ما سر در نیاوردیم منظور این تاپیک دقیقا چیه!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!