داستان صوتی کودکانه

ادبیات کودک عبارت است از تلاشی هنرمندانه در قالب کلام، برای هدایت کودک به سوی رشد ، با زبان و شیوه ای مناسب و درخور فهم او.

در کشور ما به رغم وجود گنجینه های علم و معرفت و...