آیا روشی برای بازیلبی اطلاعات پاک شده از مموری کارت وجود دارد؟ شبیه Recycle bin در کامپیوتر؟