سلام:5:
تاچ جدایه از ال سی دیه.
تاچ شما خط افتاده:020:.
اگه یدکیش اومده باشه یه تعمیر کار ماهر:26: و منظم و با حصله پیدا کنی خیلی تمیز برات عوضش میکنه.
ولی قیمت تاچش چون جدیده باید بالا باشه:17:...