تایپ سریال گوشی روی تمام ال اس ادی
352629040023921
htc conf idenial
ht08brp00044
اقایون اساتیت لطفن کمک کنید
هر رامهم بگین کرفتم روش زدم
همش ارور میده
os.6755.mailine
(buildiab).20100728-1441
firmware revision number:0.94.0.2
hardwaer revision number:0003
radio software version:42.53.31._22.14.50.03u
radio hardwaer version:3.1102.0.d4
bototloader version: 0.94.2550.20
chip soc version: 2.2.5.0
اینم اینفوش
راستی 8g هم هست
لطفا کمک کنید