﺩﺭ ﺑﺮﻡ.ﺗﻨﻢ ﺭﻭ ﺷﻌﻠﻪ ﻭﺭ ﮐﻦ
ﺭﻭﯾﺎﯼ ﻫﺮ ﺷﺒﻢ ﺭﻭ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﻮﺳﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﮐﻦ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﺗﻮ ﺩﯾﻮﻭﻧﻪ ﺭﻓﺘﯽ ﯾﻪ ﺷﺐ ﺑﯽ ﻧﺸﻮﻧﻪ ﺗﻮ
ﺧﻮﺍﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﻠﺒﻢ ﭘﺮﯾﺸﻮﻥ ﺑﻤﻮﻧﻪ
ﻭﺍﺳﺖ ﮔﺮﯾﻪ ﯼ ﻣﻦ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﯽ ﺍﻣﻮﻧﻪ ﺩﻝ ﺍﺯ ﺩﺭﺩ
ﻋﺸﻘﺖ ﯾﻪ ﺩﺭﯾﺎﯼ ﺧﻮﻧﻪ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﺗﻮ ﺍﯾﻦ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﭘﺮ ﻏﺼﻪ ﺑﯿﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﻦ ﺑﺎﺵ/
ﺑﺰﺍﺭ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻨﻢ ﻫﺴﺘﯽ،ﻧﺸﺎﯾﺪ ﻭ ﻧﻪ ﺍﯾﮑﺎﺵ.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﺗﺤﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩﯼ ﺩﺍﺭﻩ ﺗﻤﻮﻡ ﻣﯿﺸﻪ/
ﻣﮕﻪ ﻧﮕﻔﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻝ ﻣﻨﯽ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﺩﻟﻢ ﺩﺍﺭﻩ ﺷﻮﺭ ﻣﯿﺰﻧﻪ،ﺍﯾﻦ ﺩﻝ ﺭﻭ ﺑﯽ ﺧﺒﺮ
ﻧﺬﺍﺭ/ﺗﻮﺭﻭ ﺧﺪﺍ ﺑﺎ ﺧﻮﺑﯽ ﻫﺎﺕ ﺭﻭﯼ ﻫﯿﭻ
ﺩﻟﯽ ﺍﺛﺮ ﻧﺬﺍﺭ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﺩﺭﻭﯾﺸﻢ ﻭ ﺩﺭﻭﯾﺶ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﻧﺪﯾﺪﻡ،
ﻫﻤﺮﻧﮓ ﺩﻟﻢ ﻋﺎﺷﻖ ﻭ ﺩﺭﻭﯾﺶ ﻧﺪﯾﺪﻡ
ﻋﻤﺮﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻋﺎﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺭﺍﻩ ﻏﺮﯾﺒﻢ،ﺟﺰ
ﺳﺎﯾﻪ ﯼ ﺧﻮﺩ ﻫﻤﺴﻔﺮﯼ ﺑﯿﺶ ﻧﺪﯾﺪﻡ
* * * * * * * * * * * * * * * * * *

S.A.B.E.R
30-01-2012, 13:08
* *
ﺯﯾﺮ ﺳﺎﯾﺒﻮﻥ ﭼﺸﻤﺎﺕ ﺗﻮ ﺷﺒﺴﺘﻮﻥ ﻧﮕﺎﻫﺖ/
ﯾﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﮔﻮﺷﻪ ﺍﺷﮑﺎﺕ ﻣﭻ ﻋﺸﻘﺘﻮ ﻣﯿﮕﯿﺮﻡ
ﺑﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﺰ ﻭ ﺯﻣﺴﺘﻮﻥ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻭ ﻧﻢ ﺑﺎﺭﻭﻥ/
ﻣﯿﻮﻥ ﻧﺎﻣﻬﺮﺑﻮﻧﯽ ﺗﺎ ﺑﺨﻮﺍﯼ ﺑﺮﺍﺕ ﻣﯿﻤﯿﺮﻡ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﺧﻮﺍﻫﺶ ﻣﯿﮑﻨﻢ:ﺑﯽ ﺣﻮﺻﻠﮕﯽ ﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ
ﺑﺒﺨﺶ،ﺑﺪﺍﺧﻼﻗﯽ ﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﻦ،
ﺑﯽ ﺍﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﺟﺪﯼ ﻧﮕﯿﺮ،ﺩﺭ ﻋﻮﺽ
ﻣﻦ ﻫﻢ ﺗﻮﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﺒﺐ ﻫﻤﻪ ﯼ
ﺍﯾﻨﻬﺎﯾﯽ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﻣﻌﻨﺎﯼ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﯼ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺳﺮﻭﯼ
ﮐﻪ ﻧﺸﺴﺖ،ﻣﯽ ﺷﻮﯼ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﻦ
ﻣﻦ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﮔﻮﺭ ﻣﯽ ﺷﻮﻡ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺗﻮ
ﻣﺮﺩﻩ ﭘﺮﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﯼ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﻦ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺖ ﺁﻏﻮﺷﺶ ﺭﺍ،ﺷﺎﻧﻪﻫﺎﯾﺶ ﺭﺍﺑﻪ
ﻣﻦ ﻗﺮﺽ ﺑﺪﻫﺪ! ؟
ﺗﺎ ﯾﮏ ﺩﻝ ﺳﯿﺮ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﻢ؟!ﺑﺪﻭﻥ ﻫﯿﭻ ﺣﺮﻑ
ﻭ ﺳﻮﺍﻝ ﻭ ﺟﻮﺍﺏ ﻭ ﺩﻟﺪﺍﺭﯼ ﻭ ﻧﺼﯿﺤﺘﯽ؟
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﺧﻮﺷﺎ ﺍﺱ ﺍﻡ ﺍﺳﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ/ﺩﺭﻭﻧﺶ
ﺭﺩﯼ ﺍﺯ ﭘﺎﯼ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪﺩﺭ ﺁﻭﺭ ﮐﻔﺶ ﻭ ﺟﻮﺭﺍﺑﺖ،
ﺑﻔﺮﻣﺎ/ﺑﻪ ﺭﻭﯼ ﭼﺸﻢ ﻣﺎ ﺟﺎﯼ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ!
* * * * * * * * * * * * * * *

S.A.B.E.R
30-01-2012, 13:09
* *
ﺗﻮ ﺍﮔﺮ ﺑﯽ ﺧﺒﺮ ﺍﺯ ﻗﻠﺐ ﭘﺮﯾﺸﺎﻥ ﻣﻨﯽ/ﺑﺎ
ﻫﻤﻪ ﺑﯽ ﺧﺒﺮﯼ ﻫﻢ ﻧﻔﺲ ﺟﺎﻥ ﻣﻨﯽ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﻏﺼﻪ ﻧﺨﻮﺭ ﻋﺰﯾﺰﻡ،ﺩﻟﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﯿﺸﻪ/
ﻫﺮﺟﺎﯼ ﺩﻧﯿﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ،ﺗﻮ ﻗﻠﺒﻤﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﭼﻮﻥ ﺯﻟﻒ ﺗﻮﺍﻡ ﺟﺎﻧﺎ،ﺩﺭ ﻋﯿﻦ ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ/
ﻣﻦ ﭼﺸﻢ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﺎﻧﻢ،ﺗﻮ ﺍﺷﮏ ﻣﺮﺍ ﻣﺎﻧﯽ
ﻣﻦ ﺧﺎﮐﻢ ﻭ ﻣﻦ ﮔﺮﺩﻡ،ﻣﻦ ﺍﺷﮏ ﻭ ﻣﻦ
ﺩﺭﺩﻡ/ﺗﻮ ﻣﻬﺮﯼ ﻭ ﺗﻮ ﻧﻮﺭﯼ،ﺗﻮ ﻋﺸﻘﯽ ﻭ
ﺩﺭ ﺟﺎﻧﯽ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﻣﺮﺩﻥ ﻭ ﮔﻢ ﺷﺪﻥ ﺍﺯ ﻣﺎﺳﺖ ﻧﻪ ﺍﺯ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎ/
ﺩﻝ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ ﻧﻪ ﺍﺯ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎ
ﮔﺮﭼﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﭘﺮ ﺯ ﺟﺪﺍﯾﯽ ﺷﺪﻩ
ﺍﺳﺖ/ﻣﺸﮑﻞ ﺍﺯ ﻃﺎﻗﺖ ﺩﻟﻬﺎﺳﺖ ﻧﻪ ﺍﺯ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﺑﺎﻭﺭﺕ ﮔﺮ ﺑﺸﻮﺩ،ﮔﺮ ﻧﺸﻮﺩ ﺣﺮﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﻣﺎ
ﻧﻔﺴﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ ﺩﺭﻫﻮﺍﯾﻰ ﮐﻪ ﻧﻔﺴﻬﺎﻯ ﺗﻮ
ﻧﯿﺴﺖ
* * * * * * * * * * * * * * * *

S.A.B.E.R
30-01-2012, 13:10
* *
ﺍﯼ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻢ،ﺍﺯﯾﻦ ﭘﺲ ﻫﺮ ﺷﺐ ﺳﺮﺍﻏﺖ ﺭﺍ ﺍﺯ
ﻣﺎﻩ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻡ ﻭ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﻣﯽ
ﺳﭙﺎﺭﻣﺖ ﺗﺎ ﻣﺒﺎﺩﺍ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﻪ ﯼ ﻏﻢ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ
ﺷﻮﯼ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﺭﺳﻢ ﺩﻧﯿﺎ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﯽ ﺍﺳﺖ،ﺍﻣﺎ ﺗﻮ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ
ﻧﮑﻦ ﮐﺴﯽ ﺩﺭﻻ ﺑﻪ ﻻﯼ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺗﻮﺳﺖ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﻣﻨﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎﯼ ﺗﻨﻬﺎ/ﻭ ﺗﻮ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ
ﺯﯾﺒﺎﯼ ﺩﻧﯿﺎ
ﻣﻨﻢ ﯾﻠﺪﺍﯼ ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻋﺎﺷﻖ/ﺗﻮ ﺑﻮﺩﯼ ﻣﺮﺣﻢ
ﺯﺧﻢ ﺷﻘﺎﯾﻖ
ﻧﮕﺎﻫﺖ ﺭﺍ ﭘﺮﺳﺘﻢ ﺍﯼ ﻧﮕﺎﺭﻡ/ﻓﺪﺍﯼ ﺗﺎﺭ
ﻣﻮﯾﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺩﺍﺭﻡ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﺪﺍﺭﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ ﺷﺎﯾﺪ
ﺳﺎﻋﺖ ﺣﺴﺎﺩﺕ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﻤﺎﻧﺪ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﮔﺮ ﺗﻮ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭﻡ ﮐﻨﯽ/ﻣﻦ ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭﯼ
ﺧﻮﺷﻢ/ﺩﺍﺭﻭﯼ ﺩﺭﺩﻡ ﮔﺮ ﺗﻮﯾﯽ/ﺩﺭ ﺍﻭﺝ
ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﺧﻮﺷﻢ

S.A.B.E.R
30-01-2012, 13:12
* *
ﺗـــــــــــﻮ ﮐﯿﺴﺘﯽ
؟؟؟؟
ﮐﻪ ﺳﻔـــــﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﺯ ﻫﻮﺍﯾﺖ ﺭﺍ ﻧﻤﯿﺘﻮﺍﻧﻢ
ﺣﺘﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻬﺎﯼ ﺧﯿــــــــﺎﻝ!..…
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﻣَﻦ ﻣــُــــﺮﺩﻩ ﺍﻡ..
ﺑــ ﻩ ﻧَﺴﯿــــﻢ ﺧـــــﺎﻃﺮﻩ ﺍﯼ
ﺗﮑﺎﻧــــﯽ ﻣﯿــــ ﺧﻮﺭَﻡ
ﻫَﻤﯿـــــﻦ..
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﺩﺳﺘــﻬﺎﯾﻤــــ ﺭﺍ ﺑـــﺮﺍﯼ ﺗـــﻮ ﻣﯽ
ﻧﻮﯾﺴــــﻢ
ﺑـــﺮﺍﯼ ﺗـــﻮ!
ﮐـــﻪ ﺩﺭ ﺗﯿــــﺮ ﺭﺍﺳــــ ﻧﮕﺎﻫﺘــــ
ﻧﯿﺴــﺘﻤــــ
ﺑـــــﺮﺍﯼ ﺗـــــﻮ!
ﮐـــﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺘــــ ﺍﻓﻘــــ ﺭﺍ ﺭﺟـــ ﻣﯽ
ﺯﻧـــﺪ
ﻣــــﺮﺍ ﻣــــﯽ ﺧﻮﺍﻧـــــﯽ؟
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﭘﻨﺎﻩ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ. . .
ﺑﺎﺯ ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﺍﺳﺖ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﺭ ﺭﯾﺎﺿﯿﺎﺕ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮﺩﻡ
ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ
ﺩﺍﺭﻡ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﯿﮑﻨﻢ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﻼﻭﻩ ﺗﻮ
ﺷﺪ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ؟
* * * * * * * * * * * * * * * * *

S.A.B.E.R
30-01-2012, 13:14
* *
ﻧﻤﺎﺯ ﻣﻐﺮﺑﻮ ﺍﻣﺸﺐ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻋﺸﻖ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﻦ/
ﻭﺍﺳﻢ ﺍﺯ ﺩﺭﮔﻪ ﺣﻖ ﻣﻬﺮﺑﻮﻧﯿﺘﻮ ﺗﻤﻨﺎ ﮐﻦ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﺣﺎﻓﻈﻪﺍﻡ..…ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻭ ﻫﻤﻪ ﮐــــﺲ ﺭﺍ
ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻣﯽﮐﻨﺪ!!
ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﻡ ﺑﺲ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﯿﺪﻣﺶ..…ﻭ ﺗﻮ ﻫﺮ
ﺑﺎﺭ..ﻧﻤﺎﯾﺎﻥﺗﺮ ﺷﺪﯼ!
ﻧﻤﺎﺯ ﻣﻐﺮﺑﻮ ﺍﻣﺸﺐ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻋﺸﻖ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﻦ/
ﻭﺍﺳﻢ ﺍﺯ ﺩﺭﮔﻪ ﺣﻖ ﻣﻬﺮﺑﻮﻧﯿﺘﻮ ﺗﻤﻨﺎ ﮐﻦ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﭼﻪ ﺍﻣﯿﺪ ﺑﻨﺪﻡ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺯﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﺎ ﺍﻣﯿﺪﯼ
ﺳﺮ ﺁﻣﺪ ﺟﻮﺍﻧﯿﺴﺮﺁﻣﺪ ﺟﻮﺍﻧﯽ ﻭ ﻣﺎ ﺭﺍ ﻧﯿﺎﻣﺪ
ﭘﯿﺎﻡ ﻭﻓﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺯﻧﺪﮔﺎﻧﯽ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﺗﻮﮐﻞ ﺑﺮ ﺧﺪﺍ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻫﺮ ﻗﻠﺐ ﻧﺎ
ﺁﺭﺍﻣﯽ ﺍﺳﺘﺪﻝ ﺑﺴﺘﻦ ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻏﯿﺮ ﺍﺯ
ﺍﻭﺳﺖ ﺟﺰ ﻫﻼﮐﺖ ﻧﯿﺴﺖ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﺗﻮ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﺮ ﻧﻤﯿﮕﺮﺩﯼ ﻭﻟﯽ ﻣﻦ ﭼﺸﻢ
ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﻡ/ﻫﻨﻮﺯ ﺑﺮﺍﻡ ﻋﺰﯾﺰﯼ ﭼﻪ ﺩﻝ ﺳﺎﺩﻩ
ﺍﯼ ﺩﺍﺭﻡ
ﺗﻮﮐﻞ ﺑﺮ ﺧﺪﺍ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻫﺮ ﻗﻠﺐ ﻧﺎ
ﺁﺭﺍﻣﯽ ﺍﺳﺘﺪﻝ ﺑﺴﺘﻦ ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻏﯿﺮ ﺍﺯ
ﺍﻭﺳﺖ ﺟﺰ ﻫﻼﮐﺖ ﻧﯿﺴﺖ
* * * * * * * * * * * * * * * *

S.A.B.E.R
30-01-2012, 13:14
* *
ﺧﺪﺍ ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ ﺩﻭﺗﺎ ﻧﻤﯿﺸﻪ/ﺩﻝ ﺍﮔﻪ ﺩﻝ ﺑﺎﺷﻪ
ﺍﺯ ﻫﻢ ﺟﺪﺍ ﻧﻤﯿﺸﻪ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﺭﻭﺯ ﺳﭙﺮﯼ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺍﻣﯿﺪﯼ ﮐﻪ ﺷﺐ ﺁﯾﺪ/ﺷﺐ
ﺁﻣﺪ ﻭ ﺩﯾﺪﻡ ﺑﻪ ﻟﺒﻢ ﺗﺎﺏ ﻭ ﺗﺐ ﺁﻣﺪ
ﺍﯼ ﯾﺎﺭ ﺩﻋﺎ ﮐﻦ ﻣﻦ ﺑﯿﭽﺎﺭﻩ ﻣﺒﺎﺩﺍ/ﺩﺭ ﺣﺴﺮﺕ
ﺩﯾﺪﺍﺭ ﺗﻮ ﺟﺎﻧﻢ ﺑﻪ ﻟﺐ ﺁﯼ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﺩﺭﺷﮑﻪ ﺍﯼ ﺳﯿﺎﻩ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﮐﻪ ﯾﺎﺩ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﺎ
ﺧﻮﺩ ﺑﺒﺮﺩ ﯾﺎ ﻧﻪ ﻧﻪ ﯾﺎﺩ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮﺍ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ
ﺑﺒﺮﺩ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﺑﯿﺎ ﺣﻮﺍﺳﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﭘﺮﺕ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺎﻝ ﻫﺮ ﮐﺲ
ﺩﻭﺭﺗﺮ ﺍﻓﺘﺎﺩ
ﻋﺎﺷﻖ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ…ﺍﻭﻝ ﻣﻦ…ﺣﻮﺍﺳﻢ ﺭﺍ ﺑﺪﻩ
ﺗﺎ ﭘﺮﺕ ﮐﻨﻢ!!!
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﺑﻮﺳﻪ ﻫﺎﯾﺖ ﺍﻧﺎﺭ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺗﺮﮐﺎﻧﺪ ﻧﻔﺲ ﻫﺎﯾﺖ
ﺳﯿﺐ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺭﺳﺎﻧﺪ ﺁﻏﻮﺷﺖ ﺍﺑﺮ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﺎﺭﺍﻧﺪ
ﭘﺎﯾﯿﺰﺗﺮﯾﻨﯽ ﺗﻮ!…
* * * * * * * * * * * * * *

S.A.B.E.R
30-01-2012, 13:16
* *
ﺍﮔﺮ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺑﺎﺷﻢ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻨﻢ ﺑﯿﻦ ﺩﻭﺳﺖ
ﺩﺍﺷﺘﻨﺖ ﯾﺎ ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪﻥ
ﺍﺯ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﻧﻔﺴﻢ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﻬﺖ
ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﮐﻠﻤﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻢ ﺗﻮ ﺭﺍ
ﺁﺭﺍﻡ ﻭ ﺁﻫﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺑﻮﯾﻢ
ﻭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻣﯿﺎﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﭘﻨﻬﺎﻧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﻧﺪﺍﻧﯽ
ﮐﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ
ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ؛ﺍﯾﻦ ﺗﻌﺎﺭﻑ ﻧﯿﺴﺖ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ
ﺍﺳﺖ!
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﺍﮔﺮ ﺩﺍﺭﻡ ﺩﻟﯽ ﺁﺭﺍﻡ،ﻓﺪﺍﯼ ﺩﻭﺳﺖ ﻣﯿﺴﺎﺯﻡ ﺩﺭ
ﺍﯾﻦ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺑﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺩﻭﺳﺖ ﻣﯿﻨﺎﺯﻡ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﺳﺎﻗﯿﺎ!ﺑﺎﺯ ﺧﻤﺎﺭﯾﻢ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﯽ ﺑﻨﻮﺍﺯ/ﺧﺎﻃﺮ
ﺧﺴﺘﻪ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﯽ ﺑﻨﻮﺍﺯ
ﮔﺮ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺸﻮﺩ ﺑﮕﺬﺭﯼ ﺍﺯ ﮐﻮﭼﻪ ﻣﺎ/ﮔﺎﻩ
ﮔﺎﻫﯽ ﺩﻝ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﯽ ﺑﻨﻮﺍﺯ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ،ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺗﻮﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﺗﺎ
ﺍﯾﻨﮑﻪ،ﺗﻮﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ

LIDA
30-01-2012, 15:51
شاعر که می‌شوم.چشمان خاک می‌جوشد.آهوان، پونه‌ها را از خواب بیدار می‌کنند...پونه‌ها، جهان را...شاعر که می‌شوم.هیچ‌کس بوی مرده نمی‌دهد.خواب‌ها زنده به دنیا می‌آیند....

خوابیده بودم
کابوس می دیدم
از خواب بلند شدم تا به آغوشت پناه ببرم...
افسوس ...
یادم رفته بود که از نبودت به خواب پناه برده بودم
ریشه ات را بیاویز .
من از صداها گذشتم .
روشنی ها را رها کردم .
رویای کلید از دستم افتاد .
کنار راه زمان دراز کشیدم .
در تنهاترین تنهائیم
تنها کسم تنهای تنهایم گذاشت
ای خدا به حق تنهائیت
در تنهائیش
تنهای تنهایش نزارخوش به حال باد
گونه هایت را لمس می کند و هیچ کس از او نمی پرسد که با تو چه نسبتی دارد
کاش مرا باد می افریدند
همانقدر بخشنده و آزاد

LIDA
30-01-2012, 15:55
از حساب و کتاب بازار عشق هیچ گاه سر در نیاوردم!!
وهنوز نمی دونم چگونه میشود هر بار که تو بی دلیل ترکم می کنی من بدهکارت می شوم؟
مــن بی تو بودن را... با پرنده‌هایِ ایوان... با دو خط شعرِ شاملو... با ابرهایِ نمناکِ آسمان... با غزلی از حافظ -به همین سادگی- به سر میکنم. . .
ياد من باشد تنها هستم.
و ماه بالاي سر تنهايي است.اینقدر هوای تو را داشتم
تا ...
زمین را از یاد بردم !
اي رهگذر قدري
درنگ كن!
و روي سنگ مزار غبار گرفته ام
نقش يك گل نرگس بكش
تا عطرش
تمام تنهائي مرا پر كند...

LIDA
30-01-2012, 15:58
من خواب دیده ام اگر طاقت بیاورم یک روز زخم عمیق دلم درمان میشود
من خواب دیده ام با پروانه ی بی زبانم... یک روز هم پرواز میشوم..من ایمان دارم که پروانه من هم یک روز سکوتش را خواهد شکست.

خواب رفته است،رویا بیاوردگل ها پژمرده و باغچه دارد با تشنگی قد می کشدمن،ته نشین شده ام انگار
هیچ نیاموخته ام جزبستن چمدانی که همیشه خالی­ستچه سخت است ؛ هم پاییز باشد هم ابر باشد ،هم خیابان خیس باشد ! اما .... نه تو باشی نه دستی برای فشردن باشد نه پائی برای قدم زدن باشد ونه نگاهی برای زل زدن ... !!!بسترم

صدف خالي يك تنهايي است

و تو چون مرواريد

گردن آويز كسان ديگري ...

تنها مانده ام و غريبانه

خاطرات مكررمان را دوره مي كنم
و به ياد مي آورم که شيريني بودنت را نبايد فراموش کنم
از تو چه پنهان خوب من :
من جز تـو همه چيز را فراموش كردم.....

LIDA
30-01-2012, 16:01
گفته بودم غزل نمی گویم تا تو پایان داستان باشی
بی خیال ِ چه روزها که گذشت... مثل دیروز، مهربان باشی
کاش مثل خود ِ خودت بودی، کاش می­شد بــــهار برگردی
کاش مال خود ِ خودم بودی، نه که تقدیر ِ این و آن باشی
متاسفم برات ای دل ساده
دل به هرکی دادی از سادگی دادی
زندگیتو پای دلدادگی دادی
هرجاکه دیدی چراغی پر فروغه
تا بهش رسیدی فهمیدی دروغه
بخوان مرا خط به خط

معنایم کن واژه به واژه، حرف به حرف

تمام بغض هایم، اشک هایم، نگفته های
مرا مرهم باش...

که من از برم این قصه ی تنهایی را.

نیافتـــم ...

هیچ دستی نیافتم
.........
در آن خیابان ِ بی انتهــــا

تا بسپـارم

رنج ِ تنهایی ام را به دستــش...
می‌گویم: سلام
کسی جوابم نمی‌دهد
پس خدانگهدار می‌گویم!
شاید از سر اتفاق
کسی دست‌هایش تکان بخورد

LIDA
30-01-2012, 16:04
باران آمد و تو رفتی......سالهاست در انتظار بند آمدن ابر چشمهایم هستم...اگر این ابر امان دهد...اگر تابع قانون سوم نیوتن باشی میایی......ولی با باران بعدی نرو......بگذار یک بار با هم طعم باران را بچشیم......

ابرها

معنای دلتنگی آسمانند

و تو

معنای دل تنگم

وقتی نیستی ...چه نابرابرانه است جنگ من و تو قبول ندارم.... به جنگ آمده ای بی خبر و تيغ عشق آوردی ؟ حساب نکردی که من به جز تو هيچ ندارم؟

میدانی

دلتنگی

عین آتش زیر خاکستر است

گاهی فکر میکنی تمام شده

اما یک دفعه

همه ات را آتش میزند...

خورشید ، می خزد پشت کوه
شب می رسد
کم کم
تو به یادم قدم می گذاری
من
از تو
پر می شوم!

GORJI
30-01-2012, 17:12
تکرار شو شاید ما سهم هم باشیم
شاید به جرم عشق ما متهم باشیم
باز در حضور تو آشفته خویشم
در سفره عشقت درویش درویشم. . .
.
.
.
میشه پروانه بود و به هر گلی نشست
اما بهتره مثل تو مهربون بود و به هر دلی نشست . . .
.
.
.
واقعیت است جاذبه تو
از بس جذابی
می خواهم تو را به نیوتن ثابت کنم . . . !
.
.
.
دلم غرق تماشا بود، رفتی / میان اشک و آه و دود رفتی
کنار حسرتی دیرینه ماندم / بهار من، گل من، زود رفتی . . .
.
.
.
من و یاد تو و یک سینه تنگ
شبی تار و سه‌تاری خسته آهنگ
کمی با چشمهایم مهربان باش
مزن ای دوست بر آیینه‌ات سنگ . . .

GORJI
30-01-2012, 17:13
خوش به حال آنکه قلبش مال توست
حال و روزش هر نفس، احوال توست
خوش به حال آنکه چشمانش تویی
آرزوهایش همه آمال توست
.
.
.
رفتـن کسـی کـه لایـق نیسـت ... نـعمـت اسـت نـه فـاجـعه . . .
.
.
.
گرچه آلوده ی دنیای فریبم اما سینه ای پاک به پهنای صداقت دارم ،
دل من عاطفه را می فهمد ، با کسی سبزتر از عشق رفاقت دارم . . .
.
.
.
بجز دستت ندارم یار دیگر / بجز آیینه بازی کار دیگر
چو بستی چشم را آیینه بشکست / نگاهم کن فقط یک بار دیگر . . .
.
.
.
خنده های تـــو
آرزوهـــای مـن انـد
بخــند
تا برآورده شوند . . .

GORJI
30-01-2012, 17:13
نکند یوسف عمرم رود از مصر خیالت / باز آواره ی تنهایی چاهم بکنی . . .
.
.
.
اگر چه عاشقی پر شور بودیم / به خود نزدیک و از هم دور بودیم
شب و روز از جدایی می‌سرودیم / من و تو وصله‌ای ناجور بودیم . . .
.
.
.
گفتم به گل زرد چرا رنگ منی ، افسرده و دلتنگ چرا مثل منی
من عاشق اویم که رنگم شده زرد ، تو عاشق کیستی که هم رنگ منی . . .
.
.
.
آب و هوای دلم آنقدر بارانیست
که رخت های دلتنگی ام را
مجالی برای خشک شدن نیست
اینگونه است که دلم برایت همیشه تنگ است . . .
.
.
.
حـالا کـه میـخـواهـی بـروی لطفــا قـدمـهـایـت را تنـدتـر بـردار ...
دلـم را فـرستــاده ام دنبـالِ نخــود سیـــاه . . .

GORJI
30-01-2012, 17:13
مبادا مثل برگی زرد باشیم / رفیق مردم بی درد باشیم
مزن بر عاشقان از پشت خنجر / بیا ای دل همیشه مرد باشیم . . .
.
.
.
شب در خم گیسوی تو عابر میشد / با هر نفست بهار ظاهر میشد
ای فلسفه ی شگفت ، افلاطون هم / با دیدن چشمان تو عاشق میشد . . .
.
.
.
من و باران، من و دریا، من و تو / من و شب‌بو، من و فردا، من و تو
دوباره عاشقی را می‌سراییم / من و مجنون، من و لیلا، من و تو . . .
.
.
.
به بند دلت میاویز
رخت خاطره ام را
گرد باد های فراموشی حرمت نمی شناسند . . .
.
.
.
دلم باغی پر از ریحان و گل بود / به روی رود عشقت مثل پل بود
نگاهم کردی و ویران شد این دل / مگر چشم تو از قوم مغول بود؟

GORJI
30-01-2012, 17:15
همیشه می گفتند ترک عادت موجب مرض است
اما اینبار موجب مرگ میشود ترک عادتِ با تو بودن . . .
.
.
.
به باغم یاسمن بودی چه می‌شد؟ / عروس این چمن بودی چه می‌شد؟
چرا چون باد رفتی از کنارم؟ / همیشه مال من بودی چه می‌شد . . . ؟
.
.
.
رها کردی چرا دست دلم را؟ / به خاک و خون کشیدی حاصلم را
مرا تو می‌کشی صدبار در روز / ولی من دوست دارم قاتلم را . . .
.
.
.
سراسر خواب من کابوس، کابوس / ندارم در شبم فانوس، فانوس
به دل آمد بگویم من تو را دوست / ولی لب وا نشد، افسوس، افسوس . . .
.
.
.
چشم چشم دو ابرو نگاه من به هر سو پس چرا نیستی پیشم؟ نگاه خیس تو کو؟ گوش گوش دوتا گوش ، یه دست باز یه آغوش بیا بگیر قلبمو ، یادم تورا فراموش چوب چوب یه گردن ، جایی نری تو بی من! دق می کنم میمیرم ، اگه دور بشی از من دست دست دوتا پا ، یاد تو مونده اینجا یادت میاد که گفتی ، بی تو نمیرم هیچ جا من؟ من؟ یه عاشق، همون مجنون سابق...

Soheil.DVBHS
30-01-2012, 18:21
تو را...
به رخ تمام شقایق ها میکشم و میگویم:
تا گل من هست زندگی باید کرد . . . !

#######

هرگز برای عاشق شدن به دنبال باران و بهار نباش گاهی در انتهای خارهای یک کاکتوس به غنچه ای میرسی که ماه را بر چهره ات مینشاند

#######

تمام خط ها و نقطه سر خط هام
پرِ از واژه توست
در نگاره هايم از "من" هم
چيزی جز "تو" نيست

########

تسبیح میشوم
زیر انگشتانت
داkه دانه میرانی ام
تا خودت را بالا ببری . . .

########

چه بی تابی
چه بی حالی
نمی خندی
نگاهت مثل باران است
كمی خیس است و طوفانی
چه معصوم است رخسارت
چه ارام است چشمانت
چه خیس هستی
گل مرداب

Soheil.DVBHS
30-01-2012, 18:26
دل من در سفر عشق خریدارت بود ،تا افق همسفرت خواهم بود...
با دلم باش که در این وادی،دل مردم سنگ است...
یاد این باش که در پشت سرت ،یک نفر تا به ابد دلتنگ است...

#######

اگر ای عشق پایان تو دور است
دلم غرق تمنای عبور است
برای قد کشیدن در هوایت
دلم مثل صنوبرها صبور است


########


من ترانه می سرایم
تو ترانه می نوازی
در ترانه های من اشك است و بی قراری
یك بغل از ارزوهای محالی...
تا ابد چشم انتظاری...
فکر پایان و جدایی...
ترسم از این است که شاید
در نگاهت من بیابم ردی از یک بی وفایی...#########

فاصله تو با آرزوهایت
اندازه ی فاصله ی زانوانت تا زمین است
همین که در پیشگاه خداوند زانو بزنی
به آرزوهایت می رسی

#########

آن روزها تو...
و بوسه های داغ...!
اینروزها من...
و داغ بوسه ها...!

########

تا که پرسیدم ز قلبم عشق چیست؟
در جوابم این چنین گفت و گریست
لیلی و مجنون فقط افسانه ایست
عشق در دست حسین بن علیست….!

Soheil.DVBHS
30-01-2012, 18:33
~~~~<الله>~~~~
گردنتو بیارجلو میخوام بندازم گردنت تاهمیشه نگهدارت باشه.

########

بار ها گفتی خیالت تخت من بهت خیانت نمیکنم.
و من بارها خیالم را تختی کردم برای عشق بازی تو با دیگری.

########

گاه میتوان براى عزیزى چند سطرسکوت یادگارى گذاشت
تا اودرخلوت خود هرطورکه خواست آن را معناکند

########

یاد بگیریم استاد تغییر باشیم نه قربانی تقدیر .
در بازی زندگی اگر عوض نشویم تعویض میشویم….

########

شاهزاده عشقی.. که غلامت شده ام پابند توو اسیر دامت شده ام گویندکبوتری وفادارترازطوقی نیست طوقی صفتم جذب مرامت شده ام.

Soheil.DVBHS
30-01-2012, 18:35
میروم
به دیار دیگری میروم
میروم که شاید کسی یادم کند...
شاید به یاد من کسی گریه کند...
شاید روزی که بفهمم کسی عاشقم هست...
دیگر عاشق نباشم....
چون دیگر نخواهم بود....
...برای کسی که هرگز یادم نکرد...

##########

گرچه سكوت بلندترین فریاد عالم است
ولی گوشم دیگر طاقت فریادهای تو را ندارد
كمی با من حرف بزن

#########

ميسپارمت به خدا
خدايي كه نخواست تو را به من بسپارد!

#########

کاش نام تو را با خط بریل می نوشتند!
صدا کردنت کافی نیست..شکوه اسم تو را باید لمس کرد...

#########

تنگی نفست را،
نینداز گردن آلودگی،
دلت را ببین، کجا گیر کرده...

MAMAD*50 CENT
30-01-2012, 18:37
از مهربانی

لبریز می شود

پیاله ی جانم،

وقتی به یاد تو می افتم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

از درد سخن گفتن و از درد شنیدن با مردم بی درد ندانی که چه دردیست

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

به امید نگاهت ایستادن

به روی شانه هایت سر نهادن

خوشتر از این آرزویی است

دهان کوچکت را بوسه دادن

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

وقتی که خانه نیستم

کلید را دم پله اول

زیر همان گلدان سفالی همیشگی گذاشته ام

رویایت اگر آمد

پشت در نمی ماند

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

یادت نره که یاد تو همیشه همراه منه!

یادت نره که خواستنت مثل نفس کشیدنه!

یادت نره که آینه از طپش تو روشنه!

یادت نره نبودنت جونمو آتیش می زنه!

MAMAD*50 CENT
30-01-2012, 18:39
غصّه ی محترم لطفا مزاحم تنهایی من نشو حالا که ? ترکم کرده قلدری میکنی ؟ از ما تنها تر گیر نیاوردی؟

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

مشترک گرامی ورود شما به قلب فرستنده پیام با موفقیت انجام شد

خروج امکان پذیر نمیباشد

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

منو خط بزن! دوباره از سر خط بنویسم!

بنویس که من برای قصه ی تازه حریصم!

بنویس با خط الماس، رو تن نازک شیشه،

که بدون نور چشمات شب من سحر نمیشه

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

شبی پر کن از بوسه ها ساغرم

به نرمی بیا همچون جان در برم

تنم را بسوزان در آغوش خویشتن

فردا نیابند خاکسترم ….!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

در شیارهای قلبم به دنبال کدامین عشق می گردی ؟

عشق من در آینه ای است که هر روز به آن می نگری . . .

Soheil.DVBHS
30-01-2012, 18:39
تماشایی ترین تصویر دنیا می شوی گاهی
دلم می پاشد از هم بس که زیبا می شوی گاهی
حضور گاه گاهت بازی خورشید با ابر است
که پیدا می شوی گاهی و پنهان می شوی گاهی

#########

نیمه ی شب ..
به آسمان می نگری!..
چه زیباست؟
نگاه ماه به ماه!

#########

نميدانم كجا چشم گذاشته بودم ...
كه سالهاست ...
گم شده اي ...

########

شجاعت می خواهد وفادار احساسی باشی که میدانی شکست می دهد روزی نفس های دلت را...

########

کنارم هستی و اما دلم تنگ میشه هر لحظه / خودت می دونی عادت نیست فقط دوست داشتن محضه
کنارم هستی و بازم بهونه هامو میگیرم / میگم وای چقدر سرده میام دستاتو میگیرم

MAMAD*50 CENT
30-01-2012, 18:40
به سلام ها دل نمی بندم ، از خداحافظی ها غمگین نمی شوم

دیگر عادت کرده ام به تکرار یکنواخت دوری و دوستی خورشید و ماه . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

خدایا طاقت هجرش ندارم ، تو میدانی که او را دوست دارم

شده در زندگی لیلای عشقم ، و من مجنون عشقش در دیارم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

افسار دلم دست خدا بود چنین شد / ای وای اگر دست خودم بود چه می شد ؟

مقصود دلم مهر و وفا بود چنین گشت / گر مقصود دلم جور و جفا بود چه می شد . . . ؟

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ای عشق، شکسته ایم، مشکن ما را / اینگونه به خاک ره میفکن ما را

ما در تو به چشم دوستی می بینیم / ای دوست مبین به چشم دشمن ما را . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

از نفرت تا علاقه یک محبت

از دشمنی تا دوستی یک لبخند

از جدایی تا پیوند یک قدم

از دوری تا صمیمیت یک اس ام اس !

MAMAD*50 CENT
30-01-2012, 18:42
من و تو

دور از هم می پوسیم

غمم از وحشت پوسیدن نیست

غمم از زیستن بی تو دراین لحظه پر دلهره اس

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

امشب بر شانه های دلم

کوله باری سنگینی می کند

کوله باری پُرِاز دلتنگی

دلم می شکند زیر بار این همه دلتنگی

روحم ولی در پی دلتنگی دیگر

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

این بار

مینویسمت…

” تو ” را میان اصطحکاک مداد و کاغذ

گیر خواهم انداخت

شاید اینگونه بشود تو را

” تجربه ” کرد…!!!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

در من غم بیهودگیها می زند موج

در تو غروری از توان من فزونتر

در من نیازی می کشد پیوسته فریاد

در توگریزی می گشاید هر زمان پر

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

از دوست به یادگار دردی دارم

کان درد به صد هزار درمان ندهم.

Soheil.DVBHS
30-01-2012, 18:43
زندگي دو چيز به من آموخت :
در انتظار عاشق شدن
در حسرت عشق ماندن

#######

از غم خبری نبود اگر عشق نبود
دل بود ولی چه سود اگر عشق نبود
بی رنگ تر از نقطه ی موهومی بود
این دایره کبود اگر عشق نبود

########

هر چند امیدی به وصال تو ندارم
یک لحظه رهایی ز خیال تو ندارم
ای چشمه ی روشن منم آن سایه که نقشی
در آینه ی چشم زلال تو ندارم

#########

هیس حرف نزن... صدای نفس هایت را بیشتر از دروغ هایت دوست دارم

#########

قرار نبود
دلی در این میان بشکند
اما...
و گاهی هزار درد می شود یک اما!

MAMAD*50 CENT
30-01-2012, 18:43
هر جا هستی یاد من باش! من که با یاد تو موندم،

پا به پای هر دقیقه از تو گفتم! از تو خوندم!

از تو که شرم سلامت لحظه هامُ زیرُ رو کرد!

با خداحافظ سردت چشم من به گریه خو کرد!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

قصیده می شوم اگر تو تشنه ی شنیدنی!

به اوج می رسم اگر، تو بی قرار ِ دیدنی!

بیا که درهوای تو، از نو نفس تازه کنم!

بیا که این حماسه را با تو پُر آوازه کنم!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

تو رو باید می شناختم که هزار تا چهره داشتی

روی احساس و دل من داشتی قیمت می گذاشتی

تو نتونستی بفهمی که وفا خریدنی نیست

چینی شکسته ی دل ، دیگه پیوند شدنی نیست

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

گفتی که بیا و از وفایت بگذر

از لهجه بی وفاییت رنجیدم

گفتم که بهانه ات برایم کافیست

معنای لطیف عشق را فهمیدم …

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

MAMAD*50 CENT
30-01-2012, 18:44
هوا ترست به رنگ هوای چشمانت

دوباره فال گرفتم برای چشمانت

اگر چه کوچک و تنگ است حجم این دنیا

قبول کن که بریزم به پای چشمانت.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

وقتی تو نیستی

نه هست های ما

چونانکه بایدند

نه بایدها…

مثل همیشه آخر حرفم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

تویی که دل نداری، منو تنها می ذاری!

تو سینه ت به جای دل یه تیکـّه سنگ داری!

من که حرفی ندارم! باز بگو: دوست دارم!

هنوزم قشنگه این دروغ تکراری!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

اشکهای من از غصه نیست

فقط…

چشمهای من خجالتیست

چشمانم به وقت دیدنت ” عرق ” میکند !

اما…

تو این را باور نکن…

غصه از اشکهای من میبارد…!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

به اسم آشنایی رفاقتی به پا کردی

به نام اون رفاقت دیدی با من چه ها کردی

شدی درد و دوای من شدی مثل خدای من

شدی درد آشنای من شروع انتهای من

Soheil.DVBHS
30-01-2012, 18:46
سرم را نه ظلم مي تواند خم کند،
نه مرگ، نه ترس!
سرم فقط براي بوسيدن دست هاي تو
خم مي شود . . .

########

دلتنگی همیشه از ندیدن نیست، لحظه های دیدار با همه ی زیبایی هایش گاه پر از دلتنگیست

########

قدر آدم هایی که دوستتان دارند را بیشتر از چیزهایی که دوستشان دارید، بدانید!

########

دیوار
اگر دیواری کوتاه‌تر از دیوار من پیدا نکردید، بگویید تا خودم برایتان پیدا کنم!

########

یکی هست، تو قلبم، که هر شب واسه اون می نویسمو اون خوابه
نمی خوام بدونه واسه اونه که قلب من اینهمه بی تابه

Soheil.DVBHS
30-01-2012, 18:51
حس می كنم ؛ دنیا خالیست !!
مگر تو چند نفر بودی ؟!

#######

سکوت مي کنم
به احترام
آن همه حرف
که در دلم مرد

########

بی تو
نه بوی خاک نجاتم می دهد ،
و
نه شمارش ستاره ها تسـکینم ،
چرا صدایم کردی ؟

########

معجزه . . .
یعنی اینکه
گاهی تو به من فکر می کنی . . .

#########

اي صبا گر بگذري از كوي مهرافشان دوست
يار ما را گو سلامي دل هميشه تنگ اوست

Soheil.DVBHS
30-01-2012, 18:54
مرغ باغ ملكوتم، نيم از عالم خاك / چند روزي قفسي ساخته‌اند از بدنم
خرم آن روز كه پرواز كنم تا بر دوست / به هواي سر كويش پر و بالي بزنم

#########

دیر آمدی باران... دیر!
من در جایی...
در حجم نبودن کسی خشکیدم!

########

در حسرت دیدار تو آواره ترینم................!

########

بد ترین نوع دلدادگی اینه که کنارش باشی وبدونی هرگز بهش نمیرسی

########

به کسی نگید فلانی رو دوست دارید. ممکنه تو رودربایستی بمونید و مجبور شید واسه‌ی همیشه دوسـِش داشته باشید.

Soheil.DVBHS
30-01-2012, 18:58
کام به کام ...
تجربه کردم بهشت را...!
از ميان لبانم تا بند بند شش ها....
وقتی که اولين سيگار بعد از به آغوش کشيدنت روشن شد....

########

از همان روز اول که آمدی
بوی رفتن میدادی
نگو نه که
دسته ی چمدانت را محکم تر از دستان من گرفته بودی

########

برای تو ...
برای چشمهایت !
برای من ...
برای دردهایم !
برای ما ...
برای این همه تنهایی
ای کاش خدا کاری بکند ....!

#########

با من بمان ... آنها که رفتن شان را طاقت آوردم ... تو نبودند

#########

تقصیر دلم چیست اگر روی تو زیباست
حاجت به بیان نیست که از روی تو پیداست
من تشنه ی یک لحظه تماشای تو هستم
افسوس؛که یک لحظه تماشای تو رؤیاست

Soheil.DVBHS
30-01-2012, 19:04
این همه دل تنگی برای ِ تو نیسـت !
برای جای خالی دوستت دارم اسـت در كلمات من !
برای دل نگرانم... برای دل تنگم ...
برای اشتیاق دویدن به سمت در ...
برای منتظرت بودم ... !

#########

تو ميگذري ...
زمان ميگذرد ...
چه كنم با دلي
كه از تو
توان گذشتنش نيست ...

#########

تو دست در دست دیگری ….
من در حال نوازشِ دلی که سخت گرفته است از تو ….
مدام بر او تکرار می کنم که نترس عزیز دل…
آن دستها به هیچ کس وفا ندارند

########

همیشه خاطره هامیمانند، پس آسوده خاطرم كه تو در خاطره ام میمانى

########

صرف فعل “دوست داشتن” بسیار سخت است
گذشته اش که به هیچ وجه ساده نیست
حالش کاملاً اخباری ست
آینده اش هم شرطی …

Soheil.DVBHS
30-01-2012, 19:09
آنقدر فـریادهایـم را سکوت کردم...
که اگر به چشمانم بنگری،
کر میشوی....

#########

بی تو بودن را برای با تو بودن دوست دارم

#########

می بوسم و می گذارم کنار
تمام چیزهایی که ندارم را
دست هایت را
عاشقی ات را
همه را
عادت احمقانه ای ست
چسبیدن به چیزهایی که ندارمشان

########

تو هوس كه نه ...نفس بودي،
آنقدر دير مي كني و نمي ايي
كه روزي هزار بار
خفه مي شوم و مي ميرم....

#########

من از ساعت متنفرم ، از این اختراع عجیب بشر
که جای خالی تو را به رخ دلتنگیهای من می کشد

Soheil.DVBHS
30-01-2012, 19:13
نگاه من چگونه
به دنیای تو خواهد رسید؟!
وقتی همه مرزهایت را بسته ایی!

#########

باز هم تنهایی
ذهنم پر از تو و خالي از ديگران ...
اما کنارم خالي از تو ... ، و پر از ديگران ...

########

تو می خواستی بشی سنگ صبورم ...
تو شدی سنگ و من هنوز صبورم

########

این منم
آن شب زده ی آشفته
از حوالی بی کسی
پناه آورده ام
به حوالی تو…

###########

انتظار
من عادت دارم نگاه کنم به آدمهایی که از دور می آیند
تا آن زمان که ثابت شود
تو نیستند!

Soheil.DVBHS
30-01-2012, 19:18
من به هر کتاب مقدسی استخاره می کنم،
می گوید:
دوست داشتن تو بی فایده اسـت

#######

دلم می خواست می توانستم "همه" ام را بدهم "همه" اش باشم .. ولی همه را از دست دادم و او مال دیگری شد..

########

بین عشق و عقل تعادل برقرار کنید لطفا ....
سعی کنید !! غیر ممکن نیست .....

########

یك روز می بوسمت !
پنهان كردن هم ندارد . مثل احساسات تو نیست كه مخفی شان می كنی

##########

فصل که رخت عوض می کند
دوباره عاشقت می شوم
گیرم زمستان باشد و من
آهسته روی پیاده روی یخزده راه بروم
عشق تو همین شال پشمی است
که نفسم را گرم می کند

Soheil.DVBHS
30-01-2012, 19:30
سکوت ، همیشــه نشانه رضایت نیست!
شاید کسی دارد
خفه می شود
پشت یک بغـض . . .

#########

چه قدر فاصله اینجاست بین آدمها
چه قدر عاطفه تنهاست بین آدمها
کسی به حال شقایق دلش نمی سوزد
و او هنوز شکوفاست بین آدمها

########

دير كرده اي ذره اي..
به اندازه سفيد شدن مـوهاي من شايد!

########

وقتی تو رفتی همه چیزم رفت...
وقتی تو رفتی زندگیم رفت...
اما....
تنهاییم نمیره!

##########

می دانی ...
پزشکان که هیچ،
حتی مأموران "بازیافت" هم
از این قلب شکسته،
قطع امید کرده اند!

MAMAD*50 CENT
30-01-2012, 20:44
دوستی تکرار دوستت دارم نیست ، دوستی فهمیدن ناگفتنی های کسی است که دوستش می داری

چو قلب شب تاریک تنهایی هایمدوستت دارم

چو بامداد خوش دوستت دارم

به یاد تو و یادهایت شب نشستم بیدار

چه خواب باشم چه بیدار باشم دوستت دارم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

سرم درد میکند برای دردسر!
و تو میدانی آنقدردوستت دارم
که حتی اگر سرم به سنگ بخورد
یا سنگ به سرم !!
از این دوستت دارمدست بر نخواهم داشت

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *ترا در طبیعت بکر چون یاس
و در افکارم از احساس
در انزوای تنهایی بی حد
ترا در شبانه ی لبخند
تا صبح دور
و به اندازه ی یک جرعه خدا
دوستت می دارم* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

به اندازه مهربانی حضور یک کــس که یکتا است دوستت دارم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *.از چهار راه قلبم عبور کردی و هیچ به چراغ قلبم توجه نکردی ، اما بدان پلیس قلبم تو را تعقیب خواهد کرد و برگه ی دوستت دارمرا زیر برف پاکن های دلت خواهد گذاشت.

MAMAD*50 CENT
30-01-2012, 20:45
کسی که باورت داره یه قدم جلوتر از کسیه که دوستت داره ، پس بیشتر از اینکه دوستت داشته باشم باورت دارم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

از طلوع عشق تا غروب سرنوشت و از غوغای زندگی تا سکوت مرگ دوستت دارم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

دهانت را می بویند ، مبادا گفته باشی دوستت دارم، دلت را می پویند مبادا شعله ای در آن نهان باشد ، عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد . (شاملو)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *آه من هم زنم ، زنی که دلش ، در هوای تو می زند پر و بال ، دوستت دارمای خیال لطیف ، دوستت دارم ای امید محال . (فروغ فرخزاد)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

زیبایی عشق به سکوت است نه فریاد ، پس با تمام سکوتم دوستت دارم:loveit:

MAMAD*50 CENT
30-01-2012, 20:47
نباید یه مو از سرت کم بشه !
حق نداری اخم کنی ، همیشه باید بخندی !
اجازه ناراحت شدن نداری !
باید خیلی مواظب خودت باشی فهمیدی ؟
حق مریض شدن نداری !
باشه؟
چون من دوستت دارم!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *معما ! :

میدونی کی بیشتر از همه دوستت داره !؟

راهنمایی ! :

بالای صفحه اسمش رو نوشته !

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

برایت مینویسم
دوستت دارم
نگو که تکراریست
شاید روز رسد که هرگز تکرار نشود

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

برای دوست داشتنت

از من دلیل می خواهند ، نازنین… !

چشمانت را قرض می دهی… ؟

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *برای بدست آوردنت نمی جنگم… !

به تکّدی قلبت هم نمی آیم… !

دوستت دارم،

فارغ از داشتنت ….

MAMAD*50 CENT
30-01-2012, 20:48
بازدوستت دارمِ من

تو را یک قدم به عقب کشید …

ولی مهربان

پشتت دیوار است… !!

دیگر جایی برای قدم بعدی نیست

پس دوستت دارم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


در اقتصاد چشمان تو همه دل ها کالای پست هستند

هرچه بیشتر دوستت بدارند کمتر خریدارشان میشوی.* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *سکه های دوستت دارم را به من برگردان ٬باید جای بهتری خرجشان کنم.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


کاش می دانستی که چقدر دوستت دارم و مرا از این عذاب رها می کردی ، ای کاش تمام اینها را می دانستی ، کاش می دانستی ، ای کاش می دانستی

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

:loveit:
اگر می دونستی چقدر دوستت دارم همه آن چیزها که در بندت کشیده رها می کردی ، غرورت را ، قلبت را ، حرفت را ، ای کاش می دانستی

MAMAD*50 CENT
30-01-2012, 20:49
هر وقت میخوای ببینی چقدر دوستت دارم ، انگشتت رو بذار رو نبضت ، می فهمی که دوست داشتنم تمومی نداره .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *در صفحه ی شطرنج زندگیم تمام مهره هایم مات مهربانیت شد و من با اسب سفید قلبم به سوی تو تاختم تا بگویم شاه دلم دوستت دارم .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *دوستت دارمبه اندازه ی پلک هایی که در زمان خیال پردازی هایم زدم و چه بسیار خیالاتی که در ذهن پروراندم .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *دوستم بدار ، نه برای سرگرمیت ، دوستم بدار ، نه برای اشک ریختنت در خزان زندگیم ، دوستم بدار ، ولی هرگز نگو دوستت دارم، دوستم بدار ، همانگونه که دوستت دارم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *میدونستی بیست و یکیدوستت دارم! بیستا واسه بیست بودنت ، یکی برا تک بودنت

MAMAD*50 CENT
30-01-2012, 20:51
دوستت دارم عزیزم خیلی زیاد ، خیلی ها میگن اگه به معشوقت زیاد بگی دوستت دارم اون زود تو را از یاد می بره و به کس دیگری عشق می ورزد ، ولی من به تو اطمینان دارم ، پس دوستت دارم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
زیبایی عشق به سکوت است نه فریاد ، پس با تمام سکوتم دوستت دارم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

چو قلب شب تاریک تنهایی هایم دوستت دارم

چو بامداد خوش دوستت دارم

به یاد تو و یادهایت شب نشستم بیدار

چه خواب باشم چه بیدار باشم دوستت دارم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
اگه من خسته و تنهام باز میگم دوستت دارم
اگه من اسیر غمهام باز میگم دوستت دارم
اگه آشنای دردم ندارم یه همزبونی
گل باغ آرزوهام باز میگم دوستت دارم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
چون تورا دوست دارم
{هر کجا هستم،باشم}
عشق تو همراه من است
قلب من جای تو شد
قلب تو مال من است

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

تو را چون موج دریا دوست دارم
چو گل همقدر دنیا دوست دارم
تک اندر وادی مهر و محبت
جدا از کل غمها دوست دارم

MAMAD*50 CENT
30-01-2012, 20:53
ولو دروغ ، چه زیباست دوستت دارم
چه قدر مثل مسیحاست دوستت دارم

شروع وسوسه ی سوختن شد و بی شک
کلام آخر دنیاستدوستت دارم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
و هر چقدر هم که بشوئی پاک نمی شود..
رنگ حسرت لبهات
در اندوه گفتن دوستت دارم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
برای من که
دوستت دارم
و جای تو خالیست
زیر همین باران
کنار این همه دلتنگی !
کمی بوسه بفرست
.
.
.
و کمی« دوستت دارم » ..!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

به اندازه ی تمام بوسه های بی پاسخی که ماهی به دریا میزنه

دوستت دارم. .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

دوستت دارم دانم که تویی دشمن جانم ، از چه با دشمن جانم شده ام دوست ندانم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

!( نوشتمدوستت دارم، پرانتز را نبستم ، بگذار این حقیقت تا ابد جریان بیابد . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


قابل توجه بعضی ها

بسیاری از «من هم دوستت دارم» ها

نتیجه رودربایستی ای هستند که «دوستت دارم» ها

ایجاد می کنند ، جدی نگیرید !

S.A.B.E.R
30-01-2012, 22:25
*
ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﺧﻂ ﺗﯿﺮﻩ،
ﺧﻮﺏ ﻣﯿﺪﺍﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﺁﺩﻡ
ﻫﺎ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩ!
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﻣﺎ ﭘﯿﻐﺎﻡ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﻭﺩ ﺑﻪ ﻫﻢ
ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﯿﻢ،ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﻢ ﺁﻥ ﺳﻮ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ ﺗﮑﻪ
ﭼﻮﺑﯽ ﻫﺴﺖ؟ﻣﻦ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﺗﺶ
ﮐﺸﯿﺪﻡ!
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﭼﻤﻦ ﻫﺎ ﺑﯽ ﺗﻮ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ/ﺑﻬﺎﺭ ﻭ ﮔﻞ
ﺩﻻﺭﺍﯾﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ/ﻓﺮﯾﺐ ﮐﺲ ﻧﺨﻮﺭﺩﻡ ﺟﺰ ﺗﻮ
ﺍﯼ ﯾﺎﺭ/ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﮐﺲ ﻓﺮﯾﺒﺎﯾﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﮔﻔﺘﯽ ﭼﻮ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﺯﻧﻢ ﺳﻮﯼ ﺗﻮ ﭘﺮ/ﭼﻮﻥ
ﻣﺎﻩ ﺷﺒﯽ ﻣﯿﮑﺸﻢ ﺍﺯ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺳﺮ/ﺍﻓﺴﻮﺱ
ﮐﻪ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﺷﺪﯼ ﺗﻨﮓ ﻏﺮﻭﺏ/ﺍﻧﺪﻭﻩ ﮐﻪ
ﻣﻬﺘﺎﺏ ﺷﺪﯼ ﻭﻗﺖ ﺳﺤﺮ.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﺩﯾﺸﺐ ﺍﺯ ﺩﻓﺘﺮ ﻋﻤﺮﻡ ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ ﺧﻮﺍﻧﺪﻡ/
ﭼﻮﻥ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺗﻮ ﺭﺳﯿﺪﻡ ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻡ/
ﻫﻤﻪ ﯼ ﺩﻓﺘﺮ ﻋﻤﺮﻡ ﻭﺭﻗﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﺒﻮﺩ/ﻫﻤﻪ
ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ ﻣﻦ ﺣﺴﺮﺕ ﺩﯾﺪﺍﺭ ﺗﻮ ﺑﻮﺩ.
* * * * * * * * * * * * * * * * *

S.A.B.E.R
30-01-2012, 22:28
* *
ﺁﺑﺎﺩ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﻡ ﻭ ﺧﺮﺍﺑﻢ ﮐﺮﺩﯼ،ﯾﮏ ﺯﻧﺪﻩ ﮐﻪ
ﺗﻮ ﻣﺮﺩﻩ ﺣﺴﺎﺑﻢ ﮐﺮﺩﯼ،ﺑﺎ ﺷﻮﻕ ﮐﺒﻮﺗﺮﺍﻧﻬﺘﺎ
ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮ،ﻫﺮﺑﺎﺭ ﮐﻪ ﺁﻣﺪﻡ ﺟﻮﺍﺑﻢ ﮐﺮﺩﯼ.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﺧﻮﺍﻫﻢ ﮐﻪ ﻗﻠﺐ ﮔﺮﻣﺖ ﺁﻣﺎﺝ ﻏﻢ ﻧﮕﺮﺩﺩ،ﺑﺎﻍ
ﺩﻟﺖ ﺍﻟﻬﯽ ﺩﺷﺖ ﺳﺘﻢ ﻧﮕﺮﺩﺩ،ﺍﺷﮏ ﻧﺪﺍﻣﺖ
ﺍﯼ ﺟﺎﻥ ﺍﺯ ﭼﺸﻢ ﺗﻮ ﻧﺒﺎﺭﺩ،ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺁﺭﺯﻭﯾﺖ
ﻣﺮﺩﺍﺏ ﻏﻢ ﻧﮕﺮﺩﺩ.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﻣﺎ ﮐﻪ ﺟﺰﻏﺎﻟﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﺑﺲ ﮐﻪ ﺁﺗﯿﺶ
ﺳﻮﺯﻭﻧﺪﯼ ﺗﻮ!
ﻣﯿﺨﺖ ﻭ ﺑﺪ ﺟﻮﺭﯼ ﺗﻮﯼ ﻗﻠﺒﻤﻮﻥ ﮐﻮﺑﻮﻧﺪﯼ
ﺗﻮ
ﺍﯾﻨﻘﺪﻩ ﺑﺎ ﺍﻭﻥ ﭼﺸﺎﺕﻧﺎﺯ ﻭ ﮐﺮﺷﻤﻪ ﺍﻭﻣﺪﯼ
ﺗﺎ ﺩﯾﮕﻪ ﻫﻮﺵ ﻭ ﺣﻮﺍﺱ ﺍﺯ ﺳﺮﻣﻮﻥ ﭘﺮﻭﻧﺪﯼ
ﺗﻮ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩﯼ ﺩﺭﺩ ﺩﻝ ﮐﻦ ﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺘﯽ،
ﮐﻮ ﺭﻓﯿﻖ ﺭﺍﺯﺩﺍﺭﯼ ﮐﻮ ﺩﻝ ﭘﺮ ﻃﺎﻗﺘﯽ؟
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﻫﺮﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺷﺪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﮑﺴﺖ!ﺍﯾﻦ
ﺟﻮﺍﺏ ﺳﺎﺩﮔﯽ ﺍﺳﺖ.
* * * * * * * * * * * * * * * *

S.A.B.E.R
30-01-2012, 22:28
* *
ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺮﯾﺪﺍﺭﻡ ﺷﻮﯼ ﺗﺎ ﻣﻦ ﺧﺮﯾﺪﺍﺭﺕ ﺷﻮﻡ ﺑﺎ
ﺟﻮﻥ ﻭ ﺩﻝ ﯾﺎﺭﻡ ﺷﻮﯼ ﺗﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﺯﺍﺭﺕ ﺷﻮﻡ
ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﭼﻮﻥ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺑﺎﺯﯾﮕﺮ ﺑﺎﺯﯾﮕﺮﺍﻥ
ﺍﻭﻝ ﺑﻪ ﺩﺍﻡ ﺁﺭﻡ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻭﺍﻧﮕﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭﺕ ﺷﻮﻡ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﺩﻟﻢ ﻫﻤﭽﻮ ﺁﺳﻤﺎﻥ،ﭘﺮ ﺍﺯ ﺍﺑﺮﻫﺎﯼ ﺑﺎﺭﺍﻧﯽ
ﺍﺳﺖ،ﺍﯼ ﮐﺎﺵ ﺩﻟﻢ ﺍﻣﺸﺐ ﺑﮕﺮﯾﺪ،ﺷﺎﯾﺪﮐﻪ
ﺑﻐﺾ ﻋﺸﻖ ﺩﺭ ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﺑﺸﮑﻨﺪ.…
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﯾﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺗﻮ ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ ﻫﺎﺕ ﺑﺮﺍﻡ ﺑﺎﺯ ﮐﻦ
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﮐﻞ ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ ﻫﺎﺕ ﺷﺪﻡ!
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﺍﯼ ﻏﺼﻪ ﻣﺮﺍ ﺩﺍﺭ ﺯﺩﯼ ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﯽ/ﺁﺗﺶ
ﺑﻪ ﺷﺐ ﺗﺎﺭ ﺯﺩﯼ ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﯿﺎﯼ ﻏﺼﻪ ﺩﻣﺖ
ﮔﺮﻡ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻟﺤﻈﻪ ﯼ ﺷﺎﺩﯼ/ﺑﺎ ﺭﮒ ﺭﮒ ﻣﻦ
ﺗﺎﺭ ﺯﺩﯼ ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﯽ. . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ﺍﻣﺸﺐ ﺩﻟﻢ ﺍﺯ ﺁﻣﺪﻧﺖ ﺳﺮﺷﺎﺭ ﺍﺳﺖ/ﻓﺎﻧﻮﺱ
ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﮐﻮﭼﻪ ﺩﯾﺪﺍﺭ ﺍﺳﺘﺂﻧﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﺭ
ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﻡ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ/ﺍﯾﻦ ﭼﺸﻢ ﺑﺨﻮﺍﺑﺪ،ﺁﻥ
ﯾﮑﯽ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺍﺳﺖ!
* * * * * * * * * * * * * * * * *

S.A.B.E.R
30-01-2012, 22:30
* *
*
ﺗﻮﮐﻪ ﺑﺎ ﺩﯾﮕﺮﺍﻧﺖ ﺑﻮﺩ ﻣﯿﻠﯽ/ﭼﺮﺍ ﯾﺎﺩﺕ ﻣﺮﺍ
ﺑﺸﮑﺴﺖ ﺧﯿﻠﯽ/ﻣﮕﺮ ﻗﺼﺪﺕ ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ ﻣﺎ
ﺑﻮﺩ/ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ﻣﺎ ﻧﺸﺪ ﻣﺠﻨﻮﻥ ﻭ ﻟﯿﻠﯽ.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*
ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺧﺪﺍﯾﯽ ﮐﻪ
ﺁﺳﻤﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻨﺪﺍﻧﺪﻥ ﮔﻠﯽ ﻣﯿﮕﺮﯾﺎﻧﺪ.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*
ﺍﮔﺮ ﻧﺴﯿﻤﯽ ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﻧﻮﺍﺯﺵ ﮐﺮﺩ ﺑﺪﺍﻥ
ﺁﻥ ﻫﻮﺍﯼ ﺩﻝ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﺎﺩﺕ ﻣﯽ ﻭﺯﺩ.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*
ﺍﯼ ﻋﺰﯾﺰﯼ ﮐﻪ ﻓﻠﮏ ﮐﺮﺩﻩ ﻣﺮﺍ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺟﺪﺍ/ﺍﺯ
ﮐﺠﺎ ﻏﻨﭽﻪ ﺑﭽﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﺩﻫﺪ ﺑﻮﯼ ﺗﻮ ﺭﺍ.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*
ﺩﻭﺳﺘﯽ ﻣﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﯽ
ﺁﯾﺪ ﻭ ﮔﺎﻫﯽ ﻧﻤﯽ ﺁﯾﺪ،ﺩﻭﺳﺘﯽ ﻣﺎ ﺷﺒﯿﻪ
ﻫﻮﺍﺳﺖ،ﮔﺎﻫﯽ ﺳﺎﮐﺖ،ﮔﺎﻫﯽ ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ ﺍﻣﺎ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﺭ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﻣﺎﺳﺖ.
* * * * * * * * * * * * * * * * * *

S.A.B.E.R
30-01-2012, 22:36
*
*
ﻣﻦ ﻣﯿﺒﺎﻓﻢ،ﺍﻭ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺒﺎﻓﺪ،ﻣﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭ ﮐﻼﻩ
ﺗﺎ ﺳﺮﺵ ﺭﺍ ﮔﺮﻡ ﮐﻨﻢ،ﺍﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ ﺩﺭﻭﻍ ﺗﺎ
ﺩﻟﻢ ﺭﺍ ﮔﺮﻡ ﮐﻨﺪ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*
ﺗﻮ ﮐﻪ ﻋﺸﻮ ﺗﻮ ﻭﯾﺮﻭﻧﯽ ﻧﺪﯾﺪ/ﺷﺐ ﺳﺮ ﺩﺭ
ﮔﺮﯾﺒﻮﻧﯽ ﻧﺪﯾﺪﯼ/ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﯽ ﭼﻪ ﺩﺭﺩﯼ ﺩﺍﺭﻩ
ﺩﻭﺭﯼ/ﺗﻮ ﮐﻪ ﺭﻧﮓ ﭘﺮﯾﺸﻮﻧﯽ ﻧﺪﯾﺪ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*
ﺩﯾﺸﺐ ﮐﻪ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺁﻣﺪ،ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻢ ﺳﺮﺍﻏﺖ ﺭﺍ
ﺑﮕﯿﺮﻡ ﺍﻣﺎ ﺧﻮﺏ ﻣﯿﺪﺍﻧﺴﺘﻢ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺪﺍﯾﺖ
ﮐﻨﻢ،ﺑﺎﺯ ﺯﯾﺮ ﭼﺘﺮ ﺩﯾﮕﺮﺍﻧﯽ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*
ﺩﯾﺸﺐ ﺍﺯ ﺩﻟﺘﻨﮕﯿﺖ،ﺑﻐﺾ ﮔﻠﻮﯾﻢ ﺭﺍ
ﺷﮑﺴﺖ/ﮔﺮﯾﻪ ﺍﯼ ﺷﺪ ﺑﺮ ﻓﺮﺍﺯ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﯾﻢ
ﻧﺸﺴﺖ/ﻣﻦ ﻧﮕﺎﻫﺖ ﺭﺍ ﮐﺸﯿﺪﻡ ﺭﻭﯼ ﺗﺎﺭﯾﺦ
ﻏﺰﻝ/ﺗﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻗﻠﺒﻢ ﻧﺸﺴﺖ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*
ﺗﻤﺎﻡ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﻧﺬﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ ﺗﺎ ﺗﻮ ﻫﻤﺎﻥ
ﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﺻﺒﺢ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﺧﺪﺍ،ﻋﻄﺮ
ﺩﺳﺘﻬﺎﯾﺖ،ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ ﺍﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﻣﯿﺴﭙﺎﺭﺩ
* * * * * * * * * * * * * * * * * *

S.A.B.E.R
31-01-2012, 14:44
* *
* *
ﺩﻭ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﮐﺮﺩﻣﺖ ﻫﻤﻪ ﻋﻤﺮ/ﻧﺮﻭﺩ ﺗﺎ
ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺍﺯ ﯾﺎﺩﻡ/ﻧﮕﺎﻩ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﮐﻪ ﺩﻝ ﺑﺮﺩﯼ/
ﻧﮕﺎﻩ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﮐﻪ ﺟﺎﻥ
ﺩﺍﺩﻡ.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* *
ﻋﻤﺮ ﺁﺩﻡ ﮐﻔﺎﻑ ﻧﻤﯿﺪﻩ ﺑﻪ ﺁﺧﺮ ﺟﺎﺩﻩ ﯼ
ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﺮﺳﻪ،ﺁﻫﺎﯼ ﺗﻮ ﮐﻪ ﺁﺧﺮ ﺍﯾﻦ ﺟﺎﺩﻩ
ﺍﯼ:ﺳﻼﻡ!
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* *
ﻻﮎ ﭘﺸﺖ ﺻﺪ ﻫﺎ ﺑﺎﺭ ﺗﻮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ ﺍﮔﺮ ﻣﯽ
ﺩﺍﻧﺴﺖ،ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺁﻣﺪﻥ ﺍﺯ ﻻﮎ ﺁﺭﺯﻭﯼ
ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺍﺳﺖ ﺑﯿﻦ ﺍﻭ ﻭ
ﻋﻘﺎﺏ ﺑﺎﻻﯼ ﺳﺮﺵ.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* *
ﻗﺸﻨﮕﺘﺮﯾﻦ ﻋﺸﻖ،ﻧﮕﺎﻩ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎﻥ
ﺍﺳﺖ،ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽ ﺳﭙﺎﺭﻡ.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* *
ﻫﺮ ﺳﺤﺮ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻣﻦ ﺑﻮﺩﯼ/ﻫﻤﻪ ﺷﺐ ﻫﺎ
ﺷﻬﺎﺏ ﻣﻦ ﺑﻮﺩﯼ/ﻭﺭ ﺷﮑﺴﺘﻢ ﺑﺪﻭﻥ
ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ/ﺗﻮ ﺗﻤﺎﻡ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﻦ
ﺑﻮﺩﯼ

S.A.B.E.R
31-01-2012, 14:52
* *
* *
ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ:ﻣﯿﺨﻮﺭﯼ ﯾﺎ ﻣﯿﺒﺮﯼ؟ﮔﻔﺘﻢ
ﻣﯿﺨﻮﺭﻡ،ﺍﻣﺎ ﺍﻓﺴﻮﺱ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﺴﺘﻢ ﻟﺬﺕ
ﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ ﻭ ﻏﺼﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﯿﺨﻮﺭﻧﺪ!
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* *
ﺧﺪﺍﯾﻢ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻭ ﺑﺎﻭﻓﺎﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺳﺮﺍﻍ
ﻧﺪﺍﺭﻡ،ﺑﻪ ﺭﺳﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭﯾﺴﺖ ﮐﻪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻣﯽ ﺳﭙﺎﺭﻡ.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* *
ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﺍﺭ ﺩﻧﯿﺎ،ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﺩﺍﺭﻡ:
ﺩﻭﺳﺘﺖ!
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* *
ﻓﺎﻧﻮﺱ ﺷﺐ ﻭﺩﺍﻉ،ﺑﺎ ﻫﺮ ﺳﻮﺳﻮ/ﻣﯽ
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺁﻥ ﮐﻮﭼﻪ ﯼ ﺭﻭﯾﺎﯾﯽ ﮐﻮ/ﺍﻭ ﺑﻮﺩ ﻭ
ﮐﻤﯽ ﺷﻌﺮ ﻭ ﻫﻮﺍﯾﯽ ﺍﺑﺮﯼ/ﺍﻣﺮﻭ ﻧﻪ
ﺍﺑﺮﯾﺴﺖ،ﻧﻪ ﺷﻌﺮﯾﺴﺖ،ﻧﻪ ﺍﻭ!
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* *
ﮐﺎﺭﮔﺮ ﺧﺴﺘﻪ ﺍﯼ ﺳﮑﻪ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺟﯿﺐ ﮐﺖ ﮐﻬﻨﻪ
ﺍﺵ ﺩﺭﺁﻭﺭﺩ ﺗﺎ ﺻﺪﻗﻪ ﺩﻫﺪ،ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﯼ
ﺭﻭﯼ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﯾﺪ ﻭ ﻣﻨﺼﺮﻑ ﺷﺪ" ،ﺻﺪﻗﻪ
ﻋﻤﺮ ﺭﺍ ﺯﯾﺎﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. "
* * * * * * * * * * * * * * * * * *

Soheil.DVBHS
31-01-2012, 18:13
دیگر نمی گویم گشتم نبود نگرد نیست..بگذار صادقانه بگویم ...گشتم...اتفاقا بود...فقط مال من نبود

#########

دلهایم...
برایت تنگ شده اند!
آخر تو که نمیدانی ،
برای فراموش کردنت دو دل شده ام....

#########

ديوانه كسي است
كه معشوق را در مجاورت
آغوش ديگري
ببيند و باز برايش بنويسد !
من اگر
ديوانه نبودم ،اينجا نبودم !
میان اين همه
دل سنگ ...
مثل تو ...!

#########

مدت هاست تنها چیزی که مرا یاد تو می اندازد
طعنه های دیگران است !
شاید اگر این " دیگران " نبودند ،
تو زودتر از اینها
برای من ، مـُرده بودی ...

###########

هر نتی که از عشق بگوید ..
زیباست
حالا سمفونی پنجم بتهوون باشد ،
یا زنگ تلفنی که در انتظار صدای توست ..

Soheil.DVBHS
31-01-2012, 18:19
چشم هایت حرف می زنند
و لب هایت پلک
کدام را ببینم؟
کدام را ببوسم؟!

##########

تو نیستی
حالا چه فرقی می کند
فاصله یک راه ِ شیری باشد
یا یک لبخند!

##########

شاید این خواست ی خداست
که از پشت تمام بن بست ها
به تومیرسم دوباره !

############

تا کجای قصه باید ز دلتنگی نوشت؟
تا به کی یازیچه بودن در دو دست سر نوشت؟
تا به کی با ضربه های درد باید رام شد؟
یا فقط با گریه های بی قرار آرام شد؟

#########

هیجانی ست ...
اینکه
میان دستانت
لحظه ای چشم هایم را ببندم....
و دنیا به سکوت صدای
نفس هایت فرو رود
نمیدانی ...
هیجانی ست ....

Soheil.DVBHS
31-01-2012, 18:23
گاه دلتنگ می شوم دلتنگ تر از همه ی دلتنگی ها ،
گوشه ای می نشینم و حسرت ها را میشمارم ،
باختن ها و صدای شکستن ها را ،
نمیدانم من کدامین امید را ناامید کردم
کدام خواهش را نشنیدم
به کدام دلتنگی خندیدم که چنین دلتنگم ...

############

نفس که می کشم
مثل " ها " کردن در آیینه
نقش می بندد
دستهایت بر پیکره ی بودنم ...

##########

نمی دونی چقدر خوبه تو اغوش تو جون دادن / چقدر خوبه که می فهمی تو عاشق تر بودی یا من
نمی دونی چقدر سخته که تو هستی و من تنهام / دلم می خواست می دونستی چجوری تو رو میخوام

##########

یه وقتی عاشقم بودی از این قصه دلم خونه
که می دونم یه روز می ری چیزی یادت نمی مونه
تو می ری و بدون تو منم دنیامو می بازم
از این حرفای من چیزی نمی فهمی گل نازم

############

کاش همیشه شب باشد ..
چون همان وقت است که تو در کنج دلم خوابی....

Soheil.DVBHS
31-01-2012, 18:31
تمام اکسیژنهای دنیا را هم بیاورند
به کارم نمی آید
من پـر از هوای تو أم ...

##########

از " تو " دلگیر نیستم . . .
از دلم دلگیـرَم !
که نبود نت را صبورانه تحمل میکند . . .
بی هیچ شکوه ای ...!

##########

از وقتی تو رفتی
هنوز دلم چونان کودکانه دنبال مادر
ایستاده به چارچوب در
گریه میکند
نمیخواهی برگردی نوازشش کنی
کمی تو را میخواهد

#########

رفتنت
آنقدر معلوم بود
کِه اگر نمیرفتی
تعجب میکردم!!

#######

سیگار دارید؟؟؟
میخواهم خاطره دود کنم....!

Soheil.DVBHS
31-01-2012, 18:35
منم، منی که دیگر هیچ چیزی را دوست نمی دارم به نشان نا رضایتی از امر تغییر پذیر.نفرت هم نمی ورزم به هیچ چیزبه نشان نارضایتی تمام عیار از امر تغییر ناپذیر.

##########

همه هستی من آیه تاریکی است
که ترا در خود تکرار کنان
به سحرگاه شکفتنها و رستنهای ابدی خواهد برد
من در این آیه ترا آه کشیدم آه
من در این آیه ترا
به درخت و آب و آتش پیوند زدم

###########

من امشب تا سحر خوابم نخواهد برد
همه اندیشه ام اندیشه فرداست
وجودم از تمنای تو سرشار است
زمان در بستر شب خواب و بیدار است

########

شعر های من .......
تابلو اند ........ !
همه نبودنت را .........
تبلیغ می کنند ....

########

گریان شده دلم
همچون
دخترکی لجباز ...
پا به زمین می کوبد ؛
تو را میخوآهد
تمام تو را ...

Soheil.DVBHS
31-01-2012, 18:38
تو همیشه دعوتی راس ساعت دلتنگی...!!

##########

از تمام دنیا فقط چشمهایت را خواستم...!
آیا آسمان سهم زیادی از دنیاست؟

#########

همه شب مرغ دلم بر سر دیوار تو بود...
میپرید از قفس و عاشق دیدار تو بود...
خبرت هست که از خوبی خود بی خبری...
بخدا خوبتر از خوبتر از خوبتری...

#########

اگر نهايت دوست داشتن در يك قطره باران است من دريا را تقديمت ميكنم

#########

تا آبی عشق بر گشودن زیباست هرلحظه تو را ، تو را سرودن زیباست منظورم از این ترانه میدانی چیست ؟ یعنی همیشه با تو بودن زیباست .

Soheil.DVBHS
31-01-2012, 18:39
من دیگه ﻫﯿﺞ ﻭﻗﺖ ﺻﺪﻗﻪ ﻧﻤﯿﺪﻡ ! ﭼﻮﻥ ﻣﯿﮕﻦ ﺻﺪﻗﻪ ﺑﻼ‌ ﺭﻭ ﺍﺯ ﺁﺩﻡ ﺩﻭﺭ ﻣﯿﮑﻨﻪ ، ﻃﺎﻗﺖ ﺩﻭﺭﯾﺖ ﺭﻭ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺑﻼ

#########

دیدگانت را نبند ، نگاهت را ندزد ، تو که میدانی آیه آیه ی زندگیم از گوشه ی چشمانت تلاوت می شود .

#########

خونه ی اجاره ای داری برای یه آدم تنها ؟ قلبشو پیش میده ، جونشو ماه به ماه !

#########

اندازه ی یه سر کبریت دلم برایت تنگ شده ، کوچیکه ولی دنیا رو به آتیش میکشه !

#########

تقویم روزهایم شکسته و گم است ، بی تو چه فرقی میکند امروز چندم است !

Soheil.DVBHS
31-01-2012, 18:42
كاش مي شد همدلي را قاب كرد،ساكنان شهر غم را خواب كرد،كاش مي شد نور چشمان تو را،جانشين تابش مهتاب كرد.

#########

لب باز نكن، هنوز لبهايت را...
نه،سير نميشوم به چندين بوسه
بر روي لبم بدوز لبهايت را

##########

اگه دیدی از قلبت دود بلند شده نترس چون منم که معتاد محبتت شدم

##########

دوست داشتن تنها چیزیه که نوبتی نیست ، پس خارج از نوبت دوستت دارم .

###########

از تمام دار دنیا ، تنها یک چیز دارم : دوستت !

Soheil.DVBHS
31-01-2012, 18:44
در برهوت بی کسی تنها تو همزاد منی / ای نازتر از خواب شبم ، همواره در یاد منی . . .

##########

آنکه مست آمد و دستى به دل ما زد و رفت ، دراین خانه ندانم به چه سودا زد و رفت ،
خواست تنهایى ما را به رخ ما بکشد تنه اى بر در این خانه تنها زد و رفت

##########

از گلچین امیدهایت چتری برایم بفرست که خیس دلتنگیت نباشم!

########

وقتی لشکر ثانیه ها از روی اجسادم میگذرند زمان لحظه ای برای تاسف نمی ایستد

#######

هنوز هم نمی دانم اینجا چه فصلی است‎ ‎!
که من کال مانده ام و به تو نمیرسم !!

MAMAD*50 CENT
31-01-2012, 18:45
یک نفر ه (http://bia2fars.ir/)مره باد …

آن یکی همسفر شعر و شمیم…

یک نفر خسته از این دغدغه ها ،

آن یکی منتظر (http://bia2fars.ir/) بوی نسیم…

همه هستیم در این شهر شلوغ،


این کفایت که همه یاد همیم…!!!


Shamim poetry and (http://bia2fars.ir/)that one outfit


Someone tired of these concerns,

The breeze smells of waiting

We are all in this busy city,

Remember that all pull through this … enough
******************************

نباید یه مو از سرت کم بشه !


حق نداری اخم کنی ، همیشه باید بخندی !


اجازه ناراحت شدن نداری !


باید خیلی مواظب خودت باشی فهمیدی ؟


حق مریض شدن نداری !


باشه؟


چون من دوستت دارم !

...


Should get a little hair of your head!

Right do not fret, you should always laugh!

Do not let being upset!

You must be very c (http://bia2fars.ir/)areful Got it?

Right you do not get sick!

Ok?

I love you

******************************
نداشتن تو یعنی اینکه دیگری تو را دارد، نمی دانم نداشتن (http://bia2fars.ir/)ات سخت تر است یا تحمل اینکه دیگری تو را داشته باشد
...
Having no other means that you are you, you do not know no more difficult or tolerate that you will have another
* * * * * * * * * * * * * * * * *


دیدی

هـمان یک م (http://bia2fars.ir/)شـت

دانه ی احسـاسی که پاشیدی

چطـور خیـال پـرواز را

از سـر این پـرنده

پـراند؟؟!!
...
Saw
As a fist
Seed broke up feeling that
How to let fly
(http://bia2fars.ir/)
The head of the bird
Prand?!
* * * * * * * * * * * * * * * * *

ساعـت کـه زنـگ مـی‌زنـد …

مـُدام بـه ایـن فـکر مـی‌کنـم کـه تــواز سـاعت هـم کـمتـری …؟!
...

Now that rings …
To constantly think Tvaz less time …?
* * * * * * * * * * * * * * * * *

Soheil.DVBHS
31-01-2012, 18:46
می اندیشم زندگی رویاییست و بال و پری دارد به اندازه عشق.
بیاندیش که اندازه عشق در زندگیت چقدر است؟
آثار عشق در کجای زندگیت است؟

########

دل کندن اگر آسان بود فرهاد کوه نمیکند! دل میکند

########

دلم به حال عشق می سوزد
چرا سالهاست کسی را عاشق ندیده ام ؟
مگر نمی دانیم برای هر کاری عشق لازم است

########

هر روز دوست داشتن را به فردا می انداختی و حالا می بینی دیگر فردایی وجود ندارد
سالها چشمت را به رویش بسته بودی و نمی دانستی
و یا شاید نمی فهمیدی

########

امروز حرف حقیقت را باور می کنی ...
اما افسوس که خیلی زودتر از آنچه فکر می کردی دیر شده

Soheil.DVBHS
31-01-2012, 18:49
آن كس كه لذت یك روز زیستن و عاشق بودن را تجربه كند،
انگار كه هزار سال زیسته و آنكه امروزش را قدر نمیداند،
هزار سال هم به كارش نمی آید !

#########

امابهترین احساس اینه که بدونی یه نفرهیچوقت فراموشت نمیکنه


#########

مرغ دلم رام توست، پادشه كشور عشقم ولي ،نگين انگشتري ام نام توست.

#########

به چشمم گفتم برات اشکی نریزه دلم گفت: ببار که خاطرش خیلی عزیزه...

#########

به يادم باش كه دريادم بماني"
كه ما با هم رفيق بوديم زماني"
گذشته ها اگر رفت و گذشتند"
ولي در قلب من باز هم هماني"

Soheil.DVBHS
31-01-2012, 18:51
آنقدر باورت دارم که وقتی می گویی باران خیس می شوم.

########

اگه من اشکی توی چشمای تو بودم از روی چشمات لیز میخوردم و روی لب هات فرود می اومدم.
اما اگر تو اشکی توی چشمای من بودی از ترس از دست دادنت، هیچ وقت گریه نمیکردم!

#########

یک غنچه بدون شاخه خواهد پژمرد / یک شاخه بدون غنچه هم خواهد مرد
سوگند به عشق ، باغبان برگردان / بی غنچه دلم تاب نخواهد آورد

#########

مرگبا کسی‌ نباش که از بی‌ کسی‌ اش می‌‌نالد...

#######

با کسی‌ باش که در جمعِ کسان تو را می‌خواهد
یه رابطه از جایی شروع میشه که موبایل ها میره روی سایلنت...

MAMAD*50 CENT
31-01-2012, 18:54
وای (http://bia2fars.ir/) از نـیمـه شبـی

کـه بیـدار شـوم

تـو را بـخواهـم


و خـودم را در آغـوش دیـگری بیـابم…!

...
Half Night of Shame

The wake

I want (http://bia2fars.ir/)you

And find myself in the arms of another

* * * * * * * * * * * * * * * * *
امروز (http://bia2fars.ir/)می چیدم

پازلهای دلم را

دیدم کامل نمیشود

بی یاد تو…

یه عالمه اس ام اس فوق العاده زیبا و رومانتیک عاشقانه در ادامه مطلب
...
Order today

Pazlhay my heart

I can not complete

Without reminding you …

SMS a lot of super nice and romantic love in more

* * * * * * * * * * * * * * * * *
در عشق تو نیست میشوم بعد از تو

در مغلطه بیست میشوم بعد از تو

لا قید و لا مذهب و لا…لا..لا..لا…

بی شک نهیلیست میشوم بعد از تو
...
I am not in love wi (http://bia2fars.ir/)th you after you

After I get in my twenty misleading

Unconcerned and La Religion and La La … … .. la la ..

No doubt, after you get the list of prohibited

* * * * * * * * * * * * * * * * *
نیمــه ی گـُم (http://bia2fars.ir/)شــده ام نیستـی

که بـا نیمـه ی دیگــر

به جُستجـویت برخیـزم

تـــو…

تمـام گُمشـده ی منــی!

تمــام گـُمـشــده ی مَــن…!
...
re Missing ha (http://bia2fars.ir/)lf of my
The other half

Stand up to searching

You …

All Are L (http://bia2fars.ir/)ost!

Lost all my …

* * * * * * * * * * * * * * * * *
تنـها راه ِ حبـس ِ تــو

نـفس کشیـدن اسـت !

بـیهـوده تـلاش نکن

مجـالِ فـرار نـداری

خـیال بــازدم نخـواهــم داشـت …
...
The only way to arrest you

Breathing is

Do not try in vain

Have no opportun (http://bia2fars.ir/)ity to escape

Expiration will not let …

* * * * * * * * * * * * * * * * *

Soheil.DVBHS
31-01-2012, 18:57
تمام خطوط تلفن اشغال میشه واسه دوستت دارم گفتن ها
یعنی در آخرین لحظات تازه به اون کسی که واقعا دوستش داریم ابراز علاقه میکنیم

########

خدایا می خواهم آنگونه زنده ام نگاه داری که نشکند دلی از زنده بودنم
و آنگونه مرا بمیرانی که کسی به وجد نیاید از نبودنم

########

میخواهم از تو بنویسم ، از تو نوشتن چه زیباست

######

کنار دلم
صبورانه که می نشینی،
دست هایم را به تمامیت تو می گشایم
دست در دست تو باشد،
پاییز هم سبز می شود!!

########

من از فردا ی روشن،
كه بوی تو در آن نپیچیده است سخت بیزارم

Soheil.DVBHS
31-01-2012, 18:59
دل در تب و طوفان تنوع طلبی چیست؟
باغی ست که آلوده به آفت شده باشد
خودبینی و خودخواهی اگر معنی عشق است،
بگذار که آیینه نفرت شده باشد!

######

بیزارم از آن عشق که عادت شده باشد
یا آن که گدایی محبت شده باشد
دلگیرم از آن دل که در آن حس تملک
تبدیل به غوغای حسادت شده باشد

#######

شرمنده عشقیم و دل منجمد ما
جا دارد اگر غرق خجالت شده باشد
مقصود من از عشق نه این حس مجازی ست
ای عشق مبادا که جسارت شده باشد

########

ثانیه ها ، روزها و ماهها حقیرتر از آنند که بهانه ای برای از یاد بردنت باشند.

#######

`با`هيچ `با`ر`ا`ني` `رد` `پا`يت `از`كو`چه` `ها`ى` قلبم` پاك` `نميشو`د

Soheil.DVBHS
31-01-2012, 19:01
قلبم ببر ، جانم ببر ، اما ز خود دورم نکن ، رفتی برو ، بردی ببر ، اما فراموشم نکن.

#######

اخبارودیدی؟
‏.
‏.
‏.
هوای همه جا رو اعلام کرد جز دل من که بدجور هواتو کرده!

########

احساس خوبیه وقتی یه نفردلتنگت میشه ! احساس بهتریه وقتی یه نفرعاشقت میشه ! امابهترین احساس اینه که بدونی یه نفرهیچوقت فراموشت نمیکنه

#########

وصميمي تر از آني كه دلم مي پنداشت ، دل تو با همه آينه ها نسبت داشت ، تو همان ساده دل سبز نجيبي كه خدا ، درميان دل پاكت صدف آينه كاشت

#########

همه چیز به خاطره ها میپیونده
تنها چیزی که باقی میمونه دله شکسته منه
با چشمهایی که به انتهای جاده مینگرند
تا شاید سایه ای پیدا شود که شبیه تو باشد

Soheil.DVBHS
31-01-2012, 19:07
خندیدن خوب است
گریه کردن خوب است
فریاد زدن خوب است.
سکوت خوب است
اما
لعنت بر بغض!

#########

و من همچنان تنها
نمی گویم خوشبختی ام را ....
کاش آرامشم را نمی دزدیدی ...

#########

به تهیدستی ام نگاه نکن ،نگو كه هيچ نداري
‹‹ ببين ››
تو را دارم ...

########

آنقدر غرق در آهنگ صدایت بودم که ندیدم تنهام
و صدای باد اسـت که به من میگـوید :
او دلش با دگریست ،تو کجای کاری؟!

########

صدایت در گوشم زمزمه می شود....نگاهت در ذهنم مجسم....
ولی من تو را می خواهم نه خیالت را....

Soheil.DVBHS
31-01-2012, 19:10
قرارمان فصل انگور،شراب که شدم بیا تو جام بیاور من جان.

#######

این روزها شیرین میزنم
بی آنکه پای فرهاد ی در میان باشد ...

#########

ترانه ای را که برایت گفته بودمش فروختم با پولش نخ خریدم زخم دلم رو دوختم

########

روز تو جهنم مي بينمت آخه من وتو جهنمي هستيم تو به جرم اينكه دل منو دزديدي منم به جرم اينه يه عمر به جاي خدا تو رو پرستيدم
خدا حافظ

#########

دوستش می دارم .
لبخندش رافریبی نه که هدیه ای می انگارم
من همه ی سنگهایش را پرستیده ام
و آتش و آب و خاکش را
من آفتابش را پوشیده ام
وعصاره ی ماهتابش راپیاله پیاله نوشیده ام
دوستش می دارم
زمینی که تو روی آن راه می روی

Soheil.DVBHS
31-01-2012, 19:13
دلم در سینه ازعشق تو بی تاب است
نمیمیرد دلی کز عشق سیراب است
مرا دریاب و مهرت را مگیر از دل
که دریای دل من بی تو مرداب است

#########

با که توان گفت که ما ، عاشق و دیوانه شدیم
از سرپیمان بگذشتیم وبه میخانه شدیم
همرهِ دف دست فشان، رقص کنان نعره زنان
صاف دل وبی غل وغش بر سرپیمانه شدیم

#########

صفاي اشك آهم داده اين عشق
دل دور از گنا هم داده اين عشق
دو چشمونت يه شب آتش به جون زد
خيال كردم پناهم داده اين عشق

##########

حقیقت زندگی
عشق نقطه اوج زندگی است ،
وعشق را فرودی نیست.

###########

کاش می شد خانه ای می ساختیم
بانگاهی دل به هم می باختیم
زیر بارون غم درد فراق
با غم دوری هم می ساختیم

Soheil.DVBHS
31-01-2012, 19:17
عشق يعني حسرتي دريك نگاه
عشق يعني غربتي بي انتها
عشق يعني فرصت اما كوتاه
عشق يعني مرگ اما بي صدا

########

عشق دو دستي تقديم نمي شود پس براي انکه به دستش بياري کوشش کن

#######

هرگز نديدم بر لبي لبخند زيباي تو را هرگز نمي گيرد کسي در قلب من جاي تو را

########

عشق تنها ميکروبي است که از راه چشم سرايت مي کند

#######

شمع سوزان توام اينگونه خامو شم نکن در کنارت نيستم اما فراموشم نکن

Soheil.DVBHS
31-01-2012, 19:21
اگر در خواب مي ديدم غم روز جدايي را به دل هرگز نمي دادم خيال اشنايي را

#########

عشق نمي پرسه اهل کجايي ، فقط ميگه تو قلب من زندگي مي کني . عشق نمي پرسه چرا دور هستي فقط ميگه هميشه با من هستي . عشق نمي پرسه که دوستم داري فقط ميگه : دوستت دارم

########

من نخواهم کرد ترک لعل یار و جام می
زاهدان معذور دارید که اینم مذهب است

##########

و حوا به آدم گفت:
آیا دوستم داری؟؟
و آدم پاسخ داد:
مگه خبر مرگم چاره دیگه ای هم دارم؟
(و اینگونه بود که عشق آغاز شد)

######

دل را به تو بستیم در این غمکده یارا
وز عشق تو مستیم در این میکده یارا
ما راچه بودغم که زاعجاز همین عشق
گشتیم بسی فارغ از این بتکده یارا

S.A.B.E.R
31-01-2012, 19:28
* *
*
ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﺭﻭﺣﯽ؛ﺭﻫﺎ ﺍﺯ ﺑﻨﺪ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻭ ﺗﻨﯽ!
ﺩﻭﺭﻫﻢ ﺑﺎﺷﯽ ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﻣﻦ ٬ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﯽ
ﺗﻮ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﯽ ﺧﺒﺮ ﻣﻬﻤﺎﻥ ﺑﻐﻀﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﯼ
ﺑﯽ ﻫﻮﺍ ﺍﺯ ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯼ ﺧﺴﺘﻪ ﺍﻡ ﺳﺮ ﻣﯽ
ﺯﻧﯽ...
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*
ﺗﻤﺎﻡ ﺣﺠﻢ ﺧﯿﺎﻟﻢ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻟﺒﺮﯾﺰ ﺍﺳﺖ ﺧﯿﺎﻟﻢ
ﮐﻮﭼﮏﻧﯿﺴﺖ ﺗﻮ ﺑﺰﺭﮔﯽ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*
ﻫﺪﺍﯾﺎﯼ ﺗﻮ
ﺩﺷﻤﻨﻢ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ
ﺑﯽ ﻭﺟﻮﺩﺷﺎﻥ ﺷﺎﯾﺪ
ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻢ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﯼ ﺭﺍ
ﺑﯽ ﯾﺎﺩ ﺗﻮ ﺳﺮ ﮐﻨﻢ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﻣﻦ
ﭘﯿﺪﺍ ﻛﺮﺩﻥِ ﺗﻮ
ﺍﺯ ﻣﯿﺎﻥِ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺿﻤﯿﺮ ﺑﻮﺩ.
ﻫﻤﻪ ﯼ ﺧﻮﺩﻡ ﺭﺍ ﻣﺎﻝ ﺗﻮ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*
ﭼﻘﺪﺭ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺗﻮ ﺑﺰﺭﮒ ﺍﺳﺖ
ﻫﻨﻮﺯ ﺍﺯ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯽ
ﭼﻘﺪﺭ ﮐﻢ ﻫﺴﺘﻢ!
* * * * * * * * * * * * * * * * *

S.A.B.E.R
31-01-2012, 19:30
* *
*
ﻏﻢ ﺩﺍﻧﻪ ﺩﺍﻧﻪ ﻣﯽ ﺍﻓﺘﺪ ﺭﻭﯼ ﺻﻮﺭﺗﻢ
ﺷﻮﺭ ﺍﺳﺖ ﻃﻌﻢ ﻧﺒﻮﺩﻧﺖ!...
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*
ﮐﻤﯽ ﺍﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﻦ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ
ﮐﻨﺎﺭ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ
ﺑﮕﻮ ﺗﺎﺯﻩ ﺷﻮﻧﺪ
ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻫﺎ ﺩﯾﮕﺮ ﻓﺎﯾﺪﻩ ﺍﯼ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ!
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*
ﻋﻘﻞ ﮔﻔﺖ:
ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺩﻝ ﺑﺴﺘﻦ ﺧﻄﺎﺳﺖ
ﺩﻝ ﮔﻔﺖ:
ﻫﻤﻪ ﺭﻓﺘﻨﯽ ﺍﻧﺪ…
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*
ﮔﻠﻪ ﺍﯼ ﻧﯿﺴﺖ
ﻓﻘﻂ ﮔﺎﻫﯽ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻫﺎ ﮐﻪ ﻫﺠﻮﻡ ﻣﯽ
ﺁﻭﺭﻧﺪ...
.
.
ﭘﻨﺎﻩ ﺑﮕﯿﺮ
ﻃﻮﻓﺎﻥ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﺧﺒﺮﺕ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ!
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*
ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﻥ ﻗﺼﻪ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻭﺳﻌﺖ
ﺗﻠﺨﯽ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻭ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺗﻮ ﻓﺎﻧﻮﺳﯽ ﺑﻪ
ﺭﻭﺷﻨﺎﯾﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﺎﺭﯾﮑﯽ
* * * * * * * * * * * * * * * *

S.A.B.E.R
31-01-2012, 19:35
*
* *
ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﻧﺸﺪ ﺧﯿﺎﻟﻢ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺯ ﺗﻮ
ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﻧﮕﺸﺖ ﺧﺎﻃﺮﻡ ﺷﺎﺩ ﺍﺯ ﺗﻮ
ﺩﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺯ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﭼﻪ ﺷﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻦ
ﯾﮏ ﺟﺎﻥ ﻭ ﻫﺰﺍﺭ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﺍﺯ ﺗﻮ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* *
ﺩﺭ ﭘﯽ ﺁﻥ ﻧﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﻠﻨﺪ،
ﺣﺴﺮﺗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﻭ
ﺁﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﻠﻨﺪ!
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* *
ﺍﺯ ﺑﺲ ﮐﻪ ﻏﺼﻪ ﺗﻮ ﻗﺼﻪ ﺩﺭ ﮔﻮﺷﻢ ﮐﺮﺩ
ﻏﻤﻬﺎﯼ ﺯﻣﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﻢ ﮐﺮﺩ
ﯾﮏ ﺳﯿـــﻨﻪ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﺩﺭﮔﻬﺖ ﺁﻭﺭﺩﻡ
ﭼﺸﻤﺎﻥ ﺳﺨﻨﮕﻮﯼ ﺗﻮ ﺧﺎﻣﻮﺷﻢ ﮐﺮﺩ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* *
ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺗﺎﺭ ﻭ ﭘﻮﺩ ﺟﺎﻧﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ
ﺑﯽ ﺭﻭﯼ ﺗﻮ ﺩﺭﻫﺎﯼ ﺟﻬﺎﻧﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ
ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺗﻮ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﺁﺭﻡ ﻓﺮﯾﺎﺩ
ﺩﺭ ﭘﯿﺶ ﻧﮕﺎﻩ ﺗﻮ ﺯﺑﺎﻧﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* *
ﮔﻔﺘﻢ ﺩﻝ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﻨﺪ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﮐﻨﻤﺶ
ﺟﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﻤﻨﺪ ﺳﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﮐﻨﻤﺶ
ﺍﯾﻦ ﺷﻌﻠﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺍﺯ ﺩﻟﻢ ﺳﺮ ﻧﮑﺸﺪ
ﻭﯾﻦ ﺷﻮﻕ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺍﺯ ﺗﻮ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﮐﻨﻤﺶ
* * * * * * * * * * * * * * * *

S.A.B.E.R
31-01-2012, 19:36
*
* *
ﺍﯼ ﭼﺸﻢ ﺯ ﮔﺮﯾﻪ ﺳﺮﺥ ﺧﻮﺍﺏ ﺍﺯ ﺗﻮ ﮔﺮﯾﺨﺖ
ﺍﯼ ﺟﺎﻥ ﺑﻪ ﻟﺐ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﺗﻮ ﮔﺮﯾﺨﺖ
ﺑﺎ ﻏﻢ ﺳﺮ ﮐﻦ ﮐﻪ ﺷﺎﺩﯼ ﺍﺯ ﮐﻮﯼ ﺗﻮ ﺭﻓﺖ
ﺑﺎ ﺷﺐ ﺑﻨﺸﯿﻦ ﮐﻪ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﺍﺯ ﺗﻮ ﮔﺮﯾﺨﺖ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* *
ﮐﺠﺎﯾﯽ ﺍﯼ ﺭﻓﯿﻖ ﻧﯿﻤﻪ ﺭﺍﻫﻢ
ﮐﻪ ﻣﻦ ﺩﺭ ﭼﺎﻩ ﺷﺒﻬﺎﯼ ﺳﯿﺎﻫﻢ
ﻧﻤﯽ ﺑﺨﺸﺪ ﮐﺴﯽ ﺟﺰ ﻏﻢ ﭘﻨﺎﻫﻢ
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻧﺎﻟﻢ ﮐﺰ ﺧﺪﺍ ﻫﻢ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* *
ﻫﺰﺍﺭ ﺑﻮﺳﻪ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺧﺪﺍ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻡ
ﺍﺯ ﺁﻧﮑﻪ ﺩﯾﺪﻥ ﺗﻮ ﻗﺴﻤﺖ ﺧﺪﺍﯾﯽ ﺑﻮﺩ
ﺷﺐ ﺍﺯ ﮐﺮﺍﻧﻪ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻣﻦ ﺟﺪﺍ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ
ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻮﺩ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﯼ ﻭ ﺭﻭﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﻮﺩ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* *
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺎﺩ ﺳﭙﺮﺩﻡ
ﺍﻣﺸﺐ ﮐﻨﺎﺭ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﻡ
ﺩﺍﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﻣﺪﺍﺩ
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩ
ﺗﺎ ﻣﻦ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺁﻥ ﺭﺍ
ﺑﺴﭙﺎﺭﻣﺶ ﺑﻪ ﺑﺎﺩ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* *
ﺩﯾﺪﯼ ﺁﻥ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺧﻮﺍﻧﺪﯼ ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﯾﺎﺭﺗﺮﯾﻦ
ﺳﯿﻨﻪ ﺭﺍ ﺳﺎﺧﺘﯽ ﺍﺯ ﻋﺸﻘﺶ ﺳﺮﺷﺎﺭﺗﺮﯾﻦ
ﺁﻧﮑﻪ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﻣﻨﻢ ﺑﻬﺮ ﺗﻮ ﻏﻤﺨﻮﺍﺭﺗﺮﯾﻦ
ﭼﻪ ﺩﻵﺯﺍﺭﺗﺮﯾﻦ ﺷﺪ ﭼﻪ ﺩﻵﺯﺍﺭﺗﺮﯾﻦ

S.A.B.E.R
31-01-2012, 19:36
* *
* *
ﺩﻟﻢ ﺑﻪ ﻧﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﺁﻣﺪ ﮐﻪ
ﺍﯼ ﺻﺒﻮﺭ ﻣﻠﻮﻝ
ﺩﺭﻭﻥ ﺳﯿﻨﻪ ﺍﯾﻨﺎﻥ ﻧﻪ ﺩﻝ
ﮐﻪ ﮔِﻞ ﺑﻮﺩﻩ ﺳﺖ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* *
ﻫﯿﭻ ﻭ ﺑﺎﺩ ﺍﺳﺖ ﺟﻬﺎﻥ
ﮔﻔﺘﯽ ﻭ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﺮﺩﯼ
ﮐﺎﺵ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻫﯿﭻ
ﻏﻢ ﺑﯿﻬﻮﺩﻩ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺭﺩﯼ
ﮐﺎﺵ ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺴﺘﯽ ﺑﺎﺩ
ﺷﺎﺩ ﻭ ﺁﺯﺍﺩ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﺩﯼ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* *
ﻋﺸﻖ ﭘﯿﺮﻭﺯﺕ ﮐﻨﺪ ﺑﺮ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ
ﻋﺸﻖ ﺁﺗﺶ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ ﺩﺭ ﻣﺎ ﻭ ﻣﻦ
ﻋﺸﻖ ﺭﺍ ﺩﺭﯾﺎﺏ ﻭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ
ﺗﺎ ﺑﯿﺎﺑﯽ ﺟﺎﻥِ ﻧﻮ،ﺧﻮﺭﺷﯿﺪﻭﺍﺭ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* *
ﺭﻭﺯﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺗﻮ ﻣﯽ ﮔﺬﺭﺩ
ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ ﯾﺎﺩ ﺗﻮﺳﺖ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻫﺎﺵ
ﺁﺭﺯﻭ ﺑﺎﺯ ﻣﯿﮑﺸﺪ ﻓﺮﯾﺎﺩ
ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺗﻮ ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺖ ﺍﯾﮑﺎﺵ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* *
ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻡ ﺍﯼ ﮔﻞ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ
ﺗﻮ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﻨﯽ ﺟﺎﻥ ﺟﺎﻥ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ
ﭼﻮ ﻣﯽ ﺗﺎﺑﺪ ﺍﺯ ﺩﻭﺭ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﺍﺕ
ﮐﺮﺍﻥ ﺗﺎ ﮐﺮﺍﻥ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* *

S.A.B.E.R
31-01-2012, 19:49
ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﺁﻣﺪﯼ ﺣﯿﺎﻁ ﭘﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺍﺯ ﻋﻄﺮ
ﺗﺮﻧﺞ ﺣﺎﻻ ﺗﻮ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﯼ…ﻭ ﻓﻘﻂ ﺭﻧﺞ ﻣﺎﻧﺪﻩ
ﺍﺳﺖ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*
ﺍﻧﮕﺸﺘﺖ ﺭﺍ
ﻫﺮﺟﺎﯼ ﻧﻘﺸﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﯽ ﺑﮕﺬﺍﺭ
ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ
...ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﻦ
ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎﯼ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﺖ
ﻭ ﺍﻧﮕﺸﺘﺎﻥ ﺗﻮ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ
ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﭘﯽ ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﺮﺩ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﻟﻢ ﺳﺮﺍﻍ ﺗﻮ ﺭﻭ ﮔﺮﻓﺖ
ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺒﯿﻦ ﮔﻮﺷﻪ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻣﺎﻩ ﺭﺍ
ﭼﻪ ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ!!
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*
ﻣﺮﺍ ﭼﻪ ﺑﺎﮎ ﺯ ﺑﺎﺭﺍﻥ
ﮐﻪ ﮔﯿﺴﻮﺍﻥ ﺗﻮ ﭼﺘﺮﯼ ﮔﺸﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ
ﻣﺮﺍ ﭼﻪ ﺑﺎﮎ ﺯ ﻣﺮﮒ
ﮐﻪ ﺑﻮﺳﻪ ﻫﺎﯼ ﺗﻮ ﭘﯿﻐﺎﻡ ﻫﺎﯼ ﻗﯿﺎﻣﻨﺪ
ﺑﺪﺭﻭﺩﻫﺎﯼ ﺗﻮ
ﺗﮑﺮﺍﺭﻫﺎﯼ ﺳﻼﻣﻨﺪ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*
ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ ﮐﺮﺩﻡ.
ﺗﺎ ﺩﺭ ﺯﯾﺮ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﭼﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﻢ.
ﭘﯿﺎﻡ ﻫﺎﯼ ﺩﺭﻭﻏﯿﻦ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩﻡ
ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻡ!
ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ ﮐﺮﺩﻡ،
ﭼﻮﻧﺎﻥ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﮑﯽ،ﺗﻨﻬﺎ،ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻧﺪ
ﺗﺎ ﻧﺘﺮﺳﺪ.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

S.A.B.E.R
31-01-2012, 19:52
* *
*
ﺩﺭ ﻣﺸﺮﻕ ﻋﺸﻖ ﺩﺷﺖ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﺗﻮﯾﯽ
ﺩﺭ ﺑﺎﻍ ﻧﮕﺎﻩ ﯾﺎﺱ ﺍﻣﯿﺪ ﺗﻮﯾﯽ
ﺩﺭ ﺑﯿﻦ ﻫﺰﺍﺭ ﭘﻮﻧﻪ ﺁﻥ ﮐﺲ ﮐﻪ ﻣﺮﺍ
ﭼﻮﻥ ﺭﻭﺡ ﻧﺴﯿﻢ ﺯﻭﺩ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﺗﻮﯾﯽ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*
ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﻢ ﺍﺯ ﻏﻢ ﻧﺪﻳﻨﺖ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻛﻨﻢ
ﮐﻠﮑﺴﯿﻮﻥ ﺧﻨﺪﻩﺍﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﺑﺮﺩﻩ.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*
ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺘﯽ،ﻧﮕﺎﻫﻢ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ
ﭘﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭼﺸﻤﻢ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*
ﻗﻠﺒﻢ ﺩﺭﺩ ﻣﯿﮑﻨﻪ
ﺍﺯ ﻭﻗﺘﯽ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﻧﮕﺎﻫﺖ ﺭﻭ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﻛﺮﺩﻡ،
ﻗﻠﺒﻢ ﻭﯾﺮﻭﺱ ﮔﺮﻓﺖ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*
ﻋﺸﻖ ﭼﻨﺎﻥ ﺷﯿﻔﺘﮕﯽ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ
ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﺩﻟﻬﺎ ﻧﯿﺰ
* * * * * * * * * * * * * * * *

habibfadae
31-01-2012, 21:41
به انگشتانم که می نگرم به یادت می افتم ، چون عزیزانم انگشت شمارند
.
.
.
نمیدانم چرا چشمانم گاهی بی اختیار خیس می شوند ، می گویند حساسیت فصلی است ، آری من به فصل فصل این دنیای بی تو حساسم .
.
.
.
نفست باران است ، دل من تشنه ی باریدن ابر ، دل بی چتر مرا میهمان کن .
.
.
.
آسمونی رو دوست دارم که بارونش فقط واسه شستن غم های تو بباره .
.
.
.
شاد بودن بهترین انتقامیست که میتوان از لحظات سخت زندگی گرفت ، تمام لحظه هایت سرشار از شادی باد .

habibfadae
31-01-2012, 21:42
اینجا زمین است ، ساعت به وقت انسانیت خواب است ، دل عجب موجود سخت جانی است ! هزار بار تنگ میشود ، میشکند ، میسوزد ، میمیرد ! و باز هم میتپد .
.
.
.
نامه هایم که چراغ قلبت را روشن نکرد ! امشب تمامشان را بسوزان شاید بتوانی تنهایی ات را ببینی !
.
.
.
جای خالیت را نفس عمیق می کشم ، عطرت از تو باوفاتر است .
.
.
.
سنگهایی که به دیوار فراق تو زدم ، کعبه میشد من اگر خانه بنا می کردم .
.
.
.
از ما که گذشت ! ولی به دیگری موقتی بودنت را گوشزد کن تا از همان اول فکری به حال جای خالیت کند

habibfadae
31-01-2012, 21:44
من و یاد تو و یک سینه تنگ
شبی تار و سه‌تاری خسته آهنگ
کمی با چشمهایم مهربان باش
مزن ای دوست بر آیینه‌ات سنگ . . .
.
.
.
خوش به حال آنکه قلبش مال توست
حال و روزش هر نفس، احوال توست
خوش به حال آنکه چشمانش تویی
آرزوهایش همه آمال توست
.
.
.
رفتـن کسـی کـه لایـق نیسـت ... نـعمـت اسـت نـه فـاجـعه . . .
.
.
.
گرچه آلوده ی دنیای فریبم اما سینه ای پاک به پهنای صداقت دارم ،
دل من عاطفه را می فهمد ، با کسی سبزتر از عشق رفاقت دارم . . .
.
.
.
بجز دستت ندارم یار دیگر / بجز آیینه بازی کار دیگر
چو بستی چشم را آیینه بشکست / نگاهم کن فقط یک بار دیگر . . .

habibfadae
31-01-2012, 21:46
دلم غرق تماشا بود، رفتی / میان اشک و آه و دود رفتی
کنار حسرتی دیرینه ماندم / بهار من، گل من، زود رفتی . . .
.
.
.
نکند یوسف عمرم رود از مصر خیالت / باز آواره ی تنهایی چاهم بکنی . . .
.
.
.
اگر چه عاشقی پر شور بودیم / به خود نزدیک و از هم دور بودیم
شب و روز از جدایی می‌سرودیم / من و تو وصله‌ای ناجور بودیم . . .
.
.
.
تکرار شو شاید ما سهم هم باشیم
شاید به جرم عشق ما متهم باشیم
باز در حضور تو آشفته خویشم
در سفره عشقت درویش درویشم. . .
.
.
.
میشه پروانه بود و به هر گلی نشست
اما بهتره مثل تو مهربون بود و به هر دلی نشست . . .

habibfadae
31-01-2012, 21:48
واقعیت است جاذبه تو
از بس جذابی
می خواهم تو را به نیوتن ثابت کنم . . . !
.
.
.
دلم غرق تماشا بود، رفتی / میان اشک و آه و دود رفتی
کنار حسرتی دیرینه ماندم / بهار من، گل من، زود رفتی . . .
.
.
.
من و یاد تو و یک سینه تنگ
شبی تار و سه‌تاری خسته آهنگ
کمی با چشمهایم مهربان باش
مزن ای دوست بر آیینه‌ات سنگ . . .
.
.
.
خوش به حال آنکه قلبش مال توست
حال و روزش هر نفس، احوال توست
خوش به حال آنکه چشمانش تویی
آرزوهایش همه آمال توست
.
.
.
رفتـن کسـی کـه لایـق نیسـت ... نـعمـت اسـت نـه فـاجـعه . . .

habibfadae
31-01-2012, 21:48
گرچه آلوده ی دنیای فریبم اما سینه ای پاک به پهنای صداقت دارم ،
دل من عاطفه را می فهمد ، با کسی سبزتر از عشق رفاقت دارم . . .
.
.
.
بجز دستت ندارم یار دیگر / بجز آیینه بازی کار دیگر
چو بستی چشم را آیینه بشکست / نگاهم کن فقط یک بار دیگر . . .
.
.
.
خنده های تـــو
آرزوهـــای مـن انـد
بخــند
تا برآورده شوند . . .
.
.
.
نکند یوسف عمرم رود از مصر خیالت / باز آواره ی تنهایی چاهم بکنی . . .
.
.
.
اگر چه عاشقی پر شور بودیم / به خود نزدیک و از هم دور بودیم
شب و روز از جدایی می‌سرودیم / من و تو وصله‌ای ناجور بودیم . . .

habibfadae
31-01-2012, 21:49
گفتم به گل زرد چرا رنگ منی ، افسرده و دلتنگ چرا مثل منی
من عاشق اویم که رنگم شده زرد ، تو عاشق کیستی که هم رنگ منی . . .
.
.
.
آب و هوای دلم آنقدر بارانیست
که رخت های دلتنگی ام را
مجالی برای خشک شدن نیست
اینگونه است که دلم برایت همیشه تنگ است . . .
.
.
.
حـالا کـه میـخـواهـی بـروی لطفــا قـدمـهـایـت را تنـدتـر بـردار ...
دلـم را فـرستــاده ام دنبـالِ نخــود سیـــاه . . .
.
.
.
مبادا مثل برگی زرد باشیم / رفیق مردم بی درد باشیم
مزن بر عاشقان از پشت خنجر / بیا ای دل همیشه مرد باشیم . . .
.
.
.
شب در خم گیسوی تو عابر میشد / با هر نفست بهار ظاهر میشد
ای فلسفه ی شگفت ، افلاطون هم / با دیدن چشمان تو عاشق میشد . . .