مديركل روابط‌عمومي شركت مخابرات ايران، با تاكيد بر اين ‌‏كه در حال حاضر مشخص نيست كه تلفن همراه ايرانسل در چه منطقه‌‏اي فعال است و مشترك در چه منطقه‌‏اي از اين شبكه استفاده مي كند، گفت‌‏: مجبوريم كليه تماس‌‏هاي مشتركين اپراتور اول با شبكه ايرانسل را بين شهري محاسبه كنيم.
داوود زارعيان در خصوص محاسبه تعرفه مكالمات مشتركين اپراتور اول با شبكه ايرانسل كه به جاي 447 ريال، 760 ريال محاسبه شده است، اظهار داشت‌‏: طبق مصوبه شوراي اقتصاد تعرفه مكالمه شهري اپراتور اول 447 ريال و بين شهري آن 760 ريال ابلاغ شده است كه اپراتور اول نيز اين تعرفه را براي مشتركين خود رعايت مي‌‏كند.
وي، با بيان اين كه تاكنون در خصوص تعرفه‌هاي شركت ايرانسل براي مشتركين شهري و بين شهري تصميم خاصي گرفته نشده است، تصريح كرد‌‏: ما مجبوريم براساس قانون و با توجه به تعرفه‌‏هايي كه شوراي اقتصاد براي ما تصويب كرده، عمل كنيم.

زارعيان، ادامه داد‌‏: من فكر نمي‌‏كنم در اين مورد تخلفي صورت گرفته باشد. وي، در خصوص ابلاغ سازمان تنظيم مقررات به شركت مخابرات ايران براي محاسبه تعرفه 447 ريال مكالمات مشتركين با شبكه ايرانسل، گفت‌‏: تا كنون چيزي در اين زمينه به ما ابلاغ نشده است.

زارعيان، يادآور شد‌‏: 447 ريال تعرفه شركت ارتباطات سيار است و تعرفه ايرانسل با توجه به آن ‌‏كه به صورت فلت عمل كرده بين شهري نداشته و تعداد مشتركين محدود هستند، متفاوت از تعرفه ارتباطات سيار است.

مديركل روابط‌عمومي شركت مخابرات ايران، ادامه داد: ايرانسل براي ما مشخص نكرده است كه تلفن همراه مشتركينش دركجا كار مي‌‏كند، به همين جهت بايد نسبت به رفع مسايل صنفي شبكه خود اقدام كند.

زارعيان، با تاكيد بر اين‌‏ كه در صورت حل مسائل فني ايرانسل چنانچه سازمان تنظيم مقررات به ما ابلاغ كند به طور قطع عمل مي كنيم، يادآور شد‌‏: در حال حاضر MCI مصوبه شوراي اقتصاد را رعايت مي‌‏كند و با توجه به آنكه مكالمات شهري و بين شهري ايرانسل تفكيك نشده است، مجبوريم تعرفه را بين شهري محاسبه كنيم.

زارعيان، افزود‌‏: بايد رفتار مشترك ايرانسل در شبكه تعريف شود و مشخص شود مشترك در چه منطقه‌‏اي از اين شبكه استفاده مي‌‏كند مانند تلفن‌‏هاي ارتباطات سيار كه براي كدهاي 2, 3 , 4, 5, 6, 7 و 8 توزيع شده و مشخص است كه مشترك در چه استاني است.


منبع: Jolge.com