شركت تحقيقاتي Telefonica بزرگ ترين اپراتور تلفن همراه اسپانيا، با خريد ‌٩٧/٤ درصد ديگر از سهام كمپاني انگليسي تلفن همراه O2، مالك ‌٦٩/٦٧ درصد از سهام اين كمپاني شد.
پيش از اين Telefonica در ‌١٣ دسامبر با پيشنهاد ‌٥/٣١ ميليارد دلاري، برنده‌ي مناقصه‌ي خريد ‌٤٩/٦٠ درصد از سهام O2 شده بود .