\S
پس با وجود این همه مشتاق باسابقه و استخون ترکونده دیگه فک نمیکنم من اعلام امادگی کنم یا نه فرقی هم بکنه . ولی با این حال مام اماده ایم :hi: