تاپیک به دلیل بی نتیجه ماندن و بی محتوا بودن قفل شد .. !!