سلام
ممنون از وقتی که برای انتقال دانشتون میگذارید

چطور میشه زمان پیغامگیر رو در گوشیهای سینوس تغییر داد؟
میخوام پیغامگیر زودتر عمل کنه