دبی یکی از بزرگترین شهرهای کشور امارات متحده عربی است.کشور امارات در جنوب کشور ایران و در همسایگی خلیج فارس و در شبه جزیره عربستان قرار دارد. دبی پس از کشف نفت به اقتصاد شکوفایی رسید که با داشتن...