می خوام مموری رو ریکاوری کنم ولی با هیچ برنامه ای شناسایی نمی شه مشکل اساسی دارم چکار کنم!!