دوستان کمک شدیدا ضروری روش ست کردن گوشی سینوس51 با پایه شدیدا ضروری:sign_help::sign_help::sign_help::sign_help::sign_help::sign_help: