محسن حسين پور، عضو هيات مديره‌ي سنديكاي مخابرات تصريح كرد: مديران مخابراتي بايد هر چه زودتر سياست‌هاي خود را در بخش خصوصي مشخص كنند به دليل اين كه اكثر شركت‌ها در حال ورشكسته شدن هستند و اين امر آينده‌ي اين صنعت را با مخاطره رو به رو مي‌كند.

او گفت : سنديكا طي استعلامي‌ از اعضا، توانايي توليدكنندگان داخلي را به مديران مخابراتي اعلام كرديم كه منتظر نتيجه اين تحقيق هستيم .

وي در ادامه تصريح كرد: شركت‌هاي كوچك در حال ورشكسته شدن هستند و نيروهاي و هزينه‌هاي خود را به حداقل كاهش دادند و همه‌ي توليد كنندگان منتظر تصميمات سياست‌گذاري‌هاي مسؤولان جديد وزارت Ict هستند .

وي تاكيد كرد: آشنايي مديران مخابراتي با بازار و توليدكنندگان طولاني شده كه اين نگراني اعضا را نسبت به آينده بيشتر كرده است.

عضو هيات مديره‌ي سنديكاي مخابرات با بيان اين كه در حال حاضر توليد كنندگان كمتر از 20 درصد ظرفيت خود را استفاده مي‌كنند، ابراز داشت: مذاكرات سنديكا با مسؤولان مخابراتي مثبت بوده ولي هنوز نتيجه‌ي خاصي به دست نيامده و اين نگران كننده است .