شما اطمینان داری که با این کار گوشیم مشکلش حل میشه؟
آخه من ساکن شمالم. نمیتونم فقط بخاطر این برم تهران.
اگه من شاسیشو عوض کنم دوباره نمیشکنه؟