/
پاساژ علا الدین از طبقه سوم ببالا قیمتها معقولانه است... با ارائه نمونه باطری کهنه از بیست تا مغازه قیمت بگیر و هر کجا قیمتش مناسبتر بود ازش کارت مغازه بگیر و پشت کارت ویزیت مغازش قیمت رو بنویس و ...