تبلیغات

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • 2010
 • :cj:
  Cj
  Cj
 • :bd:
  Bd
  Bd
 • :mobilestan:
  Mobilestan
  Mobilestan
 • :dp:
  Dp
  Dp
 • :bo:
  Bo
  Bo
 • :ai:
  Ai
  Ai
 • :ea:
  Ea
  Ea
 • :cv:
  Cv
  Cv
 • :bz:
  Bz
  Bz
 • :at:
  At
  At
 • :dg:
  Dg
  Dg
 • :ck:
  Ck
  Ck
 • :be:
  Be
  Be
 • :122:
  122
  122
 • :dq:
  Dq
  Dq
 • :bp:
  Bp
  Bp
 • :aj:
  Aj
  Aj
 • :hello:
  Hello
  Hello
 • :cw:
  Cw
  Cw
 • :ca:
  Ca
  Ca
 • :au:
  Au
  Au
 • :dh:
  Dh
  Dh
 • :cl:
  Cl
  Cl
 • :bf:
  Bf
  Bf
 • :123:
  123
  123
 • :dr:
  Dr
  Dr
 • :bq:
  Bq
  Bq
 • :ak:
  Ak
  Ak
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :cx:
  Cx
  Cx
 • :cb:
  Cb
  Cb
 • :av:
  Av
  Av
 • :di:
  Di
  Di
 • :cm:
  Cm
  Cm
 • :bg:
  Bg
  Bg
 • :aa:
  Aa
  Aa
 • :ds:
  Ds
  Ds
 • :br:
  Br
  Br
 • :al:
  Al
  Al
 • :loveit:
  Loveit
  Loveit
 • :cy:
  Cy
  Cy
 • :cc:
  Cc
  Cc
 • :aw:
  Aw
  Aw
 • :dj:
  Dj
  Dj
 • :cn:
  Cn
  Cn
 • :bh:
  Bh
  Bh
 • :ab:
  Ab
  Ab
 • :dt:
  Dt
  Dt
 • :bs:
  Bs
  Bs
 • :am:
  Am
  Am
 • :please:
  Please
  Please
 • :cz:
  Cz
  Cz
 • :cd:
  Cd
  Cd
 • :ax:
  Ax
  Ax
 • :dj2:
  Dj2
  Dj2
 • :co:
  Co
  Co
 • :bi:
  Bi
  Bi
 • :ac:
  Ac
  Ac
 • :du:
  Du
  Du
 • :bt:
  Bt
  Bt
 • :an:
  An
  An
 • :sign_help:
  Sign Help
  Sign Help
 • :da:
  Da
  Da
 • :ce:
  Ce
  Ce
 • :ay:
  Ay
  Ay
 • :dk:
  Dk
  Dk
 • :cp:
  Cp
  Cp
 • :bj:
  Bj
  Bj
 • :ad:
  Ad
  Ad
 • :dv:
  Dv
  Dv
 • :bu:
  Bu
  Bu
 • :ao:
  Ao
  Ao
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :db:
  Db
  Db
 • :cf:
  Cf
  Cf
 • :az:
  Az
  Az
 • :dl:
  Dl
  Dl
 • :cr:
  Cr
  Cr
 • :bk:
  Bk
  Bk
 • :ae:
  Ae
  Ae
 • :dw:
  Dw
  Dw
 • :bv:
  Bv
  Bv
 • :ap:
  Ap
  Ap
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :dc:
  Dc
  Dc
 • :cg:
  Cg
  Cg
 • :ba:
  Ba
  Ba
 • :SI:
  SI
  SI
 • :dm:
  Dm
  Dm
 • :cs:
  Cs
  Cs
 • :bl:
  Bl
  Bl
 • :af:
  Af
  Af
 • :dx:
  Dx
  Dx
 • :bw:
  Bw
  Bw
 • :aq:
  Aq
  Aq
 • :up:
  Up
  Up
 • :dd:
  Dd
  Dd
 • :ch:
  Ch
  Ch
 • :bb:
  Bb
  Bb
 • :fl:
  flower
  flower
 • :dn:
  Dn
  Dn
 • :ct:
  Ct
  Ct
 • :bm:
  Bm
  Bm
 • :ag:
  Ag
  Ag
 • :dy:
  Dy
  Dy
 • :bx:
  Bx
  Bx
 • :ar:
  Ar
  Ar
 • :welcomeswing:
  Welcomeswing
  Welcomeswing
 • :de:
  De
  De
 • :ci:
  Ci
  Ci
 • :bc:
  Bc
  Bc
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :do:
  Do
  Do
 • :cu:
  Cu
  Cu
 • :bn:
  Bn
  Bn
 • :ah:
  Ah
  Ah
 • :dz:
  Dz
  Dz
 • :by:
  By
  By
 • :as:
  As
  As
 • :df:
  Df
  Df
 • 2008
 • :42:
  42
  42
 • :29:
  29
  29
 • :028:
  28
  28
 • :6:
  6
  6
 • :001:
  1
  1
 • :41:
  41
  41
 • :26:
  26
  26
 • :027:
  27
  27
 • :5:
  5
  5
 • :55:
  55
  55
 • :40:
  40
  40
 • :19:
  19
  19
 • :023:
  23
  23
 • :4:
  4
  4
 • :54:
  54
  54
 • :39:
  39
  39
 • :17:
  17
  17
 • :022:
  22
  22
 • :103:
  103
  103
 • :52:
  52
  52
 • :38:
  38
  38
 • :16:
  16
  16
 • :021:
  21
  21
 • :ambulance:
  Ambulance
  Ambulance
 • :50:
  50
  50
 • :37:
  37
  37
 • :14:
  14
  14
 • :020:
  20
  20
 • :atten:
  Atten
  Atten
 • :47:
  47
  47
 • :35:
  35
  35
 • :13:
  13
  13
 • :015:
  15
  15
 • :merci:
  Merci
  Merci
 • :46:
  46
  46
 • :33:
  33
  33
 • :12:
  12
  12
 • :011:
  11
  11
 • :45:
  45
  45
 • :32:
  32
  32
 • :9:
  9
  9
 • :010:
  10
  10
 • :44:
  44
  44
 • :31:
  31
  31
 • :8:
  8
  8
 • :003:
  3
  3
 • :43:
  43
  43
 • :30:
  30
  30
 • :7:
  7
  7
 • 002:
  2
  2