ر هنگام فارسی کردن کابل قطع شد حالا عکس 1کامپیوتر میاد با گوشی که با 1خط زرد نقطه چین متطل هست چه کار کنم.