متقاضيان ارجمند سيم‌كارت‌هاي اعتباري شركت ارتباطات‌سيار كه از طريق پرتال اين شركت، مبادرت به ثبت‌نام اينترنتي كرده‌اند، ضروري است مابقي وجه ثبت‌نام را نيز به همين طريق پرداخت نمايند.

به گزارش روابط‌عمومي شركت ارتباطات‌سيار، ثبت‌نام‌كنندگان اينترنتي سيم‌كارت‌هاي اعتباري، كافيست مجدداً به آدرس اينترنتي WWW.MCI.IR مراجعه و با انتخاب گزينة «تكميل ثبت‌نام اينترنتي سيم‌كارت اعتباري» و وارد كردن «باركد» و «كدملي»، باقيماندة وجه‌ ثبت‌نام يعني 330 هزار ريال را پرداخت نمايند.

اين گزارش ادامه مي‌دهد: سيم‌كارت‌هاي اعتباري اين دسته از متقاضيان، ده‌ روز پس از انجام عمليات فوق و در دفاتري كه قبلاً (در زمان ثبت‌نام) انتخاب كرده‌اند، تحويل مي‌شود.

گزارش مذكور در پايان، خاطرنشان مي‌سازد: ثبت‌نام اينترنتي سيم‌كارت‌‌هاي دائمي و اعتباري شركت ارتباطات‌سيار، كماكان در پرتال اين شركت به آدرس اينترنتي WWW.MCI.IR ادامه دارد.

اين گزارش در پايان خاطر نشان كرده است: برنامه‌ زماني واگذاري سيم‌كارت‌هاي اعتباري ثبت‌نام‌كنندگان بهمن‌ماه 85، طي مراسمي كه در روز 27 فروردين‌ماه در شركت ارتباطات‌سيار برگزار مي‌شود، اعلام خواهد شد.