این برنامه یک هشدار دهندس! شما یک کاریو که باید انجام بدین با زمان و تاریخ به برنامه میگین و برنامه برای انجامش به شما هشدار میده.
روز و ساعت و دقیقه باقی مانده رو اعلام میکنه.
برنامه جالبیه!