باید چه کار کنم ممنون از اینکه من را راهنماِی کنید