مگه قراره آخرین ویندوزی باشه؟ پس در آینده چی میخوان بزنن؟