گوشی g700 با organizer
1205-0657-r6k842
پک زبان ندارد و فارسی نمی شود.
چَکار باید کرد؟:au: